SPOLEČNOST

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj, inovace a zkušebnictví pro letecký a kosmický průmysl. Posláním VZLÚ je vytvářet znalosti a řešení v oblasti leteckých a kosmických technologií a přispívat jimi k rozvoji poznání a konkurenceschopnosti leteckého a kosmického průmyslu. Vizí VZLÚ je být mezinárodně respektovaným výzkumným a vývojovým centrem a národním technologickým lídrem leteckého a kosmického průmyslu.

Management a organizační struktura

 

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI:

 • Předseda – Ing. Josef Kašpar, FEng.
 • Místopředseda – Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.
 • Člen – JUDr. Petr Matoušek

 

 

DOZOČÍ RADA SPOLEČNOSTI: 

 • Předseda- Ing. Václav Pirkl, MBA
 • Místopředseda – Ing. Daniel Blažkovec
 • Člen – Ing. Miroslav Šulc

 

 

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI: 

 • Generální ředitel – Ing. Josef Kašpar, FEng.
 • Výkonný ředitel – JUDr. Petr Matoušek
 • Finanční ředitelka – Ing. Veronika Vasilenková
 • Ředitel pro výzkum a vývoj – Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.
 • Ředitel divize Aviation – Ing. Jan Kubata
 • Ředitel divize Space -Ing. Juraj Dudáš

 

Politika společnosti

Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých projektových partnerů a zákazníků. Působíme v oboru již od roku 1922 a za tu dobu jsme vytvořili velké množství špičkových řešení a poskytli nadstandardní odbornou pomoc těm nejvýznamnějším leteckým a kosmickým firmám v České republice i v zahraničí. Dbáme na to, aby námi vytvořená řešení a poskytované služby vyhověly náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost, spolehlivost i efektivitu.

Výzvy budoucnosti letectví a kosmonautiky vždy přesahují aktuální znalosti i technické a technologické možnosti, a proto pouze intenzivní spolupráce a propojení potřeb průmyslu s předními znalostmi a unikátními infrastrukturami Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. umožní rychlé tržní inovace.

Vztah k projektovým partnerů a zákazníkům
 • Zaměřujeme se na spolupráci s projektovými partnery a zákazníky, kteří vyhledávají specifické znalosti, schopnosti a profesionální přístup.

 • Usilujeme o 100 % splnění všech dohodnutých požadavků našich projektových partnerů a zákazníků.

 • Snažíme se předvídat potřeby našich projektových partnerů a zákazníků.

 • Spokojenost našich projektových partnerů a zákazníků vyhodnocujeme a bereme si z toho ponaučení.

Vztah k zaměstnancům
 • Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných i morálních vlastností.

 • Vážíme si zaměstnanců, kteří odvádějí kvalitní a odpovědnou práci.

 • Usilujeme o to, aby naši zaměstnanci měli osobní vztah ke společnosti a jejím tradicím, aby byli loajální a motivovaní, a proto podporujeme jejich odborný i společenský růst a kontinuálně zlepšujeme pracovní prostředí.

Vztah k dodavatelům
 • Dodavatele vybíráme transparentně a podle zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Vztah k procesům
 • Všechny procesy realizujeme v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.

 • Usilujeme o maximální efektivitu všech procesů, a to zejména prostřednictvím měření, monitorování a analyzování

 • Dbáme o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Neustálé zlepšování
 • Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický.

 • Trvale zefektivňujeme naši činnost.

Důvěrnost informací

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, máme s našimi zákazníky uzavřenou dohodu o utajení (NDA – Non Disclosure Agreement), která blíže specifikuje způsob nakládaní s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

 VZLÚ je také oprávněn k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona.

VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb.

Vedení společnosti a vybraní zaměstnanci jsou s ohledem na předměty podnikání prověřeni pro výkon citlivé činnosti dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu o Bezpečnostní způsobilosti či Osvědčení fyzické osoby, vydaného Národním bezpečnostním úřadem, který opravňuje k nakládání s utajovanými skutečnostmi dle zákona.

HISTORIE VZLÚ

Počátek Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu sahá do roku 1922, kdy byl založen Vzduchoplavecký studijní ústav ministerstva obrany.

KVALITA, OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

VZLÚ je členem ALV ČR, EREA, ICAS a dalších českých i mezinárodních organizací.

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI

Naše společnost plně podporuje antidiskriminační principy.

DCEŘINÉ “SPIN-OFF” SPOLEČNOSTI VZLÚ

VZLÚ je jediným vlastníkem společností a na jejich řízení se přímo podílí. Personální zabezpečení dceřiných společností je založeno na dlouhodobě budovaných týmech odborných pracovníků, kteří garantují kvalitu nabízených služeb. V letech 2013 – 2015 VZLÚ založil tři dceřiné společnosti.

Obchodní společnost

Akreditované zkoušky výrobků, materiálů a vzorků

Obchod s družicovými systémy