NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE

VZLÚ je národním centrem pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Hlavním posláním VZLÚ je rozvíjet základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výsledky a nové poznatky získané prostřednictvím výzkumu a vývoje jsou šířeny publikacemi, transferem znalostí nebo vzdělávacími aktivitami.

VZLÚ podporuje průmysl poskytováním inženýringových a zkušebních služeb, které jsou nezbytné pro vývoj nových výrobků. VZLÚ kontinuálně rozvíjí svou rozsáhlou výzkumnou a zkušební infrastrukturu tak, aby mohl poskytovat VaV činnosti a služby na vysoké úrovni.

Hlavní multidisciplinární obory VZLÚ zahrnují: aerodynamiku, pevnost a životnost konstrukcí, materiálové a korozní inženýrství, turbomachinery, kompozitní materiály a technologie. Prostřednictvím svých tří dceřiných společností může skupina VZLÚ Group nabídnout akreditované environmentální a mechanické testování, prototypovou a malosériovou výrobu kompozitních dílů a vývoj satelitních zařízení.

Kapacity výzkumu a vývoje VZLÚ přispívají zejména k pokroku leteckého průmyslu, pozemní dopravy, obrany a bezpečnosti, energetiky a stavebnictví.

HLAVNÍ OBORY

Zajímá vás, co se ve VZLÚ aktuálně děje? Podívejte se do aktualit, kde jsou ty nejzajímavější aktivity. 

Výzkumné aktivity

VZLÚ jako výzkumná organizace (VO)

VZLÚ splňuje podmínky výzkumné organizace, tj. „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ dle článku 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a dle  článku 1.3 bod 15 písm. ee) a článku 2.1 bod 19 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

VZLÚ výzkumným partnerem tuzemského průmyslu

Prostřednictvím řešení VaV projektů VZLÚ výrazně přispívá k rozvoji českého leteckého průmyslu. V národním měřítku řešil výzkumný ústav 14 národních projektů výzkumu a vývoje z programů podpory MŠMT, MPO, TAČR a MV. Dále bylo v roce 2017 podáno 5 projektů z výzvy MPO TRIO, z nichž 2 projekty byly úspěšné a jejich řešení bylo zahájeno od počátku roku 2018. Z programu MŠMT INTER-ACTION byl zahájen rovněž úspěšný projekt ASTRA.

Účelová podpora VaV projektů

Projekty aplikovaného výzkumu a vývoje jsou řešeny ve spolupráci s průmyslovými firmami, které jsou zpravidla hlavními uživateli výsledků projektů. Největší podíl podpory pro projekty s tzv. účelovou podporou poskytuje Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu, v menším měřítku pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. VZLÚ se snaží účastnit i výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou České republiky, proto byly podány do výzvy v roce 2017 celkem tři granty. Dalšími podporovanými projekty jsou projekty z oblasti bezpečnostního výzkumu Ministerstvem vnitra.

Institucionální podpora VZLÚ

Splněním řady podmínek pro výzkumné organizace získal VZLÚ přístup k institucionálnímu financování. Tento druh financování umožňuje rozvoj stěžejních odborností organizace a má i výraznou stabilizační funkci. Neméně důležité jsou i investiční prostředky získané z těchto zdrojů, které umožňují obnovu a rozvoj výzkumné infrastruktury. Stejně jako účelová podpora i podpora institucionální vyžaduje dobré nasměrování VaV činností, aby v průběhu či na konci každého projektu bylo dosaženo hodnotných výsledků, které je možné dále využívat v praxi.

Mezinárodní projekty VaV

Mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji rozvíjí VZLÚ zejména na platformě Rámcových programů Evropské Unie. VZLÚ se účastní těchto programů již od roku 2001 a to tří desítek mezinárodních projektů pátého, šestého, sedmého rámcového programu a nově otevřeného evropského programu Horizont 2020. V roce 2017 se VZLÚ podílel na řešení celkem 3 projektů 7.RP, včetně dvou velkých integrovaných projektů Level 2 LEMCOTEC a AFLONEXT.  Dále v roce 2017 bylo řešeno celkem 5 projektů z programu CS2 a 2 projekty z výzvy programu H2020, kde VZLÚ participuje v projektu JTI Future Sky Safety a ACASIAS.  Začátkem roku 2018 přibyl další projekt v CS2 s názevm OASIS a projekt z výzvy H2020 UHURA. Smyslem účasti v mezinárodních VaV projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními výzkumnými centry v EU. Výsledky těchto projektů napomáhají zvyšovat odbornou úroveň VZLÚ a tak rozšiřovat a zkvalitňovat spektrum nabízených VaV služeb.

Smyslem účasti v mezinárodních VaV projektech je rozvoj spolupráce s evropským leteckým průmyslem a s předními výzkumnými centry v EU. Výsledky těchto projektů napomáhají zvyšovat odbornou úroveň VZLÚ a tak rozšiřovat a zkvalitňovat spektrum nabízených VaV služeb.