Stavebnictví

Stavebnictví

„Rozsáhlé znalosti a zkušenosti VZLÚ v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a aeroelasticity jsou využívány pro některé náročné úkoly ve stavebnictví.“

Schopnosti VZLÚ v této oblasti jsou poměrně výjimečné a jejich uplatnění je poměrně nové, částečně vyvolané i v důsledku nové legislativy a zpřísňováním stavebních předpisů. Jedná se zejména o stavby, které mohou být značně zatěžovány větrem, např. některé typy mostů a výškové stavby či rozsáhlé komplexy budov, které mohou podstatně ovlivňovat větrné poměry v přízemních vrstvách.

Mezi aktivity VZLÚ ve stavebnictví patří zejména statické a dynamické modelování zatížení stavebních konstrukcí větrem, predikce větrné pohody chodců u rozsáhlejších stavebních celků, návrhy protivětrných ochran, optimalizace ventilace budov, modelování větrných podmínek apod.

U mostních konstrukcí se zjišťuje jejich chování při zatížení větrem. Pomocí moderních výpočetních nástrojů a experimentálního ověřování v aerodynamickém tunelu mezní vrstvy BLWT (Boundary Layer Wind Tunnel) se zkoumá dynamická odezva a modální frekvence mostních konstrukcí, resp. jejich modelů. Modely stavebních konstrukcí pro měření v aerodynamických tunelech jsou vyráběny ve VZLÚ nebo ve spolupráci s dalšími partnery.

VZLÚ spolupracuje na vývoji nosných kompozitních konstrukcí používaných ve stavebnictví. Zaměřuje se zejména na zesilování železobetonových konstrukcí polymerními kompozitními materiály s uhlíkovými a skleněnými vlákny. Součástí těchto výzkumných a vývojových aktivit jsou materiálové analýzy a zátěžové zkoušky.

Stejně jako v jiných oblastech i zde je hlavní přínos VZLÚ ve spojení analytických metod (výpočtů) s metodami experimentálními; izolovaná řešení pomocí pouze analytických metod přes veškeré pokroky ve vývoji specializovaných softwarů stále zůstávají bez experimentálního ověřování jen omezeně průkazná.