Ověřená technologie (Z-tech)

Ověřené technologie (Z-tech)

Název

Popis

Další informace

Poloprovozní technologie elektrochemické depozice povlaků ze slitin s vysokou entropií (2017)

Popis poloprovozní technologie nanášení povlaků ze slitin s vysokou entropií (SVE): lehké modifikace vodné galvanické lázně vyzkoušené v experimentálním měřítku dříve, změna zdroje, technologie oplachu a předúpravy vzorků. V případě lázní se mírně lišily koncentrace a typ použitých solí kovů, a také přídavkem surfaktantu. Zdroj stejnosměrného proudu byl změněn na dvoupólový a výkonnější, namísto spíše měřícího zařízení VoltaLab. Byla připravena nová odmašťovací lázeň a s ní i aktivační lázeň. Optimalizace směřovaly k možnosti povlakovat rozměrnější vzorky bez nutnosti jejich povrch před nanesením povlaku obrousit.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Reaktoplastická pěna pro výrobu jader sendvičových konstrukcí (2017)

Cílem tohoto projektu bylo nahradit dříve používaný nevyhovující pěnový systém využívaný pro přípravy sendvičových konstrukcí. Za tímto účelem byla vyvinuta reaktoplastická polymerní pěna s využitím pryskyřice MGS LR 385, tvrdidla MGS LH 386, napěňovadla Wacker Crosslinker W a povrchově aktivní látky, surfaktantu Tween 80. Tato receptura byla použita při výrobě pěnového jádra ventilátorové lopatky. Objemová hmotnost (hustota) takto připraveného pěnového jádra byla 0,195 g/cm3 a pěna měla homogenní strukturu. Doba zpracovatelnosti směsi (než začne exotermní reakce a pěnění) je cca 30-60 minut, výsledné pěnové jádro má komplexní modul pružnosti 90 MPa.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Geopolymerní pěna pro sendvičové konstrukce (2017)

V rámci tohoto výzkumu byl hledán reprodukovatelný způsob výroby asi 1 cm silné vylehčené desky z anorganického polymeru. Řešení je založeno na metakaolinové geopolymerní pryskyřici s draselným silikátem jako aktivátorem a přídavkem amorfní siliky. Vylehčení bylo dosaženo použitím nadouvadla. Použitým nadouvadlem jsou duté termoplastické mikrokuličky naplněné kapalným uhlovodíkem. Při zvýšené teplotě termoplast měkne a tlak těkavého uhlovodíku zvětší průměr mikrokuličky z 12 na 40 mikrometrů. S tímto nadouvadlem se podařilo vyrobit homogenní desku o tloušťce 10 mm a rozměrech 24 x 34 cm a specifické hmotnosti 0.23 – 0.61 g/cm-3. Dalším použitým nadouvadlem je peroxid vodíku, který se v alkalickém prostředí rozkládá a uvolňuje kyslík.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Technologie vytvoření ochranné vrstvy na slitinách hliníku (2017)

Zpráva popisuje vývoj technologie anodické oxidace hliníkových slitin bez použití pasivačních roztoků obsahujících Cr6+. Vytvořený ochranný povlak nabízí jednak výborné protikorozní vlastnosti, ale zároveň díky svojí specifické struktuře vykazuje i mechanickou odolnost.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet (2016)

Specifikace technologického procesu zahrnující definici veličin tlaku, teploty a času včetně popisu potřebného zařízení. Výsledkem je zpráva.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 „Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

spoluvlastnictví s: LATECOERE Czech Republic s.r.o. a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Technologie výroby kompozitních dílů motorové gondoly (2015)

Ověřená technologie výroby kompozitních dílů motorové gondoly letounu L-410NG metodou Resin Film Infusion (RFI). Kompozitní díly motorových gondol jsou klasifikovány jako sekundární letecká konstrukce se zvýšenými nároky na teplotní odolnost. Metoda RFI patří mezi infuzní technologie. Princip technologie spočívá v prosycování suché výztuže katalyzovanou pryskyřici, která není při pokojové teplotě kapalná, ale je ve formě filmu (fólie). Při skladbě dílu jsou suché vrstvy výztuže prokládány vrstvami filmu pryskyřice. Během vytvrzování za zvýšené teploty dojde ke zkapalnění pryskyřice, která následně prosytí výztuž napříč její tloušťky.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumu v programu MPO TIP projektu FR-TI4/543 „Projekt INKOM - Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu (2012-2015, MPO/FR)“.

Podléhá obchodnímu tajemství

Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí. Elektricky vodivý nátěrový systém na bázi epoxidové pryskyřice. (2014)

Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic obsahujících 2 hm% vodivých sazí CHEZACARB B. Vytvořené nanokompozitní povlaky nabízí výborné protikorozní vlastnosti spolu se zvýšenou elektrickou vodivostí.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT (2013)

Výsledkem je technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic obsahující vícestěnné uhlíkové nanotuby. Vytvořené nanokompozitní povlaky nabízí výborné protikorozní vlastnosti spolu se zvýšenou oděruvzdorností.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Technologie lepení teflonových těsnění labyrintů sacího potrubí leteckého motoru (2013)

Optimalizovaná technologie lepení polytetrafluorethylenu na ocelové součásti ve tvaru vydutých nebo vypouklých válcových ploch pro užití v leteckém průmyslu. Snížení spotřeby adheziva, stejnoměrné rozvedení přítlačných sil, vyšší teplotní odolnost spoje.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Technology of Zn-PTFE electrolytic plating (2011)

Optimalizovaná technologie elektrolytického vylučování nového kompozitního povlaku Zn-PTFE. Vyloučený kompozitní povlak nabízí současně výborné protikorozní vlastnosti spolu s nízkým koeficientem tření, zvýšenou odolností proti otěru a to bez nutnosti použití dalších samostatných kluzných vrstev.

Tento výsledek vznikl v rámci výzkumu v programu MPO TIP projektu FR-TI1/047 „Vývoj komplexních, ekologicky přijatelných technologií kompozitních povrchových úprav na bázi zinku s nízkým koeficientem tření“.  

Podléhá obchodnímu tajemství