VZLÚ spolu s průmyslovými partnery uspěl ve třetí výzvě programu ALFA

VZLÚ spolu s průmyslovými partnery uspěl ve třetí výzvě programu ALFA

Hodnocení projektových návrhů třetí výzvy programu ALFA, které proběhlo ke konci roku 2012, dopadlo pro VZLÚ velmi dobře.  Z celkových 10 podaných projektových návrhů jich bylo 7 podpořeno k financování. Jedná se většinou o čtyřleté projekty s řešením v letech 2013-2016. Poskytovatelem dotací programu Alfa je Technologická agentura ČR.

Ve dvou z podpořených projektů je VZLÚ v roli příjemce dotace. Jedná se o projekt s názvem “Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1“. Cílem je vytvoření návrhu malého testovacího nanosatelitu typu CubeSat, jeho vypuštění na oběžnou dráhu země a následné zpracování telemetrických informací a dat naměřených ve vesmíru. Na realizaci tohoto projektu se budou podílet kromě VZLÚ i další české letecké firmy: 5M, Innovative Sensor Technology a TTS.

Dalším projektem, který je veden VZLÚ, je projekt s názvem „Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva“. Projekt je zaměřen na rozvoj technologií návrhu a optimalizace spalovacího systému malého turbínového motoru TJ100 pro modifikaci na alternativní paliva a jejich následné experimentální ověření pro letecké a pozemní aplikace. Nové znalosti získané v projektu umožní účinnější návrh kvalitnějších spalovacích komor s nižší tvorbou emisí, vyšší spolehlivostí a životností.

Útvar Zkušebních laboratoří VZLU spolupracuje se společnostmi Pragochema a Czech Airlines Technics na projektu s názvem „Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování“. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových optimalizovaných technologií galvanických povrchových úprav, včetně příslušných prostředků a přípravků pro provádění povrchové úpravy. Zvláštní důraz je kladen na minimalizaci navodíkování v průběhu technologického procesu.

Projekt s názvem „Lokomotivní celky“ je řešen se společností CZ LOKO. Projekt je zaměřen na vývoj lokomotivy odolné vůči extrémním klimatickým vlivům. Cílem je rozšíření provozních rozsahů vnějších teplot při zachování nebo snížení energetické náročnosti systémů lokomotivy. Pro řešitelský tým útvaru Aerodynamiky tento projekt představuje další příležitost pro uplatnění svých schopností v oblasti pozemní dopravy.

Společnost Letov letecká výroba a útvar Pevnost konstrukcí pokračuje ve spolupráci v oblasti výzkumu termoplastů na projektu s označením „Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termo-plastovou matricí“.

SIGMA je akronymem projektu s názvem „Integrace SHM do systému zajištění pokračující letové způsobilosti malého dopravního letounu“, který koordinuje firma Honeywell International. Projekt je zaměřen na vývoj pokročilých systémů pro monitorování stavu kovových leteckých konstrukcí (tzv. Structural Health Monitoring).

Ústav fyziky plazmatu AV ČR je koordinátorem projektu „Měřidla pro asférické a freeform optické plochy“. Z důvodu reorganizace kosmických aktivit ve VZLÚ nebylo do poslední chvíle jasné, zda se budeme moci tohoto projektu účastnit. VZLÚ nakonec vstoupilo do řešení tohoto dalšího projektu orientovaného na kosmonautiku.