Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

ochrana oznamovatelů

Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha – Letňany, IČ: 00010669, DIČ: CZ 00010669 (dále jen „VZLÚ“) zavádí v souladu se zákonem vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení.

 Za Oznámení lze považovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku (s hranicí sazby pokuty minimálně 100 000,- Kč) nebo porušuje zákon nebo jiný právní předpis upravující zákonem specifikované oblasti, např. prevence korupce, ochrana životů a zdraví, ochrana životního prostředí, zadávání veřejných zakázek, bezpečnost dopravy apod., o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

oznámení je možno podat:

  • písemně na email: ochrana.oznamovatelu@vzlu.cz; případně na adresu sídla VZLÚ: Beranových 130, Letňany, 199 00 Praha 9 – označit “OCHRANA OZNAMOVATELŮ”;
  • telefonicky na tel: +420 736 503 257 (při této formě podání Oznámení je pořízen písemný záznam);
  • osobně, po předchozím dohodnutí termínu (při této formě podání Oznámení je pořízen písemný záznam).

Po podání Oznámení posuzuje pověřená osoba (právník společnosti) důvodnost Oznámení a příslušnost k zákonu.

Oznamovatel dle zákona je chráněn před odvetnými opatřeními a má právo na utajení své totožnosti.

Oznamovatel může podat dále Oznámení u Ministerstva spravedlnosti (kontakt v odkazu níže).

V případě vědomého nepravdivého Oznámení se oznamovatel (fyzická osoba) dopouští přestupku, za nějž lze udělit pokutu do 50 000,- Kč.

Více informací naleznete zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/