Technologie pro efektivní energetiku 21. století

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce pro tuto oblast DKRVO je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a mechaniky tekutin s využitelností v oblasti moderních energetických zařízení.“

Energetická zařízení tvoří významný prvek diverzifikace aktivit VZLÚ, kde lze s využitím dlouhodobě střádaného know how v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky a turbínových motorů dosáhnout významných možností zvýšení efektivity turbín energetických bloků lokálních či regionálních výkonů s využitím bioplynu a spalování biomasy, což hraje významnou roli při decentralizaci energetických zdrojů.

Důležitou částí „aerodynamického“ příspěvku k moderní energetice je také oblast zvyšování efektivnosti větrných parků. V oblasti energetických zařízení si tak pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následující tři cíle, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření numerických a experimentálních nástrojů pro návrhy průtočných částí lopatkových strojů a zvyšování jejich efektivity pro oblasti turbín energetických bloků malých výkonů pro lokální a regionální užití.
  • Vytvoření nástrojů podporujících zvýšení efektivnosti větrných parků.
  • Vytvoření nástrojů pro návrh spalovacích komor plynových turbín pro spalování biopaliv.