Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Den otevřených dveří říjen 2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním registračního formuláře uděluje registrovaná osoba Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu, a.s., IČ 00010669, se sídlem Beranových 130, Praha – Letňany, PSČ 199 05, jako správci osobních údajů (dále jen „Správce“ nebo „VZLÚ“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu a pro účely, jak jsou uvedeny níže:

Rozsah zpracovávaných údajů:

  • jméno, příjmení
  • e-mailová adresa, telefonní číslo

Účel zpracování:

  • registrace osoby na dnu otevřených dveří VZLÚ (dále jen „Den otevřených dveří VZLÚ“)

Doba zpracování osobních údajů je jeden rok ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Registrovaná osoba je oprávněna svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@vzlu.cz či doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce uvedenou v záhlaví tohoto souhlasu.

Registrovaná osoba bere na vědomí, že odvoláním souhlasu před konáním Dne otevřených dveří VZLÚ ztrácí možnost se této akce zúčastnit.

Registrovaná osoba je srozuměna s tím, že na Dnu otevřených dveří VZLÚ mohou být náhodně pořizovány fotografie a záběry, na kterých může být zachycena podoba a projevy (nikoliv osobní povahy) registrované osoby. Registrovaná osoba si je dále vědoma, že pořizované videozáznamy, audiozáznamy a fotografie mohou být po neomezenou dobu používány Správcem k propagačním či reprezentativním účelům Správce. Registrovaná osoba bere na vědomí, že

  • takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce vymezených výše, přičemž Správce garantuje, že takto získané osobní údaje bude užívat pouze k výše uvedeným účelům a nikoliv v rozporu se zájmy a základními právy a svobodami registrované osoby,
  • má právo (mimo další níže uvedená práva) vznést námitku proti takovému zpracování, má-li za to, že je zpracování v rozporu s právními předpisy, a to e-mailem zaslaným na kontaktní adresu pro oblast zpracování osobních údajů ve VZLÚ info@vzlu.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce uvedenou v záhlaví tohoto souhlasu.

Veškeré osobní údaje bude zpracovávat výhradně Správce.

Registrovaná osoba dále bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Správcem následující práva:

  1. právo požádat Správce o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, a to v písemné podobě, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesu námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně osobních údajů registrované osoby;
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá shora uvedená práva je možné u Správce uplatnit prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu pro oblast zpracování osobních údajů ve VZLÚ info@vzlu.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce uvedenou v záhlaví tohoto souhlasu.

apex weight loss pill reviewskelly clarkson keto blast gummiesdoes keto slim pills help lose weightkelly clarkson vista keto gummiesdid oprah lose weight with keto pillsdid kelly clarkson really use keto pillscan keto pills help lose weightkelly clarkson keto dietcan you just take keto pills to lose weightkelly clarkson keto dropscan you lose weight just by taking keto pillskelly clarkson keto burn xtremecan you lose weight just taking keto pillsrauwolfia serpentina for male enhancementmale enhancement pillsrevatrol male enhancement1 male enhancement pillsreviews of male enhancement pill rlxx male enhancement pillsrhino 50k male enhancement supplementdo male enhancement pillsrhino 69 extreme 500k male enhancement pillsmale enhancement pills nzrhino 7000 male enhancementmale enhancement pills xlrhino black 5k plus 10 pills male enhancement pillmale enhancement pills ukrhino male enhancement pills work5g male enhancement pills5 hemp bombs cbd gummies reviewbest royal cbd oil gummiesbenefits of cbd gummies 600 mgbest cbd oil gummies no after tastebest value in cbd gummies 20 mg per pieceroyal cbd oil gummies recipecbd gummies 100mg effectscbd gummies made with real cbd oilcbd gummies with 3 thcgummies with the cbd oilchill plus gummies cbd infused gummy bears 200mgplus cbd oil gummies redditgreen valley organic cbd gummies 500mgcbd oil vape or gummieshemp bomb cbd gummies 50ct bottlecbd oil and gummies for sale in fayetteville tncan cbd gummies cause diarrheapure cbd oil gummies for sale