Nanodružice VZLUSAT-1 se připravuje ke startu

VZLUSAT1

V červnu byla na Ministerstvu dopravy ČR představena odborné veřejnosti a médiím první česká technologická nanodružiceVZLUSAT-1. Jejím úkolem je ověření nových výrob­ků a technologií na orbitě Země. Družice byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci s českými fir­mami a univerzitami. Nanosatelit byl postaven na bázi standardizo­vané platformy CubeSat. Technologická nanodružice VZLUSAT-1 nese na pa­lubě experimenty: miniaturizovaný rentgenový dalekohled, kompozitní materiál pro stínění kosmické radia­ce, FIPEX pro měření koncentrace kyslíku v termosféře.

Vývoj miniaturizovaného rentgeno­vého dalekohledu vedla firma Riga­ku Innovative Technologies Europe společně s HVM Plasma a Ústavem technické a experimentální fyziky ÚTEF ČVUT. Kompozitní materiál pro stínění radiace vyvinula firma 5M společně s firmou TTS. Pro mě­ření vlastností tohoto materiálu bu­dou použity čidla firmy IST.

Vědecký přístroj FIPEX je součástí mezinárodní mise QB50. Na operování a řízení družice se podílí Katedra aplikované elektroniky a tele­komunikací ZČU. Na vývoji družice se podíleli i studenti z Českého vysokého učení technické­ho v Praze a ze Západočeské univerzity v Plzni.

Nanodružice VZLUSAT-1 o hmotnosti 2 kg bude na podzim tohoto roku vynesena na oběžnou drá­hu do výšky 475 km v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími 50 nanodru­žicemi typu CubeSat.

Na finan­cování vývoje a vypuštění družice se podílí Technologická agentura České republiky v rámci programu Alfa, dále pak Ministerstvo prů­myslu a obchodu prostřednictvím institucionální podpory VZLÚ. Zhru­ba jedna třetina finančních pro­středků pochází z vlastních zdrojů firem, které jsou spoluřešiteli nebo partnery projektu.

Více na www.vzlusat1.cz