Modelování proudění v leteckých aplikacích

V září 2013 se uskutečnil ve VZLÚ další ročník semináře věnovaného aplikované aerodynamice. Seminář se konal za podpory Asociace leteckých výrobců ALV ČR a České technologické platformy pro letectví a kosmonautiku. Tradice seminářů VZLÚ zaměřená na aplikovanou aerodynamiku nabízí možnost setkání odborníků z podniků českého leteckého průmyslu, akademických, výzkumných a vývojových pracovišť.

Před přibližně třiceti účastníky z řady institucí zaznělo deset příspěvků autorů z VZLÚ, z Doosan Škoda Power, z ČVUT a z VÚTS. Všechny příspěvky jsou k dispozici na stránkách VZLÚ.

Přednášky shrnují dosažené výsledky za poslední období a jejich přínos pro rozvoj jednotlivých oborů v České republice.

Většina příspěvků byla zaměřena na zhodnocení současného stavu a nastínění dalšího vývoje v oblasti aplkované aerodynamiky, včetně nejnovějších trendů v oboru.