Letectví

Letectví

VZLÚ byl založen k podpoře letectví. Hlavní výzkumné a vývojové aktivity VZLÚ směřují k inovacím, které jsou využitelné zejména v leteckém průmyslu. Poskytované služby a nově vyvinuté technologie často nalézají uplatnění i v dalších oborech mimo letectví.

Pro letecký průmysl VZLÚ zajišťuje a rozvíjí celou řadu disciplín nezbytných pro vývoj letadel. Disponuje rozsáhlou infrastrukturou včetně řady unikátních pracovišť, jako jsou aerodynamické tunely či rozsáhlá pevnostní zkušebna.

Mezi důležité obory ve VZLÚ patří aerodynamika. Aktivity v této oblasti zahrnují aerodynamický návrh letadel, CFD výpočty a simulace proudění, mechaniku letu a komplexní zkoušky modelů letounů v aerodynamických tunelech. Významnou část prací tvoří optimalizace profilů křídel a vztlakové mechanizace včetně posuzování interakcí pohonné jednotky s ostatními částmi letounu. Dále je to oblast vnitřní aerodynamiky, která je uplatňována při vývoji leteckých pohonných jednotek a jejich komponent. Práce zahrnují pokročilé CFD simulace a technicky velmi náročné experimentální práce s využitím výzkumné infrastruktury VZLÚ. V rámci R&D aktivit se vyvíjí nové kódy a softwary řešící specifické aerodynamické oblasti.

V oblasti leteckým motorů se VZLÚ věnuje hlavně technickým řešením a technologiím pro turbínové motory. Výzkumu a vývojové aktivity se zaměřují na spalovací komory, návrh a životnost klíčových leteckých komponent jako jsou turbíny a kompresory aj. VZLÚ provádí pro tuzemské a zahraniční výrobce celou řadu náročných experimentálních prací, bez kterých se vývoj motorů neobejde. Na práce v oblasti motorů navazují vývojové práce pro vybrané letecké systémy, zpravidla v kooperaci s národními výrobci těchto produktů.

Další důležitou disciplínou je pevnost leteckých konstrukcí. VZLÚ provádí pevnostní analýzy, MKP výpočty, vývojové a certifikační pevnostní zkoušky celých draků letadel nebo jednotlivých částí letounů. Zkoušky konstrukcí zahrnují zejména statické a únavové životnostní zkoušky. Výzkumná témata se zabývají oblastí impaktů a dalších typu poškození konstrukcí, novými metodami NDT inspekce a monitorováním leteckých konstrukcí, využití nových materiálů pro letecké konstrukce, zkušebními metodikami pro certifikaci apod. Zkušební laboratoře zajišťují i zkoušky materiálových vzorků a jejich detailních analýzy. Součástí pevnosti konstrukcí je i multioborové posuzovaní dynamického chování leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o aeroelastické analýzy a pozemní vibrační (modální) zkoušky.

VZLÚ se zabývá uplatněním kompozitních materiálů v leteckých konstrukcích. Zaměřuje se převážně na použití progresivních nákladově efektivních technologií, které nejsou závislé na použití autoklávu. Výzkum zahrnuje využití tepelně odolných materiálů a dalších vyvíjených nekonvenčních materiálových systémů (např. na bázi geopolymerů). Výhodou VZLÚ je možnost výroby vlastních vzorků a demonstrátorů a jejich detailní odzkoušení a analýza za pomocí experimentální infrastruktury VZLÚ.

VZLÚ využívá své znalosti z oborů aerodynamiky, kovových a kompozitních materiálů ve vývoji bezpilotních prostředků (UAV/UAS) a zajištuje samo či prostřednictvím své dceřiné společnosti  VZLU TEST řadu vývojových a kvalifikačních zkoušek.

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:


Aerodynamika pro letectví


Výzkum a vývoj pro letecké motory a systémy


Pevnost a životnost leteckých konstrukcí


Kompozitní konstrukce a technologie


Akreditované zkušební laboratoře ve VZLU TEST