VZLÚ se zapojí do programu Horizont 2020 s projektem UHURA

Projekt UHURA (Unsteady High-Lift Aerodynamics – Unsteady RANS Validation) je zaměřen na výzkum aerodynamických charakteristik Kruegerovy klapky, dynamického zatížení od aerodynamických sil a v neposlední řadě také na validaci CFD metod pro případy nestacionárního proudového pole a zatížení během vysouvání a zasouvání. Budou prováděny jak CFD simulace, tak experimenty v aerodynamických tunelech. Získané výsledky budou porovnány a detailně analyzovány. Je zde předpoklad, že zpřesněním znalostí o proudovém poli a zatížení klapky dojde ke snížení hmotnosti jak klapky samotné, tak i kinematického mechanizmu a tím ke snížení spotřeby a emisí CO2 a NOX.

VZLÚ bude provádět CFD výpočty lokálního proudového pole kolem Kruegerovy klapky během vysouvání. Lokální odtržení proudu na klapce a vír ve štěrbině mezi klapkou hlavním profilem bude detailně simulován pomocí hybridní RANS-LES metody modelování turbulence. Vysouvání klapky bude simulováno pomocí deformace sítě v jejím okolí a lokálním přesíťováním, tak aby byla v co největší míře zachována topologie výpočetní sítě. Zároveň bude brána v úvahu deformace klapky od aerodynamického zatížení na výsledné proudové pole. Získané výsledky budou sloužit pro detailní analýzu a hlubší pochopení jevů, které se vyskytují během pohybu Kruegerovy klapky pro pevnostní dimenzování. VZLÚ rovněž bude provádět porovnání a vyhodnocení numerických výsledků od jednotlivých partnerů s experimentálními daty z aerodynamických tunelů.

Celková dotace Evropské komise na tomto projektu činí zhruba 6,1 mil. EUR, z toho 223 tis. EUR je pro VZLÚ. Koordinátorem projektu je DLR, dalšími významnými účastníky je společnost Airbus a ASCO, dále evropské výzkumné organizace ONERA, FOI, TSAGI, INTA aj. Projekt bude zahájen 1.9.2018 a jeho trvání je celkem 36 měsíců.