Výzkum axiálních turbínových stupňů s Doosan Škoda Power

Experimentální zařízení ve VZLÚ

Projekt se zabýval výzkumem efektů ovlivňujících proudění v turbínových stupních a s tím spojené ztráty kinetické energie proudu. V rámci projektu byla řešena problematika proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbín s cílem získat podklady pro návrh nových turbínových stupňů a zvyšování jejich účinnosti. Získané experimentální i numerické výsledky představují důležité podklady pro sestavení tzv. ztrátového modelu, používaného při návrhu turbínových stupňů.

Stěžejní práce VZLÚ zahrnovaly experimentální měření s využitím stávajícího turbínového stavu, který byl upraven pro potřeby prováděných experimentů na přímých lopatkových mřížích. Kromě provádění experimentálních prací VZLÚ vyvinul software pro řešení nestacionárních dějů při přechodu úplavů přes oběžnou lopatku. Dalšími výsledky jsou tři funkční vzorky v podobě nových experimentálních zařízení, které budou dále sloužit pro VaV projekty a smluvní výzkum v oblasti turbomachinery (energetika a letecké motory). Z hlediska nového know how byly získány zkušenosti s modelováním vstupních mezních vrstev na ohraničujících stěnách pomocí změny vstupní turbulence. Dalším důležitým výsledkem je certifikovaná metodika simulace vlivu vícestupňového uspořádání na jednostupňové turbíně. Publikačním výstupem VZLÚ je článek v konferenčním sborníku. Projekt podpořil rozvoj spolupráce s domácím výrobcem turbín pro energetiku společností Doosan Škoda Power. Přínosná je i publikační spolupráce s Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR, který byl dalším účastníkem projektu.

Projekt č.TA04020129 - Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů vznikl za podpory Technologické agentury ČR v programu Alfa.