Poslání a cíle

VZLÚ - letecký pohled

Poslání a cíle

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výsledky a nové poznatky získané prostřednictvím výzkumu a vývoje jsou šířeny publikacemi, transferem znalostí nebo vzdělávacími aktivitami. VZLÚ podporuje průmysl poskytováním inženýringových a zkušebních služeb, které jsou nezbytné pro vývoj nových výrobků. VZLÚ kontinuálně rozvíjí svou rozsáhlou výzkumnou a zkušební infrastrukturu tak, aby mohl poskytovat VaV činnosti a služby na vysoké úrovni.

Hlavní multidisciplinární obory VZLÚ zahrnují: aerodynamiku, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní inženýrství, turbomachinery, kompozitní materiály a technologie. Prostřednictvím svých tří dceřiných společností může skupina VZLÚ Group nabídnout akreditované environmentální a mechanické testování, prototypovou a malosériovou výrobu kompozitních dílů a vývoj satelitních zařízení.

Kapacity výzkumu a vývoje VZLÚ přispívají zejména k pokroku leteckého průmyslu, pozemní dopravy, obrany a bezpečnosti, energetiky a stavebnictví.


Hlavní obory

Více informaci k jednotlivým oborům najdete v sekci AKTIVITY


Výzkumné aktivity


VZLÚ jako výzkumná organizace (VO)
VZLÚ splňuje podmínky výzkumné organizace, tj. „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ dle článku 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a dle  článku 1.3 bod 15 písm. ee) a článku 2.1 bod 19 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


VZLÚ výzkumným partnerem tuzemského průmyslu

Prostřednictvím řešení VaV projektů VZLÚ výrazně přispívá k rozvoji českého leteckého průmyslu. V národním měřítku řešil výzkumný ústav 14 národních projektů výzkumu a vývoje z programů podpory MŠMT, MPO, TAČR a MV. Dále bylo v roce 2017 podáno 5 projektů z výzvy MPO TRIO, z nichž 2 projekty byly úspěšné a jejich řešení bylo zahájeno od počátku roku 2018. Z programu MŠMT INTER-ACTION byl zahájen rovněž úspěšný projekt ASTRA.


Účelová podpora VaV projektů
Projekty aplikovaného výzkumu a vývoje jsou řešeny ve spolupráci s průmyslovými firmami, které jsou zpravidla hlavními uživateli výsledků projektů. Největší podíl podpory pro projekty s tzv. účelovou podporou poskytuje Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu, v menším měřítku pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. VZLÚ se snaží účastnit i výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou České republiky, proto byly podány do výzvy v roce 2017 celkem tři granty. Dalšími podporovanými projekty jsou projekty z oblasti bezpečnostního výzkumu Ministerstvem vnitra.


Institucionální podpora VZLÚ
Splněním řady podmínek pro výzkumné organizace získal VZLÚ přístup k institucionálnímu financování. Tento druh financování umožňuje rozvoj stěžejních odborností organizace a má i výraznou stabilizační funkci. Neméně důležité jsou i investiční prostředky získané z těchto zdrojů, které umožňují obnovu a rozvoj výzkumné infrastruktury. Stejně jako účelová podpora i podpora institucionální vyžaduje dobré nasměrování VaV činností, aby v průběhu či na konci každého projektu bylo dosaženo hodnotných výsledků, které je možné dále využívat v praxi.


Mezinárodní projekty VaV 
Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji rozvíjí VZLÚ zejména na platformě Rámcových programů Evropské Unie. VZLÚ se účastní těchto programů již od roku 2001 a to tří desítek mezinárodních projektů pátého, šestého, sedmého rámcového programu a nově otevřeného evropského programu Horizont 2020. V roce 2017 se VZLÚ podílel na řešení celkem 3 projektů 7.RP, včetně dvou velkých integrovaných projektů Level 2 LEMCOTEC a AFLONEXT.  Dále v roce 2017 bylo řešeno celkem 5 projektů z programu CS2 a 2 projekty z výzvy programu H2020, kde VZLÚ participuje v projektu JTI Future Sky Safety a ACASIAS.  Začátkem roku 2018 přibyl další projekt v CS2 s názevm OASIS a projekt z výzvy H2020 UHURA. Smyslem účasti v mezinárodních VaV projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními výzkumnými centry v EU. Výsledky těchto projektů napomáhají zvyšovat odbornou úroveň VZLÚ a tak rozšiřovat a zkvalitňovat spektrum nabízených VaV služeb.

Smyslem účasti v mezinárodních VaV projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními výzkumnými centry v EU. Výsledky těchto projektů napomáhají zvyšovat odbornou úroveň VZLÚ a tak rozšiřovat a zkvalitňovat spektrum nabízených VaV služeb.

Více informací o VaV aktivitách naleznete v sekci: VÝZKUMNÉ PROJEKTY