Příjemce Název projektu Cíle projektu Zahájení řešení Ukončení řešení Číslo projektu
VZLÚ Vývoj komplexních, ekologicky přijatelných technologií kompozitních povrchových úprav na bázi zinku s nízkým koeficientem tření Projekt je zaměřen na vývoj komplexních technologií kompozitních povrchových úprav na bázi Zn s nízkým koeficientem tření, splňující zároveň obvyklé průmyslové požadavky na protikorozní odolnost a zásady ekologické šetrnosti. Tyto technologie budou ověřeny a prakticky zavedeny do funkčního či poloprovozního provedení s bezprostřední možností průmyslového využití. Vyvinuté technologie budou průmyslově chráněny s možností jejich licenčního využití v tuzemsku i zahraničí. 1.7.2009 30.6.2012 FR-TI1/047
Aircraft Industries ADATO - zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance Cílem projektu ADATO je zavedení systému údržby draku letounu dle stavu s ohledem na reálné provozní podmínky. Tento systém údržby bude vytvořen na základě výsledků výpočtových analýz, únavových zkoušek materiálů a kritických míst konstrukce, jejich vyhodnocení a analýz s využitím filozofie damage tolerance. Předepsaným systémem kontrol kritických míst se dosáhne vyšší životnosti draku letounu, která bude zohledňovat reálný vliv provozních podmínek na konstrukci daného letounu. Nový systém údržby umožní prodloužení životnosti draku letounu a současně zajistí provoz bez vzniku katastrofické poruchy. Výzkumný záměr bude realizován a zaveden do provozu u letounů řady L410. 1.7.2009 30.6.2013 FR-TI1/475
AERO Vodochody Kompozitové kormidlo Projekt je zaměřen na pokročilý konstrukční a technologický vývoj primárních kompozitových dílů (klapka, křidélko) letounu v kategorii velkých dopravních letounů podle předpisu CS-25, až do stádia zahájení sériové výroby. Cílem jsou ucelené podklady pro návrh, certifikaci, výrobu a kontrolu primárních kompozitových leteckých konstrukcí. 1.5.2009 30.4.2013 FR-TI1/290
AERO Vodochody Náběžná hrana CS 110 Tento Projekt si klade za cíl vytvořit pevnou náběžnou hranu kompozitového křídla velkého dopravního CS-110 a v rámci tohoto projektu zavést nejmodernější vývojové a konstrukční postupy do leteckého průmyslu v České republice. Dlouhodobým cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českého leteckého průmyslu formou risk-sharingové spolupráce s předními světovými leteckými výrobci. 1.7.2009 30.6.2013 FR-TI1/291
AERO Vodochody Modernizace VS 2 Tento projekt si klade za cíl významnou modernizaci vystřelovacího sedadla VS 2, která povede k podstatnému zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti sedadla VS 2.Součástí projektu je vývoj nových, elektricky iniciovaných přebíjitelných pyropatron, vývoj nových pyromechanismů sedadla a metodiky zkoušení jejich výkonu a odolnosti vůči vnějším vlivům, zakončený jejich experimentálním ověřením.V případě úspěšného ukončení projektu dojde k výraznému zvýšení užitné hodnoty vystřelovacího sedadla a tedy i k zvýšení konkurenceschopnosti vystřelovacího sedadla ve srovnání s obdobnými zahraničními typy a také ke zvýšení konkurenceschopnosti letounů L-159. 1.7.2009 30.12.2011 FR-TI1/270
Letov letecká výroba Výzkum, vývoj a verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích ve vybraných oborech Cílem projektu jsou pokročilé metody návrhu, konstrukce a technologie dílů z vyztužených termoplastů pro náročné aplikace. Bude vyvinuto a vyzkoušeno několik různých typů dílů pro použití v letectví, dopravní technice a biomechanice. Proběhne vývoj a verifikace návrhových metod a simulací. Zejména díly pro letectví budou dovedeny až do stádia prototypu s možností převodu do výroby. 1.3.2009 30.12.2012 FR-TI1/463
Fans Hlinsko Aplikace kompozitů v konstrukci technologických celků Kompozitní materiály v konstrukci vybraných částí a vybavení chladících věží nabízí potenciál zvýšení provozní spolehlivosti a zajímavějších technických parametrů celku. Spojení kapacit výzkumné organizace s know-how průmyslového podniku etablovaného na náročných zahraničních trzích dává dobrý předpoklad k posílení pozice v mezinárodní konkurenci a z dlouhodobého hlediska k dalšímu zdravému růstu obou společností. 1.3.2009 30.12.2012 FR-TI1/243
Vítkovice Power Engineering Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv Projekt je zaměřen na teor. popis, návrh a ověření nového energetického systému určeného k výrobě elektřiny, případně kogeneraci, s vysokou účinností transformace prim. energie tuhých, kapalných a plynných paliv i odpad. tepel, přičemž zdrojem mohou být klasická spal. zařízení. Systém pracuje na principu vlhkého Braytonova oběhu s nepřímým ohřevem prac. media. Zdrojem tepelného příkonu cca 3,5 MW pro demonstrační jednotku budou spaliny produkované plyn. hořákem spalující přebytkový koksárenský nebo směsný plyn, které budou zajišťovat ohřev prac. směsi pro pl. turbínu v soustavě výměníků na teplotu alespoň 800 C. Demonstrační jednotka v základním zapojení bude sloužit k ověření teor. principu oběhu, klíčových komponent, způsobu regulace oběhu a dynamických vlastností. Získané poznatky budou aplikovány při návrhu a výstavbě jednotek v řádech desítek MW transformující teplo paliv jejich spalováním nebo odpadní teplo produkované různými technologickými agregáty na energii elektrickou popř. kogeneraci. 1.3.2009 30.12.2012 FR-TI1/073
GE Aviation Czech Aplikace nové materiálové databáze GE Aviation s cílem dosažení zvýšené životnosti hlavních částí turbínového motoru Aplikace nové materiálové databáze GE Aviation, výroba vzorků hlavních dílů turbínového motoru z těchto materiálů, dlouhodobé životnostní zkoušky těchto vzorků částí turbínového motoru, odstranění enviromentálně nepřijatelných materiálů (olovo), zvýšená pracovní teplota včetně nezbytných změn designu některých částí motoru a zvýšené otáčky generátoru, snížení měrné spotřeby paliva, Zvýšený výkon na 800 HP s udržitelností do 36 st. C atmosférické teploty. 1.3.2009 30.12.2012 FR-TI1/133
HPH Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace Cílem projektu je zdokonalit a zpřesnit řetězec výzkum-vývoj-výroba a zajistit udržitelný rozvoj formou stabilizace vysoce specifických pracovních míst. Zkoumat a získat nové vědomosti a poznatky z oblasti kompozitních materiálů. Dále pochopit zákonitosti a specifika při komplexním výzkumu a vývoji.Spojení Příjemce - Spolupříjemce (HPH VZLÚ-VUT), s výzkumnou kapacitou a vysoké školy zaručuje technicky úspěšný průběh vývoje s rychlým transferem poznatků do praxe. Hlavním přínosem bude prohloubení znalostí v tomto oboru s cílem připravit nový výrobek pro následnou sériovou výrobu. 1.5.2009 30.4.2013 FR-TI1/326
Aircraft Industries Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu Předmětem projektu je významná modernizace malého dopravního letounu L410 UVP-E20, která povede ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Výrazné zlepšení technických, provozních a ekonomických parametrů letounu, zlepšení a zjednodušení jeho systému údržby povede ke snížení přímých provozních nákladů, které jsou zásadním kritériem při rozhodování provozovatelů o nákupu daného letounu. Zvýšení výkonových charakteristik pohonné jednotky letounu v teplých a vysokohorských podmínkách rozšíří počet letišť, na kterých bude letoun efektivně a ekonomicky provozován. 1.4.2010 31.12.2015 FR-TI2/557
Evektor MISTRAL - Malý vojenský dopravní letoun

Předmětem projektu je vývoj vojenské platformy letounu EV - 55 Outback, která bude používána armádami jako víceúčelový dopravní, cvičný, průzkumný, výsadkový a speciální letoun. Letoun EV-55, ze kterého vychází vyvíjená vojenská verze, je celokovový turbovrtulový hornoplošník s T ocasními plochami a zatahovacím podvozkem příďového typu s možností rychlé změny uspořádání interiéru kabiny, vhodný pro provoz z nezpevněných a krátkých drah. Ve vojenské verzi má pět variant interiéru – transportní pro 14 osob, kombi pro společnou přepravu osob a nákladu, nákladní, sanitní pro 4 ležící pasažéry a doprovod. Vybavení letounu bude odpovídat standardům STANAG. Letoun bude mít instalovanou integrovanou avioniku a speciální vojenské vybavení. Cílem projektu je výroba vojenského prototypu letounu a ověření vlastností letounu, letovými, pevnostními, únavovými a stendovými zkouškami.

1.1.2011 30.09.2015 FR-TI3/333
Škoda Power Komplexní vývoj turbínového přetlakového stupně s vysokou účinností Cílem projektu je komplexní vývoj nového přetlakového stupně s vysokou účinností. S pomocí nově vyvinutých stupňů bude možné připravit vztahy a postupy pro návrh turbosoustrojí s lepší účinností přeměny energie primárních zdrojů na energii elektrickou. Pro řešení projektu bude využívána řada moderních prostředků a technologií, tedy vyvinuté CFD programy, experimentální měření na vzduchových i parních tunelech a turbínách. Pro návrh stupně budou vyvinuty a využity metody pro 3D optimalizaci tvaru lopatek. Vyvinut bude nový systém pro sběr a vyhodnocení vibrací, snímaných z rotujících částí olopatkovaných rotorů přetlakového uspořádání. 1.2.2011 30.12.2013 FR-TI3/432
PBS Velká Bíteš Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky a bezpilotní prostředky Vývoj funkčního vzoru turbohřídelového motoru TS100 s výkonem 180 kW pro pohon jedno a dvoumotorových lehkých vrtulníků o vzletové hmotnosti do 1500kg.Turbohřídelový motor TS100 je odvozen z vyvíjeného turbovrtulového 1.1.2010 30.12.2012 FR-TI2/313
AERO Vodochody Pokročilé křídlo letounu AJT

Předmětem projektu je ukončený vývoj pokročilého křídla letounu AJT. Náběžná hrana křídla určuje aerodynamické vlastnosti křídla letounu v různých fázích letu, včetně vzletu a přistání. Rozhodující vlastností pokročilého křídla je schopnost poskytovat vztlak při minimálním odporu ve všech fázích letu s výjimkou přistání, kdy se požaduje maximální vztlak i za cenu zvýšeného odporu způsobeného vztlakovou mechanizací a vytaženým podvozkem. Nedostatek vztlaku  za nízkých rychlostí může vést k jejich nevhodně vyšším hodnotám, za vysokých rychlostí letu může mít za následek problémy při vybíraní střemhlavého letu s možností katastrofální kolize s terénem a zničení letounu. Křídlo musí být dostatečně pevné, tuhé a stabilní při jeho namáhání aerodynamickými a ostatními silami za letu nebo při pohybu na letišti. Křídlo musí být co nejlehčí, aby letoun měl co nejmenší spotřebu, měl velký dolet a unesl velký náklad.

1.2.2012 31.12.2015 FR-TI4/603
Aircraft Industries Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu Předmětem řešení projektu je implementace moderních kompozitních materiálů do konstrukce letounu, která povede ke zvýšení užitné hodnoty letounu zlepšením jeho provozních parametrů a snížením výrobních nákladů. Použitím kompozitních materiálů místo kovových a aplikací lepení místo nýtování dojde ke snížení hmotnosti letounu a snížení pracnosti při sestavování. Použití kompozitních materiálů povede ke zlepšení tvarové přesnosti, snížení pracnosti a ke snížení hmotnosti. Použití kompozitních materiálů v konstrukci motorové gondoly umožní dosažení aerodynamicky výhodnějšího řešení než v případě složit é nýtované konstrukce z hliníkových slitin. Použití vhodných materiálů, jejich skladby a tvaru umožní snížení vnitřního hluku a zvýšení komfortu cestujících. 1.2.2012 30.6.2015 FR-TI4/543
AERO Vodochody Pevná náběžná hrana letounu KC-390

Předmětem projektu je ukončený vývoj sestavy pevné náběžné hrany (dále FLE-Fixed Leading Edge) levého a pravého křídla letounu KC-390 dle požadavků předpisů na letovou způsobilost Brazilie (RBAC 25), ekvivalentní americký Federal Aviation Regulations (FAR 25) of Code of Federal Regulations CFR-14, a další. Vzhledem ke svému určení bude produkt také splňovat specifické vojenské předpisy MIL-A-83444, MIL-STD-1530C, MIL-STD-7179, MIL-HDBK-1791, MIL-A-8867C a MIL-A-8871. Složitost tohoto projektu spočívá v multifunkčních vlastnostech konstrukce FLE (součástí vývoje bude i návrh a ověření zástavby mechanismu ovládání slotů, elektrické instalace a pneumatického systému odmrazování náběžné hrany) při současné potřebě zajistit dostatečnou pevnost, tuhost a stabilitu křídla při jeho namáhání aerodynamickými a jinými silami a zajištění odolnosti FLE při střetu s ptákem.

1.2.2012 31.12.2015 FR-TI4/600