Životní prostředí

„VZLÚ se zabývá specializovanými činnostmi, které významnou měrou přispívají ke snižování negativního vlivu techniky na životní prostředí. Uplatňuje zde některé své znalosti z leteckých oborů a pro výzkum využívá speciální experimentální zařízení.“

Své znalosti a infrastrukturu větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou (BLWT) využívá VZLÚ pro modelování šíření průmyslových emisí a jiných škodlivých plynů v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu. Výsledky získané z experimentálního ověřování v BLWT tunelu jsou využívány pro vývoj pokročilých softwarových nástrojů, které umožňují predikci šíření škodlivých látek a slouží také pro návrh preventivních opatření ke zlepšování životního prostředí.

VZLÚ přispívá svými aktivitami v oblasti aeroakustiky ke snižování hlukových emisí letadel a pozemních dopravních prostředků. Dále se zabývá snižováním hluku a vibrací různých typů průmyslových aplikací a systémů, jako jsou například ventilátory, trysky, tryskové stavy, točivé stroje apod. Nabízené služby zahrnují analýzy hluku a vibrací, predikce hluku a výpočetní simulace prostřednictvím komerčního softwarového vybavení a vlastních in-house kódů. Za použití moderní měřicí techniky se provádějí hluková a vibrační měření jak v laboratorních podmínkách, tak i přímo v terénu.

VZLÚ své výzkumné a vývojové kapacity zaměřuje také na snižování emisí CO2 a NOx u různých typů turbínových strojů (plynové turbíny, letecké turbínové motory aj.). Aktivity zahrnují zejména výzkum spalování a vývoj nových typů spalovacích komor pro turbínové stroje. Experimentální práce jsou prováděny v laboratořích a zkušebnách v Praze-Letňanech.

Významné infrastruktury VZLÚ (větrný tunel se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou, specializovaná zkušebna spalovacích komor, …) jsou unikátním základem pro experimentální ověřování výsledků získaných analyticky. Zároveň jsou v důsledku možností experimentu dále vyvíjeny analytické nástroje.