Laboratorní hodnocení korozní odolnosti a mechanických vlastností povrchů

Vyhodnocování vzorků

nabídka služeb:

 • Laboratorní zkoušky a hodnocení chemických, fyzikálních a vybraných mechanických vlastností kovových a nekovových materiálů
 • Korozní zkoušky
 • Machu test: zrychlený korozní test v ultrazvukové vaně
 • Autokláv – korozní zkoušky za zvýšené teploty
 • Výzkum, vývoj a testování nových technologií a postupů v laboratorním měřítku a v poloprovozních podmínkách 


Elektrochemické metody

 • měření korozních vlastností materiálů
 • měření elektrochemických vlastností – polarizační křivky, coulometrie, pitting testy, polarizační odpor, korozní rychlost
 • ověřování účinnosti korozních inhibitorů (např. ČSN EN 480-14 Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda)


Zkoušky hodnocení systému tenká vrstva-substrát

 • zkouška odolnosti proti kapalinám: kapková metoda nebo ponorová zkouška
 • scratch test (vrypová zkouška): sledování adheze systému
 • testování přilnavosti povlaků: odtrhová a mřížková zkouška
 • měření lesku, spektrofotometrické měření barevné změny
 • hodnocení stupně delaminace a koroze podél řezu aj.


Nedestruktivní hodnocení povrchů

 • mikroskopický rozbor: kvalitní výstup pomocí optického mikroskopu
 • kapilární zkouška: identifikace povrchových vad materiálu
 • měření tloušťky materiálu, drsnosti
 • měření povrchové resistivity
 • měření smáčivosti povrchu a povrchového napětí


Destruktivní hodnocení materiálů

 • metalografický rozbor
 • mikroskopické hodnocení příčného řezu
 • měření tvrdosti podle Rockwella
 • měření tloušťky a morfologie vrstvy


Minigalvanická linka

 • testování a vývoj celého procesu povrchových úprav na minigalvanické lince – moření, oplach, pokovení, pasivace, utěsnění aj.
 • nastavení a optimalizace parametrů lázně před uvedením do reálného provozu

 

VYBAVENÍ:

 • Voltalab PGZ 100
 • tvrdoměr Rockwell
 • taber Abraser
 • drsnoměr DR130
 • tloušťkoměry s různými typy sond
 • leskoměr
 • X-Rite spektrofotometr
 • UV Helios
 • Machu test
 • autokláv
 • mikroskop Arsenal LPT 2013-T
 • klimatická komora pro zkoušky teplem

 

kontaktní osoba:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz