Laboratorní hodnocení korozní odolnosti a mechanických vlastností povrchů

Vyhodnocování vzorků

nabídka služeb:

  • Laboratorní zkoušky a hodnocení chemických, fyzikálních a vybraných mechanických vlastností kovových a nekovových materiálů
  • Korozní zkoušky
  • Machu test: zrychlený korozní test v ultrazvukové vaně
  • Autokláv – korozní zkoušky za zvýšené teploty
  • Výzkum, vývoj a testování nových technologií a postupů v laboratorním měřítku a v poloprovozních podmínkách 


Elektrochemické metody

  • měření korozních vlastností materiálů
  • měření elektrochemických vlastností – polarizační křivky, coulometrie, pitting testy, polarizační odpor, korozní rychlost
  • ověřování účinnosti korozních inhibitorů (např. ČSN EN 480-14 Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda)


Zkoušky hodnocení systému tenká vrstva-substrát

  • zkouška odolnosti proti kapalinám: kapková metoda nebo ponorová zkouška
  • scratch test (vrypová zkouška): sledování adheze systému
  • testování přilnavosti povlaků: odtrhová a mřížková zkouška
  • měření lesku, spektrofotometrické měření barevné změny
  • hodnocení stupně delaminace a koroze podél řezu aj.


Nedestruktivní hodnocení povrchů

  • mikroskopický rozbor: kvalitní výstup pomocí optického mikroskopu
  • kapilární zkouška: identifikace povrchových vad materiálu
  • měření tloušťky materiálu, drsnosti
  • měření povrchové resistivity
  • měření smáčivosti povrchu a povrchového napětí


Destruktivní hodnocení materiálů

  • metalografický rozbor
  • mikroskopické hodnocení příčného řezu
  • měření tvrdosti podle Rockwella
  • měření tloušťky a morfologie vrstvy


Minigalvanická linka

  • testování a vývoj celého procesu povrchových úprav na minigalvanické lince – moření, oplach, pokovení, pasivace, utěsnění aj.
  • nastavení a optimalizace parametrů lázně před uvedením do reálného provozu

 

VYBAVENÍ:

  • Voltalab PGZ 100
  • tvrdoměr Rockwell
  • taber Abraser
  • drsnoměr DR130
  • tloušťkoměry s různými typy sond
  • leskoměr
  • X-Rite spektrofotometr
  • UV Helios
  • Machu test
  • autokláv
  • mikroskop Arsenal LPT 2013-T
  • klimatická komora pro zkoušky teplem

 

kontaktní osoba:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz