VZLÚ pomáhá řešit náročné úlohy ve stavebnictví

Model lávky pro pěší San Diego v modelovém prostoru větrného tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou BLWT - Test Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

Větrný tunel se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou ve VZLÚ je využíván pro měření zatížení staveb větrem a simulaci větrných podmínek v jejich okolí. U mostních konstrukcí se měří dynamické zatížení mostovky (úsekové modely mostů) i nelinearity celých mostních konstrukcí což vede na tvorbu aeroelastických modelů a měření na nich.

Roste zájem projekčních kanceláří o ověření výpočtů pomocí experimentů ve větrném tunelu s atmosférickou mezní vrstvou. Zvětšuje se i zájem o simulace proudění vzduchu v zástavbách a stanovení větrných podmínek v úrovni chodců (stanovení tzv. větrné pohody chodců). Do budoucna lze očekávat, že výsledky měření z aerodynamických tunelů budou požadovány státními orgány při schvalování rozsáhlejších stavebních celků, stejně jak je tomu v jiných zemích.

Větrný tunel se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou ve VZLÚ, nazýván též jako BLWT tunel (Boundary Layer Wind Tunnel), nachází své uplatnění i pro měření rozptylu emisí v krajině či v městských aglomeracích, jedná se o tzv. environmentální studie. Ve větrném tunelu se simulovanou atmosférickou mezní vrstvou lze sledovat i sedimentaci prachu či sněhu (tvorba závějí) v okolí objektů či v rozsáhlejších zástavbách. BLWT tunel nachází své uplatnění i v civilní obraně, kde umožňuje simulaci rozptylu nebezpečných látek při haváriích a na základě toho například přípravu krizových evakuačních plánů.

Z okrajových podmínek stanovených na modelu pomocí experimentu ve větrném tunelu lze pomocí CFD (Computational Fluid Dynamics) simulovat proudění či šíření kouře v podchodech či sledovat proudění vzduchu ve složitějších detailech modelovaných objektů.