VZLÚ úspěšně vstoupil do Clean Sky 2

Logo cleansky2

Po neúspěších v první výzvě programu Clean Sky 2, se VZLÚ se podařilo získat tři projekty v rámci druhé výzvy Clean Sky 2. Je to relativně velký úspěch, který je z velké části podmíněn úsilím dalších spolupracujících českých partnerů, kterými jsou společnosti Jihostroj a Woodcomp. Všechny tři získané projekty jsou zaměřeny na oblast leteckých motorů.

Projekt MUTR  - Multipurpose test rig for transmissions gearboxes. Předmětem řešení projektu je návrh a realizace pomocné (adaptační) převo­dovky, jež je součástí víceúčelového zkušebního zařízení určeného pro testování nově navržených vrtulníkových reduktorů. Tyto reduktory jsou vy­víjeny pro speciální typ vysokorychlostní helikop­téry s postranními rotory dosahující rychlost až 470 km/h. Vrtulník s pracovním názvem LifeCraft je vyvíjen společností Airbus Helicopters.

Projekt PROPCONEL - More electric, advanced hydromechanics propeller control components.  Jedná se o projekt vedený společnosti Jihostroj s cílem vyvinout pokročilý regulátor vrtule, který bude obsahovat více elektroniky. Demonstrátor regulátoru bude zkoušen na turbovrtulových motorech společnosti TURBOMECA. Úkolem VZLÚ je provedení spo­lehlivostní analýzy a vytvoření hydrodynamického modelu části řízení vrtule leteckého turbovrtulo­vého motoru.  Dále VZLÚ zajiš­ťuje klimatické a vibrační zkoušky s cílem prověřit odolnost nově navrženého systému na vnější vlivy. Součástí aktivit VZLÚ jsou zkoušky požární odol­nosti tzv. firetesty.

Projekt ARGOS - Aerospace propeller useful for diesel engines with extreme excitation of vibrations je výsledkem dlouhodobé spolupráce s českou firmou Woodcomp Propellers, která je zároveň koordinátorem tohoto projektu. Dalším účastníkem projektu je firma Jihostroj. Téma projektu je zaměřeno na vývoj speciální hydraulic­ky stavitelné kompozitní vrtule a systému jejího tlumení. Demonstrátor vrtule bude zkoušen na dieselovém motoru francouzské firmy SMA patřící do konsorcia SAFRAN. VZLÚ bude zodpovědný za návrh mě­řících řetězců, přípravu souvisejících měření týkají­cích se vibrací a torzních kmitů vyvíjené vrtule, vy­hodnocování dat a za konstrukční řešení tlumiče torzních kmitů.

Program společné technologické inciativy JTI Clean Sky 2 je největším programem evropského výzkumu v oblasti letectví, vzniklý v režimu PPP (Public Private Partneship) mezi evropským průmyslem a výzkumnou sférou na jedné straně a Evropskou komisí na straně druhé.  Evropská komise poskytne na období 2015 až 2023 na běh programu Clean Sky 2 dotaci bezmála 1,8 mld. EUR, což je zhruba polovina všech alokovaných prostředků na tento program.