Nové číslo Leteckého zpravodaje 3/2014 právě vychází - zaměřeno na výzkum v letectví

Na webových stránkách Czech Aerospace  Proceedings najdete nové číslo časopisu o letectví. 

Časopis vydává Asociace leteckých výrobců ALVČR ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro letectví a kosmonautiku.

Obsah zpravodaje:

  • Improved solution of the propeller blade force for whirl flutter analysis

Jiří Čečrdle, VZLU, Prague

Příspěvek pojednává o analýze vířivého flatru letadlových konstrukcí s turbovrtulovým pohonem. Hlavním tématem je zpřesněné řešení pro aerodynamické síly na vrtuli, které je využito pro analýzu vířivého flatru. V úvodní části článku je shrnuto teoretické pozadí zkoumaného jevu. Následně jsou diskutovány postupy pro určení aerodynamických sil na vrtuli a jejich porovnání. Celý problém je demonstrován na příkladu dvoumotorového turbovrtulového letounu. Vyhodnoceny jsou vlivy na aerodynamické derivace vrtule a na závěr také vliv na kritickou rychlost vířivého flatru, resp. na hranice stability.

  • Hydro-mechanical control system design for turboshaft engine

Jozef Zakucia, VZLU, Prague

Tvorba návrhu řídicího systému turbínového motoru je náročným procesem v průběhu vývoje turbínového motoru. Tento příspěvek popisuje návrh a modelování záložního hydromechanického řídicího systému paliva pro turbovrtulový motor. Hydromechanický řídicí systém paliva je navržen jako záložní systém pro jednokanálový řídicí systém malého dvouhřídelového turbínového motoru. V tomto příspěvku jsou taky představeny výsledky simulací identifikovaného modelu generátoru plynů s navrženým hydromechanickým záložním řídicím systémem v zpětnovazební smyčce.

  • Aircraft system identification using Quasi-Newton method

Pavel Hospodář, VZLU, Prague

Článek popisuje metodu odhadu aerodynamických parametrů z letového měření. Cílem je identifikace bezrozměrných aerodynamických derivací. Rozvoj gradientních metod umožňuje použití těchto efektivních algoritmů pro identifikaci aerodynamických parametrů a minimalizaci časové náročnosti. Je zde ukázána metoda odhadu pomocí BFGS algoritmu.

  • An Optimization of a Four-bar Linkage for control of trailing-edge flap

Jiří Brabec / Luboš Janko / Robert Theiner, CTU Prague

Tento článek se zabývá volbou a použitím hodnotících kritérií pro návrh čtyřkloubového mechanismu vysouvání vztlakových klapek pro ultralehké letouny. Nejdříve stručně popisuje postup návrhu jednotlivých variant mechanismu. Dále je v něm proveden popis zvolených hodnotících kritérií a zjednodušený postup stanovení zatížení klapky, které je důležité pro hodnocení mechanismu z pohledu hnacího momentu na torzním náhonu. Na závěr práce je proveden přehled některých navržených variant mechanismů, jejich ohodnocení a směřování dalších prací na daném tématu.

  • Characterization of Ti-6Al-4V Alloy Sheet under Deformation using Asymmetric Incremental Sheet Forming at High Temperature

Petr Homola / Lucie Nováková / Václav Kafka, VZLU, Prague

Asymetrické inkrementální tváření plechů (AISF) může výrazně snižovat náklady výroby komplexních průmyslových komponent s minimálním dopadem na životní prostředí. V rámci evropského projektu INMA, zaměřeného na vývoj inteligentní a flexibilní výrobní technologie pro tváření titanu a jeho slitin, byly provedeny experimenty AISF tváření plechů vyrobených z titanové slitiny Ti-6Al-4V (Grade 5). Jedním z hlavních cílů celkového hodnocení technologie AISF aplikované na titanové slitiny byly analýzy a zkoušky demonstrátoru vyrobeného v rámci projektu INMA. Byly vyhodnoceny a porovnány vlastnosti plechů slitiny Ti-6Al-4V z hlediska vlivu deformačních zón s měnícím se úhlem a poloměrem křivosti tvářených stěn demonstrátoru. Nejvíce deformovaným místem AISF demonstrátoru byla plochá stěna vykazující minimální velikost zrn, největší změnu tvarového poměru velikosti zrn a nejvýraznější pokles tloušťky. Naopak, nejméně deformovaná mikrostruktura s nejnižšími hodnotami mikrotvrdosti v porovnání s ostatními tvářenými zónami byla pozorována v dolní oblasti (dno) demonstrátoru

  • Experimental and CFD study of wing in ground effect

Zdeněk Pátek / Martin Lahuta  / Armand Drábek, VZLU, Prague

Změny aerodynamických charakteristik křídla způsobené blízkostí země jsou dlouho známým jevem. Systematická kvantitativní experimentální data překvapivě nejsou k dispozici i v pro křídla jednoduchých základních tvarů. Příspěvek zamýšlí mezeru částečně odstranit měřením sil na obdélníkových křídlech. Geometrická jednoduchost studovaných křídel umožňuje přiřadit sledované jevy vlivu země bez nejistot potenciálně způsobených složitějším geometrickým tvarováním. Měření v aerodynamickém tunelu bylo doplněno výpočetní studií CFD, zaměřenou především na relevantnost použité experimentální metodiky, na vývoj tlakových rozložení na křídle a na vývoj proudového pole okolo křídla.

  • Clean Sky 2 - A Real Challenge for Czech Aviation

Karel Paiger / Branch contact organization for aerospace research, Prague

Článek pojednává o nových Evropských výzkumných programech, zejména o právě připravovaném JTI Clean Sky 2, který bude realizován v letech 2014-2023 a také nově zařazeném programu Horizont 2020, navazující na současný 7. rámcový program Evropské Unie, který již začal v prosinci 2013.