Software volně ke stažení (R)

SOFTWARE VOLNĚ KE STAŽENÍ

Tyto programy jsou volně ke stažení: můžete je distribuovat a/nebo modifikovat na základě licenčních podmínek GNU, jenž jsou publikovány společností Free Software Foundation, a to buď na základě verze 3, nebo (podle vlastního uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tyto programy jsou distribuovány v naději, že budou užitečné, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; dokonce i bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Pro další podrobnosti -  licenční podmínky GNU.

S tímto programem byste měli obdržet zároveň i kopii licenčních podmínek GNU. Pokud tomu tak není, lze je stáhnout zde: http://www.gnu.org/licenses/.

Software lze stáhnout zdarma až po registraci přihlášení.

Název

Popis

Soubory ke stažení

AcBuilder

AcBuilder je program určený pro koncepční návrh letounu. Umožňuje vytvoření parametrizované geometrie letounu včetně interaktivní 3D vizualizace, zadávání vstupních parametrů pro moduly programu CEASIOM a výpočet základních geometrických a váhových veličin.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM0001066901 „Rozvoj aplikované vnější aerodynamiky (2004-2010, MSM)“ poskytovatelem MŠMT.

program (pro win32)

příručka

Software vdK 1.1.3.4

Program zpracovává měření délek trhlin do podoby závislosti rychlosti šíření trhliny na rozkmitu faktoru intenzity napětí pro tělesa s centrálním vrubem typu M(T).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

Software AE v.2011

Program zpracovává měření signálů akustické emise do podoby jejich časových grafů s přibližnými lokalizacemi rozvíjejících se defektů na zkušením tělese.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

Software JINT 2011

Program zpracovává měření závislosti F=F(COD) CT tělesa do podoby lomové houževnatosti pomocí faktoru intenzity napětí a J-integrálu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

QUEUE software

Queue je program pro postupné zpracovávání příkazů v příkazové řádce.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

POLAR_ALFA and POLAR_BETA programmes

Programy polar_alfa a polar_beta jsou určeny pro získání vstupních dat CFD programu EDGE, kde je automaticky provedena editace údajů pro daný rozsah úhlu náběhu a úhlu vybočení. Polar_beta se využívá pro výpočty polár s vlivem vybočení. Program byl napsaný v programu MATLAB a umožňuje automatické přepisování vstupních souborů pro jednotlivé zadané úhly náběhu. Program se spouští v programu OCTAVE příkazem polar_alfa resp. polar_beta a uživatel zadá hodnotu pro zadanou rychlost. Požadované úhly jsou zapsány uživatelem přímo v m.souboru. Po ukončení jednoho cyklu výpočtu, program uloží požadovaný výstup do TECPLOTU a spustí výpočet další. Program tak umožňuje spočítat poláru aniž by musel být přepisován vstupní soubor po každém kroku, což vede ke zkrácení výpočtového procesu a eliminaci chyb při zadávání vstupních souborů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

MIARMOGA verze 2011

Balík MIARMOGA představuje vícekriteriální mikrogenetický algoritmus
s automaticky měnitelným rozsahem prohledávaného návrhového prostoru.
Obsahuje nové vylepšené procedury.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

OPTPROFIL verze 2010

Programový balík OPTPROFIL je univerzální optimalizátor profilů.
Sestává z vyhodnocovače profilů, parametrizátoru profilů a z vícekriteriálního evolučního algoritmu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

OPTKRIDLO verze 2010

Programový prostředek OPTKRIDLO představuje univerzální optimalizátor aerodynamických křídel. Je složen z parametrizujícího balíčku, vyhodnocovače a vícekriteriálního mikrogenetického algoritmu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

OPTKLAPKA verze 2011

Programový balík OPTKLAPKA je univerzální optimalizátor aerodynamických klapek.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

URANS3DMBI

Software slouží k výpočtu třírozměrného nestacionárního (tedy za rotace) nevazkého proudění v soustavě stator-rotor axiálního turbínového stupně.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

Software WARMBLADE

Software pro výpočet teplotního pole při dvourozměrném stlačitelném turbulentním obtékání lopatkové mříže. Software vypočte teplotní pole v proudícím médiu i uvnitř lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

CalcMatrix_96_1

Program slouží k výpočtu kalibrační matice třetího řádu pro 6 ti komponentní tenzometrickou váhu. Vypočtená kalibrační matice má velikost 6x96.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

JetNoise software

Software pro numerický odhad hluku generovaného vzduchovou tryskou. Software je založen na Golsteinově metodě pro kruhové trysky. Stavové proměnné popisující proudění jsou získány pomocí RANS rovnic pro stacionární proudění.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

Software Wingload1

Wingload1 je program určený pro výpočet zatížení štíhlých tuhých křídel.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumného záměru MSM0001066901 „Rozvoj aplikované vnější aerodynamiky (2004-2010, MSM)“ poskytovatelem MŠMT.

program

příručka

Software Wingload2

Wingload2 je program pro výpočet zatížení netuhých štíhlých křídel.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI1/326 „FTG - Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace (2009-2013, MPO/FR)“ poskytovatelem MPO.

program

příručka

Software SAD

Program SAD slouží k určení statických aerodynamických derivací z tunelových měření modelů letadel. Vstupem jsou soubory s naměřenými daty a seznam měření s hodnotami výchylek. Program umožňuje úpravu, zobrazení a uložení grafických a textových výstupů podle zadaných parametrů.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumného záměru   MSM0001066901 „Rozvoj aplikované vnější aerodynamiky (2004-2010, MSM)“ poskytovatelem MŠMT.

program

příručka

Software WTMC-view

Program WTMC-view je určen k testování, zobrazení a uložení kombinací grafů z výsledků tunelových měření modelů letadel. Vstupy jsou seznam měření s uvedenými hodnotami parametrů měřené konfigurace a soubory s naměřenými daty. Seznam kombinací je možno vytvářet přímo v programu na základě zadání konstantních a proměnných parametrů měřené konfigurace, nebo je možno načíst vytvořený seznam ve formě textového souboru, program následně uloží série grafů. Program je vhodný pro závěrečnou analýzu velkého množství měření.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumného záměru   MSM0001066901 „Rozvoj aplikované vnější aerodynamiky (2004-2010, MSM)“ poskytovatelem MŠMT.

program

příručka

Software ADD

Program ADD slouží k odhadu aerodynamických tlumících derivací z tunelového měření. Je vytvořen v Matlabu a jeho spuštění se provádí v rámci tohoto simulačního programu. Princip určení tlumících derivací je založen na odhadu úhlové frekvence a exponenciálního útlumu tlumeného signálu.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20102014052 „Automatizovaný vzdušný informační systém (2010-2014, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

program

příručka

Software SAAD

Statistické zpracování a vyhodnocení aerodynamických dat vypočtených pomocí CFD solveru EDGE.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20102014052 „Automatizovaný vzdušný informační systém (2010-2014, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

program

příručka

MFAT

Program zpracovává únavové životy zkušebních těles do podoby závislosti maximálního napětí v zatěžovacím cyklu na počtu cyklů do lomu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

PODHM

Program zpracovává výsledky nedestruktivní detekce trhlin na slepém vzorku a vytváří model typu hit/miss.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

DYNMER

Software pro obsluhu DAQ karet od National Instruments z rodiny MX. Software umožňuje vizualizaci a záznam měřeného dynamického signálu. Je možno vizualizovat signál v jeho časové i frekvenční oblasti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

 

program

příručka

Modul SD_v1

Modul SD_v1 je používán jako filtr typu pásmová propustnost, který poskytuje informaci o amplitudě filtrovaného harmonického signálu a také o jeho fázi. Tento filtr má mnohem lepší selektivitu, než běžně používané filtry s digitální aproximací.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

PG1

Program PG1 je primárně určen k získání konektivity seřazených bodů 2D řezu 3D výpočtové sítě. Obecněji lze jeho určení popsat jako získání nekonvexního obalu množiny bodů. V obecné rovině nemusí být jediné řešení, program nabízí řešení pomocí geometrických přístupů nebo převedení na problém obchodního cestujícího (Dijkstrův algoritmus). Program pracuje v prostředí Matlab.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

Calcwing1

Calcwing1 je program určený pro výpočet zatížení štíhlých netuhých křídel.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

SHAVE1

Software řeší parametry rázových vln ve vlhkém vzduchu až do stavu nasyceného vzduchu. Pozornost byla upřena hlavně na řešení reálného případu v transonickém aerodynamickém tunelu s atmosférickým vstupem. Software řeší kolmou i šikmé rázové vlny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

Param_TL

Jedná se o software pro parametrizaci profilu turbínové lopatky, založený na metodě Škoda AP1. Software lze použít k převodu bodové reprezentace profilu lopatky na sadu parametrů nebo naopak k přiřazení bodů profilu k daným parametrům. Využití programu je hlavně v optimalizačních úlohách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

CamView

Tento program slouží k zobrazení obrazu, ukládání obrázků a ukládání videa z IP kamery firmy Arecont Vision AV5100.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

AFDB

Program AFDB obsahuje databázi 1800 profilů a jejich aerodynamické charakteristiky spočtené v programu Xfoil.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

bresRead

Program pro výčet dat ze souboru *.bres (binary residual), který je uložen v FFA-formátu

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

MatPlot

Program pro zobrazení výpočetní sítě a výsledků CFD výpočtů v FFA-formátu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

tabCL

Program pro zobrazení výsledků CFD výpočtů vztlakové mechanizace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

WTM

Program pro zpracování aerodynamických charakteristik tunelového měření.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

triMat

Program vytvářející výpočetní síť slouženou z trojúhelníkových elementů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

OPTPROFIL verze 2012

Programový balík OPTPROFIL je univerzální optimalizátor profilů. Sestává z vyhodnocovače profilů, parametrizátoru profilů a z vícekriteriálního evolučního algoritmu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

MIARMOGA verze 2012

Několik vylepšených subrutin bylo zabudováno do balíčku MIARMOGA, což je vícekriteriální mikrogenetický algoritmus s automaticky měnitelným rozsahem prohledávaného návrhového prostoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

C3DRANSKWI

We work with the system of equations describing non-stationary inviscid compressible fluid flow in 3D, i.e. the Renolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations, and we focus on the numerical solution of these equations and on the boundary conditions. In particular, we choose the implicit finite volume method, and the two-equation turbulent model $k-w$ (Kok), see \cite{Kok}. We use the analysis of the Riemann problem for the construction of the boundary conditions in order to match the experimental data. As a part of this work we present own-developed software for the solution of the 3D RANS equations, using the shown implicit method.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

C3DNSI

We work with the system of equations describing non-stationary inviscid compressible fluid flow in 3D, i.e. the Navier-Stokes equations, and we focus on the numerical solution of these equations and on the boundary conditions. In particular, we choose the implicit finite volume method. We use the analysis of the Riemann problem for the construction of the boundary conditions in order to match the experimental data. As a part of this work we present own-developed software for the solution of the 3D Navier-Stokes equations, using the shown implicit method.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

C3DEEI

We work with the system of equations describing non-stationary inviscid compressible fluid flow in 3D, i.e. the Euler equations, and we focus on the numerical solution of these equations and on the boundary conditions. In particular, we choose the implicit finite volume method. Many boundary conditions (i.e. fixed, linearized) bring non-physical errors into the solution, slowing down the convergent process, or even ruining the solution in the whole domain. We use the analysis of the Riemann problem for the construction of the boundary conditions in order to match the experimental data. We show, that the unknown one-side initial condition for the local Riemann problem can be partially replaced by the suitable complementary condition. We suggest such complementary conditions (by preference of pressure, velocity, total quantities,...) giving physically relevant data. Our method for the construction of the boundary conditions is robust and its use accelerates the solver convergence to the desired solution. As a part of this work we present own-developed software for the solution of the 3D Euler equations, using the implicit method.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

AFKOV

The software pack AFKOV can be used for the solution of the Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations for the 2D turbulent flow with the k-omega turbulence model. Software is intended to be used for the solution of the viscous turbulent flow through the diffusible barrier.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

OSTEP

Program numericky simuluje vedení tepla ve 3D osově-symetrickém tělese.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

D3TEP

(2012)

Program numericky simuluje vedení tepla ve 3d tělese.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

ODISKV

(2012)

Program numericky simuluje turbulentní vazké stlačitelné proudění plynu přes vrtulový disk (v osově symetrickém kanálu) zadaný profilem rychlosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

MODEX Filtry 2012

Aplikace MODEX Filtry 2012 slouží pro analýzu přenosových funkcí navržených digitálních FIR filtrů a použití jejich pole na rozklad událostí AE do waveletové domény. Aplikace je nezbytným nástrojem pro výběr parametrů rozpoznávání událostí AE od sebe dle navzorkovaného záznamu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

MODEX Clusters 2012

Bylo vyvinuto několik aplikací sloužících k rozdělení dat AE na clustery online clusterovacími mechanismy. Součástí je i aplikace pro snadné analytické nastavení těchto clusterovacích algoritmů. Demonstrace výsledků clusterování je provedena na AE datech CT těles lomové houževnatosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka 

MODEX FBG 2012

Aplikace MODEX FBG slouží pro akvizici a vyhodnocení naměřených FOBG dat a skládá se ze dvou samostatných celků. První aplikace provádí přenos dat z měřícího do vyhodnocovacího PC a druhá provádí vizualizaci naměřených dat v čase a jednoduchou vizualizaci na modelu. Aplikace umožňují export vybraných dat do standardního souboru pro MS Excel.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

TDCDAQ

(2012)

Tdcdaq provides means for event time and time interval measurement data acquisition, basic statistical processing and graphical real-time presentation. Modular architecture allows to support different one- or two-channel time-to-digit converter devices, using various communication interfaces. Notable features are 128bit signed time arithmetic and included lightweight graph plotting framework on top of FLTK graphical user interface. Source code is publicly available at: https://github.com/hrobotron/tdcdaq

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka

MRSTsFoam

(2013)

Multizonální řešič pro řešení reaktivního proudění založený na RANS rovnicích.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

program

příručka

AFanalyzer

(2013)

AFanalyzer slouží zejména pro určování vlastních frekvencí a poměrných útlumů v naměřených signálech v čase. Frekvenční analýza je v tomto programu založená na parametrické metodě určování spektra analýzou časového signálu. Pro identifikaci systému z časové odezvy je použitá metoda autoregresivního modelování Yule - Walker. Program také umožňuje vykreslení SRS spektra ze vstupního časového signálu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

program

příručka

Wingload2 v.2

(2013)

Wingload2 je program určený pro výpočet aerodynamického zatížení netuhých štíhlých křídel letounu, které se mohou deformovat krutem kolem elastické osy (ne ohybem). Jednotlivá křídla jsou složena z lichoběžníků s definovanými 2-rozměrnými vazkými nebo nevazkými profilovými charakteristikami na rozhraních těchto lichoběžníků, elastickou osou a rozložením hmotnosti. Aerodynamika křídla je řešena programem NLWing2, což je metoda nelineární vztlakové čáry. Výstupem programu jsou aerodynamické charakteristiky křídla a popis deformace.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI1/326 „ FTG - Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace (2009-2013, MPO/FR)“ poskytovatelem MPO.

program

příručka

RFCalc

(2014)

Software "RFCalc". Vyhodnocení kmitů dynamického namáhání konstrukcí. Software je určen pro výpočet charakteristik dynamického namáhání podle metody z řady Rain-flow, konkrétně byl k výpočtu použit 4-bodový postup. Vstupními daty je soubor s naměřeným a navzorkovaným signálem v určitém formátu. Tento je nejprve redukován na lokální extrémy – minima a maxima, přičemž je případně možno navolit úroveň filtru vedoucí k potlačení kmitů o nevýznamné amplitudě. Výsledkem je stanovení amplitud kmitů a jejich střední hodnoty. Tyto dva parametry jsou pak zapsány do matice zvolené velikosti a tedy i přesnosti, takže pro každou úroveň je zaznamenána četnost vyskytujících se kmitů v rámci celé analyzované historie zatěžování.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

program

příručka