Zajištění kvality

Lloyds logo

Kvalita produktů je rozhodujícím momentem konkurenceschopnosti a tím i základní podmínkou úspěšnosti společnosti. Aby bylo dosaženo úspěchu a vytvářeno výrazné povědomí o společnosti jako o kvalitním, způsobilém a důvěryhodném partnerovi a dodavateli, řadí vedení společnosti systém řízení jakosti mezi své priority.

VZLÚ je certifikován Lloyd´s Register Quality Assurance dle normy ISO 9001:2015. Ke stažení vpravo.

Od roku 1996 jsou zkušební a kalibrační laboratoře držitelem osvědčení o akreditaci, které vydal Český institut pro akreditaci. Dalším oprávněním, které zkušebny VZLÚ vlastní je oprávnění Úřadu pro Civilní Letectví. Zkušební laboratoře vlastní oprávnění od Ministerstva obrany k posouzení a ověření shody vlastností výrobků vojenské letecké techniky.

Útvar leteckých vrtulí má uděleno oprávnění LAA ČR k výrobě, opravám a zkušebnictví sportovních létajících zařízení.

Dodržování systému jakosti je pravidelně ověřováno a přezkoumáváno interními a externími audity.