SOKOKI – Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem


POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zvyšování ochrany a odolnosti stavebních objektů a technologického zařízení kritické infrastruktury (KI) zejména v oblasti energetiky, využití výsledků bude možné i pro jiné oblasti KI. Předmětem bude výzkum a vývoj v oblasti šíření požáru a zplodin hoření leteckého paliva v lokalitě a stavebních objektech jaderného zařízení (Jaderná elektrárna). Metodika používající numerické simulace šíření požáru a zplodin hoření bude v tomto případě aplikována na jadernou elektrárnu s bloky generace III. Modely šíření požáru budou realizovány jednak pro lokalitu jako celek, kdy bude řešen dopad letadla do volného terénu, a dále bude analyzováno několik základních scénářů přímého nárazu dopravního letadla do objektu budovy reaktoru, kde bude modelováno šíření ve vnitřních prostorách obestavby ochranné obálky.

Šíření požáru a zplodin hoření bude vyhodnoceno z hlediska požadované funkce bezpečnostních systémů v podmínkách nadprojektové nehody jaderného bloku po úmyslném útoku provedeném pomocí dopravního letadla.

  • Nejdříve budou stanoveny základní parametry nárazu pro případ útoku na jaderné zařízení pomocí dopravního letadla střední velikosti, v návaznosti na výsledky evropských zátěžových testů. Budou vybrány základní scénáře útoku pro vybrané modelové zařízení. Pád letadla mezi dvojici jaderných bloků a do zásobníků nafty. Dále trojice scénářů zahrnujících přímý náraz do budovy reaktoru.
  • Následně budou připraveny metodiky pro numerické simulace šíření požáru a zplodin hoření jak pro vnější prostředí lokality, tak i v podmínkách hoření leteckého paliva uvnitř poškozených bezpečnostně významných objektů. Budou definovány základní funkce bezpečnostních systémů, jejich rozmístění v objektu a fyzická separace. Budou definována základní akceptační kritéria a požadavky pro zajištění základních bezpečnostních funkcí bloku při a po nadprojektové události. Na metodiky navazují numerické simulace šíření požáru a zplodin hoření pro dva scénáře pádu letadla do volného terénu v areálu. V návaznosti na tyto scénáře bude analyzován vliv na bezpečnostní funkce bloku a vliv na vzduchotechnické systémy nezbytné pro zajištění bezpečnosti. Budou navržena případná koncepční opatření. Poté budou provedeny numerické simulace šíření požáru a zplodin hoření pro tři scénáře přímého nárazu letadla do stěn budovy reaktoru. V návaznosti na tyto scénáře bude analyzován vliv na bezpečnostní funkce bloku a vliv na vzduchotechnické systémy nezbytné pro zajištění bezpečnosti. Budou navržena případná koncepční opatření.
  • V závěru projektu bude z dosažených výsledků vytvořen přehled vhodných matematických modelů a analytických funkcí pro simulace šíření požáru a zplodin hoření leteckého paliva v případě útoku pomocí dopravního letadla. Veškeré závěry budou formulovány tak, aby umožnily aplikaci všeobecně ve stavebnictví a pro zařízení kritické infrastruktury státu. Návrh metodiky pro optimální návrh ochrany proti účinkům požáru leteckého paliva.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

ÚJV Řež, a.s.


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

VI20172020092


DOBA ŘEŠENÍ:

1.1.2017 – 30.11.2020


ŘEŠITEL PROJEKTU ZA VZLÚ:

Ing. Petr Vrchota, PhD., Aerodynamika, VZLÚ