Licencovaný software (R)

Licencovaný software

V případě, že máte zájem získat licencovaný software, prosím kontaktujte oddělení Transfer znalostí a technologií - e-mail: info@vzlu.cz , tel: +420 225 115 332.

Obecné licenční podmínky k softwaru najdete zde.

Detailnější informace o softwaru v podobě manuálů lze stáhnout až po registraci a přihlášení.

 

Název

Popis

Popis software 

Software pro regresní analýzu únavových křivek (2020)

Program vytvořený v prostředí MATLAB zpracovává únavové životy zkušebních těles do podoby závislosti maximálního napětí v zatěžovacím cyklu na počtu cyklů do lomu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO.

manuál

H-TDM - simulační model hybridní turbínové jednotky (2020)

H-TDM je aplikace pro platformu Matlab/Simulink, která představuje dynamický model hybridní energetické jednotky založené na turbínovém motoru. Součástí aplikace je grafické uživatelské rozhraní (GUI), které umožňuje nastavovat parametry modelu a okrajových podmínek simulací.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO

manuál

Overset Compressible Foam (2020)

Implementace pokročilého řešiče pro řešení problémů proudění v širokém rozsahu rychlostí do prostředí OpenFOAMu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO

manuál

Software tool for fast optimization of axial turbine blades (2020)

BladeGeom2  je nový interaktivní softwarový nástroj založený na starším softwaru  BladeGeom.  Je zaměřen na konstrukci lopatek strojů, zejména turbín,  s axiálním tokem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO

manuál          (EN verze)

PROPFM V4.1 (2020)

Program pro výpočet aerodynamických a gyroskopických podmínek vrtule pro analýzu vířivých flutterů pomocí nastranu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO

manuál         

(EN verze)

Software pro platformu VZLUSAT (2020)

Software pro platformu VZLUSAT tvoří hlavní část Palubního Softwaru na OBC nanosatelitů VZLUSAT1 a VZLUSAT2, které operují na oběžné dráze Země. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj VO.

manuál

Databáze aerodynamických charakteristik profilů (2019)

V této zprávě je popsán program pro zobrazení a porovnání aerodynamických charakteristik profilů. Charakteristiky použité v programu jsou vypočteny v softwarem Xfoil.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Uživatelské rozhraní pro program mlwing (2019)

Zpráva popisuje program uživatelského rozhraní pro program mlwing, pro výpočet aerodynamických charakteristik křídla vlivem s vrtulového proudu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Výpočet aerodynamických charakteristik větrné elektrárny pomocí analytických metod (2019)

V této práci je popsána metoda pro výpočet aerodynamických charakteristik větrné elektrárny. Analytická metoda je založená na v letectví hojně používaném popisu „blade element momentum theory“.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software EL PAREZ (2019)

Software slouží ke zpracovaní časového záznamu siloměrů, naměřených na zařízení pro výzkum dynamické odezvy při vysokorychlostním impaktu. Účelem softwaru je eliminace parazitních rezonancí z naměřeného signálu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

BladeGeom - softwarový nástroj pro návrh lopatek axiálních turbín (2019)

BladeGeom je interaktivní softwarový nástroj pro návrh lopatek axiálních turbín. Jedná se o rozšiřující modul pro open-source software FreeCAD. Uživatel může vytvářet a upravovat parametrizované profily lopatek, skládat je za účelem vytvoření čepele, generovat koncové stěny a další prvky fáze nebo vytvářet vhodnou geometrii CFD. To vše pomocí grafického uživatelského rozhraní nebo skriptů Python. Parametry stadia (rychlostní trojúhelníky, účinnost, stupeň reakce ...) lze odhadnout metodou návrhu fáze 1D a teorií volných vírů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

(EN verze)

Bound2CFD (2019)

Program 'Bound2CFD' slouží k parametrickému zadávání okrajových podmínek v CFD výpočtu za účelem simulace prostředků aktivního vyfukování. Prostředky pro aktivní ovlivňování proudění nejčastěji znamenají umístění trysek pro vyfukování proudu. V CFD výpočtu je z důvodu úspory výpočetního výkonu, operační paměti a následně a výpočetního času vhodné simulovat pouze jejich vliv na hlavní proudění pomocí okrajových podmínek. Tento software je založen na parametrizaci proudového pole a umožňuje externí komunikaci s CFD řešičem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Ovládání systému ZEDO pro sběr dat v oblasti Lambových vln (2019)

Software je určen pro ovládání systému ZEDO od firmy Dakel skrze standardní uživatelský program ZDeamon. Účel programu je tedy přizpůsobit uživatelskou funkcionalitu systému ZEDO pro oblast testování Lambovými vlnami. Nosnou funkcí je možnost nastavit libovolný budící/měřicí vzor, podle něhož bude probíhat sběr dat.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Náhradní modelování pomocí neuronových sítí v rámci monitorování životnosti leteckého motoru (2019)

Software realizuje systém, který je schopný jednoduchým a efektivním způsobem zkonstruovat model na bázi umělých neuronových sítí pro účely monitorování životnosti leteckého motoru, jenž by následně mohl být implementován do náležitých vestavěných zařízení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Basic Attitude Control System (ACS) (2019)

Dokument popisuje software Basic Attitude Control System pro malé družice, který má minimální nároky na rozměry, hmotnost, spotřebu a složitost zapojení. Software je založený na aktivní disipaci rotační energie (detumbling) a aktivním zarovnáním se Zemským magnetickým polem. Dostačují k tomu odměry z MEMS magnetometru (polovodičová součástka o rozměrech jednotek milimetrů) a povelování cívek, které mohou být integrovány přímo v solárním panelu (žádný objem ani hmotnost navíc).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

TMF_PRED_V4 - Metoda predikce termomechanické únavy a nárůstu poškození (2019)

Software „TMF_PRED“ je nástroj pro predikci a analýzu termo-mechanické únavy. Program umožňuje analýzu nízko-cyklové i vysoko-cyklové únavy pro vstupní zátěžnou historii. Zpráva se zabývá validací softwaru „TMF_PRED“. Dále jsou rozebrány jeho jednotlivé části a uživatelský manuál. Ve zprávě je uvedena validace programu se 3 metodami obecných výpočtů. Dál je detailně popsán manuál nastavení programu a způsob zadávání zátěžné historie a parametrů materiálů. Vzhledem k náročnosti problematiky NCÚ, VCÚ a TMF jsou tyto problémy řešeny jednotlivými institucemi jako "in-house" softwary, které nejsou veřejné.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu TH02010111 "Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie" s finanční podporou TAČR.

manuál

Výpočet životnosti za pomoci multiaxiální únavy (2019)

Byl vytvořen výpočtový software pro výpočet predikce únavové životnosti pri multiaxiálním namáhání. Software funguje na základě skriptu v programu Matlab. Pro jednoduší uživatelské aplikace je vytvořené uživatelské rozhraní GUI. Zpráva se zabývá studií únavové životnosti materiálu při multiaxiální únavě. V úvodu práce je seznámení s únavou materiálu přecházející k víceosé a multiaxiální únavě. V další části jsou rozpracovaná jednotlivá kritéria multiaxiální únavy převážně pro nízkocyklovou únavu pro určení predikce životnosti testovaného materiálu. Byly popsán postup zkoušení materiálu pomocí testovacích vzorků. Zkoušky byly řízeny deformačně při neproporcionální nízkocyklové únavě byly i tato kritéria volena tak, aby odpovídala danému zatěžování.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Program pro výpočet únavové životnosti nýtových spojů (2019)

Výpočtový program je zaměřen na výpočet únavové životnosti nýtových spojů. Výpočtový algoritmus vychází z koncepce nazývané Stress Severity Factor. Vstupem jsou základní geometrické a technologické parametry spoje, materiál spojovaných dílů a hodnoty zatížení spoje. Vyhledání potřebných součinitelů koncentrace napětí, výpočet Stress Severity Factoru a odpovídající únavové křivky materiálu spojovaných dílů provede program. K programu je zpracován teoretický a uživatelský manuál. Program byl ověřen pomocí výsledků únavových zkoušek ze zkoušek vzorků s nízkou úrovní přenosu zatížení spojovacím prvkem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

rhoPisoAUSMFoam (2019)

Software lze využít při návrhu kompresorů s vysokým stlačením a zejména studiu jejich nenávrhových stavů, kde dochází k poměrně komplexním jevům včetně možné interakce s rázovými vlnami vznikajícími v kompresoru jako důsledek vysokého stlačení, aerodynamického ucpání nebo odtrženého proudění.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

MRSTsFOAMv2 (2019)

Software MRSTsFOAMv2 umožňuje řešit reaktivní proudění s přestupem tepla. To je přínosné zejména pro návrh chlazení spalovacích komor leteckých motorů. Software umožňuje rozdělit výpočtovou doménu na reaktivní a nereaktivní část a tím urychlit výpočet až 8x při zachování přesnosti výpočtu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software pro simulaci proudění v radiálních lopatkových mřížích (2018)

Software umožňuje modelovat turbulentnı́ stacionárnı́ i nestacionárnı́ dostředivé prouděnı́ v radiálnı́ch lopatkových mřı́žı́ch. Pozornost je věnována zejména přı́padům s vysokým nadzvukovým výstupnı́m Machovým čı́slem. Software je ve formě zdrojového kódu v jazyce C a ve formě binárnı́ho spustitelného souboru pro operačnı́ systém Linux. Vstupem programu je název hlavnı́ho konfiguračnı́ho souboru. Hlavnı́ konfiguračnı́ soubor je textový soubor, který obsahuje informace potřebné pro běh výpočtu (odkazuje na soubory s výpočetnı́ sı́tı́, na soubory s počátečnı́ podmı́nkou, na soubory s hodnotami okrajových podmı́nek a podobně). Výstupem programu jsou soubory obsahujı́cı́ parametry proudového pole určené pro restart výpočtu, přı́padně pro analýzu proudového pole, dále datový soubor pro komerčnı́ postprocesor Tecplot. Software umožňuje simulovat proudění v rozsahu výstupního Machova čísla 0,1 až 3,5 a v rozsahu Reynoldsova čísla 10E4 až 10E8.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software ERT TOOLS: Grafické rozhraní toolboxu EIDORS v3.8 s anisotropním Gaussovským filtrem (2018)

Software umožňující obrazovou rekonstrukci a simulace v oblasti elektrické odporové tomografie. V softwaru je navíc implementován anisotropní Gaussův filtr pro řízené vyhlazování při rekonstrukci obrazu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software pro nelineární metodu nosné čáry s vlivem vrtulového proudu (2018)

Software slouží pro výpočet křídla s vlivem vrtulového proudu. Dokáže rychle predikovat aerodynamické charakteristiky jak samostatného křídla, tak křídel ovlivněných tvrtulovým proudem. Software bude součástí rozsáhlejšího optimalizačního rozhraní, které bude sloužit ke koncepčnímu návrhu regionálních letadel.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

A-TDM (2018)

SW slouží jako numerický simulátor motoru, kdy SW generuje při zadání okrajových podmínek chybějící termodynamická data z jednotlivých komponent motoru, které nelze snadno získat. Data mohou sloužit i pro ověření návrhu vs. experimentu. SW je použitelný k simulaci jakéhokoliv turbínového motoru s radiálním kompresorem a axiální turbínou. Dalšími úpravami SW lze docílit variabilního uspořádání motoru dle konkrétních požadavků. Kromě parametrů při ustálených provozních režimech dokáže tento SW zachytit i průběh změn fyzikálních veličin při změnách provozních parametrů, tzv. přechodové stavy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Dynamika lopatkových kol (2018)

Program zpracovává numerická data z modální analýzy lopatkových kol provedené v programu Abaqus. Data jsou spravována tak, aby bylo možné vizualizovat dynamické vlastnosti analyzovaného lopatkového kola. Dynamické vlastnosti jsou vizualizovány v podobě diagramů Campbell a SAFE. V obou zmíněných diagramech jsou také vizualizovány kritické frekvence vzhledem k dynamickému buzení. Dále je pomocí váhové funkce ukázáno na modální tvary, které jsou náchylné vůči rozladění systému.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

SPaRK - Software pro základní návrh spalovací komory (2018)

Software obsahuje implementovaný algoritmus pro záklaní geometrický návrh spalovací komory.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Řídicí software pro Firetest III (2017)

Řídicí software pro zařízení Firetest III, určené k testování hořlavosti materiálů podle standardu CS-25 appendix F part I. Program slouží ke kalibraci, řízení a sběru naměřených dat, jejich vykreslování a zpracování před vyhodnocením. Software je realizován v programovém prostředí Windows 7, programová platforma National Instruments Labview 2015. Výstup je proveden v textových souborech optimalizovaných pro vkládání a vizualizaci v aplikaci Microsoft Excel.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

manuál

Řídicí software pro Firetest II (2017)

Řídicí software pro zařízení Firetest II, určené k testování hořlavosti materiálů podle standardu CS-25 appendix F part III. Program slouží ke kalibraci, řízení a sběru naměřených dat, jejich vykreslování a zpracování před vyhodnocením. Software je realizován v programovém prostředí Windows 7, programová platforma National Instruments Labview 2015. Výstup je proveden v textových souborech optimalizovaných pro vkládání a vizualizaci v aplikaci Microsoft Excel.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

manuál

Comm4CFD (2017)

Software Comm4CFD slouží pro externí komunikaci s CFD řešičem. Je zaměřen na řízení aeroelastické deformace, která vychází z modální analýzy. Software rozšiřuje stávající možnosti CFD softwaru, v našem případě softwaru Edge, nicméně analogický postup by mohl být proveden u libovolného CFD nástroje.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software pro simulaci ovlivňování mezní vrstvy (2017)

Jedná se o software pro výpočet parametrů mezní vrstvy pomocí nestacionárních integrálních rovnic se zahrnutím členů pro simulaci vyfukování nebo odsávání. Pro zadané rozložení rychlosti na hranici mezní vrstvy a další potřebné údaje, získané např. z CFD softwaru, je výsledkem rozložení parametrů mezní vrstvy po délce stěny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

Software ModPre4CFD (2016)

Software ModPre4CFD je určen pro komunikaci s CFD programem. Pomocí tohoto programu lze na základě zadaných parametrů v průběhu CFD výpočtu řídit aeroelastickou deformaci, která vychází z modální analýzy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

DoAF (2016)

Program DoAF (Design of Axial Fan) slouží pro návrh a výpočet axiálního ventilátoru. Program je vytvořen v programu MATLAB a lze ho spustit přímo v tomto programu, anebo použít zkompilovanou verzi pro prostředí Windows x64.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

MLWing2 - zatížení elastických křídel (2016)

Program MLWing2 je určený pro výpočet aerodynamického zatížení elastických štíhlých křídel letounu (se šípovitostí a vzepětím) metodou nelineární vztlakové čáry, které se mohou deformovat krutem a ohybem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

AUSM+upDyMFoam (2016)

Ve zprávě je popsána úprava algoritmu AUSM+up pro použití s dynamickými sítěmi v prostředí OpenFOAMu. Algoritmus AUSM+up je vhodný pro řešení problému proudění v širokém rozsahu rychlostí. Ve spojení s dynamickými sítěmi se tento algoritmus jeví jako vhodný pro výpočet nenávrhových režimů odstředivých kompresorů v blízkosti pumpáže.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

TMF_PRED_V2R1(2016)

Software TMF_PRED je numerický nástroj pro predikci a analýzu termomechanické únavy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

U-3D-LBC-TR (2016)

SW pro výpočet třírozměrné nestacionární interakce dvou přímých lopatkových mříží. Proudění je modelováno jako turbulentní s uvažováním přechodu laminárních mezních vrstev na povrchu lopatek do turbulence.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů"  s finanční podporou TA ČR.

manuál

Software pro návrh oběžného kola radiálního kompresoru - VKK (2016)

SW byl vytvořen pro návrh oběžného kola radiálního kompresoru. Je napsán v programovacím jazyce Python 3.0. Slouží k základnímu návrhu geometrie oběžného kola radiálního kompresoru a poskytuje vstupní data pro následnou optimalilzační úlohu založenou na numerických simulacích proudění v navrhovaném radiálním kompresoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Software pro návrh kruhové nadzvukové trysky (2016)

Počítačový program pro návrh tvaru kruhové nadzvukové trysky (dýzy) pro aerodynamické tunely a jiná testovací zařízení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

TMF_PRED  (2016)

Main goal of the TMF_PRED software is a prediction and analysis of thermo-mechanical fatigue. Software can be run within commercial software MATLAB. Both variants for low-cycle and high cycle fatigue are supported. Loading spectrum can be executed either from FEM input of via mathematical description. In the case analysis of FEM input, nodal results are analyzed. Software predicts damage progression based on loading spectrum. Uniaxial fatigue data are used for damage prediction.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OSWaves (2015)

Software na výpočet parametrů šikmých rázových vln na základě vstupních údajů (například experimentálních dat) spočítá parametry za rázovou vlnou a určí, zda se jedná o ráz silný nebo slabý. Rovněž počítá tyto parametry ve vlhkém vzduchu do meze nasycenosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

URANS-EASM  (2015)

Software pro výpočet turbulentního nestacionárního proudění ideálního plynu s využitím nelineárního modelu turbulence. Software je ve formě zdrojového kódu v jazyce "C" a ve formě binárního spustitelného souboru pro operační systém Linux. Vstupem programu je název hlavního konfiguračního souboru. Hlavní konfigurační soubor je textový soubor, který obsahuje informace potřebné pro běh výpočtu (odkazuje na soubory s výpočetní sítí, na soubory s počáteční podmínkou, na soubory s hodnotami okrajových podmínek a podobně). Dalším vstupním parametrem je celé číslo udávající počet procesorů na kterém se má úloha spustit. Výstupem programu jsou soubory obsahující parametry proudového pole určené pro restart výpočtu, případně pro analýzu proudového pole, dále datový soubor pro komerční postprocesor Tecplot.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

manuál

DUCT  (2015)

Program DUCT je určeny pro simulaci a analýzu šíření hluku ventilátorů ve vzduchovodech. Program počítá akustickou přenosovou funkci z libovolného bodu vstupní plochy válcového nebo pravoúhlého vzduchovodu do libovolného místa uvnitř vzduchovodu a může také počítat akustickou zatěžující impedanci působící na zdroj hluku na vstupní straně vzduchovodu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

FANA23T2  (2015)

Přímá úloha při výpočtu aerodynamických charakteristik jednořadých axiálních ventilátorů bez vlivu statorových lopatek. Software provádí výpočty jednotlivých pracovních režimů i výpočty bezrozměrných aerodynamických charakteristik.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

OPTPROFIL verze 2015

OPTPROFIL verze 2015 je program pro optimalizaci leteckých profilů pomocí evolučních algoritmů μ-ARMOGA a MODE1.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

MLWing (2015)

MLWing je program určený pro výpočet aerodynamického zatížení štíhlých křídel letounu (se šípovitostí a vzepětím) metodou nelineární vztlakové čáry. Program používá 2-dimenzionální vazké nebo nevazké profilové charakteristiky pro výpočet zatížení 3D křídla.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

AP_16  (2015)

Software je používán pro stanovení změny polohy kmitajícího aeroelastického modelu ve větrném tunelu. Analýza pohybu modelu je prováděna z obrázků snímaných vysokorychlostní kamerou.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DFDC_A3D  (2015)

Přidané funkce softwaru DFDC umožňují přesnější popis profilových charakteristik pomocí parametrického vyjádření. Rozšíření se týká popisu geometrie listu a umožňuje zadání šípovitosti lopatky a vlivu blízkosti hřídele a pláště ventilátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

pre- postrocessor DeFraMeCoCha  (2015)

Multifunkční softwarová aplikace databázového systému – pre- postprocesor DeFraMeCoCha.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Double CrACKERS  (2015)

Software pro automatizované modelování dvou simultánně se šířících trhlin Double CrACKERS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

DeFraMeCoCha - pokročilá verze  (2015)

Software pro stanovení výpočtových charakteristik lomové mechaniky DeFraMeCoCha – pokročilá verze s materiálovými modely Forman, NASGRO, Walker a modely delaminace kompozitního materiálu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

Trans2AFGROW  (2015)

Program Trans2AFGROW slouží k převodu sekvence z formátu pro zatěžovací stroj do formátu AFGROW. Program obsahuje grafické uživatelské rozhraní sloužící k zobrazení stavových informací a ovládání.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

UFM  (2015)

Program provádí transformaci modálních dat vystupujících ze systému PRODERA v zastaralém formátu UFF do aktálního formátu UFF umožňující vstup těchto dat do systému LMS TestLab.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

SOBEL  (2015)

Program zpracovává snímky z kamerového záznamu a umožňuje vyhodnotit tahovou deformaci ze značek na vzork

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

RALOG  (2015)

Generátor zatěžovacího procesu vychází z dvou-parametrických spekter zatížení, sestavených metodou rain-flow. Programové prostředky umožňují - zpětné vygenerování zatěžovacího procesu s náhodným rozložením špiček zatížení a shodnou rain-flow maticí jako měl původní zatěžovací proces - generování množiny náhodných procesů s různě řazenými špičkami zatížení avšak shodnými rain-flow maticemi.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

scent-e  (2015)

Program for the solution of the passive gas mixture flow (compressible viscous gas flow,3D URANS), using the finite volume method, and special handeling of numerical boundary conditions. Explicit time stepping implemented (low memory requirements). Unstructured meshes in general, multiprocessor (MPICH, OpenMPI) supported.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20122015098 „Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku (2012-2015, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

scent-i  (2015)

Program for the solution of the passive gas mixture flow (compressible viscous gas flow,3D URANS), using the finite volume method, and special handeling of numerical boundary conditions. Implicit time stepping implemented, leading to faster solution of the complicated system of the conservation laws in 3D. Unstructured meshes in general, multiprocessor (MPICH, OpenMPI) supported.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu VG20122015098 „Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku (2012-2015, MV0/VG)“ poskytovatelem MV.

Popis funkčnosti programu podléhá obchodnímu tajemství a může být podmínečně zpřístupněn na vyžádání

BC_CFD_EXP  (2015)

Program pro stanovení rychlostního profilu větru ve volné krajině, definující tlakové zatížení výškové konstrukce větrem,dle zadaných parametrů a dále pro vyhodnocení vypočtených a naměřených hodnot.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010382 "Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích (2012 - 2015)" s finanční podporou TA ČR.

manuál