Nová brožura představuje program JTI Clean Sky 2

Clean Sky

Vedení JU Clean Sky 2 vydalo novou brožuru s názvem "Clean Sky spolupracuje s členskými státy a regiony". Brožura poskytuje přehled o tom, jak Clean Sky rozvíjí vztahy s členskými státy a regiony a podporuje synergie s evropskými strukturálními investičními fondy (ESIF) v oblasti letectví. Tato synergie mezi ESIF a Clean Sky má za cíl maximalizovat dopad a specifickou přidanou hodnotu investic do Smart Specialization Strategies (S3). V brožuře naleznete několik příkladů pilotních projektů, statistický přehled o účasti na výzvách v rámci programu Clean Sky 2, jakož i další informace týkající se ESIF a provádění memorandu o porozumění (zdroj: Clean Sky)

Jedním z takto zmíněných pilotních projektů je projekt ARGOS, na kterém spolupracuje VZLÚ.

Projekt ARGOS - Aerospace propeller useful for diesel engines with extreme excitation of vibrations je výsledkem dlouhodobé spolupráce s českou firmou Woodcomp Propellers, která je zároveň koordinátorem tohoto projektu. Dalším účastníkem projektu je firma Jihostroj. Téma projektu je zaměřeno na vývoj speciální hydraulic­ky stavitelné kompozitní vrtule a systému jejího tlumení. Demonstrátor vrtule bude zkoušen na dieselovém motoru francouzské firmy SMA patřící do konsorcia SAFRAN. VZLÚ bude zodpovědný za návrh mě­řících řetězců, přípravu souvisejících měření týkají­cích se vibrací a torzních kmitů vyvíjené vrtule, vy­hodnocování dat a za konstrukční řešení tlumiče torzních kmitů.

Program společné technologické inciativy JTI Clean Sky 2 je největším programem evropského výzkumu v oblasti letectví, vzniklý v režimu PPP (Public Private Partneship) mezi evropským průmyslem a výzkumnou sférou na jedné straně a Evropskou komisí na straně druhé.  Evropská komise poskytne na období 2015 až 2023 na běh programu Clean Sky 2 dotaci bezmála 1,8 mld. EUR, což je zhruba polovina všech alokovaných prostředků na tento program.