Účast VZLÚ v asociaci evropských leteckých výzkumných ústavů - EREA

Hlavním cílem projektu je získání finančních prostředků pro zaplacení členských příspěvků vztahujících se k účasti VZLÚ v Asociaci evropských leteckých výzkumných ústavů EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics) a dále k financování pracovních výjezdů členů řešitelského týmu v souvislosti s jejich prací v řídících orgánech EREA. Finanční podpora projektu umožňuje zachovat plnohodnotné členství VZLÚ v EREA a aktivní účast v jejích řídících orgánech.

 

EREA byla založena v roce 1994 jako nezisková organizace a jejími hlavními cíli jsou:

  • prosazovat a zastupovat zájmy svých členů,
  • rozvíjet spolupráci mezi svými členy a tím zajistit větší integraci aktivit v civilním a vojenském letectví a návazných vesmírných aktivitách,
  • zlepšit a zintenzivnit spolupráci EREA a jejích členů se třetími stranami v oblasti letectví,
  • integrovat výzkumné zdroje a kapacity k zefektivnění leteckého výzkumu v EU s cílem udržet výsadní postavení evropského letectví v globálním kontextu, vytvářet a realizovat společný program aktivit.

V současné chvíli má EREA 12 řádných členů:  CEIIA (Portugalsko), CIRA (Itálie), CSEM (Švýcarsko), DLR (Německo), FOI (Švédsko), ILOT (Polsko), INCAS (Rumunsko), INTA (Španělsko), NLR (Nizozemí), ONERA (Francie), VKI (Belgie), VZLÚ (Česká republika). EREA dále spolupracuje s AIT (Rakousko) jako se svým asociovaným členem, s AFIT (Polsko) jako s afilovaným členem a s TsAGI (Rusko) jako se strategickým partnerem. V jednání je forma spolupráce s leteckým institutem ATI (Velká Británie).

Asociace má intenzivní vztahy s evropským leteckým průmyslem, zejména prostřednictvím Evropské asociace leteckých výrobců - ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) a silné průmyslové skupiny IMG4 (Industrial Management Group). EREA je partnerem při jednání s Evropskou komisí a jejími direktoráty a pokouší se harmonizovat národní zájmy jednotlivých vlád prostřednictvím skupiny GARTEUR (The group for Aeronautical Research and Technology in Europe). Dále sem patří spolupráce s ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe), technologickou platformou pro letecký výzkum, která je poradním orgánem Evropské komise pro letectví.

V prosinci 2013 proběhla volba nového předsedy asociace pro období 2014 až 2015 a byl jím zvolen Ing. Josef Kašpar, předseda představenstva a generální ředitel VZLÚ. Zvolením pana Kašpara do vedení asociace bylo dosaženo jednoho z hlavních cílů projektu. Aktivní účast VZLÚ v asociaci EREA je nezbytná pro prosazení zájmů v oblasti českého leteckého a kosmického průmyslu a příslušné výzkumné sféry.

 

Očekávané přínosy projektu pro VZLÚ jsou:

  • prosazení zájmů českého leteckého výzkumu v evropském výzkumném prostoru 
  • ovlivnění podmínek a zaměření výzkumných programů podporovaných EU 
  • širší spolupráce s ostatními evropskými leteckými výzkumnými ústavy 
  • účast na společných výzkumných projektech podporovaných EU
  • získání nových technologických poznatků a jejich transfer české podnikatelské sféře v letectví a odborné veřejnosti
  • získání strategických informací potřebných pro aktualizaci strategické výzkumné agendy českého letectví

 

Akronym projektu:

EREA-INGO

 

Název projektu:

Členství VZLÚ v Asociaci evropských leteckých výzkumných ústavů (EREA)

 

Identifikační kód:

LG13014

 

Zahájení řešení:

21. 3. 2013

 

Ukončení řešení:

31. 12. 2015

 

Příjemce:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Řešitel:

Ing. Viktor Kučera

 

EREA byla založena s cílem poskytnout evropskému průmyslu a dalším subjektům nákladově efektivní a kvalitní technologickou bázi. Toto je vytvářeno prostřednictvím realizace společných výzkumných programů a adekvátním využitím know-how, technických zařízení a lidských zdrojů. Jednotlivé výzkumné ústavy se postupně specializují a snaží se o komplementaritu nabízených výzkumných služeb.

 

Více informací naleznete na: http://www.erea.org

EREA Newsletters