VZLÚ koordinuje projekt bezpečnostního výzkumu SCENT

VZLÚ společně s ČHMÚ koordinuje v rámci programu Bezpečnostního výzkumu II podporovaného Ministerstvem vnitra projekt s názvem „Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku“. Pro tyto účely vyvíjí operativně použitelný unikátní software pro okamžitý odhad a předpověď oblasti zamořené jedovatými plyny unikajícími v průběhu havárie, nebo bezprostředně po teroristickém útoku.

Tento software se bude moci stát součástí integrovaného záchranného systému (IZS). Jako vstupní data budou sloužit podrobná topografická data v místě havárie včetně informací o zástavbě tzv. digitální model povrchu (alespoň ve velkých chemických závodech a jejich okolí), informace o objemu skladovacích nádob a charakteru úniku (okamžitý únik celého objemu / postupné unikání) a aktuální meteorologická data včetně aktuální krátkodobé předpovědi.
Vymezením ohrožené oblasti pak dojde k soustředění technických prostředků i lidských zdrojů do potřebné oblasti tak, aby činnost IZS byla co nejefektivnější.

Současně bude také vytvořen program pro odhad koncentrací v místě vysokého rizika úniku jedovatých plynů. Software bude použit pro stanovení zamoření oblasti ve vytipované lokalitě v ČR (například únik plynu z chemického provozu, …) s přihlédnutím k dlouhodobé meteorologické situaci (větrná růžice). Pomocí zmíněného programu pak mohou být predikovány rozptyly v okolí rizikových objektů a zdokonalovány krizové plány pro případ havárie tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na zdraví a životy občanů pro různé scénáře vývoje situace.