Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů tazatele. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) 

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany IČ: 00010669, DIČ: CZ 00010669 (dále jen „správce“) 

Vyplněním kontaktního formuláře dává tazatel souhlas se zpracováním jeho identifikačních údajů a kontaktních údajů pro účely přípravy a odeslání odpovědi na položený dotaz nebo jiné reakce 

Doba, po kterou mohou být osobní údaje správcem zpracovávány: Po dobu zpracování odpovědi a poté ještě po dobu 2 měsíců, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. 

Poučení tazatele o právech: Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má tazatel právo: 

  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, 
  • požádat o kopii těchto osobních údajů, 
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud tazatel souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, 
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebuje, ale tazatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků). 
  • na přenositelnost údajů (správce je povinen vydat osobní údaje tazatele zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu tazatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu). 

Tazatel má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu u soudu. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a i bez souhlasu tazatele jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů správce.