O projektu CLKV

Centrum leteckého a kosmického výzkumu vzniklo s podporou MŠMT v roce 2000 se záměrem vytvořit tzv. “Centres of Excellence“. Hlavním cílem programu je soustředit výzkumné kapacity a činnosti do center a zajistit účinný přenos poznatků na další subjekty.

 

Hlavní cíle centra:

  • zkvalitnění zapojení malých a středních podniků do realizace výsledků výzkumu využitelných bezprostředně jejich vlastním vývojem
  • kontinuální získávání mladých lidí pro vědeckovýzkumnou práci a jejich přímé zapojení do konkrétních projektů cestou volby témat jejich doktorských studií
  • vytváření podmínek pro přechod vyspělých mladých specialistů do aplikační sféry jako nejúčinnějšího nástroje transferu výsledku výzkumu do praxe
  • udržení špičkové úrovně pracoviště nejen v ČR, ale dosažení uznání i v rámci evropského výzkumného prostoru (ERA) a zařazení mezi Centra excelence v rámci EU
  • stát se uznávanými partnery při řešení mezinárodních projektů, zvláště RP EU

 

Organizační struktura CLKV je tvořena třemi subjekty - VUT v Brně, VZLÚ Praha a ČVUT v Praze.

Centrum využívá oborového přístupu k vedení výzkumných úkolů. Prioritou centra je zajištění efektivní spolupráce výzkumného sektoru s leteckým průmyslem.

 

Hlavní účastníci projektu:

 

řešitel projektu
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
ředitel LÚ FSI VUT
E-mail: pistek@fme.vutbr.cz
Telefon: +420 541 142 226

 

spoluřešitel projektu
Ing. Milan Holl, CSc. 
předseda představenstva VZLÚ
E-mail: holl@vzlu.cz
Telefon: +420 225 115 391

 

spoluřešitel projektu
doc. Ing. Luboš Janko, CSc.
vedoucí Odboru letadel FS ČVUT
E-mail: Lubos.Janko@fs.cvut.cz
Telefon: +420 224 357 372

Projekt: Centra leteckého a kosmického výzkumu (2005-2011)