AUVIS – Automatizovaný vzdušný informační systém

Feb 5, 2021

NÁZEV PROJEKTU:

Automatizovaný vzdušný informační systém


POPIS PROJEKTU:

Cílem je vyvinout automatizovaný vzdušný informační systém za přispění aplikovaného výzkumu a vývoje. Systém bude vybaven senzory pro vyhledávání pozemních cílů (budov, osob, vozidel, apod.), monitoring mimořádných situací, důsledků přírodních katastrof a ekologických havárií. Bude umožňovat přenos informací z palubních senzorů do pozemní části pozemního informačního systému v reálném čase, případně jejich záznam na palubě pro dodatečnou analýzu. Konstrukční řešení bude zajišťovat schopnost modulární změny uživatelského vybavení.

Pro vyhledávání osob nebo práci Integrovaného záchranného systému ve členitém terénu bude systém schopen modifikace jako vzdušný retranslátor pro rádiová pojítka.

Systém bude zahrnovat automatizovanou vzdušnou platformu s maximální vzletovou hmotností do 20 kg se schopností automatického vzletu z kolového nebo jednoduchého startovacího podvozku.. Vzdušná platforma bude schopna operovat v rozsahu rychlostí 50 až 120 km/h po dobu minimálně 4 hodin. Konkrétní vytrvalost bude záviset na momentálním uživatelském zatížení.

Létající platforma bude reflektovat aktuální stav legislativy provozu UAV v civilním, evropském prostoru včetně nejnovější české legislativy. Bude schopna provozu v řízeném letovém prostoru v souladu s Doplňkem X předpisu L2. Prostředek bude splňovat klimatické odolnosti, které mu umožní bezporuchový provoz ve standardních meteorologických podmínkách v ČR, tedy při okolní teplotě -25°C až + 40°C.

Systém bude schopen zcela autonomního letu, vyžadujícího minimální připravenost jeho operátora k obsluze a bude klást minimální nároky na provozní údržbu.
Létající platforma bude splňovat podmínky demontovatelnosti z důvodu snadné přepravitelnosti. Čas nezbytný pro uvedení do provozuschopného stavu z tzv. přepravní polohy nepřekročí 15 minut v letním a 20 minut v zimním období.

Systém bude schopen plné integrace do systému složek Ministerstva vnitra, IZS, případně ostatních uživatelů státní sféry-např. Celní správy, Armády ČR atp. Zaintegrování bude součástí řešení.

Jeho konstrukce bude podřízena způsobu použití v terénních podmínkách a bude bezpečná v případě poruchy. Předností bude schopnost modernizace na základě provozních zkušeností uživatele a vzniku nových požadavků na využití.


ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

LOM Praha, VZLÚ, Vojenský technický ústav s.p. (Odštěpný závod VTÚL a PVO)


IDENTIFIKAČNÍ KÓD:

VG20102014052


DOBA ŘEŠENÍ:

 2.8.2010 – 1.6.2014


ŘEŠITELSKÝ ÚTVAR VZLÚ:

Ing. Jiří Fiala, Aerodynamika, VZLÚ