Ostatní výsledky (O)

Název

Autor

Anotace

Metodika zkoušek brzdy dle ETSO C26c (2019)

Marek Boukal 
Václav Horák

V roce 2019 byly provedeny zkoušky dílčích podsestav a funkčních celků se zaměřením na ověření vhodnosti různých materiálových kombinací třecího páru z hlediska dosažení potřebných sil, momentů a průběhu teplot, brzdících momentů a dalších parametrů v průběhu brzdícího cyklu. K tomu byla zpracována metodika používaná pro zkoušení ve VZLÚ. Ze zkoušek byl pořízen protokol č. P-PK-0092/18/ZK: Ověření základní charakteristiky brzdy.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30270 "Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel" s finanční podporou MPO.

Analýza šíření tepla v soustavě kolo-brzda (2019)

Radek Doubrava 
Jakub Šedek

Byl vytvořen postup pro tvorbu a analýzu numerického modelu sestavy kola a brzdy. Výsledek je zdokumentován ve zprávě R-7182 Návrh MKP modelů pro analýzu vedení tepla od brzdy kola.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30270 "Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel" s finanční podporou MPO.

Metodika zkoušek kol (2019)

Marek Boukal 
Václav Horák

Výsledek se skládá z následujících metodických protokolů: Protokol č.: P-PK-0085/18/ZK: Zkouška radiální pevnosti příďového a hlavního kola Protokol č.: P-PK-0089/18/ZK: Zkouška na kombinované zatížení příďového a hlavního kola Protokol č.: P-PK-0084/18/ZK: Pojížděcí zkouška příďového a hlavního kola.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30270 "Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel" s finanční podporou MPO.

Metodika tvorby simulačních modelů pro hodnocení aerodynamických účinků vozidel (2019)

Nikola Žižkovský

Výsledek TE01020038-V226. Metodika definuje postupy pro numerické simulace při výpočtu tlakových špiček vyvolaných průjezdem vlaku, které zpřesňují požadavky na modely uvedené v normě EN 14067-4, resp. její české národní verzi ČSN EN 14067-4. Metodika oproti normě poskytuje širší popis a vysvětlující komentáře k požadavkům na tvorbu geometrie, výpočetní sítě nebo definici výpočetního modelu. Metodika dále oproti normativním požadavkům naznačuje limity a vlivy j ednotlivých parametrů tak, aby bylo možné zmenšit náročnost výpočtů při předběžných výpočtech, využívaných zejména ve fázi vývoje vozidel. Zdokumentováno ve zprávě R-7044.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE01020038 "Centrum kompetence drážních vozidel" s finanční podporou TAČR.

Protokol statické pevnostní zkoušky draku letounu L-39NG v plovoucím stavu (2019)

David Novotný

Zkušební protokol č. P-PK-0078/19/ZK k výsledku TH02010670-V13. Předložená zpráva popisuje realizaci pevnostní statické certifikační zkoušky draku letounu L-39NG v plovoucí konfiguraci, včetně výčtu naměřených dat.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG" s finanční podporou TAČR.

Pevnostní zkoušky draku L-39NG v plovoucím stavu (2019)

David Novotný

Zpráva R-7076-V1 je součástí výsledku TH02010670-V4 a obsahuje stručný popis přípravy a provedení statických pevnostních zkoušek draku letounu L-39NG.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG" s finanční podporou TAČR.

Databáze výsledků simulací atmosférického proudění nad povrchem ČR (2019)

Martin Kyncl

Ve zprávě R-7133 jsou uvedeny výsledky numerických výpočtů atmosférického proudění nad povrchem České Republiky. Jedná se o numerické řešení turbulentního vazkého stlačitelného proudění v gravitačním poli s danou drsností povrchu. Výsledky simulací jsou uložené v databázi, která je popsána ve zprávě.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Numerická simulace atmosférického proudění ve vybraných lokalitách (2019)

Martin Kyncl

Ve zprávě R-7134 jsou uvedeny výsledky numerických výpočtů atmosférického proudění nad povrchem České Republiky. Zpráva popisuje postup pro simulaci proudění v okolí zadaných souřadnic. Jedná se o numerické řešení turbulentního vazkého stlačitelného proudění v gravitačním poli s danou drsností povrchu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Úvod do problematiky výpočtu vířivého flatru pro případ rotoru s dvoulistou vrtulí (2019)

Jiří Čečrdle 

Předkládaná zpráva R-7080 pojednává o výpočtu vířivého flatru pro specifický případ rotoru s dvoulistou vrtulí. Zpráva shrnuje teoretické pozadí problematiky tohoto specifického případu v porovnání s běžným případem rotoru s rotačně symetrickou vrtulí, tzn. se třemi a více listy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Optimalizace vzduchových trysek (2019)

Armand Drábek 
Nikola Žižkovský

Zpráva R-7144 popisuje postup při řešení optimalizace proudění tryskou a nastavení modelu pro její výpočet. Provedené výpočetní optimalizace vzduchových vyústek vedly v obou uvažovaných případech na tvar se zaoblením hrany mezi hrdlem vyústky a kuželovou částí. Tato změna vedla k potlačení odtržení na hraně Další změnou bylo v obou případech nahrazení válcového hrdla pozvolným rozšířením ve směru od výše zmíněného zaoblení a následným prudkým zúžením na požadovaný průměr vyústky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Doplňující CFD analýzy vyfukování na křídle se vzpěrou (2019)

Vítězslav Hanzal

Zpráva R-7131 popisuje soubor dodatečných CFD výpočtů navazujících na předchozí práci popsanou ve zprávě R- 6974. Řešeno bylo vyfukování do oblasti napojení křídla a vzpěry, kdy tryska vyfukování byla umístěna na křídle. Zkoumány byly i možnosti pulzního vyfukování, bylo ověřeno také zjednodušené modelování štěrbiny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Nový návrh mikroakcelerometru 

(2019)

Vladimír Dániel

Mikroakcelerometr byl vyvinut pro měření satelitního gravitačního zrychlení. Je navržen v jednom bloku vnitřně rozděleném na senzorovou část a elektronickou část. Obě části jsou propojeny pevnou sběrnicí PCB, která nese také externí komunikační a testovací konektory. Dokumentováno ve zprávě R-7122.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj reaktoplastové matrice s hydrofobními vlastnosti (2019)

Marta Čileková

Zpráva R-7113 popisuje úvodní experimentální práce při vývoji reaktoplastové matrice s hydrofobními vlastnostmi. V rámci zprávy je provedena rešerše současného stavu problematiky a na jejím základě byly stanoveny cíle následných prací. Zvažováno bylo několik možností jak k problému přistupovat - jednak hydrofobizace v objemu a tedy celková úprava základního materiálu. Druhou možností je použití hydrofobního nátěru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Dvoustupňová turbína VZLÚ - konstrukce, technologie, montáž (2019)

Tomáš Jelínek 
Martin Němec

Ve zprávě R-7163 je představena konstrukce nově budované dvoustupňové turbíny. Popsány jsou důvody vedoucí ke zvoleným řešením, jsou shrnuty nejpodstatnější prvky v konstrukci z hlediska návrhu, montáže a technologie výroby. Montážní postup je popsán pro celou sestavu. V úvodu jsou shrnuty různé aspekty návrhu, které ovlivnily konečnou navrhovanou variantu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Application of piezoelectric transducers and resistance strain gauges for SHM of a metallic integral stiffened airframe panel (2019)

Pavel Kucharský 
Roman Růžek 

Přednáška na konferenci: 9th European Workshop on Structural Health Monitoring (EWSHM 2018), July 10-13, 2018 in Manchester, UK (EWSHM 2018). The paper summarizes the structural health monitoring (SHM) methodology on the metallic integral airframe panel structure loaded by flight-by-flight type of sequence. The experiment and sensor network is described. The results based on the experimental data and SHM evaluation based on piezoelectric transducers (PZT) and resistance strain gauges (SG) are discussed. Data analysis and the subsequent evaluation of the structural health are based on continuously structure monitoring by PZT and SG sensors together with visual monitoring of the fatigue crack propagation using digital cameras. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Numerical simulation of fuel spraying into an industrial object (2019)

Vojtěch Běták

Přednáška na konferenci: EFM19 - Experimental Fluid Mechanics, Františkovy Lázně 19.11.2019. Numerical simulation of fuel spraying into industrial objects is described in this paper. This spatter may be caused by a vehicle or storage tank accident. Prediction of fuel spill is the main aim of simulations that allow predicting possible sources of secondary fires. Numerical simulations are based on the solution of the system of Navier-Stokes equations complemented by the solution of Lagrangian spray cloud and thin fluid film. The simulation results will help to identify better fire prevention and other preventive measures to minimize fire damage.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VI20172020092 "Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem" s finanční podporou MV.

Předúprava a testování elektrod pro kataforetické lakování (2019)

Martina Pazderová

Výzkum byl zaměřen na povrchovou úpravu elektrod používaných do bubnu pro hromadné KTL lakování. Cílem povrchové úpravy bylo zvýšení životnosti a zamezení zapasivování povrchu, čímž dochází ke ztrátě funkčnosti elektrod. Jako optimální se ukázalo využití UED laku a byl nalezen vhodný způsob aplikace s následným ověřením vlastností a to jak v laboratorních podmínkách, tak i v poloprovozní lince v Megatecu. Zdokumentováno ve zprávě R-7156.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019 "Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TAČR.

Vliv UV záření na odolnost nátěrového systému (2019)

Martina Pazderová 
Kateřina Titěrová

Práce se zabývala zkouškami nátěrových systémů určených pro povrchovou ochranu ocelových konstrukcí. Odolnost nátěrového systému byla ověřována pomocí zkoušky působení UV záření. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí vizuálního hodnocení povrchu, měření přilnavosti, změny lesku a barevného odstínu. Zdokumentováno ve zprávě R-7157.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Porovnání korozní odolnosti povlaků určených k ochraně kompresorů (2019)

Michal Havlík 
Kateřina Titěrová

Práce se zabývala zkouškami nátěrových systémů určených pro povrchovou ochranu kompresorů pracujících při vysokých teplotách a tlacích. Byla navržena metodika zkoušení simulující dané prostředí. Zkoušky probíhaly v autoklávu a dále byla sledována odolnost nátěrů proti kapalinám metodou použití savého materiálu. Zdokumentováno ve zprávě R-7158.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Ověření korozní odolnosti nátěrových systémů určených pro extrémní klimatické podmínky (2019)

Michal Havlík 
Kateřina Titěrová

Práce se zabývala ověřovacími zkouškami nátěrových systémů určených pro povrchovou ochranu konstrukcí letadel při působení extrémních klimatických podmínek. Základní podmínkou bylo zachování výborné přilnavosti nátěrového systému k substrátu při působení vysoké vlhkosti, UV záření, vysoké koncentraci solí a dalších agresivních látek. Byla navržena metodika simulující dané prostředí a podle ní byly ověřeny vlastnosti a navržen funkční vzorek. Zdokumentováno ve zprávě R-7159.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Porovnání účinnosti odstraňovačů starých nátěrů (2019)

Michal Havlík 
Kateřina Titěrová

Práce se zabývala porovnáním účinnosti dvou typů odstraňovačů starých nátěrů, které byly vybrány na základě laboratorních testů. Ověřování probíhalo na vyzrálých vzorcích dle metodiky dohodnuté s výrobcem. Hodnocená byla jednak doba, ale i úsilí potřebné k úplnému odstranění povlaku ze substrátu. Testované odstraňovače byly navrženy tak, aby vyhovovaly posledním požadavkům na ekologii a zároveň nepoškozovaly základní materiál. Zdokumentováno ve zprávě R-7136.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

NDT manuál pro kontrolu kompozitového vzduchovodu letounu L39NG (2019)

Petr Bělský 
Michal Podstawka

Část byla aktivit věnována rovněž problematice nedestruktivní kontroly. Tyto práce se zaměřily na návrh a ověření postupů nedestruktivní kontroly vyvinutého celokompozitního vzduchovodu L39 NG. Jeho konstrukce byla rozdělena do oblastí-skupin označených písmeny A až E, pro které byly vytipovány vhodné NDT metody, navrženy a vyrobeny příslušné referenční měrky pro nastavení přístrojového vybavení. Během vývojových prací byly testovány různé konvenční i nekonvenční ultrazvukové techniky. Ověřovány byly rovněž možnosti využití laserové shearografie, pulzní termografie a metody vířivých proudů pro kontrolu kompozitních konstrukcí. Jako hlavní metody určené pro NDT kontrolu konstrukce vzduchovodu byly zvoleny vizuální a manuální ultrazvuková metoda. Tento konzervativnější přístup byl zvolen s ohledem na současné NDT vybavení používané u většiny provozovatelů L39 v každodenní praxi. V průběhu řešení projektu byly rovněž zvažovány možnosti automatizace NDT kontroly vzduchovodu L39 NG pomocí cobotů v duchu současného trendu „Industry 4.0“, který již zasahuje prakticky do všech odvětví lidské činnosti. Vytvořený dokument může být využit při vytváření finálního manuálu pro NDT kontrolu vzduchovodu L39NG. Zdokumentováno ve zprávě R-7070.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí" s finanční podporou TAČR.

Rozhraní hybridních struktur 3D tisk - vláknový kompozit (2019)

František Martaus

V dokumentu R-7088 jsou prezentovány mikrofotografie rozhraní mezi 3D tištěnou strukturou (tisková metoda FDM, kyselina polymléčná) a vláknovým kompozitem (sklo / epoxid). Jsou zmapována rozhraní mezi oběma materiály, resp. je pozorován různý stupeň penetrace epoxidového pojiva do struktury výtisku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Mechanické vlastnosti hybridních struktur 3D tisk / kompozit (2019)

Michal Král 
František Martaus

Zpráva R-7087 dokumentuje zkoušky smykové pevnosti hybridních spojů, sestávajících z tištěného termoplastu (metoda FDM) a uhlík - epoxidového kompozitu, prostřednictvím zkušebních metod Double Lap Shear (ASTM D3528) a Single Lap Shear (ASTM D1002). Materiálem adherendů na straně termoplastů byl polyamid plněný mletými uhlíkovými vlákny, s hustotou tištěné výplně 20%, resp. 100%. Na straně adherendů z vláknového kompozitu byla použita uhlíková tkanina plátnové vazby infuzně prosycená nízkoviskozním epoxidem. Spojení adherendů bylo provedeno dvěma způsoby: a) nízkoviskozním epoxy pojivem infuzí kompozitu „in situ“ přímo na termoplastovém adherendu a b) slepením adherendů konstrukčním epoxy lepidlem. Povrchová úprava tištěných adherendů před slepením byla provedena působením nízkoteplotní atmosférické plazmy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Full-Scale Fatigue Test of Empennage of L 410 NG Aircraft (2019)

Vladimír Snop

V rámci vývoje nové generace letounu byly pro konstrukci draku vyvíjeny a aplikovány nové technologie a materiály. Tyto nové technologie a materiály zabezpečují požadavky přístupu Damage Tolerance. Tato zpráva dokumentuje únavovou zkoušku demonstrátoru projektu - sestavy ocasních ploch a zadní části trupu letounu L410NG. Únavová zkouška byla realizována ve zkušební laboratoři útvaru Pevnost konstrukcí VZLÚ. Výsledek je dokumentován ve zprávě R-7090.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí" s finanční podporou TAČR.

Schopnost detekce poškození v kompozitní rovinné desce s konstantní a proměnnou tloušťkou metodou UGW (2019)

Šedková Lenka 
Roman Růžek

Zpráva hodnotí schopnost detekce vad s využitím SHM metod založených na ultrazvukových deskových vlnách (UGW) v kompozitních deskách. Jsou popsány průběhy experimentů na deskách s konstantní a proměnnou tloušťkou. Jsou hodnoceny dva dříve navržené postupy. Poškození desek bylo vyvoláno rázovými impakty, reprezentujícími nejběžnější poškození letecké konstrukce. Byl hodnocen vliv postupné změny tloušťky na šíření Lambových vln o různých frekvencích na desce bez poškození a následně po výběru nejoptimálnějších frekvencí i s poškozením. Zdokumentováno ve zprávě R-7164.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Kvalifikační požadavky na experimentální program (2019)

Roman Růžek

V práci je uveden přehled a souhrn požadavků leteckých předpisů a norem na certifikaci dílů vyrobených aditivními výrobními technologiemi, resp. 3D tiskem. Zpráva slouží jako podklad pro návrh experimentálního průkazu vybraného materiálu, technologického postupu a dílu konstrukce – konzoly vyrobené aditivní technologií. Zdokumentováno ve zprávě R-7069.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TN01000029 "Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku" s finanční podporou TAČR.

Definice experimentálního programu 3D tisku (2019)

Roman Růžek

V práci je definována matice experimentálních prací souvisejících s průkazem dílu konstrukce – konzoly vyrobené aditivní technologií. Zdokumentováno ve zprávě R-7118.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TN01000029 "Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku" s finanční podporou TAČR.

Únavová zkouška vzorků (2019)

Roman Růžek

Cílem předkládané práce je shrnutí a vyhodnocení prací, které byly provedeny při řešení projektu WP2 TE02000032 v oboru Tolerance poškození materiálů a struktur. Zpráva shrnuje hlavní výsledky a závěry. Výsledky jsou využity v rámci hodnocení životnosti materiálů a kloubů řady draků L-410. Hlavním cílem bylo získat data pro prodloužení únavové životnosti vybraných kritických oblastí výrobního programu pro dojíždějící letadla L-410 / L420. Dokumentováno ve zprávě R-7148.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí" s finanční podporou TAČR.

Experimentální verifikace mechanických vlastností vybraných uzlů konstrukce dveří letounu (2019)

Radek Doubrava 
Martin Kadlec 
Pavel Kucharský 
Ivan Mlch 
Roman Růžek 

V práci jsou uvedeny a dokumentovány práce související se stanovením pevnostních charakteristik vybraných konstrukčních uzlů dveří letounu – spoj Z-profilu s potahem a spoj Omega profilu se Z-profilem, resp. s kováním. Zpráva slouží jako podklad pro konečný návrh a optimalizaci návrhu náhrady nosníku a profilu svislého rámu dveří z vyztuženého termoplastu. Zdokumentováno ve zprávě R-7162.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Zkoušky akustické únavy kompozitních konstrukčních dílů s výpočtovou podporou v programu ABAQUS (2019)

Jiří Běhal

Provozní zatížení přívodního vzduchového kanálu letounu zahrnují v kategorii zatížení prostředí také akustická zatížení. Kódy letové způsobilosti umožňují ověřovat strukturální chování experimentálními prostředky při dosažitelných úrovních zatížení a extrapolovat jeho chování na provozní úrovně. Zkušební zařízení navržená v rámci řešeného projektu využívají akustická zatížení ve formě rovinné akustické vlny a umožňují konstruovat modely FE s vysokou věrohodností. Článek představuje přístupy k řešení pomocí akustických únavových testů na vzorových vzorcích a na skutečné struktuře. Experimentální data jsou pak extrapolována na provozní úrovni pomocí simulací FE v programu ABAQUS. Na základě konceptu „žádný růst“ doporučeného v dodatku AMC 20-29 k předpisu letové způsobilosti CS-23 provedené testy prokázaly, že výrobní vady předepsané velikosti se nešířily nad povolené limity.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí" s finanční podporou TAČR.

Mechanické spoje kompozitů s termoplastovou matricí (2019)

Roman Růžek 
Pavel Zděnek

Mechanické spoje kompozitních materiálů mají oproti spojům kovových materiálů své odlišnosti, kterým se věnuje tato přednáška. Těmi mohou být nýty i šrouby, ale zaměření tohoto článku je pouze na šrouby, kterých je zde uvedeno několika různých typů. Stručná analýza napjatosti v okolí šroubu hodnotí možné způsoby porušení kompozitu ve spoji. Popsána je metoda měření pevnosti mechanických spojů v kompozitu a způsob vyhodnocení mezního napětí v otlačení. Je popsán průběh deformace a destrukce mechanických spojů kompozitů včetně popisu dějů, které se přitom v kompozitu odehrávají. V praktické části jsou uvedeny informace o provedených experimentech včetně výsledků. Byla také provedena simulace chování a porušení mechanického spoje shodného s experimentem a provedena verifikace získaných výsledků.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Situační zpráva geopolymery (2019)

Zdeněk Mašek

Zpráva R-7145 slouží k přehlednému a srozumitelnému zdokumentování probíhajícího stavu vývoje geopolymerů v VZLÚ v prvním pololetí roku 2019.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vyztužená geopolymerní pěna (2019)

Zdeněk Mašek

V textu jsou uvedeny výsledky pevnostních zkoušek vyztužené geopolymerní pěny. Pěna je vyztužena mřížkami různých materiálů – skla, čediče a oceli. Provedly se zkoušky pevnosti v tahu a pevnosti v tříbodovém ohybu. Je ukázáno, že hodnoty pevnosti jsou závislé na volbě materiálu výztuže a relativního objemu výztuže a pěny. Zdokumentováno ve zprávě R-7142.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Odstranění námrazy z kompozitních vrtulových listů integrovanými topnými tělesy (2019)

Vladimír Andrýsek 
Vilém Pompe

Publikace na odborném semináři "Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém a kosmickém průmyslu ČR" pořádaném ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s. dne 18. 04. 2019. Příspěvek je dostupný v elektronickém časopisu TRANSFER, ročník 2019, číslo 33/2019.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV10556 "Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí s finanční podporou MPO.

Topologická optimalizace návrhu kování dveří trupu dopravního letadla (2019)

Radek Doubrava

Topologická optimalizace je moderní metoda přinášející nový směr v designu technických objektů. Jejím cílem je stanovení optimální distribuce materiálu v návrhovém prostoru. Výsledek je dokumentován zprávou R-7143 zaměřenou na optimalizaci nového návrhu kování dveří dopravního letadla s přetlakovým trupem užitím software Tosca Structure a řešiče MSC/Nastran.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Variantní studie zatěžovacího systému panelu dveří vyrobeného z uhlíkového kompozitu s termoplastickou matricí (2019)

Radek Doubrava 
Roman Růžek

Práce prezentuje návrhem zatěžovacího sytsému pro simulaci zatížení náhradního panelu dveří dopravního letadla s přetlakovým trupem. Výsledek je dokumentován zprávou R-7139.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Pevnostní analýzy vývoje demonstrátoru dveří dopravního letadla z uhlíkového kompozitu s termoplastickou matricí - souhrn prací (2019)

Radek Doubrava

Zpráva R-7155 shrnuje výsledky numerických simulací MKP vývoje demonstrátoru dveří dopravního letadla s přetlakovým trupem s aplikací uhlíkového kompozitu s termoplastickou matricí. V rámci řešení byl vytvořen globální model dveří, navržena a analyzována různá řešení nosné konstrukce dveří a kování. Vybrané výsledné řešení bylo pevnostně optimalizováno.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV30033 "Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí" s finanční podporou MPO.

Analýza vlivu rychlosti zatěžování kompozitních materiálů pro simulace havarijních případů zatížení (2019)

Petr Bělský 
Radek Doubrava 
Roman Růžek

Práce prezentuje posouzením vlivu rychlosti zatěžování pro simulace havarijních případů z hlediska modelování kompozitních materiál a mechanických spojů. Cílem práce je návrh přístupu modelování globálních struktur pro simulace havarijních případů jako střety s cizími tělesy (ptáci, kroupy, nečistoty či překážky v dráze, větve stromů atd.). Práce je zaměřena především na zpřesnění materiálových modelů a diskretizaci modelů explicitních řešičů MKP pro aplikaci na reálné konstrukční celky jako např. čela kolejových vozidel. Výsledek je dokumentován zprávou R-7111.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE01020038 "Centrum kompetence drážních vozidel" s finanční podporou TAČR.

Nové metody nedestruktivní kontroly sendvičových struktur ve VZLU (2019)

Petr Bělský
Martin Kadlec

Na přelomu let 2017/2018 byly ve VZLU zavedeny nové NDT metody vhodné pro automatizovanou C-sken kontrolu sendvičových struktur. Jednalo se o ostřikovou, Pitch-Catch a nízkofrekvenční Air-coupled ultrazvukovou metodu. Společně s laserovou shearografií byly detekční schopnosti těchto metod podrobeny porovnávacím zkouškám při kontrole rovných sendvičových panelů s voštinovým a pěnovým jádrem. Výsledky realizovaných zkoušek mohou být využity při výběru vhodné NDT metody pro kontrolu daného typu sendvičových struktur. Příspěvek přednesený na 14. ročníku seminářů VZLÚ - Věda, výzkum a vývoj v českém leteckém a kosmickém průmyslu, jehož téma bylo „Nové poznatky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém a kosmickém průmyslu ČR”.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Analýza současného stavu poznaní v oblasti automatizace výroby kompozitních konstrukcí (2019)

Jan Kužel

 

V rámci odborné zprávy byla provedena analýza konceptu „Průmysl 4.0“, dále byla zpracována rešerše současného stavu automatizovaných výrobních systémů vstupujících do oblasti kompozitní výroby a byly naznačeny možné směry dalšího rozvoje VZLÚ v této oblasti. Zdokumentováno ve zprávě R-7126.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Flutter Problems of Aircraft with Unconventional Wing Structure (2019)

Jiří Čečrdle
Ondřej Vích

Příspěvek na konferenci: 14th International Conference on Vibration Problems, ICOVP2019, Crete, Greece, 1-4 September 2019

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Whirl Flutter-related Certification According to FAR/CS 23 and 25 Regulation Standards (2019)

Jiří Čečrdle

Příspěvek na konferenci: The International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics 2019, IFASD2019, 10-13.06.2019, Savannah, USA

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Analýza referenčních materiálů (2018)

Vladimír Dániel

Dokument popisuje analýzu referenčních materiálů pro projekt OPTIKOM. Jako referenční byly vybrány materiály s velmi malou odrazivostí (reflektivitou) do velikosti 2%. V roce 2018 byly provedeny první měření reflektivity referenčních vzorků a provedeny SEM snímky všech vzorků. Z provedených měření lze materiály s velmi nízkou odrazivostí rozdělit do pěti skupin. V závěru dokumentu je souhrn vybraných materiálů a jejich vlastností. Zdokumentováno ve zprávě R-7017.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV20457 "Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru" s finanční podporou MPO.

Test plán (2018)

Vladimír Dániel

Tento dokument popisuje zkoušky a testy plánované na nových materiálech vyvíjených v projektu OPTIKOM. Jsou stanoveny plány pro verifikační a akceptační testování. Jednotlivé testy jsou popsány obecně. Jednotlivé procedury testů nejsou obsahem tohoto dokumentu ale samostatných zkoušek. Zdokumentováno ve zprávě R-7026.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV20457 "Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru" s finanční podporou MPO.

Technologie čištění elektrod pro kataforetické povlakování (2018)

Martin Jindřišek

Zpráva se zabývá vývojem a testováním technologie na čištění elektrod pro kataforetické povlakování. Při tomto procesu dochází při povlakování žádaných dílů i k povlakování elektrody. Pro opětovné použití těchto elektrod je nutné je od KTL barvy čistit. V této práci je popsáno několik způsobů čištění, aspekty ovlivňující kvalitu čištění a jejich následné porovnání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019 "Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TAČR.

Porovnání korozní odolnosti nátěrových systémů určených k ochraně kompresorů (2018)

Martin Jindřišek
Alena Koukalová
Kateřina Titěrová

Zpráva shrnuje výsledky korozních zkoušek nátěrů určených k ochraně kompresorů. Odolnost nátěrů proti kapalinám byla testována pomocí metody s použitím savého materiálu, další zkouškou byl test v autoklávu za zvýšené teploty a tlaku. K charakterizování vlastností povlaků bylo použito vizuální hodnocení a určení přilnavosti povlaku k povrchu pomocí mřížkové zkoušky.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Porovnání odolnosti vybraných povlaků chránících ocelové konstrukce proti UV záření (2018)

Martin Jindřišek
Kateřina Titěrová

Zpráva shrnuje výsledky zkoušek odolnosti proti UV záření. Tato odolnost byla ověřena působením záření produkovaného xenonovou výbojkou. K charakterizování vlastností povlaků bylo použito vizuální hodnocení, určení přilnavosti povlaku k povrchu pomocí mřížkové zkoušky a odtrhové zkoušky, měření lesku a spektrofotometrické měření barevnosti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Posouzení chemické odolnosti nátěrových systémů určených pro integrální palivové nádrže (2018)

Alena Koukalová
Kateřina Titěrová

Tato zpráva shrnuje výsledky zkoušek odolnosti nátěrových systémů určeným pro ochranu vnitřního prostoru integrálních palivových nádrží. Odolnost těchto systémů byla posuzována pomocí ponorových zkoušek. K charakterizování a hodnocení povlaků bylo použito vzhledové hodnocení, měření tloušťky povlaku, určení přilnavosti povlaku k povrchu pomocí mřížkové zkoušky a odtrhové zkoušky, měření lesku, spektrofotometrické měření barevnosti povlaku, stanovení odolnosti proti vrypu při konstantním zatížení, stanovení delaminace a koroze podél řezu a hodnocení hmotnostních změn.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Ověření odolnosti nátěrového systému pomocí ponorových zkoušek (2018)

Martina Pazderová
Kateřina Titěrová

V rámci vývoje nátěrových systémů pro integrální palivové nádrže byla provedena poslední etapa zkoušek ověřujících vhodnost navrhovaných nátěrů a odolnost systému proti působení kapalin. S ohledem na prostředí, kterému mohou být povrchy vystaveny byla vytipována činidla, kterým, byly vzorky vystaveny formou ponorových zkoušek. Po jednotlivých expozicích byly vzorky hodnoceny vizuálně, zkouškami přilnavosti a měřením lesku a barevnosti. Článek vyšel v časopise Transfer č. 31/2018.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Modifikace komponent geopolymerního kompozitu pro zlepšení jeho mechanické odolnosti (2018)

Linda Diblíková

V rámci projektu ICOMPO „Pokročilé kompozitní materiály a technologie“ je řešeno zlepšování mechanických vlastností geopolymerního kompozitu. Zpráva shrnuje pokračování řešení problematiky nedostatečné adheze mezi geopolymerní matricí a uhlíkovou výztuží. Tepelnou oxidací uhlíkové pásky byl snížen kontaktní úhel o cca 70° oproti pásce se sizingem. Nastavený postup mletí metakaolinu Mefista L05 umožnil snížit průměrnou velikost částic až o 3,44 mikrometru. Výsledky zkoušky ILLS ukázaly, že nejvyšší pevnost, 19,7 MPa, měl kompozit s tepelně oxidovanými vlákny a pryskyřicí L30 obsahující nemletý metakaolin. Přídavky organických látek upravujících smáčivost a viskozitu pevnost kompozitů snižovaly, ale při teplotách nad 110°C měly pozitivní vliv na omezení smršťování geopolymerní matrice. Zdokumentováno ve zprávě R-6964.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vlivy prostředí na kompozitní materiály a konstrukce v letectví (2018)

Petr Homola

Stručný přehled vlivu teploty, vlhkosti a provozních kapalin na kompozity z hlediska požadavků výrobců letadel včetně porovnání chování materiálů v závislosti na různých expozičních parametrech.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Kompozity v letectví (2018)

Martin Kadlec

Prezentace základních konceptů zkoušení polymerních kompozitů. Přehled základních typů zkoušek, způsobů porušování a vlivu prostředí na vlastnosti kopmozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vyfukování do mezní vrstvy s cílem snížení odporu ve spojení křídla se vzpěrou (2018)

Zdeněk Pátek

Vyfukování paprsku vzduchu je účinným nástrojem pro ovlivnění proudění v mezní vrstvě i v přilehlém proudovém poli. Pro výraznější ovlivnění je třeba paprsek o poměrně vysoké hybnosti, k němuž je potřeba ve štěrbině dostatečné průtočné množství vzduchu a dostatečně vysoký přetlak umožňující vyfukování významně vyšší rychlosti, než je rychlost základního nabíhajícího proudu vzduchu. Je nezbytné uvážit i akustické hledisko, kdy aerodynamicky efektivnější dodávání hybnosti vyfukováním menšího průtočného množství vyšší rychlostí je doprovázeno silným nárůstem hlukového projevu. Zdokumentováno ve zprávě R-6969.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Aerodynamická problematika řešení křídla se vzpěrou - rešerše (2018)

Zdeněk Pátek

Rešerše byla vypracována pro získání základní představy o aerodynamické problematice a vlastnostech uzlu spojujícího křídlo se vzpěrou a o aktuálních trendech a možnostech z hlediska koncepce letounu a konstrukčního řešení křídla se vzpěrou. Problematika aerodynamického řešení křídla se vzpěrou je velmi komplexní a univerzální poznatky jsou pouze velmi obecné, ve většině případů lze očekávat významný interferenční odpor, nejnižším odporem se většinou vyznačuje kolmé vetknutí konce vzpěry do křídla. Pro celkové posouzení výhodnosti určitého řešení křídla je potčeba hodnotit celý letoun včetně důsledků mimonávrhových, ale předpisy požadovaných, stavů. Zdokumentováno ve zprávě R-6935.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj reaktoplastové matrice s hydrofobními vlastnostmi (2018)

Martin Jakubec

V rámci projektu ICOMPO je vyvíjena reaktoplastová matrice s hydrofobními vlastnostmi. Za tímto účelem byly připraveny silikové nanočástice, které je možné skladovat v suchém stavu a využít, ať už jako nanoplnivo, či z nich vytvořit impregnační nátěr. Hydrofobizace povrchu nanočástic se zatím nezdařila a bude řešena v následujích dvou letech pokračování úkolu. Pro ověření vlivu silikových částic i na dlaší vlastnosti matrice, byl změřen modul pružnosti; prokázal se nárůst oproti čisté reaktoplastové matrici. Výsledky naznačují, že může být zajímavé směřovat aplikaci nanočástic nejen na jejich hydrofobní účinek. Zdokumentováno ve zprávě R-6955.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Expandovatelné mikrosféry jako nadouvadlo pro geopolymer (2018)

Zdeněk Mašek

V rámci řešení projektu ICOMPO byly studovány vlastnosti lehčeného geopolymerního pojiva, vytvořeného na základě draselného vodního sklad, amorfní siliky a mletého páleného lupku. Pojivo bylo vypěněno dvěma způsoby. Byly sledovány mechanické vlastnosti, chemická odolnost, tepelná vodivost a struktura pórovitosti v závislosti nejen na objemové hmotnosti, ale i na změnách vlastností po dodatečném vytvrzení při teplotách 120 až 1000 °C. Na základě vyhodnocených vlastností byla vybraná geopolymerní pěna porovnána s komerčně dostlupnými konstrukčními materiály, jejichž alternativou by mohla být. Zdokumentováno ve zprávě R-6982.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Technologie povrchové úpravy oceli protikorozní vrstvou Zn-Fe a Zn-Fe-W (2018)

Jiří Bárta
Viktorie Weiss

Zpráva shrnuje výsledky vývoje ochranné vrstvy pro ocelové substráty a výsledky ověřovacích zkoušek. Zdokumentováno ve zprávě R-6986.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj nemrznoucích povrchů a jejich vlastností na vybraných hliníkových slitinách (2018)

Simona Ivanová

Zpráva shrnuje výsledky vývoje protinámrazových povrchových úprav na hliníkových slitinách. Na vybraných vrstvách byla provedena strukturní analýza a hodnocení hydrofobity povrchové úpravy pomocí metody měření kontaktního úhlu přisedlé kapky. Zdokumentováno ve zprávě R-6987.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Povrchové úpravy titanu a jeho slitin (2018)

Michal Havlík
Jana Körberová
Věra Soukupová

Zpráva shrnující výsledky průzkumu možností povrchových úprav titanu a jeho slitin. Zdokumentováno R-6989.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Topologická optimalizace víka družice s využitím programu TOSCA (2018)

Pavel Zdeněk

Topologická optimalizace je moderní metoda přinášející nový směr v designu technických objektů. Jejím cílem je stanovení optimální distribuce materiálu v návrhovém prostoru. Tato zpráva je zaměřená na optimalizaci víka družice užitím software Tosca Structure s využitím řešiče MSC Nastran. Dokumentováno ve zprávě R-7005.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Metodika měření deformace akusticky zatížených panelů (2018)

Pavel Zdeněk

Zpráva obsahuje návrh, realizaci a zpracování výsledků měření deformace vznikající při akustickém zatížení na zkušebním tělese pomocí bezkontaktního optického čidla. Využití pro měření deformace zkušebních těles při vysokofrekvenčním zatížení. Zdokumentováno ve zprávě R-6961.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Technologická rešerše povrchových úprav směřujících k zvýšení vodivostních vlastností a odolnosti standardních kompozitních materiálů (2018)

Jiří Bárta
Lenka Hýlová

Zpráva shrnuje možnosti, jakými lze u standardních kompozitů, především s matricí z epoxidových pryskyřic, dosáhnout vyšší vodivosti povrchu, a to až do té míry, kdy by bylo možné na povrch aplikovat metalické povlaky elektrolytickou cestou. Zdokumentováno ve zprávě R-6988.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj nové technologie vytvoření protikorozní ochrany pulzní anodickou oxidací u hliníkových slitin (2018)

Jiří Bárta
Viktorie Weiss

Zpráva shrnuje technologii přípravy funkčního vzorku - protikorozní ochrany hliníkové slitiny pulzní anodickou oxidací. Optimalizací složení lázně a provozních parametrů bylo dosaženo vrstvy, která má lepší vlastnosti než běžně používané povrchové úpravy hliníku. Zdokumentováno ve zprávě R-6985.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Uspořádání a provedení experimentu při měření větrných turbín (2018)

Jan Červinka

Popis experimentální simulace větrné turbíny v aerodynamickém tunelu. Zdokumentováno ve zprávě R-6994.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Určení podobností fyzikálního modelování větrných turbín a návrh řešení (2018)

Jan Červinka

Popis teoretických základů pro fyzikální modelování větrné turbíny. Zdokumentováno ve zprávě R-6984.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Spojovací prvky v konstrukci kosmické techniky (2018)

Bohuslav Cabrnoch

Zpráva dokumentuje stávající konstrukční řešení nosných částí kosmické techniky se zaměřena na spojování dvou dominantních konstrukčních koncepcí družic a sice sendvičových panelů a příhradových konstrukcí skládajících se ze soustav táhel a vzpěr. Zdokumentováno ve zprávě R-6981.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Zařízení pro kalibraci sond AVR - proměření proudového pole a ověřovací provoz (2018)

Erik Flídr
Tomáš Jelínek
Martin Němec

V rámci této práce bylo zkoumáno nové kalibracní zarízení laboratore aerodynamiky vysokých rychlostí. V práci je popsáno experimentální zarízení a metody použité pri výzkumu. Byla provádena merení celkového a statického tlaku stacionárními sondami, merení celkového tlaku nestacionární sondou, merení akcelerometrem. Dále byly provedeny tri ukázkové kalibrace na sondách, kdy výsledky získané na sonde NP2 jsou porovnány s dríve získanými daty. Zdokumentováno ve zprávě R-6957.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Verifikace numerických modelů pro simulace vysokorychlostních impaktů pomocí systému bezkontaktního bodového měření deformace (2018)

Radek Doubrava
Ondřej Vích

Zpráva obsahuje návrh, realizaci a vyhodnocení nové metody měření posunu při zkouškách vysokorychlostních impaktů pro verifikaci numerických modelů a simulací. Zdokumentováno ve zprávě R-6980.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Hodnocení dosahu vzduchové trysky (2018)

Jan Šimák
Nikola Žižkovský

Dokument popisuje metodu pro vyhodnocení dosahu vzduchové clony bez vlivu gravitačního pole. Pro toto vyhodnocení byly provedeny výpočty proudového pole za kruhovou a přímkovou vzduchovou tryskou. Zdokumentováno ve zprávě R-6965.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Teoretický návrh soustavy vyfukování pro aktivní řízení proudu (2018)

Miroslav Golda
Vítězslav Hanzal
Zdeněk Pátek
Jan Stárek
Martin Vyskočil

Zprava popisujicí teoretický návrch systému pro řízení prodění vyfukováním do mezní vrstvy. Zpráva se zaměřuje na návrh experimentu křídla se vzpěrou. Vyfukování se uvažuje v místě styku vzpěry a křídla. Zdokumentováno ve zprávě R-6974.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Breadboard urychlovače a ionizátoru tvořícího iontový motor (2018)

Vladimír Dániel
Michaela Martínková

V roce 2018 byl sestaven Breadboard urychlovače a ionizátoru tvořícího iontový motor. Jeho činnost v laboratorních podmínkách pro tlaky cca 10 až 10-2 Pa byla prověřena měřením, které je dokumentované v této zprávě uvedeným protokolem. Měření probíhalo na ionizátoru skládajícím se z cívek generujících magnetické pole. Chování ionizátoru využívajícího magnetické pole a tomu odpovídající frekvenci RF elektrod bylo v laboratorních podmínkách úspěšně prověřeno pro tlaky nad cca 0,04 Pa. Při těchto tlacích byl detekován zářivý výboj, a na kolektoru urychlovače byl detekován nenulový proud urychlených iontů. Zdokumentováno ve zprávě R-6993.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Validace simulačních modelů pro ověření aerodynamických účinků vozidel na okolí (2018)

Armand Drábek
Nikola Žižkovský

Souhrnná výzkumná zpráva (R-6967) )obsahující popis struktury a podrobnosti výpočetního modelu pro ověření aerodynamických účinků vozidel na okolí. Zpráva je výsledkem projektu č. TE01020038 „Centrum kompetence drážních vozidel“ je řešen s finanční podporou TA ČR, výsledek č. TE01020038V023.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE01020038  "Centrum kompetence drážních vozidel" s finanční podporou TA ČR.

Aerodynamické účinky kolejových vozidel na jejich okolí (2018)

Armand Drábek
Nikola Žižkovský

Souhrnná výzkumná zpráva R-6966 obsahující analýzu aerodynamických účinků kolejových vozidel na okolí. Výsledky verifikovaných simulačních výpočtů pro různé tvary vnějšího obrysu kolejových vozidel. Výsledek č. TE01020038V020.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE01020038  "Centrum kompetence drážních vozidel" s finanční podporou TA ČR.

Laser Beam Micro-Drilling Effect on Ti-6Al-4V Titanium Alloy Sheet Properties (2018)

Petr Homola, Roman Růžek

Laser beam micro-drilling (LBMD) is one of the most important non-contact machining processes of materials that are difficult to machine by means oeqf conventional machining methods used in various industries. The paper is focused on LBMD knockdown effect on Ti-6Al-4V (Grade 5) titanium alloy sheets properties. Two various process configurations were verified with a focus on laser damages in back-structure parts affected by the process. The effects of the LBMD on the material properties were assessed by means of tensile and fatigue tests and fracture surface analyses. Fatigue limit of LBMD configurations reached a significantly lower value between 15% and 30% of the static strength as compared to the reference raw material with 58% value. The farther back-structure configuration gives a two-fold fatigue life as compared to the closer LBMD configuration at a given stress applied.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Compression after impact of carbon/geopolymer sandwich panels (2018)

Robin Hron, Martin Kadlec, František Martaus

Geopolymers are amorphous aluminosilicate materials which combine low temperature, polymer-like processing with high temperature stability and fire resistibility without toxic smoke generation. The aim of the paper is to evaluate the impact resistance of the new material. The sandwich panels were manufactured from foam core and carbon fibre/geopolymer skins. Specimens with dimensions of 150 x 100 mm were extracted from the panels. Half of the panels were conditioned in hot/wet environment (70°C/85%r.h.) for two weeks. The drop weight impact tests were carried out in accordance with ASTM D7136M with two levels of impact energy to apply both VID (visible impact damage) and BVID (barely visible impact damage). Then the specimens were loaded by compression according to ASTM D7137M in room temperature conditions. The results showed significant effect of the environmental conditioning on the compression strength. The performance was also affected by the impact damage energy and skin/core adhesive type. During loading, deformation field was measured using a digital image correlation system. This research can establish new fire resistible sandwich materials to be used in aerospace constructions.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Stanovení kritérií a vymezení oblastní pro simulaci větru v okolí TEN-T a VRT (2018)

Petr Vrchota

Zpráva se zabývá stanovením kritérií účinku větru na vysokorychlostní vlaky ve vybraných oblastech plánovaných vysokorychlostních tratí na území ČR. Zájmové oblasti byly vytipovány na základě jednotlivých plánů vedení vysokorychlostních tratí a povětrnostní mapy ČR, kde jsou statisticky zpracovány směry a rychlosti převládajících větrů. Zdokumentováno ve zprávě R-6978.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Chování kompozitních materiálů při nízkorychlostním rázu (2018)

Martin Kadlec

Prezentace na téma vliv prostředí na vlastnosti kompozitních materiálů a konstrukcí uvedená na semináři „Chování kompozitů při rázovém zatížení” pořádaném Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. I. v Praze dne 13. 11. 2018.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Dynamická analýza dvoustupňového turbinového stavu (2018)

Jiří Čečrdle, Ondřej Vích

Výsledek dokumentuje výpočty dynamických charakteristik dvoustupňového turbinového stavu. Jedná se o výpočet modálních charakteristik zařízení bez uvážení rotace rotoru (normální módy). Hlavní část výpočtu pak představuje výpočet rotorové dynamiky, tedy analýza s uvážením rotace (komplexní módy). Parametry výpočtu jsou otáčky rotoru a dále tuhost uložení rotorů (ložisek). Jako součást výpočtů jsou identifikovány potenciální nestability a kritické otáčky. Zdokumentováno ve zprávě R-6962.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Metodický postup výpočtu flatru s využitím přenosových funkcí, část 1 (2018)

Jiří Čečrdle

Výsledek dokumentuje metodický postup výpočtu flatru letecké konstrukce při použití přenosových funkcí. Přenosové funkce zavádějí do výpočtového modelu konstrukce nestrukturální stupně volnosti a jsou využívány zejména pro modelování řídicích systémů, servosystémů, systémů aktivního řízení se zpětnou vazbou, apod. Jsou shrnuty teoretické aspekty řešené problematiky. Je uveden způsob modelování přenosové funkce a jejího zapracování do modelu. Dále je prezentována aplikační úloha výpočtu flatru letounu se zahrnutím autopilota do systému řízení směrového kormidla a dále úloha výpočtu flatru se zahrnutím dvou módů otáčení kormidla, v obou případech s využitím přenosových funkcí. Obě úlohy jsou demonstrovány na modelu letounu L 410NG. Pro výpočet byl použit systém NASTRAN. Zdokumentováno ve zprávě R-6914.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Mechanické vlastnosti hybridních struktur AM/kompozit (2018)

František Martaus

Zpráva dokumentuje ověření některých mechanických parametrů hybridních struktur na bázi termoplastu zhotoveného tiskovou technologií Fused Deposition Modelling (FDM) a uhlíko-epoxidového (C/E) kompozitu. Testována byla kvalita spojení (adheze) obou materiálů, a to metodami Double Lap Shear (ASTM D3528) a Single Lap Shear (ASTM D1002). Materiálem adherendů na straně termoplastů byly polyamid (PA) a kyselina polymléčná (PLA), oboje plněné krátkými uhlíkovými vlákny, a to s hustotou tištěné výplně 20%, resp. 100%. Na straně kompozitních adherendů byla aplikována uhlíková tkanina plátnové vazby infuzně prosycená nízkoviskozním epoxidem. Samotné spojení adherendů bylo provedeno dvěma způsoby: a) nízkoviskozním epoxy pojivem infuzí kompozitu „in situ“ přímo na termoplastovém adherendu a b) slepením adherendů epoxy lepidlem. Paralelně byly testovány i tři různé povrchové úpravy termoplastových adherendů (odmaštění, zdrsnění, bez povrchové úpravy). Zdokumentováno ve zprávě R-6954.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Únavová zkouška vláknového kompozitu uhlík/geopolymer (2018)

František Martaus

Ve zprávě je zdokumentována zkouška, metodicky koncipovaná jako porovnání statických smykových vlastností „panenského“ materiálu bez předchozího cyklického zatížení, s materiálem po zatížení s definovanými únavovými parametry (amplituda, frekvence, počet cyklů). Zkouška smykem dle ASTM D 3518 (Standard Test Method for In-Plane Shear Response of Polymer Matrix Composite Materials by Tensile Test of a ±45° Laminate) byla zvolena vzhledem k vysoké citlivosti na kvalitu rozhraní vlákno – matrice, kde je reálný předpoklad vzniku únavového poškození. Bylo testováno pět vzorků, z nichž každý absolvoval 10 milionů kmitů na zvolené hladině tah-tlakového střídavého zatížení s amplitudou okolo 1300 µm.m-1 bez viditelného poškození. Následné ověřování tuhosti cyklicky namáhaných vzorků vzhledem ke kontrolnímu „panenském“ souboru ukázalo na snížení hodnoty modulu pružnosti v tahu cca o 20 %. Z hlediska statické pevnosti nebyly zjištěny mezi oběma soubory vzorků statisticky významné rozdíly. Zdokumentováno ve zprávě R-6959.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Metodika analýzy teplotně-mechanické únavy (2018)

Jiří Had

Výzkumná zpráva se zabývá problematikou termo-mechanické únavy. V první části zprávy je nastíněn teoretický základ, ve druhé části zprávy je popsán způsob implementace predikčního aparátu, jež je základem programu TMF_PRED. Třetí část zprávy obsahuje zpracování dostupných experimentálních dat pro poslední část zprávy, kde jsou provedeny numerické analýzy a validace predikčního aparátu. Zdokumentováno ve zprávě R-6853.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02010111 "Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie" s finanční podporou TA ČR.

Low-energy impact stress analyses (2017)

Jan Raška,
David Novotný

Za účelem porovnání různých kompozitových materiálů z hlediska odolnosti vůči nízko-energetickému impaktu byly provedeny série testů na pádovém impaktoru. Zdokumentováno ve zprávě R-6717.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032  "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015 - 2019)  s finanční podporou TA ČR.

Fatigue behavior and damage tolerant design of bonded joints for aerospace application on Fiber Metal Laminates and composites (2017)

Roman Růžek a kol.

Today, the application of adhesive bonding technology for primary aerospace structures is limited due to the certification regulations. State of the art is the widely used “chicken rivet” as crack arrestor which is limiting the benefits of bonding technology, particularly in composite bonded joints. In this paper results from fatigue testing of novel design approaches for damage tolerant high load transfer (HLT) joints as e.g. Panel Joints or large bonded repairs will be discussed for CFRP and for Fiber Metal Laminates´(FML) dherents. Results from fatigue testing with Wide Single Lapshear (WSLS) specimen will be presented for different configurations to proof the crack stopping behavior of sate of the art fasteners as reference crack arrestor concept.

 Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058  "Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures (2013 - 2016)" financovaný Evropskou Komisí a dofinancovaný MŠMT.

Modely šíření únavových trhlin programu AFGROW a jejich aplikace (2017)

Jiří Běhal

Zpráva shrnuje výsledky zkoušek šíření únavových trhlin při zatěžování náhodnými posloupnostmi špiček zatížení, simulujícími provozní zatížení letadel dopravních (zatěžovací sekvence typu TWIST) i akrobatických, cvičných i bojových (zatěžovací sekvence typu FALSTAFF), provedených ve VZLÚ. Současně jsou uvedeny výpočty šíření únavových trhlin v použitých zkušebních tělesech s využitím výpočtových modelů FASTRAN, WILLENBORG a WHEELER, implementovaných v programu AFGROW. Materiálové charakteristiky, vstupující do výpočtů, byly měřeny na zkušebních tělesech, vyrobených ze stejných materiálů, čímž je umožněno velmi spolehlivé ocenění výpočtových modelů z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé konstrukční slitiny a typy zatěžovacích procesů. Zdokumentováno ve zprávě R-6824.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Prověření vlastností slitinových povlaků (2017)

Jiří Bárta,
Simona Ivanová,
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje a komentuje část výsledků projektu NEFRIT2 zaměřenou na testování vlastností připravených povlaků probíhající od jara do konce roku 2017. Jedná se o souhrnné informace popisující vlastnosti jako je přilnavost, korozivzdornost, odrazivost a metodiku jejich zkoušení. Vzorky povlaků nanesené na ocel, nebo měď byly pomocí speciálního nože definovaně mřížkově poškrábány pro posouzení adheze. Dále byly vystaveny korozivnímu prostředí v solné komoře a v komoře s cyklickým vlhkým teplem, které slouží pro zjištění odolnosti vůči korozi. Elektrochemickými měřeními byly zjišťovány parametry jako rychlost koroze, korozní proudy a korozní potenciál. U protikorozní ochrany byla zjištěna dvojnásobně lepší odolnost povlakovaného substrátu než nepovlakovaného substrátu. V případě mřížkového testu nedocházelo k delaminaci ani jiným anomáliím a povlak se tak osvědčil jako ochranná vrstva. Zdokumentováno ve zprávě R-6865.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Corrosion and adhesion properties of high entropy alloy coating (2017)

Jiří Bárta,
Simona Ivanová,
Martina Pazderová

This work aims to provide an overview of CoFeMnMoNi High entropy alloy (HEA) coat ings prepared by electrodeposition from water solution. A pplication of e lectrodeposition in this field is not widespread and particularly from an aqueous medium is indeed unique. HEA coating was deposited on steel. The emphasis of this research is placed o n corrosion and adhesion properties of the prepared thin layers. Corrosion resistance of the coatings has been proven by salt spray test. Scratch test was performed on selected coatings to assess their adhesive properties. The morphology of the deposited c oatings was monitored by SEM (Scanning electron microscopy) and qualitative and quantitative information of these samples were determined by XRF (X -ray fluorescence).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Advanced DES simulations of oxy-gas burner located into model of real melting chamber (2017)

Vojtěch Běták

Příspěvek na konferenci: The simulation of burner located in free stream has one disadvantage because it don’t take into account a recirculation of flue gasses in real melting chamber. Combustion processes and production of emissions may be affected by this simplification. Extension of previous simulation to the model containing simplified model of test melting chamber is described in this paper. For this simulation is used an OpenFOAM platform and DES model of turbulent flow field which allow to capture unsteady phenomena of reacting flow field in free stream and to simplify modeling of turbulent flow field in near wall region. There are discussed possible improvements of solvers due very high consumption of computational time.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VI20172020092 - Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem (2017 - 2020) s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Možnosti monitorování stavu konstrukce s využitím Lambových vln (2017)

Lenka Michalcová

Přístup monitorování stavu konstrukce (SHM) má potenciál významným způsobem zefektivnit provoz a zvýšit provozní životnost konstrukcí. Jde o velmi komplexní soubor technologií a algoritmů vyžadující nové a moderní přístupy. V současné době v podstatě neexistuje žádná letecká konstrukce, která by byla provozována výhradně na základě přístupu SHM. Proto je současný světový výzkum a vývoj zaměřen na vývoj a výzkum technologií a metod, které v budoucnu umožní spolehlivě využívat SHM ve vazbě na skutečné čerpání životnosti leteckých konstrukcí. Vývoj je směřován například na inovace systémů pro ukládání a sběr dat, senzoriku, zpracování dat, vývoj algoritmů pro digitální zobrazení poškození, simulace konečnými prvky a další. Vedoucí roli ve všech dostupných SHM systémech určených pro letecké konstrukce hraje v posledním desetiletí metoda na principu aktivních vysílačů generujících deskové vlny v ultrazvukovém spektru (UGW - ultrasonic guided waves).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Korozní odolnost ochranných vrstev na slitinách hliníku (2017)

Vít Jonák,
Miroslav Štrobl,
Michal Havlík,
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje postupy a výsledky testování korozní odolnosti nově připravených ochranných povlaků na slitinách hliníku bez použití Cr6+ metodou pulzní anodizace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Nátěrový systém pro integrální palivové nádrže (2017)

Martina Pazderová,
Kateřina Titěrová

V rámci vývoje nátěrových systémů pro integrální palivové nádrže byla provedena 3. etapa zkoušek ověřujících vhodnost navrhovaných nátěrů a odolnost systému proti působení vnějších vlivů a odolnost vůči působení kapalin. Na základě již dříve dohodnuté metodiky byly provedeny jednak zkoušky sledující vliv teplotních cyklů a druhá část vzorků byla podrobena ponorovým zkouškám. Po jednotlivých expozicích byly vzorky hodnoceny vizuálně, zkouškami přilnavosti a měřením lesku a barevnosti. Vydáno v časopise Transfer č. 30/2017.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011  "Centrum výzkumu povrchových úprav (2014 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Hydrofobizace geopolymerního kompozitu (2017)

Zdeněk Mašek

Geopolymerní kompozity byly impregnovány včleněním hydrofobní alkylové skupiny do vnějšího povrchu a do vnitřní struktury geopolymeru. Ethoxysilany 1H,1H,2H,2H perfluoroctyltriethoxysilan a hexadecyltrimethoxysilan byly použity jako zdroj hydrofobní skupiny. Úprava geopolymerních kompozitů byla provedena jejich ponořením do hydrofobních roztoků, následovalo sušení při laboratorní nebo zvýšené teplotě. Účinnost postupu byla vyhodnocena měřením kontaktního úhlu na povrchu modifikovaného kompozitu, množství jím absorbované vody a tuhost kompozitu. Výsledky potvrdily, že silany hydrolyzované v solu obsahujícím SiO2 nanočástice mají větší hydrofobizační efekt než roztoky, které neobsahovaly nanočástice SiO2. Výsledná impregnační procedura vede ke změně hydrofilního geopolymerního povrchu na žádaný hydrofobní. Zdokumentováno zprávou R-6885.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Situační zpráva - Konstrukční pěny na bázi reaktoplastů a geopolymerů (2017)

Martin Jakubec,
Zdeněk Mašek

Tato zpráva poskytuje přehled o stavu výzkumu v oboru konstrukčních pěn na bázi reaktoplastu a geopolymeru v domácím i mezinárodním prostředí. Cílem zprávy je dodat relevantní informace potřebné pro stanovení koncepce a plánování dalšího rozvoje oboru ve VZLÚ.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Modifikace povrchu uhlíkových vláken (2017)

Linda Diblíková

Tato zpráva popisuje výsledky modifikace povrchu uhlíkových vláken pěti metodami za účelem zlepšení jejich adheze ke geopolymerní matrici. Testovanými metodami byla chemická oxidace, použití spojovacího přípravku, oxidace plazmou, oxidace ozonem a tepelná oxidace. Pro všechny metody bylo prokázáno významné snížení kontaktního úhlu a tedy zvýšení smáčivosti vláken. Mikroskopická charakterizace vláken neukázala změny struktury vláken. Pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie byl zjištěn nárůst koncentrace kyslíku na povrchu modifikovaných vláken a příslušných funkčních skupin pro vazbu s matricí. Zkouška interlaminární smykové pevnosti potvrdila adhezi u dvou vzorků po oxidaci plazmou v argonové atmosféře. Zároveň ale poukázala na potřebu upravit geopolymerní pryskyřici a postup přípravy vzorků pro mechanické zkoušky. Zdokumentováno ve zprávě R-6784.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Změny pevnosti a tuhosti polymerního kompozitu v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí (2017)

Martin Kadlec

Prezentace na semináři České společnosti pro mechaniku, která se konala dne 22.11.2017 v Praze. Prezentace shrnovala vliv teploty a vlhkosti na změny pevnosti a tuhosti kopmozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Zpráva z CFD řešení (2017)

Petr Straka

Zpráva obsahuje výsledky studie provedené pomocí numerické simulace proudění (CFD) zjednodušeným modelem hřídelové ucpávky. Studie byla provedena za účelem stanovení vlivu rotace (respektive vlivu absence rotace) břitů a patní stěny hřídelové ucpávky na průtok ucpávkou a na výstupní úhel proudu z ucpávky. Zdokumentováno ve zprávě R-6876.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02020086 "Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín" (2017 - 2020) s finanční podporou TA ČR.

Konstrukční dokumentace k úpravám zařízení (2017)

Tomáš Jelínek, Marek Lojín

Výsledek dokumentuje provedené konstrukční návrhy úprav pro použití hřídelových ucpávek na zkušebních turbínových stavech v VZLÚ a ZČU. Dokumentace obsahuje výrobní výkresy dílů, které je potřeba realizovat, aby bylo možné provést experimentální výzkum vlivu interakce výtoku proudu z ucpávek na práci axiálního turbínového stupně. Dále byla realizována konstrukční dokumentace k úpravě traverzovacích zařízení pro zajištění kvalitnějšího rozlišení stávajících traverzérů sond na zkušebním turbínovém stavu, zejména s ohledem na traverzování v oblastech interakcí výstupního proudu s hlavním proudem, tedy v patních a špičkových oblastech lopatkování.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02020086 "Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín" (2017 - 2020) s finanční podporou TA ČR.

Přístup k návrhu konstrukce s přípustným poškozením (2017)

Jiří Běhal

Zpráva uvádí návrh konstrukční filosofie DAMAGE TOLERANCE, založené na aplikaci dodatku AMC 20-29 k předpisu CS-23, zaměřené na návrh kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG. Zdokumentováno ve zprávě R-6711.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Dokumentace pro přípravu zkoušek (2017)

Václav Horák, Jan Jironč, David Novotný, Vladimír Snop, Karel Touš

Proběhly následující zkoušky: Statická pevnostní zkouška křidélka letounu L39NG (byla zpracována konstrukční dokumentace č.v. L39NG-PK-211, ze zkoušky je protokol P-PK-0071/17/ZK, byla upravena výkresová dokumentace plátěného závěsu č.v. L00-PK-137 a byly provedeny zkoušky odlupu nových materiálů na plátěné závěsy - protokol P-PK-0040/17/ZK), Statická pevnostní zkouška křídla letounu L39NG a Statická pevnostní zkouška draku letounu L39NG.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG (2016 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy (2017)

Viktorie Weiss

Aktualizace stávajícího stavu řešené problematiky s ohledem na aktuální literární a patentové zdroje. První zpráva shrnuje výsledky patentové rešerše vztahující se technologii hromadného kataforézního lakování. Ve druhé zprávě  byl zpracován podrobný přehled technologií zabývajících se elektroforetickým nanášením nátěrových hmot. Byly prostudovány domácí a světové zdroje zahrnující informace o technologiích hromadného elektroforetického povlakování kovových součásti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019  "Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TA ČR.

Metodika statické zkoušky draku ltounu L39NG do prvního vzletu prototypu (2017)

David Novotný

Předložená zpráva popisuje metodiku realizace statické certifikační zkoušky draku letounu L-39NG v plovoucí konfiguraci nutnou pro provedení prvního vzletu prototypu. Zdokumentováno ve zprávě R-6813.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG (2016 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Modernizace upínacího systému rotorových lopatek (2016)

Jan Kužel,
Michal Král,
Pavel Petr,
Josef Kuta

Návrh kořenové části a kompozitní stuktury potahů rotorové lopatky pomaloběžných ventilátorů. Návrh variant uchycení rotorových lopatek do oběžného kola. Pevnostní a frekvenční analýza dílů lopatek a rotorů. Studie vlivu tvaru lopatky na aerodynamické a pevnostní parametry pomocí metody MKP a CFD. Výsledek 2016V007, zdokumentováno ve zprávě R-6588.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Výzkum vlivu složení substrátu na přilnavost SVE povlaků (2016)

Martina Pazderová
Simona Ivanová
Jiří Bárta

Zpráva popisuje experimentální ověření vlivu přítomnosti jednoho z prvků povlaku v substrátu na přilnavost systému. Zdokumentováno ve zprávě R-6603.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj technologie elektrochemického nanášení otěruvzdorného povlaku z SVE (2016)

Jiří Bárta
Simona Ivanová
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje a komentuje část výsledků projektu NEFRIT zaměřenou na otěruvzdornost povlaků ze slitin s vysokou entropií (SVE). Výsledky se týkají vlivu modifikací nevodných (DMSO) a vodných galvanických lázní používaných v první polovině roku 2016.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Experimenty s vylučováním SVE z vodných roztoků (2016)

Simona Ivanová
Jiří Bárta
Martina Pazderová

práva shrnuje experimentální výsledky získané při výzkumu elektrochemické depozice slitin s vysokou entropií (HEA) z vodných roztoků. Zvoleným substrátem pro elektrodepozici byla měď a ocel. Podařilo se vytvořit hladký kompaktní povlak kovově lesklého vzhledu s procentuálním zastoupením kovových prvků v požadovaném ekvimolárním množství s otěruvzdornými a korozivzdornými vlastnostmi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Numerické simulace měřící soustavy pro vysokorychlostní impakty a výpočtové ověření návrhu zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy (2016)

Jan Raška

Numerické simulace měřící soustavy pro vysokorychlostní impakty a výpočtové ověření návrhu zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy. Tento výpočetní přístup, založený na FEM analýze, je základem pro návrh, optimalizaci a výpočtové ověření zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Zkouška korozní odolnosti vnějších nátěrových systémů (2016)

Martina Pazderová
Miroslav Valeš a kol.

V návaznosti na zkoušky mapující protikorozní odolnost nátěrových systémů aplikovaných na různé typy podkladů a předúprav bylo provedeno finální ověření vlastností vybraných systémů. Na základě předchozích testů byly vybrány optimální varianty předúpravy a nátěrových systémů, které byly vystaveny sérii klimatických a korozních zkoušek. Po expozici byly vzorky hodnoceny vizuálně, zkouškami přilnavosti a měřením lesku a barevnosti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav (2014 - 2019)"  s finanční podporou TA ČR.

Únavové chování a poškození tolerantní konstrukce kompozitních lepených spojů pro letecké použití (2016)

Roman Růžek a kol.

Tento článek poskytuje přehled současného výzkumu prováděného v rámci evropského projektu BOPACS. Projekt se soustředí přímo na aplikaci prostředků pro dodržování předpisů v rámci AC-20-107B, a to zkoumáním zatížení trhlin podle konstrukčních prvků. Zobrazeny jsou výsledky běžícího testovacího programu a zvýrazněn vliv jednotlivých testovacích parametrů. Nakonec je popsán vliv na certifikační strategii pro strukturální lepení.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058 "Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures (2013 - 2016)" s finanční podporou MŠMT.

Srovnání experimentálního a analytického vyhodnocení deformace při zatížení kompozitního gondoly provedeného v rámci 7. RP ESPOSA (2016)

Václav Kafka Robin Hron
Ivan Mlch a kol.

Zpráva popisuje výsledky kompresního testu kompozitního krytu nacelle. Kompresní test komponenty je navržen k ověření výsledků numerické analýzy provedené v D6.5-7 'Podrobná FEM analýza BE1'. Testovací součást byla namontována ve zkušebním rámu a naplněna.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 "Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012 - 2015)"  s finanční podporou MŠMT.

Vysokoenergetický dopad betonových nečistot do kompozitní struktury - experimentální testy a numerické simulace (2016)

Jan Raška

Tato zpráva se zabývá experimentálními a numerickými studiemi o vysokém energetickém dopadu betonových nečistot do kompozitní struktury, konkrétně do kompozitního ventilátoru chladicího systému. Cílem bylo prokázat funkčnost ventilátoru po definovaném nárazu betonového objektu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Chování kompozitních konstrukcí při rychlém zatěžování (2016)

Radek Doubrava

Jedním z případů rychlého zatížení zejména letecké konstrukce je střet s ptáky, kroupami nebo jinými cizími částicemi. Tyto vysokorychlostní impakty s různou energií dopadu představují nebezpečí vedoucí k vážnému poškození konstrukce s možnými fatálními následky. V příspěvku je ukázán přístup k hodnocení navržených kompozitních částí konstrukce na základě experimentálního měření a aplikace numerických metod.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Studie proveditelnosti rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti simulací rychlých dynamických dějů s vysokým gradientem zatížení nebo poměrné deformace (2016)

Martin Oberthor

Studie popisuje současný stav VZLÚ v oblasti provádění rychlých dynamických jevů, požadavky na nové zkušební zařízení, řeší danou problematiku a nabízí optimální řešení při výběru vhodného hydromotoru včetně dodavatele. Zdokumentováno ve zprávě R-6549.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Optimalizace axiálního ventilátoru šavlovitého typu (2016)

Aleš Prachař
Pavel Hospodář Tomáš Hofer

V této zprávě je popsána optimalizace axiálního ventilátoru šavlovitého typu v rámci projektu MOVEZ. Cílem optimalizace je pro definovaný režim ventilátoru maximalizovat jeho účinnost a minimalizovat akustický výkon. Zdokumentováno ve zprávě R-6589.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Studie proveditelnosti zachování a dalšícho rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti podvozků letadel (2016)

Václav Horák

Byla zpracována Studie proveditelnosti k zachování a dalšímu rozvoji výzkumu a vývoje v oblasti podvozků letadel. Ke splnění cíle této studie byly provedeny: a) přiměřeně podrobný rozbor současné situace a požadavků na experimentální výzkum a průkazové zkoušky u nás a ve světě, b) zpracování možných alternativ řešení cíle z hlediska proveditelnosti, nákladů, termínů a kvality dosažení cíle, c) volby optimální alternativy s koncepčním návrhem uskutečnění cíle, plánu realizace a odhadu nutných nákladů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Predikce poškození s vázanou únavou a mechanismem dotvarování na turbíně generátoru (2016)

Jiří Had

Předkládaná práce se zabývá analýzou termomechanické únavy turbíny generátoru. Pouze elastické napětí a teplotní pole jsou převzaty z analýzy FEM. Kmen je vypočten pomocí nelineárního modelu Maxwell, který pokrývá jak elastoplastičnost, tak viskozoplastičnost. Pro postupnou stresovou historii jsou elastoplastický a visko-plastický deformační prvek nezávisle na sobě vyřešeny. Elastoplastická a visko-plastová deformační složka jsou spojeny se zásadou superpozice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

ILONA Regionální turbovrtulové letouny - Předběžná koncepční studie (2016)

Zdeněk Pátek, Jaroslav Dostál

Studie budoucího turbovrtulového regionálního letadla naznačuje: - v rámci kategorie 40 až 50 cestujících je mezera na trhu - existují pokročilé dostupné technologie, které umožňují navrhnout nové pokročilé letadlo s výrazně lepšími charakteristikami (ekonomika, provoz, pohodlí cestujících, výroba, znečištění životního prostředí) než současně vyráběné letouny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Úvodní studie aeroelasticity (2016)

Martin Lahuta

Zpráva popisuje počáteční výsledky studia možnosti výpočtu aeroelasticity s aplikací na jednoduché konstukce. Zdokumentováno ve zprávě R-6630.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Úprava zemní desky pro měření kolejových vozidel v 3mLSWT (2016)

Jan Červinka

Zpráva popisuje úpravy vedoucí k vylepšení vlastností zemní desky, která je určená k měření kolejových vozidel v aerodynamickém tunelu. Zdokumentováno ve zprávě R-6614.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Měření vlivu tvaru čela kolejového vozidla na jeho aerodynamické charakteristiky (2016)

Jan Červinka

S pomocí tunelového měření byla provedena studie vlivu tvaru čela a střechy na aerodynamické charakteristiky kolejového vozidla. Zdokumentováno ve zprávě R-6649.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vyhodnocení rozložení vztlaku křídla z měření úplavu (2016)

Robert Kulhánek
Zdeněk Pátek

Metody pro zjištění vztlaku a jeho rozložení podél rozpětí pomocí integrace úplavu byly testovány na modelu čistého křídla i křídla v konfiguraci s vysunutou vztlakovou klapkou a wingletem. Ukázalo se že, metoda může poskytnout poměrně rychle informaci o rozložení vztlaku. Nicméně byl zjištěn jistý rozdíl při srovnání s jednoduchým teoretickým výpočtem. Pro vysvětlení tohoto jevu nyní není k dispozici dostatek informací. Zdokumentováno ve zprávě R-6612.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Výsledky měření na 1,5 stupňovém uspořádání přetlakového axiálního turbínového stupně (2016)

Tomáš Jelínek
Martin Němec

Zpráva shrnuje výsledky měření provedených s 1,5 stupňovým uspořádáním přetlakového axiálního turbínového stupně Doosan Škoda Power. Provedeno bylo proměření integrálních charakteristik stupně a podrobné měření proudových polí na výstupu z rotoru a na výstupu z druhého statoru. Získané výsledky jsou porovnány s výsledky měření samostatného stupně - jak integrální charakteristiky, tak výsledky podrobného sondování. Zpráva R-6520.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Automatizované pracoviště pro ultrazvukovou kontrolu kompozitních dílů ve VZLÚ (2016)

Petr Bělský

V úvodní části příspěvku je stručnou formou shrnuta historie budování současného pracoviště ultrazvukové defektoskopie ve VZLÚ, a.s. Následuje prezentace nově vyvinutého automatizovaného manipulátoru pro nedestruktivní zkoušení a realizace řady dílčích úprav příslušenství nádrže pro imerzní zkoušení. V závěru příspěvku jsou zmíněny některé zajímavé příklady každodenních aktivit pracoviště ultrazvukové kontroly útvaru VZLÚ PK3200.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Analýza delaminací v uhlíkových kompozitech při různých zkušebních podmínkách (2016)

Lenka Michalcová

V tomto článku je popsáno sledování šíření delaminace na DCB tělesech, zatěžovaných módem I v klimatické komoře při -55°C a +80°C s využitím metody akustické emise (AE). Výsledky jsou porovnány pro referenční materiál a materiál s nanočásticemi (MWCNT). Mechanické vlastnosti jsou reprezentovány lomovou houževnatostí GIC, která je korelována s AE daty.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Performance of Impacted Non-Conventional Carbon Fiber-Reinforced Polymer in Shear - Test and Finite Element Analysis (2016)

Jakub Šedek

The performace of an impacted carbon fibre-reinforced polymer(CFRP) in a shear is presented. Finite element anylysis (FEA) of the impact and subseguent shear loading was performed. Ply-by-ply method of composite modelling in conjuction with cohesive zone technique was utilized. Good match of delaminated area in comparison with test is obtained. The higher shear capability of non-impacted panel that impacted is numerically predicted.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13059 "CreAting NonconventionAl Laminates (2013 - 2016)", poskytovatel MŠMT.

Ventilátory chladících jednotek - aerodynamický návrh tvaru lopatky šavlovitého typu (2015)

Pavel Hospodář, Tomáš Hofer

Ve zprávě R-6430 je uveden způsob optimalizace axiálního ventilátoru s šavlovitou vrtulí z hlediska účinnosti a hluku.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Výsledky měření vlivu vstupní turbulence a velikosti mezní vrstvy na vstupu do axiálního turbínového stupně (2015)

Tomáš Jelínek, Martin Němec

Zpráva popisuje experimenty provedené na přetlakovém axiálním turbínovém stupni zaměřené na zhodnocení vlivu vstupních podmínek na práci stupně. Záměrem bylo odděleně studovat vliv vstupní turbulence a vliv zesílené mezní vrstvy s cílem zhodnotit vlivy vstupních parametrů z hlediska práce stupňů na dílech i z hlediska možností uspořádání zkušebních modelů. Měření bylo provedeno ve spolupráci s ÚT AVČR, který zajistil měření pomocí žhaveného drátku. VZLÚ zaštiťoval realizaci jednotlivých konfigurací zařízení a měření pomocí tlakových sond. Zpráva VZLÚ R-6469.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 " "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Metodika návrhu stavebnicové mostní konstrukce z kompozitu (2015)

Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.

Shrnutí obecných zásad a návrhových postupů pro konstrukční návrh stavebnicových kompozitových mostních konstrukcí tak, aby je bylo možno snadno aplikovat na konkrétní zadání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA02010501 - Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů (2012 - 2015) s finanční podporou TA ČR.

Interlaminární lomová houževnatost kompozitů s různými matricemi (2015)

Ing. Dr. Roman Růžek

V příspěvku jsou shrnuty různé metody pro experimentální stanovení lomové houževnatosti kompozitů s různými matricemi (carbon, PPS, PEEK). Jsou diskutovány metody zpracování dat a jejich vliv na výsledné charakteristiky se zaměřením na DCB testy v módu I.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Monitoring šíření trhliny v CFRP kompozitech zatěžovaných v různých prostředích metodou akustické emise (2015)

Ing. Bc. Lenka Michalcová

Odborný seminář: Monitoring šíření trhliny v klimatické komoře na DCB tělesech pomocí optických zařízení a metody akustické emise (AE). Vyšetřován byl vztah mezi kumulativní energií AE a délkou trhliny v různých klimatických podmínkách. Mechanické vlastnosti reprezentované lomovou houževnatostí byly dány do souvislosti s AE daty. Porovnání výsledků pro referenční materiál a pro materiál s nanočásticemi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Fatigue delamination of a carbon fabric-reinforced epoxy composite with carbon nanotubes (2015)

Ing Martin Kadlec Ph.D.

Ing. Jakub Šedek

Carbon fibre-reinforced epoxy composites are used in aerospace applications as primary aircraft structures where material fatigue can be an issue. Carbon nanotubes (CNTs) appear to enhance the fatigue resistance according to literature. This work presents the results of precise crack growth rate measurement on double cantilever beam (DCB) specimens made from a carbon fibre fabric-reinforced epoxy composite. Two plates were evaluated where the resin was enhanced using 0.5 % CNTs and a flame retardant forone of the plates. Loading in mode I was displacement controlled with R = 0.1, f = 4 Hz and a constant maximum strain energy release rate (GI)max during the cycle. The value of (GI)max was defined to be 20 % up to 60 % of the mode I interlaminar fracture toughness. The crack length was determined from the modified compliance calibration (MCC) method by video-recording the specimen edges.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13060 - Improving the aircraft safety by self healing structure and protecting nanofillers (2013 - 2015), poskytovatel MŠMT.

Mechanismy porušování polymerního kompozitu s kontinuálními vlákny (2015)

Ing Martin Kadlec Ph.D.

Prezentace mechanismů porušování polymerního kompozitu s kontinuálními vlákny během odborného semináře dne 25.11.2015.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Studium parametrů mezních vrstev na stěnách supersonického aerodynamického tunelu (2015)

Ing. Veronika Barraclough

Ing. Milan Kladrubský

Studium parametrů mezních vrstev na stěnách supersonického aerodynamického tunelu obsahuje srovnání teoretických výpočtů a numerické kalkulace založené na kódu napsaném ve Fortranu. Z teoretických výpočtů a numerické simulace vychází i přibližný výpočet místa přechodu z laminárního do turbulentního proudění.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Měření úplavu za chladícími věžemi v aerodynamickém tunelu (2015)

Ing. Veronika Barraclough

Studie obsahuje výsledky z experimentu provedeného metodou Particle Image Velocimetry. Experiment byl proveden v tunelu s atmosférickou mezní vrstvou na soustavě 4 chladících věží pro podkritická Reynoldsova čísla.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.