3TANIUM – Hodnocení NDT technik pro stanovení kritických procesů a výrobních vad a defektů pro Ti slitinu

Oct 13, 2021

Clean Sky 2 JU (Horizon 2020 actions)

Call reference No: H2020-CS2-CFP10-2019-02

Grant agreement: 101007830

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu 3TANIUM je zavedení nedestruktivních metod zkoušení, které budou schopny bezpečně odhalit kritické vady a defekty související s výrobním procesem a pochopit jejich vliv na materiál a mechanické vlastnosti dílů vyrobených ze slitiny Ti6A l4V AM. Celkovým cílem navrhovaného projektu 3TANIUM je kvantitativní posouzení použitelnosti metod NDT aplikovaných na vhodně a inovativně dodatečně upravené (tepelně a povrchově upravené) AM díly. Účelem je využít výhody AM technologie v oblasti leteckém průmyslu. S tímto záměrem bude hodnocena spolehlivost různých technik nedestruktivního zkoušení. Budou provedeny analýzy jejichž výstupem by měla být schopnost posoudit případné vady a jejich kritičnosti u dílů AM.

Projekt 3TANIUM je strukturován do čtyř technických pracovních balíčků (WP1 až WP4), které zahrnují veškeré technické práce počínaje plánováním vzorků a charakterizační matrice, výrobou vzorků a jejich charakterizací a prováděním mechanických, NDT a materiálových zkoušek. WP1 poskytuje hotový vzorek a zkušební matrici, aby bylo možné zkoumat vliv různých výrobních parametrů na mechanické a lomové vlastnosti titanových AM vzorků. Testování bude realizováno v rámci WP2 (NDT) a WP3 (mechanické, únavové a materiálové zkoušky). V rámci WP4 budou s ohledem na kvantifikované vady definované ve WP2 a WP3 provedeny průmyslově relevantní metody predikce únavové životnosti pomocí modelování a simulačních přístupů. V rámci WP5 bude provedeno hodnocení a analýzy propojením výsledků NDT, mechanických vlastností a výsledků numerického modelování s cílem vyvodit závěry a doporučení. Samostatný pracovní balíček je věnován využití, šíření a komunikačním činnostem a činnostem v oblasti řízení (WP6).

VZLÚ je zodpovědný za charakterizaci a testování materiálu, definici zkušební matice a výběr zkušebních metod, vývoj metodiky přerušovaných experimentů, analýzu dat, nedestruktivní testování pomocí ultrazvuku a metody vířivých proudů, FE modelování sestavy testovaných vzorků, numerickou simulaci typických AM defektů, vyhodnocení vstupních materiálových charakteristik, výpočet únavové životnosti a růstu trhlin (pomocí SW ABAQUS a FE-SAFE).

Partneři:

PREMET Kft., Budaörs, Hungary

VZLÚ

University of Applied Sciences Upper Austria, Research Group Computed Tomography, Wels, Austria

Topic Manager:

SAAB AB, Stockholm, Sweden