Patenty (P)

Patenty (P)

Číslo patentu

Název (výměr)

Anotace

č. 306 925

č. přihlášky: PV 2014-175

Zařízení neinvazivního monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu

Zařízení pro neinvazivní monitorování toku dielektrické matrice v průběhu RTM procesu slouží k odstranění problémů s neprosycením kompozitových výrobků dielektrické matrice či jiných defektů zapříčiněných špatným nastavením vstupů či výstupů dielektrické matrice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 306 517

č. přihlášky: PV 2014-80

Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu

Transparentní forma pro opakované přesné lití, zhotovená z kompozitního materiálu, kde jako matrice je použita opticky čirá a průhledná reaktoplastová polymerní pryskyřice a jako výztuž jsou použita opticky čirá a průhledná skleněná vlákna, kdy rozdíl hodnot indexů lomu světla polymerní matrice a výztuže, z nichž kompozitní materiál formy sestává, se limitně blíží nule.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

č. 304 562

Číslo přihlášky: PV 2011-784

Nízkoemisní spalovací komora, zejména malých turbínových motorů

Nová koncepce nízkoemisní spalovací komory se vyznačuje stabilizovaným vírem vzduchu unášejícím palivo s osou rotace přibližně totožnou s osou palivové trysky a postupem proudu vzduchu unášejícím palivo nejprve po vnější straně tohoto víru směrem k palivové trysce, odkud dále postupuje středem víru směrem od trysky.

č. 302 895

Č. přihlášky:
PV 2010-217

Způsob vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu

Vynález se týká způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na povrchu materiálu, při kterém se materiál vloží do zinkovací lázně obsahující Zn v koncentraci 8 až 15 g.l-1 a vodní disperzi polytrifluoretylenu či polytetrafluoretylenu v koncentraci 5 až 30 obj. %, přičemž disperze obsahuje částice v koncentraci 15 až 65 obj. % a jejich velikost je v rozmezí 0,15 až 0,35 .mi.m, načež probíhá pokovení při vylučovací rychlosti 0,15 až 0,3 .mi.m.min-1 při napětí 1 až 10 V, proudové hustotě 1 až 5 A.dm-2, teplotě lázně 18 až 32 °C a pH 3 až 12. Vyloučený kompozitní povlak na povrchu materiálu obsahuje 0,01 až 40 hm. % polytrifluoretylenu nebo polytetrafluoretylenu ve formě prášku a/nebo pasty s velikostí částic do 10 .mi.m a tloušťka povlaku je do 35 .mi.m.

č. 300 633

Č. přihlášky:
PV 2006-450

Způsob vytvoření  podkladové vrstvy s detekčním rastrem pro fotogrammetrické měření

Podkladová vrstva s detekčním rastrem pro fotogrammetrické měření je vytvořena tak, že na počítači je nejdříve vygenerován detekční rastr ve formě prvků, například nahodile umístěných čtverců na pozadí, přičemž poměr součtu ploch vygenerovaných prvků k celkové ploše pozadí se blíží poměru 1: 1 a následně je pomocí zařízení, které umožňuje převést elektronickou podobu detekčního rastru do reálné podoby, například pomocí počítačové tiskárny je detekční rastr vytištěn na podkladovou vrstvu, přičemž prvky detekčního rastru mají vzájemně kontrastní barvu k barvě podkladové vrstvy na niž jsou aplikovány, a dále je tato podkladová vrstva s detekčním rastrem aplikována na povrch měřeného objektu.