Důvěrnost informací

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, máme s našimi zákazníky uzavřenou dohodu o utajení (NDA - Non Disclosure Agreement), která blíže specifikuje způsob nakládaní s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb.

VZLÚ je také oprávněna k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona.  

Vedení společnosti a vybraní zaměstnanci jsou s ohledem na předměty podnikání prověřeni pro výkon citlivé činnosti dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu o Bezpečnostní způsobilosti či Osvědčení fyzické osoby, vydaného Národním bezpečnostním úřadem, který opravňuje k nakládání s utajovanými skutečnostmi dle zákona.