Chytré a spolehlivé letecké konstrukce

Feb 5, 2021

Dílčím cílem koncepce DKRVO pro tuto oblast je: „Rozvoj poznání a vytvoření nástrojů a řešení v oblasti pokročilých leteckých konstrukcí.“

Materiálové, technologické a konstrukční řešení primárních leteckých struktur a široké a detailní know how v této oblasti tvoří základní podmínku budoucí úspěšnosti letecké konstrukce, její spolehlivosti a životnosti. VZLÚ se této oblasti systematicky věnuje již od svého založení a aktuálně je vůdčím pracovištěm v této oblasti ve střední Evropě.

V oblasti leteckých konstrukcí si pro nadcházející pětileté období VZLÚ vytyčil následujících pět výzkumných cílů, jejichž výstupem by měla být konkrétní technická a průmyslově chráněná řešení.

Dílčí cíle:

  • Vytvoření nástrojů a technických řešení pro aplikaci provozního monitorování stavu konstrukce (SHM) na principu ultrazvuku.
  • Vytvoření nástrojů a technických řešení pro aplikaci provozního monitorování stavu konstrukce (SHM) na principu ERT (Electrical Resistance Tomography).
  • Vytvoření nástrojů a technických řešení oprav, zpomalení šíření poškození, efektivní spojování a přenosu zatížení v kompozitních a hybridních konstrukcích.
  • Vytvoření nástrojů pro počítačové simulace provozních a výrobních poškození v kompozitních a kovových konstrukcích.
  • Vytvoření nástrojů pro analýzy, optimalizaci a predikci šíření únavových poškození při návrhu a v provozu kovových konstrukcí s přípustným poškozením.