Projekt Velké infrastruktury

ventilátor ZVVZ

název projektu:

Projekt Velké infrastruktury

 

popis projektu:

Infrastruktura aerodynamických tunelů VZLÚ je neodmyslitelnou součástí základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti aerodynamiky a mechaniky tekutin. Experimentální práce v rámci výzkumných projektů jsou prováděné pro řadu oborů: letectví, pozemní doprava (automobily, autobusy, vlaky atd.), energetika, stavebnictví a životní prostředí. Vzhledem ke své strategické důležitosti byly Aerodynamické tunely VZLÚ zařazeny do velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace jakožto zařízení nezbytná pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností. Dokument Cestovní mapy ČR pro tuto oblast byl schválen vládou ČR dne 15. března 2010 a aerodynamické tunely jsou jeho součástí.

Již v loňském roce proběhla rekonstrukce rozvodny vedená útvarem VTP. Nyní jsme na startu výroby nové pohonné jednotky pro aerodynamický tunel. Starý ventilátor bude plně nahrazen novým, včetně výměny části proudovodu. Nová pohonná jednotka bude tvořena jednostupňovým axiálním ventilátorem s kompozitovými lopatkami. Výroba unikátních kompozitových lopatek bude probíhat v letošním roce v dceřiné společnosti VZLU TECHNOLOGIES, a.s.

Na začátku roku 2014 proběhne výměna pohonné jednotky aerodynamického tunelu, rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení. v následujících dvou letech bude instalován systém chlazení zkušebního proudu vzduchu.
V poslední fázi rekonstrukce budou nahrazeny některé vratné lopatky 3mLSWT a proběhne modernizace experimentálního zařízení.

  • zvýšení rychlosti aerodynamického tunelu
  • instalace systému chlazení zkušebního proudu vzduchu z důvodu teplotní stability zkoušek
  • zlepšení charakteristik zkušebního proudu vzduchu
  • modernizace experimentálního zařízení

V rámci projektu Velkých infrastruktur pracoviště aerodynamického tunelu nabízí otevřený přístup pro využití této velké infrastruktury, a to jak pro možnost tvorby diplomových a disertačních prací, tak pro možnost experimentů, měření a konzultací v oblasti experimentální aerodynamiky. Výzkumné projekty a experimenty prováděné na velké infrastruktuře v rámci otevřeného přístupu jsou zbaveny poplatků za užívání infrastruktury do naplnění kapacity otevřeného přístupu. To se týká provozních nákladů a služeb obslužného personálu související výlučně s prováděnou aktivitou.

5x nej:

  • přestavba aerodynamického tunelu 3mLSWT v rámci projektu Velkých infrastruktur je největší investicí do zkušebního zařízení ve VZLÚ, a.s.
  • motor pohonné jednotky bude mít hmotnost 16 tun, bude cca 4x těžší než původní motor ČKD
  • výkon nového motoru ventilátoru bude 1610 kW
  • průměr nového ventilátoru je navržen na 4120 mm
  • průtočné množství nového ventilátoru je navrženo na 530 m3/s

Vědcům a studentům nabízíme bezplatné využití aerodynamického tunelu

 

identifikační kód:

LM2011016

 

doba řešení

2.1.2012 - 31.12.2016

 

řešitel projektu za vzlú:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ

Velké Infrastruktury s financováním MŠMT (2012-2016)