Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému

Flexibilní energetický systém

Celý název projektu

Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností

 

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na teor. popis, návrh a ověření nového energetického systému určeného k výrobě elektřiny, případně kogeneraci, s vysokou účinností transformace prim. energie tuhých, kapalných a plynných paliv i odpad. tepel, přičemž zdrojem mohou být klasická spal. zařízení. Systém pracuje na principu vlhkého Braytonova oběhu s nepřímým ohřevem prac. media. Zdrojem tepelného příkonu cca 3,5 MW pro demonstrační jednotku budou spaliny produkované plyn. hořákem spalující přebytkový koksárenský nebo směsný plyn, které budou zajišťovat ohřev prac. směsi pro pl. turbínu v soustavě výměníků na teplotu alespoň 800 C. Demonstrační jednotka v základním zapojení bude sloužit k ověření teor. principu oběhu, klíčových komponent, způsobu regulace oběhu a dynamických vlastností. Získané poznatky budou aplikovány při návrhu a výstavbě jednotek v řádech desítek MW transformující teplo paliv jejich spalováním nebo odpadní teplo produkované různými technologickými agregáty na energii elektrickou popř. kogeneraci.

 

Účastníci projektu

  • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • SVÚM a.s.
  • SAGE ENERGO, a.s.
  • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní

 

Identifikační kód

FR-TI1/073

 

Zahájení řešení

1.3.2009

 

Ukončení řešení

30.12.2012

 

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Jaromír Lamka
vedoucí útvaru Motory, VZLÚ