Letectví

l410ng-20190222161513

VZLÚ byl založen k podpoře českého letectví. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity VZLÚ směřují k inovacím, které jsou využitelné zejména v leteckém průmyslu. Poskytované služby a nově vyvinuté technologie často nalézají uplatnění i v dalších oborech mimo letectví. 

Pro letecký průmysl VZLÚ zajišťuje a rozvíjí celou řadu disciplín nezbytných pro vývoj letadel. Disponuje rozsáhlou infrastrukturou včetně řady unikátních pracovišť,  jako jsou aerodynamické tunely či rozsáhlá pevnostní zkušebna.

Mezi důležité obory ve VZLÚ patří aerodynamika. Aktivity v této oblasti zahrnují aerodynamický návrh letadel, CFD výpočty a simulace proudění, mechaniku letu a komplexní zkoušky modelů letounů v aerodynamických tunelech. Významnou část prací tvoří optimalizace profilů křídel a vztlakové mechanizace včetně posuzování interakcí pohonné jednotky s ostatními částmi letounu. Dále je to oblast vnitřní aerodynamiky, která je uplatňována při vývoji leteckých pohonných jednotek a jejich komponent. Práce zahrnují pokročilé CFD simulace a technicky velmi náročné vývojové práce s využitím experimentální infrastruktury VZLÚ. V rámci R&D aktivit se vyvíjí nové kódy a softwary řešící specifické aerodynamické úlohy.

V oblasti leteckým motorů se VZLÚ věnuje hlavně technickým řešením a technologiím pro turbínové motory. Výzkumu a vývojové aktivity se zaměřují na spalovací komory, návrh a životnost klíčových leteckých komponent jako jsou turbíny a kompresory aj. VZLÚ provádí pro tuzemské a zahraniční výrobce celou řadu náročných experimentálních prací, bez kterých se vývoj motorů neobejde. Na práce v oblasti motorů navazují vývojové práce pro vybrané letecké systémy, zpravidla v kooperaci s českými výrobci leteckých systémů.

Další důležitou disciplínou je pevnost leteckých konstrukcí. VZLÚ provádí pevnostní analýzy, MKP výpočty, vývojové a certifikační pevnostní zkoušky celých draků letadel nebo jednotlivých částí letounů. Zkoušky konstrukcí zahrnují zejména statické a únavové životnostní zkoušky. Řešená výzkumná témata se zabývají oblastí impaktů do leteckých konstrukcí a vznikem dalších typů poškození, novými metodami NDT inspekce a  monitorováním „zdraví“ leteckých konstrukcí (SHM), využitím nových materiálů pro primární a sekundární letecké konstrukce, novými zkušebními metodikami pro certifikaci apod. Zkušební laboratoře zajišťují i zkoušky materiálových vzorků a jejich detailních analýzy, včetně tzv. „coupon testů“. Součástí pevnosti konstrukcí je i multioborové posuzovaní dynamického chování leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o aeroelastické analýzy a pozemní vibrační zkoušky.

VZLÚ se zabývá uplatněním kompozitních materiálů v leteckých konstrukcích. R&D aktivity se zaměřují převážně rozvoj infuzních nákladově efektivních výrobních technologií, které nejsou závislé na použití autoklávu, tzv. „out of the autoclave“ technologie.

Výzkum zahrnuje využití tepelně odolných kompozitních materiálů a dalších vyvíjených nekonvenčních materiálových systémů (např. na bázi geopolymerů). Výhodou VZLÚ je možnost výroby vlastních vzorků a demonstrátorů konstrukcí, a jejich detailní odzkoušení a analýza za pomocí experimentální infrastruktury VZLÚ.

VZLÚ využívá své znalosti z oborů aerodynamiky, kovových a kompozitních konstrukcí při vývoji bezpilotních prostředků (UAV, UAS, RPSA a dalších typu dronů).

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:


Aerodynamika pro letectví


Výzkum a vývoj pro letecké motory a systémy


Pevnost a životnost leteckých konstrukcí


Kompozitní konstrukce a technologie


Akreditované zkušební laboratoře ve VZLU TEST