Ostatní výsledky (O)

Název

Autor

Anotace

Low-energy impact stress analyses (2017)

Jan Raška,
David Novotný

Za účelem porovnání různých kompozitových materiálů z hlediska odolnosti vůči nízko-energetickému impaktu byly provedeny série testů na pádovém impaktoru. Zdokumentováno ve zprávě R-6717.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032  "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015 - 2019)  s finanční podporou TA ČR.

Fatigue behavior and damage tolerant design of bonded joints for aerospace application on Fiber Metal Laminates and composites (2017)

Roman Růžek a kol.

Today, the application of adhesive bonding technology for primary aerospace structures is limited due to the certification regulations. State of the art is the widely used “chicken rivet” as crack arrestor which is limiting the benefits of bonding technology, particularly in composite bonded joints. In this paper results from fatigue testing of novel design approaches for damage tolerant high load transfer (HLT) joints as e.g. Panel Joints or large bonded repairs will be discussed for CFRP and for Fiber Metal Laminates´(FML) dherents. Results from fatigue testing with Wide Single Lapshear (WSLS) specimen will be presented for different configurations to proof the crack stopping behavior of sate of the art fasteners as reference crack arrestor concept.

 Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058  "Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures (2013 - 2016)" financovaný Evropskou Komisí a dofinancovaný MŠMT.

Modely šíření únavových trhlin programu AFGROW a jejich aplikace (2017)

Jiří Běhal

Zpráva shrnuje výsledky zkoušek šíření únavových trhlin při zatěžování náhodnými posloupnostmi špiček zatížení, simulujícími provozní zatížení letadel dopravních (zatěžovací sekvence typu TWIST) i akrobatických, cvičných i bojových (zatěžovací sekvence typu FALSTAFF), provedených ve VZLÚ. Současně jsou uvedeny výpočty šíření únavových trhlin v použitých zkušebních tělesech s využitím výpočtových modelů FASTRAN, WILLENBORG a WHEELER, implementovaných v programu AFGROW. Materiálové charakteristiky, vstupující do výpočtů, byly měřeny na zkušebních tělesech, vyrobených ze stejných materiálů, čímž je umožněno velmi spolehlivé ocenění výpočtových modelů z hlediska jejich vhodnosti pro jednotlivé konstrukční slitiny a typy zatěžovacích procesů. Zdokumentováno ve zprávě R-6824.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Prověření vlastností slitinových povlaků (2017)

Jiří Bárta,
Simona Ivanová,
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje a komentuje část výsledků projektu NEFRIT2 zaměřenou na testování vlastností připravených povlaků probíhající od jara do konce roku 2017. Jedná se o souhrnné informace popisující vlastnosti jako je přilnavost, korozivzdornost, odrazivost a metodiku jejich zkoušení. Vzorky povlaků nanesené na ocel, nebo měď byly pomocí speciálního nože definovaně mřížkově poškrábány pro posouzení adheze. Dále byly vystaveny korozivnímu prostředí v solné komoře a v komoře s cyklickým vlhkým teplem, které slouží pro zjištění odolnosti vůči korozi. Elektrochemickými měřeními byly zjišťovány parametry jako rychlost koroze, korozní proudy a korozní potenciál. U protikorozní ochrany byla zjištěna dvojnásobně lepší odolnost povlakovaného substrátu než nepovlakovaného substrátu. V případě mřížkového testu nedocházelo k delaminaci ani jiným anomáliím a povlak se tak osvědčil jako ochranná vrstva. Zdokumentováno ve zprávě R-6865.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Corrosion and adhesion properties of high entropy alloy coating (2017)

Jiří Bárta,
Simona Ivanová,
Martina Pazderová

This work aims to provide an overview of CoFeMnMoNi High entropy alloy (HEA) coat ings prepared by electrodeposition from water solution. A pplication of e lectrodeposition in this field is not widespread and particularly from an aqueous medium is indeed unique. HEA coating was deposited on steel. The emphasis of this research is placed o n corrosion and adhesion properties of the prepared thin layers. Corrosion resistance of the coatings has been proven by salt spray test. Scratch test was performed on selected coatings to assess their adhesive properties. The morphology of the deposited c oatings was monitored by SEM (Scanning electron microscopy) and qualitative and quantitative information of these samples were determined by XRF (X -ray fluorescence).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Advanced DES simulations of oxy-gas burner located into model of real melting chamber (2017)

Vojtěch Běták

Příspěvek na konferenci: The simulation of burner located in free stream has one disadvantage because it don’t take into account a recirculation of flue gasses in real melting chamber. Combustion processes and production of emissions may be affected by this simplification. Extension of previous simulation to the model containing simplified model of test melting chamber is described in this paper. For this simulation is used an OpenFOAM platform and DES model of turbulent flow field which allow to capture unsteady phenomena of reacting flow field in free stream and to simplify modeling of turbulent flow field in near wall region. There are discussed possible improvements of solvers due very high consumption of computational time.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VI20172020092 - Simulace šíření ohně a kouře v objektu kritické infrastruktury v důsledku havárie nebo úmyslného útoku letounem (2017 - 2020) s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Možnosti monitorování stavu konstrukce s využitím Lambových vln (2017)

Lenka Michalcová

Přístup monitorování stavu konstrukce (SHM) má potenciál významným způsobem zefektivnit provoz a zvýšit provozní životnost konstrukcí. Jde o velmi komplexní soubor technologií a algoritmů vyžadující nové a moderní přístupy. V současné době v podstatě neexistuje žádná letecká konstrukce, která by byla provozována výhradně na základě přístupu SHM. Proto je současný světový výzkum a vývoj zaměřen na vývoj a výzkum technologií a metod, které v budoucnu umožní spolehlivě využívat SHM ve vazbě na skutečné čerpání životnosti leteckých konstrukcí. Vývoj je směřován například na inovace systémů pro ukládání a sběr dat, senzoriku, zpracování dat, vývoj algoritmů pro digitální zobrazení poškození, simulace konečnými prvky a další. Vedoucí roli ve všech dostupných SHM systémech určených pro letecké konstrukce hraje v posledním desetiletí metoda na principu aktivních vysílačů generujících deskové vlny v ultrazvukovém spektru (UGW - ultrasonic guided waves).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Korozní odolnost ochranných vrstev na slitinách hliníku (2017)

Vít Jonák,
Miroslav Štrobl,
Michal Havlík,
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje postupy a výsledky testování korozní odolnosti nově připravených ochranných povlaků na slitinách hliníku bez použití Cr6+ metodou pulzní anodizace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Nátěrový systém pro integrální palivové nádrže (2017)

Martina Pazderová,
Kateřina Titěrová

V rámci vývoje nátěrových systémů pro integrální palivové nádrže byla provedena 3. etapa zkoušek ověřujících vhodnost navrhovaných nátěrů a odolnost systému proti působení vnějších vlivů a odolnost vůči působení kapalin. Na základě již dříve dohodnuté metodiky byly provedeny jednak zkoušky sledující vliv teplotních cyklů a druhá část vzorků byla podrobena ponorovým zkouškám. Po jednotlivých expozicích byly vzorky hodnoceny vizuálně, zkouškami přilnavosti a měřením lesku a barevnosti. Vydáno v časopise Transfer č. 30/2017.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011  "Centrum výzkumu povrchových úprav (2014 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Hydrofobizace geopolymerního kompozitu (2017)

Zdeněk Mašek

Geopolymerní kompozity byly impregnovány včleněním hydrofobní alkylové skupiny do vnějšího povrchu a do vnitřní struktury geopolymeru. Ethoxysilany 1H,1H,2H,2H perfluoroctyltriethoxysilan a hexadecyltrimethoxysilan byly použity jako zdroj hydrofobní skupiny. Úprava geopolymerních kompozitů byla provedena jejich ponořením do hydrofobních roztoků, následovalo sušení při laboratorní nebo zvýšené teplotě. Účinnost postupu byla vyhodnocena měřením kontaktního úhlu na povrchu modifikovaného kompozitu, množství jím absorbované vody a tuhost kompozitu. Výsledky potvrdily, že silany hydrolyzované v solu obsahujícím SiO2 nanočástice mají větší hydrofobizační efekt než roztoky, které neobsahovaly nanočástice SiO2. Výsledná impregnační procedura vede ke změně hydrofilního geopolymerního povrchu na žádaný hydrofobní. Zdokumentováno zprávou R-6885.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Situační zpráva - Konstrukční pěny na bázi reaktoplastů a geopolymerů (2017)

Martin Jakubec,
Zdeněk Mašek

Tato zpráva poskytuje přehled o stavu výzkumu v oboru konstrukčních pěn na bázi reaktoplastu a geopolymeru v domácím i mezinárodním prostředí. Cílem zprávy je dodat relevantní informace potřebné pro stanovení koncepce a plánování dalšího rozvoje oboru ve VZLÚ.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Modifikace povrchu uhlíkových vláken (2017)

Linda Diblíková

Tato zpráva popisuje výsledky modifikace povrchu uhlíkových vláken pěti metodami za účelem zlepšení jejich adheze ke geopolymerní matrici. Testovanými metodami byla chemická oxidace, použití spojovacího přípravku, oxidace plazmou, oxidace ozonem a tepelná oxidace. Pro všechny metody bylo prokázáno významné snížení kontaktního úhlu a tedy zvýšení smáčivosti vláken. Mikroskopická charakterizace vláken neukázala změny struktury vláken. Pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie byl zjištěn nárůst koncentrace kyslíku na povrchu modifikovaných vláken a příslušných funkčních skupin pro vazbu s matricí. Zkouška interlaminární smykové pevnosti potvrdila adhezi u dvou vzorků po oxidaci plazmou v argonové atmosféře. Zároveň ale poukázala na potřebu upravit geopolymerní pryskyřici a postup přípravy vzorků pro mechanické zkoušky. Zdokumentováno ve zprávě R-6784.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Změny pevnosti a tuhosti polymerního kompozitu v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí (2017)

Martin Kadlec

Prezentace na semináři České společnosti pro mechaniku, která se konala dne 22.11.2017 v Praze. Prezentace shrnovala vliv teploty a vlhkosti na změny pevnosti a tuhosti kopmozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Zpráva z CFD řešení (2017)

Petr Straka

Zpráva obsahuje výsledky studie provedené pomocí numerické simulace proudění (CFD) zjednodušeným modelem hřídelové ucpávky. Studie byla provedena za účelem stanovení vlivu rotace (respektive vlivu absence rotace) břitů a patní stěny hřídelové ucpávky na průtok ucpávkou a na výstupní úhel proudu z ucpávky. Zdokumentováno ve zprávě R-6876.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02020086 "Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín" (2017 - 2020) s finanční podporou TA ČR.

Konstrukční dokumentace k úpravám zařízení (2017)

Tomáš Jelínek, Marek Lojín

Výsledek dokumentuje provedené konstrukční návrhy úprav pro použití hřídelových ucpávek na zkušebních turbínových stavech v VZLÚ a ZČU. Dokumentace obsahuje výrobní výkresy dílů, které je potřeba realizovat, aby bylo možné provést experimentální výzkum vlivu interakce výtoku proudu z ucpávek na práci axiálního turbínového stupně. Dále byla realizována konstrukční dokumentace k úpravě traverzovacích zařízení pro zajištění kvalitnějšího rozlišení stávajících traverzérů sond na zkušebním turbínovém stavu, zejména s ohledem na traverzování v oblastech interakcí výstupního proudu s hlavním proudem, tedy v patních a špičkových oblastech lopatkování.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02020086 "Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce stupňů parních turbín" (2017 - 2020) s finanční podporou TA ČR.

Přístup k návrhu konstrukce s přípustným poškozením (2017)

Jiří Běhal

Zpráva uvádí návrh konstrukční filosofie DAMAGE TOLERANCE, založené na aplikaci dodatku AMC 20-29 k předpisu CS-23, zaměřené na návrh kompozitního vzduchovodu letounu L-39NG. Zdokumentováno ve zprávě R-6711.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Dokumentace pro přípravu zkoušek (2017)

Václav Horák, Jan Jironč, David Novotný, Vladimír Snop, Karel Touš

Proběhly následující zkoušky: Statická pevnostní zkouška křidélka letounu L39NG (byla zpracována konstrukční dokumentace č.v. L39NG-PK-211, ze zkoušky je protokol P-PK-0071/17/ZK, byla upravena výkresová dokumentace plátěného závěsu č.v. L00-PK-137 a byly provedeny zkoušky odlupu nových materiálů na plátěné závěsy - protokol P-PK-0040/17/ZK), Statická pevnostní zkouška křídla letounu L39NG a Statická pevnostní zkouška draku letounu L39NG.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG (2016 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy (2017)

Viktorie Weiss

Aktualizace stávajícího stavu řešené problematiky s ohledem na aktuální literární a patentové zdroje. První zpráva shrnuje výsledky patentové rešerše vztahující se technologii hromadného kataforézního lakování. Ve druhé zprávě  byl zpracován podrobný přehled technologií zabývajících se elektroforetickým nanášením nátěrových hmot. Byly prostudovány domácí a světové zdroje zahrnující informace o technologiích hromadného elektroforetického povlakování kovových součásti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019  "Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TA ČR.

Metodika statické zkoušky draku ltounu L39NG do prvního vzletu prototypu (2017)

David Novotný

Předložená zpráva popisuje metodiku realizace statické certifikační zkoušky draku letounu L-39NG v plovoucí konfiguraci nutnou pro provedení prvního vzletu prototypu. Zdokumentováno ve zprávě R-6813.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TH02010670 "Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG (2016 - 2019)" s finanční podporou TA ČR.

Modernizace upínacího systému rotorových lopatek (2016)

Jan Kužel,
Michal Král,
Pavel Petr,
Josef Kuta

Návrh kořenové části a kompozitní stuktury potahů rotorové lopatky pomaloběžných ventilátorů. Návrh variant uchycení rotorových lopatek do oběžného kola. Pevnostní a frekvenční analýza dílů lopatek a rotorů. Studie vlivu tvaru lopatky na aerodynamické a pevnostní parametry pomocí metody MKP a CFD. Výsledek 2016V007, zdokumentováno ve zprávě R-6588.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Výzkum vlivu složení substrátu na přilnavost SVE povlaků (2016)

Martina Pazderová
Simona Ivanová
Jiří Bárta

Zpráva popisuje experimentální ověření vlivu přítomnosti jednoho z prvků povlaku v substrátu na přilnavost systému. Zdokumentováno ve zprávě R-6603.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vývoj technologie elektrochemického nanášení otěruvzdorného povlaku z SVE (2016)

Jiří Bárta
Simona Ivanová
Martina Pazderová

Zpráva shrnuje a komentuje část výsledků projektu NEFRIT zaměřenou na otěruvzdornost povlaků ze slitin s vysokou entropií (SVE). Výsledky se týkají vlivu modifikací nevodných (DMSO) a vodných galvanických lázní používaných v první polovině roku 2016.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Experimenty s vylučováním SVE z vodných roztoků (2016)

Simona Ivanová
Jiří Bárta
Martina Pazderová

práva shrnuje experimentální výsledky získané při výzkumu elektrochemické depozice slitin s vysokou entropií (HEA) z vodných roztoků. Zvoleným substrátem pro elektrodepozici byla měď a ocel. Podařilo se vytvořit hladký kompaktní povlak kovově lesklého vzhledu s procentuálním zastoupením kovových prvků v požadovaném ekvimolárním množství s otěruvzdornými a korozivzdornými vlastnostmi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Numerické simulace měřící soustavy pro vysokorychlostní impakty a výpočtové ověření návrhu zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy (2016)

Jan Raška

Numerické simulace měřící soustavy pro vysokorychlostní impakty a výpočtové ověření návrhu zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy. Tento výpočetní přístup, založený na FEM analýze, je základem pro návrh, optimalizaci a výpočtové ověření zkušebního zařízení pro výzkum dynamické odezvy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Zkouška korozní odolnosti vnějších nátěrových systémů (2016)

Martina Pazderová
Miroslav Valeš a kol.

V návaznosti na zkoušky mapující protikorozní odolnost nátěrových systémů aplikovaných na různé typy podkladů a předúprav bylo provedeno finální ověření vlastností vybraných systémů. Na základě předchozích testů byly vybrány optimální varianty předúpravy a nátěrových systémů, které byly vystaveny sérii klimatických a korozních zkoušek. Po expozici byly vzorky hodnoceny vizuálně, zkouškami přilnavosti a měřením lesku a barevnosti.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav (2014 - 2019)"  s finanční podporou TA ČR.

Únavové chování a poškození tolerantní konstrukce kompozitních lepených spojů pro letecké použití (2016)

Roman Růžek a kol.

Tento článek poskytuje přehled současného výzkumu prováděného v rámci evropského projektu BOPACS. Projekt se soustředí přímo na aplikaci prostředků pro dodržování předpisů v rámci AC-20-107B, a to zkoumáním zatížení trhlin podle konstrukčních prvků. Zobrazeny jsou výsledky běžícího testovacího programu a zvýrazněn vliv jednotlivých testovacích parametrů. Nakonec je popsán vliv na certifikační strategii pro strukturální lepení.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058 "Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures (2013 - 2016)" s finanční podporou MŠMT.

Srovnání experimentálního a analytického vyhodnocení deformace při zatížení kompozitního gondoly provedeného v rámci 7. RP ESPOSA (2016)

Václav Kafka Robin Hron
Ivan Mlch a kol.

Zpráva popisuje výsledky kompresního testu kompozitního krytu nacelle. Kompresní test komponenty je navržen k ověření výsledků numerické analýzy provedené v D6.5-7 'Podrobná FEM analýza BE1'. Testovací součást byla namontována ve zkušebním rámu a naplněna.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 "Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012 - 2015)"  s finanční podporou MŠMT.

Vysokoenergetický dopad betonových nečistot do kompozitní struktury - experimentální testy a numerické simulace (2016)

Jan Raška

Tato zpráva se zabývá experimentálními a numerickými studiemi o vysokém energetickém dopadu betonových nečistot do kompozitní struktury, konkrétně do kompozitního ventilátoru chladicího systému. Cílem bylo prokázat funkčnost ventilátoru po definovaném nárazu betonového objektu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Chování kompozitních konstrukcí při rychlém zatěžování (2016)

Radek Doubrava

Jedním z případů rychlého zatížení zejména letecké konstrukce je střet s ptáky, kroupami nebo jinými cizími částicemi. Tyto vysokorychlostní impakty s různou energií dopadu představují nebezpečí vedoucí k vážnému poškození konstrukce s možnými fatálními následky. V příspěvku je ukázán přístup k hodnocení navržených kompozitních částí konstrukce na základě experimentálního měření a aplikace numerických metod.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Studie proveditelnosti rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti simulací rychlých dynamických dějů s vysokým gradientem zatížení nebo poměrné deformace (2016)

Martin Oberthor

Studie popisuje současný stav VZLÚ v oblasti provádění rychlých dynamických jevů, požadavky na nové zkušební zařízení, řeší danou problematiku a nabízí optimální řešení při výběru vhodného hydromotoru včetně dodavatele. Zdokumentováno ve zprávě R-6549.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Optimalizace axiálního ventilátoru šavlovitého typu (2016)

Aleš Prachař
Pavel Hospodář Tomáš Hofer

V této zprávě je popsána optimalizace axiálního ventilátoru šavlovitého typu v rámci projektu MOVEZ. Cílem optimalizace je pro definovaný režim ventilátoru maximalizovat jeho účinnost a minimalizovat akustický výkon. Zdokumentováno ve zprávě R-6589.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Studie proveditelnosti zachování a dalšícho rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti podvozků letadel (2016)

Václav Horák

Byla zpracována Studie proveditelnosti k zachování a dalšímu rozvoji výzkumu a vývoje v oblasti podvozků letadel. Ke splnění cíle této studie byly provedeny: a) přiměřeně podrobný rozbor současné situace a požadavků na experimentální výzkum a průkazové zkoušky u nás a ve světě, b) zpracování možných alternativ řešení cíle z hlediska proveditelnosti, nákladů, termínů a kvality dosažení cíle, c) volby optimální alternativy s koncepčním návrhem uskutečnění cíle, plánu realizace a odhadu nutných nákladů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Predikce poškození s vázanou únavou a mechanismem dotvarování na turbíně generátoru (2016)

Jiří Had

Předkládaná práce se zabývá analýzou termomechanické únavy turbíny generátoru. Pouze elastické napětí a teplotní pole jsou převzaty z analýzy FEM. Kmen je vypočten pomocí nelineárního modelu Maxwell, který pokrývá jak elastoplastičnost, tak viskozoplastičnost. Pro postupnou stresovou historii jsou elastoplastický a visko-plastický deformační prvek nezávisle na sobě vyřešeny. Elastoplastická a visko-plastová deformační složka jsou spojeny se zásadou superpozice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

ILONA Regionální turbovrtulové letouny - Předběžná koncepční studie (2016)

Zdeněk Pátek, Jaroslav Dostál

Studie budoucího turbovrtulového regionálního letadla naznačuje: - v rámci kategorie 40 až 50 cestujících je mezera na trhu - existují pokročilé dostupné technologie, které umožňují navrhnout nové pokročilé letadlo s výrazně lepšími charakteristikami (ekonomika, provoz, pohodlí cestujících, výroba, znečištění životního prostředí) než současně vyráběné letouny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Úvodní studie aeroelasticity (2016)

Martin Lahuta

Zpráva popisuje počáteční výsledky studia možnosti výpočtu aeroelasticity s aplikací na jednoduché konstukce. Zdokumentováno ve zprávě R-6630.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Úprava zemní desky pro měření kolejových vozidel v 3mLSWT (2016)

Jan Červinka

Zpráva popisuje úpravy vedoucí k vylepšení vlastností zemní desky, která je určená k měření kolejových vozidel v aerodynamickém tunelu. Zdokumentováno ve zprávě R-6614.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Měření vlivu tvaru čela kolejového vozidla na jeho aerodynamické charakteristiky (2016)

Jan Červinka

S pomocí tunelového měření byla provedena studie vlivu tvaru čela a střechy na aerodynamické charakteristiky kolejového vozidla. Zdokumentováno ve zprávě R-6649.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Vyhodnocení rozložení vztlaku křídla z měření úplavu (2016)

Robert Kulhánek
Zdeněk Pátek

Metody pro zjištění vztlaku a jeho rozložení podél rozpětí pomocí integrace úplavu byly testovány na modelu čistého křídla i křídla v konfiguraci s vysunutou vztlakovou klapkou a wingletem. Ukázalo se že, metoda může poskytnout poměrně rychle informaci o rozložení vztlaku. Nicméně byl zjištěn jistý rozdíl při srovnání s jednoduchým teoretickým výpočtem. Pro vysvětlení tohoto jevu nyní není k dispozici dostatek informací. Zdokumentováno ve zprávě R-6612.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Výsledky měření na 1,5 stupňovém uspořádání přetlakového axiálního turbínového stupně (2016)

Tomáš Jelínek
Martin Němec

Zpráva shrnuje výsledky měření provedených s 1,5 stupňovým uspořádáním přetlakového axiálního turbínového stupně Doosan Škoda Power. Provedeno bylo proměření integrálních charakteristik stupně a podrobné měření proudových polí na výstupu z rotoru a na výstupu z druhého statoru. Získané výsledky jsou porovnány s výsledky měření samostatného stupně - jak integrální charakteristiky, tak výsledky podrobného sondování. Zpráva R-6520.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Automatizované pracoviště pro ultrazvukovou kontrolu kompozitních dílů ve VZLÚ (2016)

Petr Bělský

V úvodní části příspěvku je stručnou formou shrnuta historie budování současného pracoviště ultrazvukové defektoskopie ve VZLÚ, a.s. Následuje prezentace nově vyvinutého automatizovaného manipulátoru pro nedestruktivní zkoušení a realizace řady dílčích úprav příslušenství nádrže pro imerzní zkoušení. V závěru příspěvku jsou zmíněny některé zajímavé příklady každodenních aktivit pracoviště ultrazvukové kontroly útvaru VZLÚ PK3200.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Analýza delaminací v uhlíkových kompozitech při různých zkušebních podmínkách (2016)

Lenka Michalcová

V tomto článku je popsáno sledování šíření delaminace na DCB tělesech, zatěžovaných módem I v klimatické komoře při -55°C a +80°C s využitím metody akustické emise (AE). Výsledky jsou porovnány pro referenční materiál a materiál s nanočásticemi (MWCNT). Mechanické vlastnosti jsou reprezentovány lomovou houževnatostí GIC, která je korelována s AE daty.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Performance of Impacted Non-Conventional Carbon Fiber-Reinforced Polymer in Shear - Test and Finite Element Analysis (2016)

Jakub Šedek

The performace of an impacted carbon fibre-reinforced polymer(CFRP) in a shear is presented. Finite element anylysis (FEA) of the impact and subseguent shear loading was performed. Ply-by-ply method of composite modelling in conjuction with cohesive zone technique was utilized. Good match of delaminated area in comparison with test is obtained. The higher shear capability of non-impacted panel that impacted is numerically predicted.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13059 "CreAting NonconventionAl Laminates (2013 - 2016)", poskytovatel MŠMT.

Ventilátory chladících jednotek - aerodynamický návrh tvaru lopatky šavlovitého typu (2015)

Pavel Hospodář, Tomáš Hofer

Ve zprávě R-6430 je uveden způsob optimalizace axiálního ventilátoru s šavlovitou vrtulí z hlediska účinnosti a hluku.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Výsledky měření vlivu vstupní turbulence a velikosti mezní vrstvy na vstupu do axiálního turbínového stupně (2015)

Tomáš Jelínek, Martin Němec

Zpráva popisuje experimenty provedené na přetlakovém axiálním turbínovém stupni zaměřené na zhodnocení vlivu vstupních podmínek na práci stupně. Záměrem bylo odděleně studovat vliv vstupní turbulence a vliv zesílené mezní vrstvy s cílem zhodnotit vlivy vstupních parametrů z hlediska práce stupňů na dílech i z hlediska možností uspořádání zkušebních modelů. Měření bylo provedeno ve spolupráci s ÚT AVČR, který zajistil měření pomocí žhaveného drátku. VZLÚ zaštiťoval realizaci jednotlivých konfigurací zařízení a měření pomocí tlakových sond. Zpráva VZLÚ R-6469.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 " "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014 - 2017)" s finanční podporou TA ČR.

Metodika návrhu stavebnicové mostní konstrukce z kompozitu (2015)

Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.

Shrnutí obecných zásad a návrhových postupů pro konstrukční návrh stavebnicových kompozitových mostních konstrukcí tak, aby je bylo možno snadno aplikovat na konkrétní zadání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA02010501 - Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů (2012 - 2015) s finanční podporou TA ČR.

Interlaminární lomová houževnatost kompozitů s různými matricemi (2015)

Ing. Dr. Roman Růžek

V příspěvku jsou shrnuty různé metody pro experimentální stanovení lomové houževnatosti kompozitů s různými matricemi (carbon, PPS, PEEK). Jsou diskutovány metody zpracování dat a jejich vliv na výsledné charakteristiky se zaměřením na DCB testy v módu I.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Monitoring šíření trhliny v CFRP kompozitech zatěžovaných v různých prostředích metodou akustické emise (2015)

Ing. Bc. Lenka Michalcová

Odborný seminář: Monitoring šíření trhliny v klimatické komoře na DCB tělesech pomocí optických zařízení a metody akustické emise (AE). Vyšetřován byl vztah mezi kumulativní energií AE a délkou trhliny v různých klimatických podmínkách. Mechanické vlastnosti reprezentované lomovou houževnatostí byly dány do souvislosti s AE daty. Porovnání výsledků pro referenční materiál a pro materiál s nanočásticemi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Fatigue delamination of a carbon fabric-reinforced epoxy composite with carbon nanotubes (2015)

Ing Martin Kadlec Ph.D.

Ing. Jakub Šedek

Carbon fibre-reinforced epoxy composites are used in aerospace applications as primary aircraft structures where material fatigue can be an issue. Carbon nanotubes (CNTs) appear to enhance the fatigue resistance according to literature. This work presents the results of precise crack growth rate measurement on double cantilever beam (DCB) specimens made from a carbon fibre fabric-reinforced epoxy composite. Two plates were evaluated where the resin was enhanced using 0.5 % CNTs and a flame retardant forone of the plates. Loading in mode I was displacement controlled with R = 0.1, f = 4 Hz and a constant maximum strain energy release rate (GI)max during the cycle. The value of (GI)max was defined to be 20 % up to 60 % of the mode I interlaminar fracture toughness. The crack length was determined from the modified compliance calibration (MCC) method by video-recording the specimen edges.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13060 - Improving the aircraft safety by self healing structure and protecting nanofillers (2013 - 2015), poskytovatel MŠMT.

Mechanismy porušování polymerního kompozitu s kontinuálními vlákny (2015)

Ing Martin Kadlec Ph.D.

Prezentace mechanismů porušování polymerního kompozitu s kontinuálními vlákny během odborného semináře dne 25.11.2015.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Studium parametrů mezních vrstev na stěnách supersonického aerodynamického tunelu (2015)

Ing. Veronika Barraclough

Ing. Milan Kladrubský

Studium parametrů mezních vrstev na stěnách supersonického aerodynamického tunelu obsahuje srovnání teoretických výpočtů a numerické kalkulace založené na kódu napsaném ve Fortranu. Z teoretických výpočtů a numerické simulace vychází i přibližný výpočet místa přechodu z laminárního do turbulentního proudění.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Měření úplavu za chladícími věžemi v aerodynamickém tunelu (2015)

Ing. Veronika Barraclough

Studie obsahuje výsledky z experimentu provedeného metodou Particle Image Velocimetry. Experiment byl proveden v tunelu s atmosférickou mezní vrstvou na soustavě 4 chladících věží pro podkritická Reynoldsova čísla.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích TA03011329 TAČR ALFA za rok 2014

Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.

Dokument popisuje průběh prací provedených v projektu TA03011329 TAČR ALFA v roce 2014. V roce 2014 byla dle plánu naplněna výroba letových kusů mechanismu výklopných panelů, radiačně odolného kompozitového housing elektroniky, pole dutých koutových odražečů a solárních panelů na kompozitovém podkladu. Dále byl proveden návrh a výroba letové elektroniky pro zpracování elektrických signálů na orbitě. Všechny díly byly integrovány do Engineering Qualification modelu nanosatelitu VZLUSAT-1. Na tomto modelu byla provedena kvalifikace letových kusů. Kvalifikaci shrnují zprávy z kvalifikačních zkoušek VZLUSAT-1.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Metodika analýzy nízkocyklové teplotně-mechanické únavy (2014)

Ing. Jiří Had, Ph.D.

Ve zprávě je věnována pozornost analýze degradačního mechanismu tepelně-mechanické únavy. Byl zalgoritmizovaný postup založený na Nagodeho modelu. Validace modelu byla provedena na vzorových příkladech publikovaných v původním článku. V dalším pak byla zmíněným postupem analyzována teplotně-mechanická únava kola generátorové turbíny. Výsledky byly následně porovnány se základním přístupem založeným na analýze nízko-cyklové iso-termální únavy. Práce je zaměřena na únavové chování turbínového motoru verze TJ100 z produkce firmy PBS.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 - Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

Modeling and Verification of Coupled Propeller and Engine Oscilation (2014)

Ing. Tomáš Jamróz

Ing. Jozef Zakucia, Ph.D.

Ing. Tomáš Horáček

This document has been produced by the ESPOSA consortium under FP7 of the EU. The aim of this work in a broader meaning is to design and program engineering method for calculating the natural frequencies of bending vibration turboprop engine and to get experimental and computational experience in this field. The aim of this work was to design and program a universal method for calculating dynamic systems using FEM analysis.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 - Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

VZLUSAT1 EQM vibration and shock test report (2014)

Ing. Jozef Zakucia, Ph.D.
Ing. Tomáš Jamróz

This is report from qualification vibration and shock test of the VZLUSAT1 (satellite) therefore qualification loads were used according to specification which are showed in Vibration Test Procedure VS1-VZL-PR-003 and Shock Test Procedure VS1-VZL-PR-004.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

VZLUSAT 1 EQM thermal vacuum test report (2014)

Ing. Jozef Zakucia, Ph.D.

VZLUSAT1 EQM satellite model was subjected to required thermal vacuum test according to the related test procedure. There was not detected any degradation or destruction of the satellite or its subsystems during the test. All parameters measured during the SFTs were acceptable and they were changing in expectable ranges. There were not observed any anomalies during the test.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Ultrazvuková kontrola kompozitních konstrukcí ve VZLÚ (2014)

Ing. Petr Bělský

V úvodní části příspěvku jsou stručnou formou shrnuty základní principy ultrazvukové defektoskopie, používané typy sond a zkušebních metod. Následuje představení současného ultrazvukového NDT vybavení používaného ve VZLÚ na divizi Pevnost letadel. Na konkrétních příkladech aplikací z praxe jsou prezentovány výsledky dosažené v uplynulých dvou letech a dokumentován tak rozvoj oboru ultrazvukové defektoskopie na tomto pracovišti. V závěru příspěvku je uveden nástin dalších aktivit plánovaných v budoucnu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Clean Sky 2 - A Real Challenge for Czech Aviation (2014)

Ing. Karel Paiger MBA

Článek v časopise:This article is about new European research programmes, particularly about the currently prepared initiative JTI Clean Sky 2 which is being implemented between years 2014-2024 and the new Horizon 2020 programme which started in December 2013.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Prezentace na European Space Expo (2014)

Ing. Vladimír Dániel Ph.D.

Příspěvek na výstavě: Prezentace s názvem Česká nanodružice pro kosmické experimenty na European Space Expo v Praze
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

7th International Workshop on Astronomical X–Ray Optics - Integration of X-ray telescope onboard VZLUSAT1 2U CubeSat (2014)

Ing. Vladimír Dániel Ph.D.

Příspěvek na konferenci: Oral prezentation of Integration of X-ray telescope onboard VZLUSAT1 2U CubeSat in the 7th International Workshop on Astronomical X–Ray Optics.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04011295 „Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix (2014-2017, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

KARI Space Training Program - Aerospace Research and Test Establishment prezentation (2014)

Ing. Vladimír Dániel Ph.D.

Účast na seminář: Paticipation in a space education and training program on remote sensing, satellite communication and satellite systems in Korean Aerospace Research Institute.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329  „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

11th INTEGRAL/BART Workshop 22 – 25 April 2014 - Radiation environment measurement onboard nanosatellite VZLUSAT1

Ing. Vladimír Dániel Ph.D.
Ing. Petr Desort

Příspvěvek na konferenci: Onboard nanosatellite VZLUSAT1 the Radiation Hardened Composites Housing (RHCH) material will be verified. For RHCH radiation properties evaluation the radiation environment sensors are used. Three XRB diodes are placed on the side wall of the nanosatellite. First sensor is placed without RHCH shielding, second with 1mm thick RHCH shield and third with 2mm thick RHCH shielding. For higher energies the spectral sensors based on CdTe material will be used inside the nanosatellite. The appropriate measurement electronics circuit is presented.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Influence of Propeller Blade Lift Distribution on Whirl Flutter Stability Characteristics (2014)

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

This paper deals with the whirl flutter of the turboprop aircraft structures. It is focused on the influence of the blade lift spanwise distribution to the whirl flutter stability. Firstly it gives the overall theoretical background of the whirl flutterphenomenon. After that the propeller blade forces solution and the options of the blade lift modeling are described. The problem is demonstrated on the example of a twin turboprop aircraft structure. There are evaluated the influences with respect to thepropeller aerodynamic derivatives and finally the influences to the whirl flutter speed and the whirl flutter margin respectively.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Test modelu vrtulníku ve větrném tunelu se zaměřením na snížení odporu rotorové hlavy (2014)

Ing. David Zacho, Ph.D.

Výsledky měření na modelu vrtulníku v nízkorychlostním větrném tunelu s otevřeným měřicím prostorem. Test byl zaměřen na snížení odporu rotorové hlavy. Několik částí rotorové hlavy bylo vyměněno během testu: kryt rotorové hlavy, krytí unašečů listů rotoru, kapotování pylonu rotoru. Test byl prováděn pro několik úhlů náběhu lopatek rotoru. Pro vizualizaci bylo použito systému PIV (kvantitativní vizualizace) a bavlnek nalepených na trupu vrtulníku (kvalitativní vizualizace).

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7H11075 „Contribution to Analysis of Rotor Hub Drag Reduction (2011-2013, MSM/7H)“, poskytovatelem MŠMT.

Report on fatigue critical components and potentially further research (2014)

Ing. Jiří Pavlas

This report gives the theoretical fatigue assessment of smart structure critical components and shows the potential further research in the fatigue area. This work contains of the material comparison and the structural evaluation indicating their critical fatigue areas with recommendations how to increase durability. There are mentioned general significant fatigue inputs applied to the smart structures and some practical advices for designers.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E09012 - Smart High Lift Devices for Next Generation Wings (2009-2012, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

HARLS Impact of Components on Stability, Stiffness Targets for Components (2014)

Ing. Ondřej Vích
Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D.

This report deals with HARLS wing flutter sensitivity analysis. The sensitivity coefficients defines the influence of the structural parameters changes to the structure eigenvalue and flutter stability characteristics. Evaluated structural parameters represent the possible changes of the structure due to the installation of the smart high-lift devices at the leading and trailing edge region. In general, we can suppose the increasing of the mass and mass moment of inertia around the elastic axis and decreasing of the stiffness. Described effects are ordinarily considered destabilizing regarding the flutter. The main aim of the presented work is to evaluate the impact of components to the stability and to define the most critical regions or parameters.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E09012 - Smart High Lift Devices for Next Generation Wings (2009-2012, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

FNG Impact of Components on Stability, Stiffness Targets for Components (2014)

Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D.
Ing.  Ondřej Vích

This report deals with FNG wing flutter sensitivity analysis. The sensitivity coefficients defines the influence of the structural parameters changes to the structure eigenvalue and flutter stability characteristics. Evaluated structural parameters represent the possible changes of the structure due to the installation of the smart high-lift devices at the leading and trailing edge region. In general, we can suppose the increasing of the mass and mass moment of inertia around the elastic axis and decreasing of the stiffness. Described effects are ordinarily considered destabilizing regarding the flutter. The main aim of the presented work is to evaluate the impact of components to the stability and to define the most critical regions or parameters.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E09012 - Smart High Lift Devices for Next Generation Wings (2009-2012, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

AS03-Wingtip Active Trailing Edge Static and ground vibration tests, test set-up, test matrix (2014)

Ing. Vladimír Snop
Ing. Václav Horák Ph.D.        Ing. Václav Hlavatý

Document specify test set-up and test matrix of ground tests and summarizes ground vibration and static test results of the winglet WATE in project Saristu

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12034 - Inteligentní konstrukce draků letadel (2012-2015, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

Aeroelastic Sensitivity Analysis of Airliner Wing by Means of NASTRAN Solver 200 (2014)

Ing. Jiří Čečrdle Ph.D.

Ing. Ondřej Vích

This paper describes the airliner wing flutter sensitivity analysis. The sensitivity coefficients defines the influence of the structural parameters changes to the structure eigenvalue and flutter stability characteristics. Evaluated structural parameters represent the possible changes of the structure due to the installation of the smart high-lift devices at the leading and trailing edge region. In general, we can suppose the increasing of the mass and mass moment of inertia around the elastic axis anddecreasing of the stiffness. Described effects are ordinarily considered destabilizing regarding the flutter. The main aim of the presented work is to evaluate the impact of components to the stability and to define the most critical regions or parameters.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  7E09012 Smart High Lift Devices for Next Generation Wings, poskytovatel MŠMT.

Mechanical resistance of a composite profile manufactured by a novel low-cost technology (2014)

Ing. Martin Kadlec
Timo Grieser        Pierre Severin

This article reviews measurement methods and results from a beam testing to make prerequisites about mechanical resistance of a low-cost profile manufactured using a novel carbon fabric preform technology. The T- and I-sections are used in primary aerospace construction such as wings and fuselages where they are used as stiffeners, beams, and various complex structures with integrated parts and devices. An I-beam was loaded by 4-point bending and deformations were measured using an optical system, strain gages, and LVDT strings. The experiment provided data for finite element modelling and proved the high mechanical resistance that exceeded numerical predictions.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E11006 - Innovative Material Synergies & Composite Processing Strategies (2011-2013, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

PRIMAE - Thermomechanical tests (2014)

Ing. Jiří Myslivec

This report contains results from thermomechanical tests of CPC and RIOIC cabinets

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E11008  The Packaging of futuRe Integrated ModulAr Electronics (2011-2014, MSM/7E), poskytovatelem MŠMT.

Fractographic and Strain Analysis of Carbon Fibre-Reinfoced Epoxy laminates (2014)

Ing. Martin Kadlec

Prezentace na konferenci: Poster exhibited on ASD Annual Convention held at VZLU. The poster shows selected results from fractographic evaluations by scanning electron miscroscpy performed within project MODEX.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Structure overloading evaluation based on subcritical crack increments identification (2014)

Ing. Jakub Šedek Ing. Jiří Běhal CSc.

Příspěvek na konferenci: Structure overloading evaluation based on subcritical crack increments identification, Sixth International Conference on Engineering Failure Analysis2014, Lisbon, 6.-10.7.1014

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Nové evropské programy pro aeronautiku: Horizon 2020, Clean Sky 2, SESAR 2020 (2014)

Ing. Karel Paiger MBA
Ing. Pavlína Lobpreisová

OKO-LV (Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádala dne 19. září 2014 informační seminář a workshop. Jeho hlavním tématem byly aktuální informace o programu Horizon 2020 a JTI Clean Sky 2 a možnosti zapojení se českých subjektů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

On the eve of new European research programmes for aeronautics (2013)

Ing. Karel Paiger

Článek v časopise: This article is about the new european research programmes, particlarly about the prepared initiative JTI Clean sky 2 which will be implemented between years 2014 - 2023 and the new Horizon 2020 programme.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Nové evropské programy pro aeronautiku: Horizon 2020 a JTI Clean Sky 2

Ing. Karel Paiger MBA

OKO-LV (Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum) pořádala dne 4. prosince 2013 informační seminář a workshop zaměřený především na připravu projektů v programu Horizon 2020 a dále možnosti zapojení českých subjektů do JTI Clean Sky 2.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Czech organizations in EU research programmes for aeronautics

Ing. Karel Paiger

Článek se týká účasti českých organizací v evropských výzkumných programech, zejména v nově připravované iniciativě JTI Clean Sky 2, který bude spuštěn v letech 2014 -2023 a v novém programu Horizont 2020.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Clean Sky 2

Ing. Karel Paiger

OKO-LV (Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum) organizovala dne 26. září 2012 informační seminář a workshop zaměřený zejména na přípravu nové společné výzkumné iniciativy Clean Sky 2.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Czech organizations in EU Framework Programmes – Aeronautics and Air Transport

Ing. Karel Paiger

Článek v časopise: Tento článek je o účasti Českých organizací v 6. a 7. RP a o významu zapojení do tohoto druhu mezinárodní spolupráce.


Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Český letecký výzkum si udržuje významné postavení v Evropě

Ing. Karel Paiger

Článek v časopise: Článek o projektu ESPOSA (Efektiní systémy a pohonné jednotky pro malá letadla) v rámci 7. rámcového programu EU.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Zapojení českých řešitelů do společné technologické iniciativy Čisté nebe

Ing. Karel Paiger

Článek v časopise: Článek obsahuje informace o společné technologické iniciativě Čisté nebe, jejím řízení a financování. Dále informuje o vyhlášených výzvách a přehledu projektů s českou účastí. Jsou zde také popsány některé důvody relativně malého zájmu českých řešitelů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.

Seminář - 7. RP Aeronautika

Ing. Karel Paiger
Ing. Pavlína Lobpreisová

OKO-LV (Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum) pořádala dne 21. září 2011 informační seminář a workshop zaměřený na několik aktuálních témat v oblasti letectví 7. rámcového programu EU.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu LE11002  "Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum (2011-2014, MSM/LE)", poskytovatelem MŠMT.