POLITIKA SPOLEČNOSTI

ROLE SPOLEČNOSTI

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. je od roku 1922 hlavním centrem leteckého výzkumu, vývoje a zkušebnictví v České republice. Chceme upevnit své postavení moderního výzkumného a zkušebního centra, nabízejícího své služby zejména evropským zákazníkům. Svou vysokou odbornost a rozsáhlé know-how chceme uplatnit nejen v letectví, ale i v dalších oblastech průmyslu, mezi které patří především dopravní strojírenství, energetika, stavebnictví, bezpečnostní průmysl a kosmický průmysl. Chceme být národní i evropskou špičkou v aerodynamice, pevnosti a životnosti konstrukcí, aplikaci nových materiálů a progresivních technologií.

ZÁKAZNÍCI

Chceme přispívat svými znalostmi a schopnostmi k rozvoji konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Také dlouhodobě spolupracovat se společnostmi, které vyhledávají vysoce profesionální služby ve výzkumu, vývoji a zkušebnictví. Monitorujeme a vyhodnocujeme spokojenost našich zákazníků a usilujeme o naplnění jejich očekávání, především po stránce kvality, ceny a spolehlivosti.

DODAVATELÉ

Chceme, aby k dobrému jménu naší společnosti přispívaly i dobré vztahy s dodavateli a aby naším společným cílem byla vzájemná důvěra a kvalita v cenově přijatelných relacích.

ZAMĚSTNANCI

Chceme, aby každý náš zaměstnanec měl osobní vztah ke společnosti a jejím tradicím, a tento vztah chceme neustále rozvíjet. Chceme, aby každý zaměstnanec byl loajální a motivovaný a aby byl pro něj zajištěn perspektivní odborný i společenský růst. Podporujeme rozvoj odborné kvalifikace každého zaměstnance ve prospěch společnosti, zákazníka i jeho samého. Chceme, aby pracovní prostředí a mezilidské vztahy přispívaly k maximální výkonnosti zaměstnanců a k naplňování politiky a cílů společnosti.

PROCESY

Ve všech oblastech naší činnosti je naší zásadou dodržovat pravidla, rozvíjet a zefektivňovat procesy a aktivně užívat management kvality. Chceme udržovat a v případě potřeby dále rozšiřovat svá oprávnění, akreditace a certifikáty.

KVALITA

Chceme minimalizovat výskyt chyb ve všech činnostech naší společnosti. Chceme produkovat kvalitní služby a výrobky. V oblasti výzkumu a vývoje chceme úroveň našich poznatků neustále zlepšovat a srovnávat ji s nejnovějšími poznatky vědy v EU i ve světě.

ZLEPŠOVÁNÍ

Neustálým zlepšováním chceme dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníka, minimalizovat reklamace výrobků a služeb, snižovat negativní vlivy na životní prostředí, omezovat výskyt pracovních úrazů, spořit náklady společnosti a zvyšovat výnosy z naší činnosti. Chceme dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů.

Důvěrnost informací

Naše organizace pečlivě chrání důvěrné informace, které nám byly svěřené zákazníkem při realizaci zakázek. Pokud to situace vyžaduje, máme s našimi zákazníky uzavřenou dohodu o utajení (NDA – Non Disclosure Agreement), která blíže specifikuje způsob nakládaní s důvěrnými informacemi technické i ekonomické povahy.

VZLÚ má povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb.

 

VZLÚ je také oprávněna k nákupu, prodeji, půjčování, vývoji, výrobě, opravám, úpravám, uschování, skladování, přepravě, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu dle živnostenského zákona.  

Vedení společnosti a vybraní zaměstnanci jsou s ohledem na předměty podnikání prověřeni pro výkon citlivé činnosti dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jsou držiteli platného dokladu o Bezpečnostní způsobilosti či Osvědčení fyzické osoby, vydaného Národním bezpečnostním úřadem, který opravňuje k nakládání s utajovanými skutečnostmi dle zákona.