Právě vychází nové číslo časopisu Czech Aerospace Proceedings 1/2014

Na webových stránkách Czech Aerospace Proceedings najdete nové číslo časopisu o letectví.

Časopis vydává Asociace leteckých výrobců ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro letectví a kosmonautiku.

Obsah:

Imerzní ultrazvuková metoda testování, Petr Bělský, VZLU
Imerzní ultrazvuková metoda je jednou z vysoce efektivních moderních NDT technik používaných pro kontrolu pokročilých kompozitních leteckých konstrukcí. Tato metoda je charakterizována možností bezkontaktního zkoušení, optimálními podmínkami pro zajištění stabilní akustické vazby, vysokou produktivitou a možností automatizace NDT procesu. Tyto výhody byly jedním z hlavních důvodů zavedení imerzní C-scan NDT technologie ve VZLÚ. Článek podává základní informace o typech a principech jednotlivých imerzních technik, používaném NDT vybavení a současných výzkumných aktivitách realizovaných v této oblasti.

Stručný přehled nedávného výzkumu v oblasti multifunkcionality kompozitních materiálů se zaměřením na elektrickou impedanční tomografii, Jan Cagáň, VZLU
Článek v první části pojednává o současném trendu multifunkčních kompozitů formou krátkého review. Vedle aktuálních trendů v této oblasti materiálů jsou zde stručně sumarizované nejdiskutovanější materiály a jejich sledované vlastnosti. Z celé řady vlastností, které lze nanoplnivy modifikovat, je pak v druhé části článku pozornost zaměřena na elektrickou impedanci. Je zde diskutován trend, kdy modifikovaná elektrická impedance zpřístupňuje zobrazovací metodu elektrické impedanční tomografie (EIT) pro účely nedestruktivního testování či structural health monitoring. Ve stručnosti je zde popsán princip této zobrazovací metody. Nakonec jsou zmíněny zajímavé laboratorní i průmyslové aplikace EIT.

Fraktografie mezilaminárního smykového lomu u kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny a uhlíkovými nanotubami, Martin Kadlec, J. Siegl CTU, J. Podzimek VZLU
Vlákny vyztužené polymerní kompozity se úspěšně používají v leteckém průmyslu. Předkládaný článek se zaměřuje na fraktografickou interpretaci mezilaminární smykové poruchy v kompozitu s epoxidovou matricí s příměsí uhlíkových nanotub. Smykové zatížení na tělese se dvěma vruby bylo provedeno pro posouzení vlivu mnohostěnných nanotub na základní mechanickou vlastnost kompozitu - mezilaminární smykovou pevnost. Smyková napjatost byla ověřena na modelu konečných prvků. Mikromechanismy porušení byly posouzeny pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Shluky nanotub v matrici ukazují na jejich nedostatečnou distribuci v pryskyřici, což by mohlo způsobit naměřené nevýznamné změny v pevnosti laminátu.

Matematické modelování dvourozměrných vířivých proudů, O. Solovyov, S. Eryomenko, N. Nechyporuk, V. Chmovzh, State enterprise the ministry of defence of ukraine chuguev aircraft repair plant
Nárůst poměru tahu a hmotnosti moderních letadel (AC) ovlivňuje význam matematického modelování a výpočtu jejich aerodynamických vlastností s ohledem na fungování motorů letadel s tryskovým pohonem. Je nutné vymodelovat fungování sání vzduchu pohonu a výfuk tryskového proudu v daném momentu pohonných trysek. aby se vzal v potaz účinek fungování pohonných motorů na aerodynamické vlatnosti letadla. Navíc vnitřní vektor tahu atd., součet všech působících sil uvnitř pohonu, závisí na vnějším proudění letadla.

Diagnostika leteckých turbínových motorů s využitím neuronové sítě, Pavel Růžička, Michal Havel, VZLU
Příspěvek se zabývá využitím umělých neuronových sítí pro diagnostiku malých leteckých turbovrtulových motorů. Hodnoty termodynamických veličin popisující provozní rozsah motoru jsou vstupními daty pro tréning umělé neuronové sítě diagnostického systému motoru. Systém lze dále rozšířit o sledování opotřebení důležitých částí motoru.

Korelace analytického výpočtu odporu letounu s ventilátorovým pohonem s výsledky tunelových měření, Jiří Brabec, Robert Theiner, CTU
V článku je proveden popis tunelových měření trupu ultralehkého letounu s ventilátorovým pohonem UL-39, která byla provedena v 3m aerodynamickém tunelu VZLÚ, v Praze. Nejdříve je pospáno měření trupu bez pohonné jednotky a následně pak měření s vypnutou i zapnutou pohonnou jednotkou. V případě obou měření je stručně popsána použitá metodika a je zde provedeno i srovnání výsledků tunelových měření s výsledky početně určených hodnot součinitele odporu trupu. Toto srovnání slouží zejména k ověření metodiky použité pro výpočet odporu letounu s touto netradiční pohonnou jednotkou, ze kterého vyplyne nutnost provést určitou korekci a rozšíření použité metodiky pro další postup. Úprava použitých postupů povede zejména k zpřesnění výpočtu potřebného a využitelného tahu, které jsou nezbytné z pohledu prací na dalším vývoji tohoto letounu případně jako metodický podklad pro návrh letounů obdobné koncepce.