Licencovaný software (R)

Licencovaný software

V případě, že máte zájem získat licencovaný software, prosím kontaktujte útvar Projekty a zakázky - e-mail: info@vzlu.cz , tel: +420 225 115 332

Obecné licenční podmínky k softwaru najdete zde.

Detailnější informace o softwaru v podobě manuálů lze stáhnout až po registraci a přihlášení.

 

Název

Popis

Popis software 

Řídicí software pro Firetest III (2017)

Řídicí software pro zařízení Firetest III, určené k testování hořlavosti materiálů podle standardu CS-25 appendix F part I. Program slouží ke kalibraci, řízení a sběru naměřených dat, jejich vykreslování a zpracování před vyhodnocením. Software je realizován v programovém prostředí Windows 7, programová platforma National Instruments Labview 2015. Výstup je proveden v textových souborech optimalizovaných pro vkládání a vizualizaci v aplikaci Microsoft Excel.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

manuál

Řídicí software pro Firetest II (2017)

Řídicí software pro zařízení Firetest II, určené k testování hořlavosti materiálů podle standardu CS-25 appendix F part III. Program slouží ke kalibraci, řízení a sběru naměřených dat, jejich vykreslování a zpracování před vyhodnocením. Software je realizován v programovém prostředí Windows 7, programová platforma National Instruments Labview 2015. Výstup je proveden v textových souborech optimalizovaných pro vkládání a vizualizaci v aplikaci Microsoft Excel.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

manuál

Comm4CFD (2017)

Software Comm4CFD slouží pro externí komunikaci s CFD řešičem. Je zaměřen na řízení aeroelastické deformace, která vychází z modální analýzy. Software rozšiřuje stávající možnosti CFD softwaru, v našem případě softwaru Edge, nicméně analogický postup by mohl být proveden u libovolného CFD nástroje.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software pro simulaci ovlivňování mezní vrstvy (2017)

Jedná se o software pro výpočet parametrů mezní vrstvy pomocí nestacionárních integrálních rovnic se zahrnutím členů pro simulaci vyfukování nebo odsávání. Pro zadané rozložení rychlosti na hranici mezní vrstvy a další potřebné údaje, získané např. z CFD softwaru, je výsledkem rozložení parametrů mezní vrstvy po délce stěny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software ModPre4CFD (2016)

Software ModPre4CFD je určen pro komunikaci s CFD programem. Pomocí tohoto programu lze na základě zadaných parametrů v průběhu CFD výpočtu řídit aeroelastickou deformaci, která vychází z modální analýzy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

DoAF (2016)

Program DoAF (Design of Axial Fan) slouží pro návrh a výpočet axiálního ventilátoru. Program je vytvořen v programu MATLAB a lze ho spustit přímo v tomto programu, anebo použít zkompilovanou verzi pro prostředí Windows x64.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

MLWing2 - zatížení elastických křídel (2016)

Program MLWing2 je určený pro výpočet aerodynamického zatížení elastických štíhlých křídel letounu (se šípovitostí a vzepětím) metodou nelineární vztlakové čáry, které se mohou deformovat krutem a ohybem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

AUSM+upDyMFoam (2016)

Ve zprávě je popsána úprava algoritmu AUSM+up pro použití s dynamickými sítěmi v prostředí OpenFOAMu. Algoritmus AUSM+up je vhodný pro řešení problému proudění v širokém rozsahu rychlostí. Ve spojení s dynamickými sítěmi se tento algoritmus jeví jako vhodný pro výpočet nenávrhových režimů odstředivých kompresorů v blízkosti pumpáže.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

TMF_PRED_V2R1(2016)

Software TMF_PRED je numerický nástroj pro predikci a analýzu termomechanické únavy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

U-3D-LBC-TR (2016)

SW pro výpočet třírozměrné nestacionární interakce dvou přímých lopatkových mříží. Proudění je modelováno jako turbulentní s uvažováním přechodu laminárních mezních vrstev na povrchu lopatek do turbulence.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů"  s finanční podporou TA ČR.

manuál

Software pro návrh oběžného kola radiálního kompresoru - VKK (2016)

SW byl vytvořen pro návrh oběžného kola radiálního kompresoru. Je napsán v programovacím jazyce Python 3.0. Slouží k základnímu návrhu geometrie oběžného kola radiálního kompresoru a poskytuje vstupní data pro následnou optimalilzační úlohu založenou na numerických simulacích proudění v navrhovaném radiálním kompresoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Software pro návrh kruhové nadzvukové trysky (2016)

Počítačový program pro návrh tvaru kruhové nadzvukové trysky (dýzy) pro aerodynamické tunely a jiná testovací zařízení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

TMF_PRED  (2016)

Main goal of the TMF_PRED software is a prediction and analysis of thermo-mechanical fatigue. Software can be run within commercial software MATLAB. Both variants for low-cycle and high cycle fatigue are supported. Loading spectrum can be executed either from FEM input of via mathematical description. In the case analysis of FEM input, nodal results are analyzed. Software predicts damage progression based on loading spectrum. Uniaxial fatigue data are used for damage prediction.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OSWaves (2015)

Software na výpočet parametrů šikmých rázových vln na základě vstupních údajů (například experimentálních dat) spočítá parametry za rázovou vlnou a určí, zda se jedná o ráz silný nebo slabý. Rovněž počítá tyto parametry ve vlhkém vzduchu do meze nasycenosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

URANS-EASM  (2015)

Software pro výpočet turbulentního nestacionárního proudění ideálního plynu s využitím nelineárního modelu turbulence. Software je ve formě zdrojového kódu v jazyce "C" a ve formě binárního spustitelného souboru pro operační systém Linux. Vstupem programu je název hlavního konfiguračního souboru. Hlavní konfigurační soubor je textový soubor, který obsahuje informace potřebné pro běh výpočtu (odkazuje na soubory s výpočetní sítí, na soubory s počáteční podmínkou, na soubory s hodnotami okrajových podmínek a podobně). Dalším vstupním parametrem je celé číslo udávající počet procesorů na kterém se má úloha spustit. Výstupem programu jsou soubory obsahující parametry proudového pole určené pro restart výpočtu, případně pro analýzu proudového pole, dále datový soubor pro komerční postprocesor Tecplot.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

DUCT  (2015)

Program DUCT je určeny pro simulaci a analýzu šíření hluku ventilátorů ve vzduchovodech. Program počítá akustickou přenosovou funkci z libovolného bodu vstupní plochy válcového nebo pravoúhlého vzduchovodu do libovolného místa uvnitř vzduchovodu a může také počítat akustickou zatěžující impedanci působící na zdroj hluku na vstupní straně vzduchovodu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

FANA23T2  (2015)

Přímá úloha při výpočtu aerodynamických charakteristik jednořadých axiálních ventilátorů bez vlivu statorových lopatek. Software provádí výpočty jednotlivých pracovních režimů i výpočty bezrozměrných aerodynamických charakteristik.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OPTPROFIL verze 2015

OPTPROFIL verze 2015 je program pro optimalizaci leteckých profilů pomocí evolučních algoritmů μ-ARMOGA a MODE1.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

MLWing (2015)

MLWing je program určený pro výpočet aerodynamického zatížení štíhlých křídel letounu (se šípovitostí a vzepětím) metodou nelineární vztlakové čáry. Program používá 2-dimenzionální vazké nebo nevazké profilové charakteristiky pro výpočet zatížení 3D křídla.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

AP_16  (2015)

Software je používán pro stanovení změny polohy kmitajícího aeroelastického modelu ve větrném tunelu. Analýza pohybu modelu je prováděna z obrázků snímaných vysokorychlostní kamerou.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DFDC_A3D  (2015)

Přidané funkce softwaru DFDC umožňují přesnější popis profilových charakteristik pomocí parametrického vyjádření. Rozšíření se týká popisu geometrie listu a umožňuje zadání šípovitosti lopatky a vlivu blízkosti hřídele a pláště ventilátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

pre- postrocessor DeFraMeCoCha  (2015)

Multifunkční softwarová aplikace databázového systému – pre- postprocesor DeFraMeCoCha.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Double CrACKERS  (2015)

Software pro automatizované modelování dvou simultánně se šířících trhlin Double CrACKERS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DeFraMeCoCha - pokročilá verze  (2015)

Software pro stanovení výpočtových charakteristik lomové mechaniky DeFraMeCoCha – pokročilá verze s materiálovými modely Forman, NASGRO, Walker a modely delaminace kompozitního materiálu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Trans2AFGROW  (2015)

Program Trans2AFGROW slouží k převodu sekvence z formátu pro zatěžovací stroj do formátu AFGROW. Program obsahuje grafické uživatelské rozhraní sloužící k zobrazení stavových informací a ovládání.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

UFM  (2015)

Program provádí transformaci modálních dat vystupujících ze systému PRODERA v zastaralém formátu UFF do aktálního formátu UFF umožňující vstup těchto dat do systému LMS TestLab.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

SOBEL  (2015)

Program zpracovává snímky z kamerového záznamu a umožňuje vyhodnotit tahovou deformaci ze značek na vzork

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

RALOG  (2015)

Generátor zatěžovacího procesu vychází z dvou-parametrických spekter zatížení, sestavených metodou rain-flow. Programové prostředky umožňují - zpětné vygenerování zatěžovacího procesu s náhodným rozložením špiček zatížení a shodnou rain-flow maticí jako měl původní zatěžovací proces - generování množiny náhodných procesů s různě řazenými špičkami zatížení avšak shodnými rain-flow maticemi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

scent-e  (2015)

Program for the solution of the passive gas mixture flow (compressible viscous gas flow,3D URANS), using the finite volume method, and special handeling of numerical boundary conditions. Explicit time stepping implemented (low memory requirements). Unstructured meshes in general, multiprocessor (MPICH, OpenMPI) supported.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20122015098 „Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku (2012-2015, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

scent-i  (2015)

Program for the solution of the passive gas mixture flow (compressible viscous gas flow,3D URANS), using the finite volume method, and special handeling of numerical boundary conditions. Implicit time stepping implemented, leading to faster solution of the complicated system of the conservation laws in 3D. Unstructured meshes in general, multiprocessor (MPICH, OpenMPI) supported.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20122015098 „Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku (2012-2015, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

BC_CFD_EXP  (2015)

Program pro stanovení rychlostního profilu větru ve volné krajině, definující tlakové zatížení výškové konstrukce větrem,dle zadaných parametrů a dále pro vyhodnocení vypočtených a naměřených hodnot.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010382 "Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích (2012 - 2015)" s finanční podporou TA ČR.

manuál

Fana22_7  (2014)

Přímá úloha při výpočtu aerodynamických charakteristik jednořadých axiálních ventilátorů bez vlivu statorových lopatek. Software provádí výpočty jednotlivých pracovních režimů i výpočty bezrozměrných aerodynamických charakteristik.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

LokoMAT  (2014)

Software LokoMAT pro simulaci zdroje stlačeného vzduchu na lokomotivě. Matematický model umožňuje simulovat zadaný režim a simulovat proces tlakování zdroje stlačeného vzduchu, který odbržďuje lokomotivu i vlaky.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03030465 „Lokomotivní celky (2013-2015, TA0/TA), TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OSPMF  (2014)

Program for the solution of the RANS (k-omega turbulence model) equations, using finite volume method, and special handeling of numerical boundary conditions. Here we focus on the boundary condition by the preference of mass flow. It is based on the one-side modification of the Riemann problem and its solution.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Accelero  (2014)

Software pro měření s akcelerometry na modelech uchycených k základové aeroelastické váze. Spouští se v prostředí Windows. Ke spuštění je třeba mít nainstalovanou aplikaci RunTime Engine od National Instruments. Vstupní hodnoty jsou napěťové signály z akcelerometrů a výstupem jsou soubory hodnot zrychlení v závislosti na čase.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OPTKRIDLO verze 2014

Programový prostředek OPTKRIDLO představuje optimalizátor aerodynamických křídel. Sestává z parametrizátoru, výhodnocovače a vícekriteriálního evolučního optimalizátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

EA1 verze 2014

Balík EA1 obsahuje dva vícekriteriální evoluční mikroalgoritmy s adaptací rozsahu prohledávaného návrhového prostou MIARMOGA a MIARMODE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

FATCOM V1.0  (2014)

FATCOM V1.0 Software pro odhad poklesu tuhosti vláknových kompozitů při jednoosém cyklickém zatížení. Software FATCOM v1.0 slouží pro odhad poklesu tuhosti vláknových kompozitů při cyklickém jednoosém zatížení. V softwaru implementován modifikovaný degradační model Liu-Lessard.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

CZLOKO-sbRIO  (2014)

Program pro sběr dat z autonomní ústředny. Tento program zaznamenává data z teplotních a tlakových snímačů a průtokoměrů. Automaticky všechny data ukládá na SD kartu autonomní ústředny. Tento software je nezávislý na operačním systému.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03030465 „Lokomotivní celky (2013-2015, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DFDC_AER  (2014)

Přidané funkce softwaru DFDC umožňují efektivnější použití díky snadnějšímu způsobu zadávání 2D profilových charakteristik listů rotoru či statoru. Uvnitř programu je zachován parametrický popis profilových charakteristik, nicméně vstup lze provézt pomocí standardního popisu pomocí tabulky hodnot pro rozsah úhlů náběhu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Wingload3  (2014)

Wingload3 - výpočet zatížení elastického křídla. Wingload3 je program pro výpočet aerodynamického zatížení netuhých štíhlých křídel, které se mohou deformovat kroutícími a ohybovými silami kolem aerodynamické osy. Každé křídlo je složeno z lichoběžníků se zadanými: 2-rozměrnými vazkými nebo nevazkými charakteristikami definovanými na rozhraní těchto lichoběžníků, elastickou osou a rozložením hmotnosti. Aerodynamika je řešena pomocí programu NLWing2, což je implementace metody nelineární vztlakové čáry. Výsledkem jsou aerodynamické charakteristiky křídla a tvar deformace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

STDGMFVM2DKW1 (2014)

Software for numerical simulation of the 2D compressible turbulent flow using combined finite volume - space-time discontinuous Galerkin method.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

CrACKERS  (2014)

CrACKERS - Automatické modelování trhlin za účelem určení faktoru intenzity napětí. Software automaticky modeluje průběžný růst trhliny. V každém stadiu otevření trhliny aplikuje speciální trhlinový prvek CRAC2D a provádí výpočet faktoru intenzity napětí. Výsledkem je funkční závislost faktoru intenzity napětí na délce trhliny, nezbytná pro výpočty rychlosti šíření trhlin v rámci analýz damage tolerance.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DeFraMeCoCha  (2014)

DeFraMeCoCha - stanovení výpočtových charakteristik lomové mechaniky Software DeFraMeCoCha (Determination of Fracture Mechanics Computational Characteristics) slouží pro stanovení výpočtových charakteristik lomové mechaniky na základě experimentu. Vstupními daty softwaru jsou naměřené veličiny ze zkoušek rychlosti šíření trhlin, prováděné podle standardu ASTM E 647, zkoušek statické pevnosti a výsledky fraktografické analýzy lomových ploch zkušebních těles pro retardační model FASTRAN.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

CLDI  (2014)

Software pro vyhodnocení délky trhliny z digitálního obrazu. Program zpracovává snímky z kamerového záznamu a umožňuje odečítání délky trhliny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

WKKCORR  (2014)

Program slouží pro provedení korekce prvků aerodynamické matice při výpočtu flatru pomocí programu NASTRAN. K dispozici je řada typů korekcí. Program vytváří vstupní data pro NASTRAN ve formě karet DMI a další výstupní soubory (např. textový, pro excel,atd.). Provedené korekce zvyšují přesnost výpočtu flatru. Program je vytvořen v prostředí MATLAB a je zkompilován pro platformy MS Windows.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

WHOUT  (2014)

Program slouží pro zpracování výstupních dat výpočtů vířivého flatru provedených pomocí systému NASTRAN. Předkládaná verze V1.0 je základní verzí programu. Program načítá výstupní soubor NASTRANu f06. Program provádí dílčí výpočty (např. výpočet kritického stavu) a převádí data do specifických formátů, jako je V-g-f diagram, souhrn kritických stavů, výstup pro MS Excel, atd.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

PROPFM  (2014)

Program slouží pro výpočet aerodynamických a gyroskopických matic vrtule pro analýzu vířivého flatru. Předkládaná verze je vylepšená verze programu V1.0 z roku 2009. Tato nová verze zahrnuje přesnější popis rozložení vztlakové síly po rozpětí listu vrtule, které je nyní založeno na reálném rozložení oproti dříve užívané efektivní, po rozpětí listu konstantní hodnotě. Další vylepšení umožňuje volit korekci vztlakové síly pro transsonické režimy.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

oneCellReactionFoam (2013)

OneCellReactionFoam je utilita, která umožnuje studovat parametry chemickych kinetic v jedne samostatne výpočetní buňce v prostředí OpenFOAMu. Pro vylepšení určení charakteristických časových měřítek je do utility začleněna turbuletní knihovna.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA03011285 - Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva (2013 - 2016)

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

LBC-TRANS (2013)

 

Software umožňuje modelovat turbulentní stacionární proudění v přímých lopatkových mřížích včetně fenoménu přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence. Použitý model zahrnuje kritéria pro modelování přirozeného přechodu, zkráceného přechodu a přechodu v odtržení. Software je ve formě zdrojového kódu v jazyce C a ve formě binárního spustitelného souboru pro operační systém Linux. Vstupem programu je název hlavního konfiguračního souboru. Hlavní konfigurační soubor je textový soubor, který obsahuje informace potřebné pro běh výpočtu (odkazuje na soubory s výpočetní sítí, na soubory s počáteční podmínkou, na soubory s hodnotami okrajových podmínek a podobně). Výstupem programu jsou soubory obsahující parametry proudového pole určené pro restart výpočtu, případně pro analýzu proudového pole, dále datový soubor pro komerční postprocesor Tecplot.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

ATS-MXP  (2013)

Software pro výpočet stacionárního turbulentního proudění ve stupni axiální turbíny. Turbínový stupeň se skládá ze statorového a rotorového kola. Při výpočtu se uvažuje rychlost rotace rotorového kola. Rozhraní mezi statorovou a rotorovou částí výpočetní oblasti je tvořeno metodou směšovací roviny. Do proudové cesty je možné zahrnout i nadbandážovou nebo hřídelovou ucpávku. Konfigurace s radiální mezerou mezikonci lopatek a hřídelem nebo nábojem je též možná. Proudícím médiem je ideální plyn. Software je ve formě zdrojového kódu v jazyce C a ve formě binárního spustitelného souboru pro operační systém Linux.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI3/432 "Komplexní vývoj turbínového přetlakového stupně s vysokou účinností (2011 - 2013)", poskytovatel MPO.

manuál

Optimalizované CFD modely řešení spalovací komory na kapalné palivo (2013)

V rámci úkolu byl testován navržený multizonální algoritmus pro řešení spalování v komorách proudových motorů. Tento algoritmus byl doplněn o modul řešící přestup tepla. Během řešení úkolu byl testován vyvíjený turbulentní model a jeho vliv na simulaci spalování.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011285 „ Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

manuál

Troubadour v1.01 (2013)

Tento software slouží k predikci materiálových charakteristik kompozitu s ortogonální vazbou výztuže na bázi sklených, uhlíkových a kevlarových vláken.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Lemmus v1.01  (2013)

Tento software slouží k predikci materiálových charakteristik jednosměrného kompozitu na bázi sklených, uhlíkových a kevlarových vláken.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Fana21_7  (2013)

Přímá úloha při výpočtu aerodynamických charakteristik jednořadých axiálních ventilátorů bez vlivu statorových lopatek. Software provádí výpočty jednotlivých pracovních režimů i výpočty bezrozměrných aerodynamických charakteristik.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

EA1 version 2013

Balík EA1 obsahuje dva vícekriteriální evoluční mikroalgoritmy s adaptací rozsahu prohledávaného návrhového prostou MIARMOGA a MIARMODE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

OPTKLAPKA version 2013

Programový balík je univerzálním optimalizátorem aerodynamických klapek. Sestává ze tří částí: z parametrizátoru, vyhodnocovacího balíku a evolučního optimalizačního balíku EA1.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

OPTKRIDLO verze 2013

Programový prostředek OPTKRIDLO představuje optimalizátor aerodynamických křídel. Sestává z parametrizátoru, výhodnocovače a vícekriteriálního evolučního optimalizátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

OPTPROFIL version 2013

Programový balík OPTPROFIL je univerzální optimalizátor aerodynamických profilů, sestávající z parametrizátoru a optimalizátoru, který obsahuje dva evoluční algoritmy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

C2WJUVS  (2013)

Program pro řešení RANS rovnic (s k-omega modelem turbulence) používá metody konečných objemů se speciálním přístupem k okrajovým podmínkám. Lze použít pro řešení stlačitelného proudění ideálního plynu v lopatkové mříži. Zde se zaměřujeme na okrajovou podmínku pro nadzvukový vstup, tento problém je zde řešen pomocí analýzy Riemannova problému.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

STDGM3DNS1  (2013)

Software pro numerickou simulaci 3D stlačitelného vazkého proudění v časově závislé oblasti za použití časoprostorové nespojité Galerkinovy metody.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

OptimTL 2013

Tento program je určen pro optimalizaci tvaru profilu turbínové lopatky. Jedná se o programový balík, který zahrnuje parametrizační program, genetický optimalizační algoritmus a program pro vyhodnocování jednotlivých návrhů pomocí CFD metod. Program se snaží nalézt návrh profilu, který minimalizuje profilové ztráty kinetické energie a celkového tlaku za současného zachování předepsaných hodnot výstupního úhlu náběhu, hmotnostního toku a momentu setrvačnosti průřezu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02021336 „Výzkum a vývoj malorozměrového turbínového stupně. (2012-2015, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

manuál

fan_data  (2013)

Program fan_data slouží k analýze dat CFD výpočtu axiálního ventilátoru. Umožňuje analýzu výsledků proudového pole získaných z CFD výpočtu: výpočet charakteristiky ventilátoru, radiální rozložení veličin, průměrované hodnoty. Výstupem je soubor s vypsanými výsledky v ASCII formátu vhodném pro další zpracování.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

fidap2ffa (2013)

Program fidap2ffa slouží k převodu sítě ve formátu Fidap, který je exportován z generátoru sítě GridPro, do formátu ffa, který používá CFD řešič Edge.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

HTSTG_V1  (2013)

Modul HTSTG_V1 je určen pro měřící a vyhodnocovací aplikace sestavované v prostředí LABVIEW 2010, který zajišťuje přepočet napětí většiny variant tenzometrických můstků, teplotní korekci gauge factoru a teplotní korekci roztažnosti měřeného materiálu. Dále umožňuje obsluhu jednoduché databáze tenzometrů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

PEAKSREMOVING_V1 (2013)

Softwarový modul (podprogram) pro potřeby vyhodnocení dynamických signálů v těch případech, kdy je zdrojový napěťový signál z technických důvodů postižen přítomností relativně osamělých rušících „špiček“.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál