VZLÚ rozvíjí spolupráci s průmyslem prostřednictvím programu TRIO

Jedním z úspěšných byl projekt „Kola a brzdy“, jehož hlavním cílem je vytvoření prototypů kola a brzdy pro podvozky malých a středních letounů do max. 25 pasažéru a hmotnosti do 7,5 tun. V rámci řešení projektu vzniknou prototypy kol hlavního podvozku a brzdy pro kola.

Prototypy budou určeny pro představitele letadel o hmotnosti cca 4,5 tuny s přistávací rychlostí cca 235 km/hod., brždění od cca 195 km/hod., brzdná energie cca 5,6 MJ.

Brzdy jsou hydraulicky ovládané. U kol bude řešen materiál kol, těsnění a uložení v ložiscích. Vyřešena bude problematika signalizace teplotního zatížení kol pomocí rychlých teplotních čidel. Bude rovněž řešena optimalizace konstrukcí kol i brzdy z hlediska šíření tepla od třecího páru jak do brzdy, tak do kol. Dále bude vyvinuto vysoce odolné obložení brzd pro zvýšení spolehlivosti. Prototypy budou podrobeny testování v rozsahu pro schválení pro použití v letectví.

Na řešení projektu se kromě VZLÚ podílí i Vysoká škola polytechnická z Jihlavy. Hlavním příjemcem je firma JIHLAVAN. Celková dotace projektu je zhruba 14,4 mil. Kč. Jeho řešení bylo zahájeno již 1.1.2018 a potrvá do konce června 2020.

Dalším je projekt „Termoplast“, kde je hlavním příjemce firma LATECOERE, která se od roku 2005 zabývá výrobou a vývojem dílů z high tech vyztužených termoplastů. Záměrem je tedy využít již získané zkušenosti a poznatky z předchozích projektů při vývoji konkrétních dílů, zejména ověřené nejmodernější výpočtové a simulační postupy a technologická a konstrukční řešení.

Projekt si klade za cíl vývoj reálných dílů letecké konstrukce ve tvaru profilu z vyztuženého termoplastu. Cílem bude návrh jejich vhodného tvaru, dimenzování a nalezení optimální technologie výroby pro zvolené tvary dílů. Konkrétně se jedná o horizontální nosník a svislý rám dveří dopravního letounu a T profil jakožto náhradu titanového dílu v sestavě žeber trupu letounu. Smyslem je výzkum a vývoj nových technologických postupů k dosažení nákladově efektivní konstrukce vybraných dílů. Přínosem pro nosník a rám bude významné zkrácení doby výroby oproti stávající technologii výroby z kompozitu s termosetickou matricí. Profily pro dveře jsou uvažovány pro dveře nové generace, ale svislý rám má šanci být využit již jako alternativa v již sériově vyráběných dveřích pro Boeing 787.

Společně s VZLÚ a LATECOERE řeší projekt i České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). Celková dotace je téměř 12,2 mil. Kč. Projekt byl zahájen 1.1.2018 a bude ukončen k 31.12.2020.