Členství v organizacích

ALV ČR - Asociace leteckých výrobců České republiky

VZLÚ, jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací, má velmi intenzivní spolupráci s českým leteckým průmyslem reprezentovaným zejména ALV ČR. ALV ČR byla založena v roce 1994 za účelem podpory českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s podstatným vlivem na další průmyslové obory. Asociace dnes sdružuje více než čtyři desítky českých firem a od roku 2000 je členem Evropské asociace leteckých výrobců ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).
Více informací na http://www.alv-cr.cz/

 

EREA - Asociace evropských leteckých výzkumných ústavů

VZLÚ je od roku 2001 členem asociace EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics). Asociace sdružuje 9 národních leteckých výzkumných ústavů zemí Evropské Unie. EREA aktivně ovlivňuje evropskou politiku leteckého výzkumu a technologického vývoje. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.
Více informací na http://www.erea.org/

 

ICAS - The International Council of the Aeronautical Sciences

Od roku 2008 je VZLÚ asociovaným členem mezinárodního výboru leteckých věd – ICAS. ICAS je nevládní, nezisková, vědecká organizace, která byla založena roku 1957 z důvodu zajištění kooperace mezi leteckými společnostmi. Možnost stát se členem ICAS a plně se podílet na jeho aktivitách mají mezinárodní asociace a společnosti věnující se výzkumu a vývoji v oblasti letectví a vesmíru. ICAS nyní sdružuje 32 společností z mnoha zemí. ICAS má za hlavní cíl organizovat mezinárodní kongresy týkající se leteckých problémů a témat, a dále podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti letectví.
Více informací na http://www.icas.org/

 

ASD - AeroSpace and Defence Industries Association of Europe

Prostřednictvím členství v ALV ČR (Asociace leteckých výrobců České republiky) se VZLÚ aktivně účastní na práci ve výborech a řídících orgánech ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).ASD zastupuje zájmy leteckého, kosmického a obranného průmyslu s cílem podporovat konkurenční rozvoj tohoto sektoru. ASD se angažuje v aktivitách, které vyžadují řešení na evropské či nadnárodní úrovni. ASD sdružuje 30 členských asociací ze 20 zemí Evropy a reprezentuje více než 2 000 firem společně s dalšími 80 000 dodavateli. Průmyslové odvětví tak zaměstnává více než 634 tisíc osob a vytváří obrat přes 132,2 biliónů euro ročně.
Více informací na: http://www.asd-europe.org/

 

OSTIV

VZLÚ je vědeckým a technickým členem Organisation Scientifique et Technique du Vol a Voile (OSTIV). OSTIV je specializovanou nezávislou neziskovou mezinárodní organizací přidruženou k Mezinárodní letecké federaci (FAI). Sdružuje všechny významné instituce a organizace i jednotlivce, kteří se věnují vědeckým, technickým a provozním aspektům bezmotorového letu. Úkol OSTIVu spočívá v podpoře a koordinaci vědeckého a technického vývoje plachtění a v podpoře využívání kluzáků v základním a aplikovaném výzkumu. 
Více informací na http://www.ostiv.org/

 

UVS International

VZLÚ je představitelem Asociace leteckých výrobců ČR v UVS International (Unmanned Vehicle Systems International). UVS International sdružuje průmyslové organizace, výzkumné instituce, vládní organizace a provozovatele v oblasti bezpilotních prostředků. Věnuje se prostředkům vzdušným, pozemním i vodním. Záměrem UVS International je ovlivňování a podpora budoucího vývoje oboru, spolupráce při tvorbě legislativních dokumentů, podpora mezinárodní spolupráce, podpora spolupráce mezi průmyslovými a výzkumnými organizacemi a v neposlední řadě výměna informací. 
Více informací na http://www.uvs-international.org/

 

Česká společnost pro povrchové úpravy

VZLÚ je členem České společnosti pro povrchové úpravy (ČSPÚ). ČSPÚ je dobrovolným a nezávislým nepolitickým sdružením, které sdružuje pracovníky působící v oboru povrchových úprav a s tím přímo či nepřímo souvisejících procesů na území České republiky. Posláním společnosti je všestranné rozvíjení oboru povrchových úprav a zprostředkování kontaktů mezi všemi zájemci o obor. 
Více informací na http://www.cspu.cz/

 

EASN – European Aeronautics Science Network

VZLÚ je členem asociace EASN – European Aeronautics Science Network. EASN se snaží propojit university působící v leteckém průmyslu s výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky, se kterými pracují paralelně. Základním prvkem asociace je otevřená internetová síť, která bude pomáhat jednotlivým skupinám v komunikaci a v přístupu do databáze.
Více informaci na http://www.easn.net/.

 

IFAR – Mezinárodní fórum pro letecký výzkum

VZLÚ je členem Mezinárodního fóra pro letecký výzkum – IFAR, které představuje jedinou celosvětovou síť národních leteckých výzkumných organizací. Cílem fóra je propojit výzkumné organizace po celém světě, zprostředkovat výměnu informací a komunikaci díky pořádání summitů, workshopů a konferencí, internetových fór atd., rozvíjet názory a doporučení týkající se výzkumných strategií do budoucna a přijímat společný přístup k výzvám, kterým čelí společnost pro letecký výzkum. IFAR se zaměřuje na nekonkurenční letecký výzkum a vývoj spojený s celosvětovými technickými výzvami, které se týkají zejména emisí, hluku, bezpečnosti, spolehlivosti, efektivního provozu a postupů ke snížení dopadu letecké dopravy na ovzduší a životní prostředí.
Více informací na http://www.ifar.aero/.

 

ESRE -  Asociace evropského kosmického výzkumu

VZLÚ je členem ESRE (Association of European Space Research Establisment) od roku 2018. Asociace se zaměřuje na koordinaci a integraci výzkumných činností související s vesmírem. Asociace je zaměřena zejména na evropský průmysl a snaží se o zintenzivnění spolupráce jejích členů s třetími stranami v oblasti vesmíru. Jejím cílem je zvýšit globální konkurenceschopnost evropského vesmírného sektoru. Dalšími členy jsou: Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, CIRA, DLR, INTA, NLR a ONERA.

Více informací na https://www.esre-space.org/

 

SATA - The Subsonic Aerodynamic Testing Association

VZLÚ je členem asociace SATA (The Subsonic Aerodynamic Testing Association) od roku 2018. Asociace se zabývá sdílením praktických informací o řešení problémů, které se vyskytují během aerodynamických experimentů a provozu nízkorychlostních aerodynamických tunelů. Jsou zde také prezentovány jednotlivé měřící postupy a modernizační aktivity vedoucí k udržení jednotlivých tunelů na vysoké technické úrovni.

Více informací na http://www.sata.aero/