Klíčová slova pro vyhledávání

Klíčová slova pro vyhledávání

Následující výčet obsahuje klíčová slova, která usnadní potenciálním zájemcům nalézt hledanou informaci v co nejkratším čase.

Aerodynamika

CFD výpočty - CFD, výpočty CFD, cfd, computational fluid dynamics, aerodynamika, aerodynamický výpočet, výpočty proudění, aerodynamický profil, křídlo, aerodynamická optimalizace, subsonické proudění, transsonické proudění, supersonické proudění, aerodynamika vozidel, aerodynamika automobilů, aerodynamika budov, větrné inženýrství, větrná pohoda chodců, zatížení budov a mostů větrem, klimatizace, lopatkové stroje, Praha, v Praze

Návrh letounu - letadlo, letoun, větroň, kluzák, profil, křídlo, trup, vztlaková klapka, mechanizace křídla, slot, ocasní plochy, kormidlo, návrh profilu, návrh křídla, návrh letounu, návrh letadla

Mechanika letu - letové výkony, letové vlastnosti, stabilita, řiditelnost, obratnost, ovladatelnost, aerodynamické derivace

Optimalizace - multikriteriální optimalizace, paretovská fronta, evoluční algoritmy, mikrogenetický algoritmus, metamodelování, přibližné statistické techniky, krigging, gaussovské procesy, neuronové sítě, aerodynamická optimalizace profilů, aerodynamická optimalizace křídel, optimalizace tenzometrických vah

Měření v aerodynamických tunelech  - aerodynamický tunel, aerodynamické tunely, větrný tunel, větrné tunely, větrné tunely v Praze, větrné tunely v České republice, větrné tunely v ČR, aerodynamické tunely v Praze, aerodynamické tunely v České republice, aerodynamické tunely v ČR, tunelová měření, tunelová měření v Praze, měření v aerodynamických tunelech, tunelové zkoušky, tunelový experiment, PIV, vizualizace proudění, anemometrie, aerodynamické derivace, aerodynamický tunel, aerodynamická váha, anemometr se žhaveným drátkem, tunelové korekce, manipulátor modelu, měření modelů, měření letadel, měření automobilů, měření dopravních prostředků, vysokorychlostní tunely, nízkorychlostní tunely, nadzvuková měření, BLWT, mezní vrstva, aerodynamika ve stavebnictví, aerodynamika budov, zatížení budov a chodců větrem, větrná pohoda chodců, aerodynamika ve sportu, tunelová měření pro sportovce, šíření emisí a nebezpečných látek

Zkušební laboratoře

Vibrační zkoušky - vibrační zkoušky, vibračních zkoušek, vibrace, vibrační zkoušky v Praze, vibrační zkoušky v ČR, vibrační zkoušky v České republice, mechanické zkoušky, zkoušky vlivu prostředí, mechanických zkoušek, environmentální zkoušky, podtlak, námraza, akreditované zkoušky, RTCA, DO160, MIL STD 810E, EN 61373, EN 60068, rázy, náhodné vibrace, kombinované zkoušky, lineární zrychlení, akcelerace, rázy

Klimaticko-korozní zkoušky - klimaticko-korozní zkoušky, klimatické zkoušky, klimatické zkoušky v Praze, klimatické zkoušky v ČR, korozní zkoušky v Praze, korozní zkoušky v ČR, korozní zkoušky, klimatické komory, klimatické komory v Praze, klimatických zkoušek, korozních zkoušek, zkoušky odolnosti, v klimatických komorách, environmentální zkoušky, zkoušky vlivu prostředí, akreditované zkoušky, solná mlha, slaná mlha, sluneční záření, zkoušky slunečním zářením, UV záření, vlhkost, prach, krytí, střídání teplot, teplotní šoky, zkoušky ozonem, nátěrový systém, měření tloušťky vrstvy, přilnavost nátěru, mřížkový test, odolnost nátěrového systému, RTCA, DO160, MIL STD 810E, EN 61373, EN 60068, ISO 9227, ISO 6988, SWAAT, ASTM G 85, spektrální analýza, optická emisní spektrometrie (OES), atomová absorpční spektrometrie ( AAS), čistota kapalin, hydraulické kapaliny, měření znečištění kapalin, NAS 1638

Zkoušky hydrauliky a LPG/CNG - homologační zkoušky, LPG, lpg, CNG, cng, ECE-OSN-R67.01, ECE-OSN-R110, alternativní pohon motorových vozidel, Kalibrace tlakoměrů, deformační tlakoměry, podtlak, zkouška dynamickým hydraulickým tlakem, zkouška hydrostatickým tlakem, hydraulické prvky, hydraulické hadice, cyklování, zkouška do roztržení

Akustická měření - zdroj hluku, hluková zátěž, měření hluku, hladina akustického tlaku, kmitočtová analýza hluku, monitorování hluku, hodnocení a snižování hluku, posouzení hlukových poměrů, protihluková opatření, rozumně dosažitelná míra, zkouška akustické odolnosti, zkouška akusticky indukovanými vibracemi, ČSN EN 60068-2-65

Zkoušky elektrických systémů - napěťové jehlové impulsy (impulzy), ovlivnitelnost, napájení, odolnost, rušení, impulsy (impulzy), ovlivnitelnost nízkofrekvenčními signály, zkoušky indukcí, ovlivnitelnost přechodovými jevy, blesky, účinky blesku, pin injection, magnetické účinky, napájení, přechodová napětí, zvlnění, abnormální provozní podmínky, krátkodobá přerušení napájení, ovlivnitelnost indukovanými signály, magnetické pole, elektrická pole, jehlové impulsy, přechodové jevy, elektrostatický výboj, zkouška elektrostatickým výbojem, odolnost proti elektrostatickému výboji

Zkoušky konstrukcí a materiálů

Statické zkoušky - pevnostní zkoušky, pevnost letadel, pevnost draků, pevnost leteckých konstrukcí, statické pevnostní zkoušky, tuhostní zkoušky, pevnostní v Praze, pevnostní zkoušky v ČR, statické zkoušky v Praze, statické zkoušky v ČR, statické pevnostní zkoušky přistávacích zařízení, technické podmínky, zkušební kus, zkušební vzorek, základní poloha zkušebního kusu, funkční předtížení, zatěžovací případy, provozní zatížení, početní zatížení, zkouška do zlomu, zatěžovací systém, zavedení síly, výslednice zatěžovacích sil, zatěžovací bod, vahadlový systém, vyvážení a vyvěšení vlastní hmotnosti, přípravek pro uchycení, maketa, měření deformací, měření napětí, kritické místo, tenzometrické měření, uspořádání zkoušky, zkušební rošt, sestava zkoušky, plátěné závěsy, objímky, kleštiny, trvalá deformace, lokální trvalá deformace, lupavka, porušení, zkoušky zbytkové pevnosti, reziduální zkoušky, součinitel bezpečnosti, bilance sil, konformita zkušebního kusu a zkušebního zařízení, tenzometrie, rázové zkoušky, simulované crash testy, zkoušky konstrukcí

Únavové zkoušky - bezpečný únavový život, návrhový život, životnost, životnostní zkouška, full-scale zkouška, filosofie bezpečnosti, pevnost letadel, pevnost konstrukcí, damage-tolerance, safe-life, fail-safe, servohydraulický, elektrohydraulický zkušební systém, etapy zkoušky, laboratorní únavová zkouška, NDT, defektoskopie při únavových zkouškách, měření deformací, hladinové měření, opravy zkušebního kusu, simulovaná letová hodina, technické podmínky, tenzometrická měření napětí, únavová trhlina, šíření únavové poruchy, vizuální prohlídky zkušebního kusu, zatěžovací případ, zatěžovací sekvence, blokové zatěžování, zkušební kus, provozní spektrum zatížení, hladina zatížení, cyklus Z-V-Z, náhodné zatěžování, znáhodněné spektrum zatížení, součinitel bezpečnosti, kritické místo, zbytková pevnost po únavové zkoušce, reziduální zkoušky, konformita zkušebního kusu a zkušebního zařízení, tenzometrie, elektrohydraulické zatěžovací systémy, bird strike tests, únavové zkoušky v Praze, únavové zkoušky v ČR, Praha

Modální zkoušky - experimentální modální analýza, EMA, Provozní modální analýza, OMA, Provozní tvary kmitání, Animace kmitání, Modální zkouška, modální zkoušky v Praze, modální zkoušky v ČR, Vibrační zkouška, vibrační zkoušky v Praze, vibrační zkoušky v ČR, Rezonanční zkouška, Ground Vibration Test, GVT, gvt, MIMO, Identifikace modálních parametrů, Identifikace buzení, Měření vibrací, Analýza vibrací, Simulace odezvy, Strukturální dynamická modifikace, Certifikační zkouška, Vibrace rotačních strojů, Modální parametry, Vlastní frekvence, Vlastní tvar kmitání, Mód kmitání, Poměrný útlum, Logaritmický dekrement, Zobecněná hmotnost, Zobecněná tuhost, Harmonické buzení, Buzení rázem, Impulsní buzení, Náhodné buzení, Sinusové buzení, Rozmítané buzení, Replikace provozního buzení, Přenosová funkce, FRF, Dynamická tuhost, Dynamická poddajnost, Dynamický model, Modální model.

Metrologická laboratoř - kalibrace tenzometrických siloměrů, akreditovaná kalibrační laboratoř kalibrace siloměrů, tenzometrická meření, měření deformací konstrukcí, ČSN EN 17 025, ČSN EN 10002 - 1, ČSN 0113

Defektoskopie - NDT, NDI, nedestruktivní zkoušení materiálu a konstrukcí, certifikovaný personál, provozní kontroly, prodlužování životnosti, metoda vizuální, VT, vířivé proudy, ultrazvuk, shearografie, akustická emise, penetrační metoda, interferometrie, experimentální analýza napětí

Zkoušky materiálových vlastností a experimentální analýza napětí - Statické zkoušky, statické zkoušky v Praze, únavové zkoušky,únavové zkoušky v Praze, materiálové charakteristiky, rychlost šíření trhliny, lomová houževnatost, únavové vlastnosti, únava materiálu, zkoušky za vlhka, zkoušky řízené deformací nebo silou, hysterezí smyčka, třecí koroze, vývoj metodik, speciální zkoušky, vývoj postupů pro speciální zkoušky, metalografické rozbory, metalografická laboratoř, výbrusy, spektrometr, bezkontaktní analýza napětí, fotogrammetrické systémy, PONTOS, ARAMIS, Q-100, Q-800, laserový extenzometr, fotoelasticimetrie, tenzometrie, vysokoteplotní pec, BMC, klimatizační komora, klimatizační komora v Praze, klimatizační komora v ČR, zkoušky v prostředí, analýza lomových ploch, zkoušky kompozitních materiálů, analýzy struktur, delaminace, databanka materiálových vlastností

Analýza konstrukcí a materiálů

Pevnostní a únavové analýzy - provozní namáhání, statistické hodnocení zatěžovacích procesů, generování zatěžovacích procesů, pevnostní analýzy, pevnostní analýzy v Praze, pevnostní analýzy v ČR, pevnostní výpočty, pevnostní výpočty v Praze, pevnostní výpočty v ČR, výpočty MKP, FEM analýzy, výpočty spojů, rozložení napjatosti, výpočty mezních stavů, výpočty stability, vzpěrná pevnost, únavové poškození, šíření trhlin, crash případy, hmotnostní optimalizace konstrukcí, safe life, fail safe, damage tolerance, lomová mechanika, reziduální pevnost, CATIA V5, FEMAP, MSC PATRAN, MSC NASTRAN, ABAQUS, LMS TecWare, LMS FALANCE

Aeroelastické analýzy - aeroelasticita, aeroelastické výpočty, modální analýza, flatr, výpočet flatru, dynamika, dynamika konstrukcí, dynamika staveb, dynamická stabilita, dynamická odezva, aeroelastická odezva, dynamicky podobný model, aeroelastické experimenty, divergence, reverze řízení, programový systém NASTRAN, kmitání, vířivý flatr, dynamické měření deformací, MKP, ladění MKP modelu, optimalizace, aeroelastická optimalizace, aeroelastické analýzy v Praze, aeroelastické analýzy v ČR

Pohonné jednotky

Vrtule pro UAV - BP, bezpilotní prostředek, vrtule pro bezpilotní prostředky, UAV, uav, Unmanned Aerial Vehicle, bezpilotní letouny, bezpilotních letounů, vojenské, civilní užití, projekt, vrtule, dřevo, list, lopatka, kompozit, hliníkové slitiny, aerodynamika, optimalizace, návrh, konstrukce, výroba, analýza, EASA, ÚCL, odtrhové třepetání, zkoušky, materiály, výzkum

Letecké vrtule - research projekt, vrtule, list, lopatka, dřevo, kompozit, hliníkové slitiny, aerodynamika, optimalizace, návrh, konstrukce, výroba, analýza, EASA, ÚCL, LAA, experimental, odtrhové třepetání, zkoušky, materiály, výzkum

Průmyslové ventilátory - research projekt, vrtule, rotor, ventilátor, list, lopatka, dřevo, kompozit, hliníkové slitiny, aerodynamika, optimalizace, návrh, konstrukce, výroba, analýza, experimental, zkoušky, materiály, výzkum, průmyslové ventilátory v Praze, průmyslové ventilátory v ČR

Turbínové motory - zkoušení lopatkových strojů, měření vibrací, rychloběžné rotory, CFD výpočty spalovacích komor a lopatkových strojů, konstrukce zkušebních zařízení lopatkových strojů, analýzy spolehlivosti FMEA a FMECA, návrh a konstrukce rychloběžných ozubených převodů, systémový návrh a simulace řídících systémů turbínových motorů, fire tests, turbínové motory v Praze, turbínové motory v ČR

 

Výroba

Kompozitní díly - kompozity, návrh, konstrukce, analýza, výroba, zkoušky, výzkum, matrice, vlákno, vyztužené plasty, vláknem vyztužené plasty, kontaktní laminace, překryty antén, antény, radarové systémy, radary, radomy.

3D měření - geometrie, měření, 3D, ACCURA, vyhodnocení, analýza, CAD, modelování

Speciální technologie a služby

Kompozitní technologie - Kontaktní laminace, kompozit, kompozity, technologie, GFRP, CFRP, FRP, sklo, uhlík, Kevlar, aramid, epoxy, epoxid, kontaktní laminace, RTM, RFI, VIP, prepreg, autokláv, matrice, výztuž, vlákno, vlákna, plasty, konstrukce, výpočty, MKP, simulace, výroba, prototyp, prototypy, model, modely, forma, formy, resin transfer molding, moulding, rtm, compozite, composite, kompozitní konstrukce, recyklace kompozitů, kompozitní technologie v Praze, kompozitní technologie v ČR, Praha

Technologie třecího svařování s promíšením (FSW – Friction Stir Welding) - FSW, friction stir welding, třecí svařování, frikční svařování, třecí svařování s promíšením, kombinované třecí svařování, svařování, spojování, spojovací technologie, moderní technologie, svařování hliníkových slitin, svařitelnost, obtížně svařitelné materiály, vnitřní pnutí po svaření, hliníkové slitiny

Obecné pojmy - letecký výzkum, letecký výzkum v Praze, letecký vývoj v Praze, letadla, letouny, letectví, letecký, kosmické aktivity, kosmický výzkum, kosmický výzkum v Praze, letecký průmysl, leteckého, letecké zkušebnictví, letecké zkušebnictví v Praze, certifikace, certifikační zkoušky, akreditované laboratoře, akreditované laboratoře v Praze, akreditované zkušebnictví, akreditované zkoušky, akreditované zkoušky v Praze, zkušebnictví, zkoušení, zkoušky, zkušební práce,  testy, experimenty, vývojové práce, engineering, Praha, nabídka volných pracovních míst, volná pracovní místa, zaměstnání, české letectví, zkoušky leteckých konstrukcí, zkoušky leteckých konstrukcí, zkoušky draků letounů, výzkumná organizace, zkušební laboratoře, zkušební laboratoře v Praze, zkušební laboratoře v ČR.