Funkční vzorky (G-funk)

Funkční vzorky (G-funk)

Název

Popis

Další informace

Ostřiková tryska pro Phased Array sondu pro kontrolu rádiusových přechodů (2019)

V průběhu řešení projektu DKRVO-IFRAME byla vyvinuta speciální ostřiková tryska pro Phased Array sondu Olympus 5CC25-32-R4, která je určena pro NDT kontrolu rádiusových přechodů zkoušených dílů. Skořepina trysky a přechodový adaptér pro její upevnění na 3-osém NDT manipulátoru byly vyrobeny pomocí 3D tisku metodami SLS a FDM. Realizované testy na etalonu z termoplastického kompozitu s umělými vadami prokázaly funkčnost daného konstrukčního řešení. Tryska je zvláště vhodná pro automatizovanou kontrolu rádiusových přechodů u dílů, které kvůli své velikosti nebo materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nemohou být vloženy do imerzní nádrže.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Stand pro analýzu dynamiky lopatkových kol (2019)

 

Funkční vzorek představuje experimentální zkušební zařízení sloužící k identifikaci dynamických vlastností rotujícího lopatkového kola. Experimentální zařízení napodobuje provozní zatížení lopatkového kola, které je definováno harmonickým buzením. Experimentální zařízení je schopno měřit dynamickou odezvu na jednotlivých lopatkách za rotace. Dynamická odezva je měřena pomocí laseru a sadou zrcadel.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Soustava vyfukování pro aktivní řízení proudu (2019)

Modulární laboratorní soustava byla navržena pro experimentální část výzkumu aktivního řízení proudu pomocí vyfukování. Variabilní struktura umožňuje různé metody vyfukování, kontinuální, pulzní pomocí elektronickomechanických ventilů, pulzní pomocí fluidického ventilu. Bylo vyrobeno jádro soustavy v podobě měřicí trati s proporcionálním ventilem, clonovým průtokoměrem, tlakoměry, teploměrem a příslušným potrubím. Byla navržena, vyrobena a ověřena řídicí regulační soustava pro měřicí trať včetně řídicího softwaru s hmotnostním průtokem vzduchu jako zadávaným řídicím parametrem. Základní funkčnost soustavy byly ověřeny pokusnými měřeními s kontinuálním vyfukováním ze štěrbiny, s kontinuálním vyfukováním z dvojice elektronickomechanických ventilů Matrix a s pulsním vyfukováním s využitím nově navrženého a vyrobeného fluidického ventilu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Tenzometrická senzorová síť (2019)

Navržená implementace senzorové sítě se skládá z výkonné serverové aplikace, grafického uživatelské aplikace a bezdrátových tenzometrických uzlů o dvanácti kanálech. Zpráva popisuje stav vývoje ke konci roku 2019, kdy byl vyroben jeden prototyp. Na tomto prototypu byla odladěna základní funkcionalita v laboratorních podmínkách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro cyklické torzní zatěžování trubkových těles s možností působení osového tahového předpětí (2019)

Speciální zkušební zařízení slouží k životnostním (únavovým) zkouškám těles při krutovém namáhání. Zkoušen může být jak základní materiál, tak zejména celé konstrukční uzly. Vzorek je na jedné (spodní) straně pevně upnut do základové konstrukce zkušebny, na druhý konec pak excentricky působí cyklická síla vyvolávající torzní namáhání. Jako generátor cyklické síly lze použít různé zdroje (pulsátory), v našem případě to byl elektrodynamický vibrátor. Horní část vzorku je uložena v masivním rámu a ložisku, které umožňuje jeho kroucení, ale potlačuje ohybovou deformaci. Součástí tohoto uzlu je také adaptér pro připojení kladkového závěsu pro možnost vyvození tahového předpětí v ose vzorku pomocí lan. 

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci projektu ARGOS (Clean Sky 2) za finanční pomoci Evropské komise.

Podléhá obchodnímu tajemství

Hydrofobní vrstva u titanových slitin Ti-6Al-4V (2019)

Problematika námrazy pevného povrchu je aktuálním problémem především v odvětví dopravy, konkrétně v leteckém průmyslu. V současné době je tento nežádoucí jev řešen pasivním (postřik) nebo aktivním (vyhřívání, vzduchové polštáře apod.) přístupem. Tento výsledek pojednává o možnosti přípravy hydrofobního povrchu a jeho vlivu na eliminaci vzniku námrazy na kovech, konkrétně na titanové slitině Ti-6Al-4V. Technologický postup protinámrazové povrchové úpravy na titanové slitině Ti-6Al-4V a její vliv na eliminaci vzniku námrazy a adhezi k povrchu na titanové slitině.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Voština zhotovená z geopolymerního vláknového kompozitu (2019)

Žáruvzdorná voština o nízké měrné hmotnosti, sloužící jako jádro sendvičové struktury, s buňkami tvaru pravidelného n-úhelníku, vyrobená z kompozitního materiálu, sestávajícího z výztužných vláken a matrice, kde materiálem matrice je geopolymer, složený z páleného lupku, amorfního oxidu křemičitého a vodného roztoku křemičitanu draselného nebo sodného. Výztužná vlákna se vyznačují vysokým modulem pružnosti v tahu, jsou nehořlavá, resistentní vůči působení alkálií a mohou být uspořádána v libovolné textilní formě, vhodné ke zpracování do podoby kompozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Modelová větrná elektrárna (2019)

Výsledkem je funkční vzorek větrné turbíny, sloužící k experimentálnímu stanovení fyzikálních charakteristik pro výzkum a vývoj strojů v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů. Využití se předpokládá především v aerodynamickém tunelu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Trať iontového motoru (2019)

Zpráva popisuje trať iontového motoru realizovanou ve VZLU. Trať iontového motoru je určena primárně k měření tahu „air (atmosphere) breathing electric propulsion - ABEP“ iontového motoru používajícího jako palivo zbytkovou atmosféru Země v nadmořských výškách cca 120-300 km tzv. VLEO (Very Low Earth Orbit). Cílem návrhu tratě iontového motoru je simulovat v pozemských podmínkách prostředí obklopující satelit na VLEO a zároveň změřit vlastnosti iontového motoru a umožnit provedení kvalifikace tohoto zařízení. Konstrukční úpravou tratě lze kvalifikovat i měřit tah standardních iontových motorů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor interiérového panelu letadla vyrobený z kompozitu vyztuženého vlákny z geopolymeru (2019)

Realizace demonstrátoru č. 2 prokázala vyrobitelnost skutečné vnitřní části letadla z anorganického kompozitního materiálu na bázi geopolymeru. Byla použita standardní sériová forma i běžný postup výroby vakuového vaku bez komplikací. Byly vyrobeny celkem tři výlisky Demonstrátoru: Výlisek A byl určen pouze k výstavním účelům. Jeho povrch byl značně vyplněn a natřen (a jeho hmotnost přesáhla očekávanou hodnotu, ale zde zde nebylo prioritní kritérium). Výlisek B byl podroben prodlouženému testu pronikání plamenem (10 minut místo předepsaných 5 minut). Konstrukce a materiál výlisku B vykazovaly (jak se očekávalo) mimořádnou požární odolnost a zanedbatelné emise kouře během zkoušky. Geopolymerní voštinové jádro nezpůsobilo „polštářový efekt“, jak bylo pozorováno při předchozích testech na jádrech organických sendvičů, a část si po testu zachovala velmi dobrou strukturální integritu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu Future Sky Safety (Horizon 2020) financovaný Evropskou komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Odstraňovač starých nátěrů (2019)

Funkční vzorek byl vyvinutý ke snímání starých nátěrů používaných k povrchové ochraně letecké techniky bez poškození základního materiálu. Jedná se o směs tixotropního charakteru, která difunduje k podkladu, narušuje vazby mezi nátěrem a substrátem a usnadňuje jeho odstranění. Směs neobsahuje žádné agresivní složky a je možné ji aplikovat i na svislé plochy. Testované odstraňovače byly navrženy tak, aby vyhovovaly posledním požadavkům na ekologii a zároveň nepoškozovaly základní materiál.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Výsledek je ve spoluvlastnictví

Nátěrový systém vhodný pro extrémní klimatické podmínky (2019)

Funkční vzorek byl vyvinutý k povrchové ochraně vnějších částí letadel za podmínek působení extrémního klima. Základním požadavkem bylo zachování výborné přilnavosti nátěrového systému i při působení extrémních podmínek, což bylo prověřeno dle dohodnuté metodiky. Nátěrový systém byl navržen tak, aby splňoval podmínky, které požadoval koncový uživatel, tj. Aircraft Industries. Velkou roli hraje i ekologické hledisko, protože roste snaha o minimalizaci zátěže životního prostředí. Nátěrový systém je tvořen dvěma nátěrovými hmotami - základní epoxidovou barvou a vrchní polyuretanovou barvou.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Výsledek je ve spoluvlastnictví

Interiérové nátěry se sníženou hořlavostí (2019)

Funkční vzorek, vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátového kopolymeru, vyniká především sníženou hořlavostí a nízkým obsahem těkavých organických látek při zachování transparentní povahy, vysokého lesku a dobrých mechanických vlastností, zejména z pohledu flexibility, adheze a houževnatosti. Může najít uplatnění v aplikacích, kde jsou ošetřené povrchy předmětů vystaveny riziku požáru. Funkční vzorek může zastávat jak funkci základního nátěrového systému, tak svrchní ochranné vrstvy a zajistit v případě požáru chráněnému povrchu prodloužení životnosti a zachování funkčních vlastností.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Výsledek je ve spoluvlastnictví

Speciální nátěrový systém pro aplikaci v letectví (2018)

Výsledkem řešení projektu je speciální nátěrový systém, jehož aplikace na exponované plochy letadel přinese zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození těchto ploch. Vyvinutý nátěrový systém je tvořen základní antikorozní epoxidovou barvou (S2318 NG) s vrchním polyuretanovou vrstvou (U2081 NG), na kterou byl aplikován transparentní lak Synpo PU 186L. Základní antikorozní vrstva a vrchní polyuretanová vrstva jsou v současnosti využívány v letectví pro aplikaci na vnější části letadel. Použitím další vrstvy, kterou byl transparentní lak Synpo PU 186L, došlo ke zvýšení životnosti nátěrového systému a zlepšení jeho ochranné funkce v abrazivním a erozivním prostředí. Podkladový nátěr tvoří nátěrový systém se sníženým obsahem VOC (S2318 NG + U2081 NG) vyvinutý k povrchové úpravě vnějších částí letadel rovněž v rámci projektu TE02000011. Uvedený nátěr je určen převážně na hliníkové slitiny, ze kterých jsou tyto díly vyrobeny.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Výsledek je ve spoluvlastnictví

Funkční vzorek zařízení pro zkoušky akustické únavy panelů (2018)

Funkční vzorek zařízení pro zkoušky akustické únavy panelů byl postaven v modulárním provedení na principu zatěžování postupnou podélnou akustickou vlnou. Akustické vlny jsou generovány elektrodynamickými reproduktory, přechodové úseky upravují aktivní oblast membrány na průřez akustického kanálu a udržují rovinnost akustické vlny. To umožňuje - snadné modelování akustické vlny a její pohyb v FE simulacích prováděných experimentů, - minimalizace tvorby stojatých vln ve srovnání s kolmými dopady rovinné akustické vlny - relativně velký rozsah kmitočtů akustického zatížení je k dispozici až do rozpadu rovinných akustických vln.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Regulátor odmrazovacího systému (2018)

Regulátor slouží k řízení topných členů odmrazovacího systému listů vrtule. Součástí je i bezdrátová telemetrie umožňující měřit až 48 kanálů s teplotními snímači.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV10556 "Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí" s finanční podporou MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Hyperspektrální Dozimetr (2018)

Výsledek popisuje funkční vzorek HyperSpektrálního Dozimetru (HSD) vyvinutého pro misi nanosatelitu VZLUSAT2. Jedná se o inteligentní digitální čidlo radiace, které je v nízkých energiích schopno měřit spektra a pro vyšší energie sloužit jako dozimetr. HSD dosahuje parametrů, které odpovídají o řád větším a hmotnějším přístrojům.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek CubeSat Payload Computer (2018)

Výsledek popisuje funkční vzorek CubeSat Payload Computeru. Pro misi VZLUSAT-2 byl vyvinut jednotný počítač pro payloady a akční členy postavený na odolném jednočipovém počítači MSP430FR5969. V případě potřeby jej výrobce dodává i v radiačně odolné variantě se Single Event Latchup imunitou. Na CubeSat Payload Computeru je možné provozovat FreeRTOS a pomocí komunikačního protokolu CSP (CubeSat Space Protokol) realizovat decentralizovaný systém.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro vysokorychlostní kalibrace sond (2018)

Nové kalibrační zařízení bylo vybudováno jako součást cirkulačního aerodynamického tunelu v laboratoři Aerodynamiky vysokých rychlostí (AVR) VZLÚ. Aerodynamický tunel je poháněn dvanáctistupňovým radiálním kompresorem. Machovo (M) a Reynoldsovo (Re) čísla mohou být měněna pomocí otáček kompresoru a celkovým tlakem v okruhu aerodynamického tunelu pomocí sady vodokružných vývěv. Zařízení sestává z osově symetrické podzvukové trysky s výstupním průměrem de = 100 mm. Podzvuková tryska je určena pro režimy až do M = 1 na výstupu trysky. Na vstupu trysky je umístěn usměrňovač a síta pro zajištění laminárního toku proudění na výstupu trysky. Podzvuková tryska může být doplněna transsonickou štěrbinovou tryskou nebo nadzvukovou pevnou tryskou pro nadzvukové výstupní rychlosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro zatěžování lepených spojů s přenosem zatížení v tlaku (2018)

Je dokumentován návrh a realizace přípravku pro zatěžování lepených spojů s přenosem zatížení v tlaku. Přípravek se používá pro vyhodnocení růstu únavové trhliny při cyklickém střídavém zatěžování v tahu a tlaku. Na vzorcích lze posuzovat účinnost technologií pro zpomalování růstu trhlin v přeplátovaném spoji.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro segmenty spalovacích komor (2017)

Zkušební zařízení umožňuje zkoušky segmentů spalovacích komor v rozsahu vstupního vzduchu 1-6,5 bar při teplotě 120-300°C. Dodávka paliva je pak řízena v rozsahu tlakovém rozsahu 0-1,5MPa. Zkušení zařízení je dále vybaveno měřící tratí pro měření teplotního pole ve výstupu ze spalovací komory a tlakovými čidly pro zjistění tlaku v jednotlivých částech spalovací komory a také celkové tlakové ztráty komory. Zařízení je dále vybaveno optickými vstupy pro měření laserovými metodami (PIV, OH-PLIF) v primární zóně spalovací komory.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 7E12035 ESPOSA, financovaného Evropskou Komisí a dofinancovaného MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Modifikovaná spalovací komora JETIS (2017)

Jedná se o modifikovanou spalovací komoru JETIS určenou pro malé turbínové motory. V základním uspořádání je komora navržena jako protiproudá s 12 tryskami. Komora JETIS se vyznačuje unikátním systémem stabilizace plamene v primární zóně pomocí vytvoření silného víru. Předmětem modifikací je zejména změna úhlu primárního distribučního potrubí a následně úpravy distribuce vzduchu v sekundární zóně pro lepší homogenizaci teplotního pole na výstupu ze spalovací komory.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 7E12035 ESPOSA, financovaného Evropskou Komisí a dofinancovaného MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek systému řízení tříosé orientace a stabilizace (2017)

Funkční vzorek představuje HW Systému řízení tříosé orientace a stabilizace pro družici VZLUSAT-2. Systém se skládá z desky plošného spoje, na kterou jsou připojeny magnetické cívky tvořící aktuátory a magnetometr tvořící detekční senzor systému řízení orientace a stabilizace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek Palubního počítače OBC (2017)

Funkční vzorek představuje HW Palubního počítače OBC pro misi VZLUSAT-2. Počítač byl vyvinut na základě zkušeností z mise VZLUSAT-1. V budoucnu předpokládáme experimentální ověření palubního počítače OBC v kosmicky ekvivalentních podmínkách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Slitiny s vysokou entropií jako povlak aplikovaný elektrochemicky z vodné lázně (2017)

Funkční vzorek (slitinový povlak) byl na základě ověření vlastností vyroben. Funkční vzorek zde představuje systém nové povrchové technologie, která byla demonstrována na šroubu, který se běžně používá v leteckém průmyslu, konkrétně v konstrukci dveřních systémů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Testovací stav pro zkoušky hořlavosti CS-25 appendix F part III (2017)

Podle předpisu CS-25 appendix F part III byl navržen, vyroben a sestaven testovací stav pro testování hořlavosti leteckých materiálů. Následně byl proveden vývoj a ladění zařízení tak aby splňovalo požadavky výše zmíněného předpisu. Zařízení bylo uvedeno do provozu ověřením schopnosti provádět testy hořlavosti v souladu s požadavky předpisu CS-25 appendix F part III.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Testovací stav pro testy hořlavosti podle CS-25 appendix F part I (2017)

Podle předpisu CS-25 appendix F part I byl navržen, vyroben a sestaven testovací stav pro testování hořlavosti leteckých materiálů. Následně byl proveden vývoj a ladění zařízení tak aby splňovalo požadavky výše zmíněného předpisu. Zařízení bylo uvedeno do provozu ověřením schopnosti provádět testy hořlavosti v souladu s požadavky předpisu CS-25 appendix F part I.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vířič firetest II profil A (2017)

Vířič slouží k cílené distribuci teplotního pole výstupního otvoru zkušebního zařízení Firetest II. Kombinace oborů mechaniky tekutin, spalování a termodynamiky má za následek vznik unikátního, i když jednoduchého vířiče vytvoření požadované distribuce teplotního pole. V závislosti na okolních podmínkách je možné dosahovat požadovaného teplotního rozložení v měřicí rovině testovacího zařízení.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vířič firetest II profil B (2017)

Vířič slouží k cílené distribuci teplotního pole výstupního otvoru zkušebního zařízení Firetest II. Kombinace oborů mechaniky tekutin, spalování a termodynamiky má za následek vznik unikátního, i když jednoduchého vířiče vytvoření požadované distribuce teplotního pole. V závislosti na okolních podmínkách je možné dosahovat požadovaného teplotního rozložení v měřicí rovině testovacího zařízení.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek optického modulu a detektoru pro raketový experiment (2017)

Návrh byl založen na koncepci optického buffle, který se standardně používá pro raketové experimenty Sounding raket NASA. Jedná se o jednoduchou konstrukci bufflu kvádrového tvaru s ukotvením na jedné ze základen kvádru, kde je buffle pomocí patek připevněn k mezistěně Sounding rakety. V rámci tohoto projektu byl navržen, sestaven, otestován (environmentální i optické testy) a naistalován širokoúhlý optický rentgenový přístroj REX (Rocket EXperiment), který se skládá ze dvou částí - vakuové a Hermetic boxu. Vakuová část obsahuje 2 rentgenové dalekohledy, jeden s ohniskovou vzdáleností 250 mm a druhý s ohniskovou vzdáleností 1400 mm. Kromě toho je ve vakuové části umístěna VIS kamera pro ověření orientace dalekohledů a IR kamera s širokým zorným polem. Hermetic box obsahuje všechnu palubní elektroniku včetně vlastních baterií pro napájení elektroniky i všech detektorů vakuové části. Hermetic box obsahuje 2 sady elektroniky čítající baterie, DC/DC převodník a palubní počítač. Pro projekt REX byl zvolen malý komerční počítač ODROID. K prvnímu palubnímu počítači je připojen optický systém, který obsahuje 2D rtg. širokoúhlou optiku typu „račí oko“ (LE) a upravený Timepix, ke druhému je připojen optický systém, který obsahuje 1D rtg. širokoúhlou optiku typu „račí oko“ (LE) a upravený Timepix a VIS kamera a IR kamera. Detektory typu Timepix jsou na elektronice Risesat.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04011295 "Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix" (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Inovovaný radiální středotlaký ventilátor s vysokou obvodovou rychlostí - vliv mezilopatek v oběžném kole (2017)

Návrh variant oběžných kol s vloženými lopatkami v průtočném kanále oběžného kola. Studium vlivu na aerodynamické a akustické parametry pomocí metody CFD. Výroba a verifikace parametrů na modelovém zařízení. Pevnostní a frekvenční kontrola dílů oběžných kol.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování (2017)

Prezentovaný funkční vzorek slouží jako zařízení pro hromadné kataforetické lakování.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019  - Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nový nátěrový systém se sníženým obsahem VOC pro letecký průmysl – panely trupu letadla (2017)

Funkční vzor se týká vyvinutého nátěrového systému nátěru aplikovaného dle metodiky výrobce letadel Aircraft Industries, na zkušební panely pro ověření aplikačních, fyzikálně-mechanických a vizuálních vlastností.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 - Centrum výzkumu povrchových úprav" (2015-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nový nátěrový systém se sníženým obsahem VOC pro letecký průmysl – ocasní plochy letadla (2017)

Funkční vzor se týká vyvinutého nátěrového systému nátěru aplikovaného dle metodiky výrobce letadel Aircraft Industries, na ocasní plochy letadla, které bude využíváno k běžným komerčním záležitostem a které bude ověřovat vlastnosti vyvinutého nátěrového systému v reálném provozu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 - Centrum výzkumu povrchových úprav" (2015-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek tvarového zámku lepeného spoje (2017)

Funkční vzorek tvarového zámku lepeného spoje ve formě vyrobeného zkušebního tělesa typu „dvoukořen“ imituje způsob ukotvení kompozitových potahů rotorové lopatky ventilátoru. Lepený spoj obou polovin potahu k ocelovému trnu opatřenému tvarovým zámkem, který zabraňuje svlečení kompozitních potahů z ocelového trnu v případě selhání lepeného spoje je dále pojištěn vnějšími přelepy a bandáží za tvarovým zámkem tvořenou jednosměrnou vysokopevnostní tkaninou. Tato bandáž v kombinaci s tvarovým zámkem je schopna udržet potahy za rotace i po selhání lepeného spoje.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 - Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení  (2014-2017) finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro simulaci olejového systému (2017)

Zkušební zařízení pro simulaci funkce olejového systému turbovrtulového motoru série GE-H75 upraveného pro akrobatické aplikace. Zkušební zaříení je schopno simulovat akrobatické polohy motoru díky nezávislé rotaci ve dvou osách s rychlostí rotace 1 rad/s v rozsahu náklonu od -180° do + 180° a rotace podél osy motoru od 0° do 360°.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02010111 - Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie (2016-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek nového stupně s vyšší účinnsotí IR_v1 (2017)

Nově navržený stupeň byl konstrukčně navržen, poté hmotně realizován a byly ověřeny jeho charakteristiky na zkušebním zařízení VZLÚ. Realizovaný funkční vzorek umožnil provést a v budoucnu umožní nadále provádět experimentální výzkum proudění a měření vnějších charakteristik na brzdě i detailní proměření proudových polí pro dvě varianty stupně s dvěma rozváděcími lopatkami.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 - Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu (2016)

Tvar a dimenze dílu byl navržen v konzultaci s potenciálním zákazníkem. Návrh dílu byl proveden pomocí MKP a simulace tvářecího procesu. Demonstrátor byl podroben mechanickým zkouškám. Výsledkem byl demonstrátor a zpráva o zkoušce.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 - Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí (2013 - 2016) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor výlisku z pelet (2016)

Tvar a dimenze dílu byl navržen v konzultaci s potenciálním zákazníkem. Návrh dílu byl proveden pomocí MKP a simulace tvářecího procesu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 - Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí (2013 - 2016) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek gelcoatu na bázi karbidu křemíku (2016)

Funkční vzorek gelcoatu, který byl připraven dle vlastní receptury z běžných surovin. Připravený gelcoat na bázi modifikované pryskyřice MGS 385 s karbidem křemíku je vhodnou alternativou ke komerčním produktům.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzor - přípravek pro měření interlaminární smykové pevnosti (2016)

Díky navrženému přípravku je možné měřit smykovou pevnost kompozitních materiálů s vyloučením přídavných nežádoucích vlivů za zkoušku. Jedná se o unikátní přípravek, který není dostupný na trhu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek - zkušební stand pro hodnocení vysokorychlostních impaktů plochých zkušebních panelů (2016)

Výsledkem je funkční vzorek, který představuje zkušební stand pro hodnocení vysokorychlostních impaktů plochých zkušebních panelů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Univerzální zařízení pro výzkum odezvy kompozitních materiálů na vysokorychlostní impakty (2016)

Účelem zařízení je experimentální výzkum dynamické odezvy během vysokorychlostního impaktu – to znamená impaktu ptáka nebo kroupy při letové rychlosti (takzvaný “bird-strike” nebo “hail-strike”). Zařízení je určeno k uchycení vzorku při impaktu projektilu (ptáku nebo kroupy) vystřeleného z pneumatického děla. Konstrukce zařízení umožňuje impakt pod libovolným úhlem (od 0° do 90°), aniž by se měnil bod impaktu. Měření dynamické odezvy je realizováno siloměry.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek rámu uchycení kompozitních panelů pro vysokorychlostní impaktní zkoušky (2016)

Výsledkem je funkční vzorek rámu uchycení kompozitních panelů pro vysokorychlostní impaktní zkoušky. Návrh rámu uchycení vychází z principu takzvaného geometrického zámku. 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Single channel X-ray detector (2016)

Předmětem funkčního vzorku je Single channel X-ray detector. Detektor je jednokanálovým detektorem radiace v oblasti rentgenového pásma. Používá křemíkovou PIN diodu jako senzoru radiace s detekční elektronikou.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Upínací systém pro ultrazvukovou kontrolu v imerzní vaně (2016)

Unikátní modulární systém slouží pro ustavení kontrolovaných dílů během jejich nedestruktivní kontroly v imerzní nádrži. Systém se skládá z řady nerezových prvků, jejichž kombinací je možné sestavit vhodný upínací přípravek pro bezpečné ustavení kontrolovaného dílu do jednoznačně definované polohy. Systém je vhodný pro upínání jak rovinných, tak i zakřivených dílů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Systém napájení žhavených anemometrických snímačů s konstantním proudem a možností amplitudové modulace (2016)

Systém napájení žhavených anemometrických snímačů, který využívá místo udržování konstantní teploty udržování konstantního proudu protékajícího snímači. Snímačem prochází konstantní proud, který má takovou hodnotu, aby čidlo mělo teplotu v klidu (bez průtoku tekutiny) např. 150°C. Tato teplota určí elektrický odpor drátku (zpravidla jednotky Ohmů) a tím také velikost napětí, které je na obou koncích čidla. Při zvyšujícím se průtoku tekutiny toto napětí klesá a elektronika ho po patřičném zesílení může vyhodnotit a tím i určit fluktuace rychlosti proudění tekutiny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení umožňující simulaci 1,5 stupňového uspořádání turbínového stupně (2016)

Zařízení umožňuje studovat vliv předchozího stupně na proudění v rozvaděči následujícího stupně s cílem získat důležité poznatky pro tvorbu ztrátových modelů při návrhu nových turbínových stupňů. Zařízení rozšiřuje možnosti stávajícího zkušebního turbínového zařízení VZLÚ. Umožňuje měření nestacionárních proudových rozruchů ve vícestupňovém turbínovém uspořádání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka axiálního ventilátoru s vysokým podílem technologie „additive manufacturing“ (2016)

Kompozitová lopatka průmyslového ventilátoru s vysokým podílem technologie „additive manufacturing“. Lopatka je tvořena vnější tvarovou skořepinou zhotovenou z termoplastického polymeru metodou „additive manufacturing“ (3D tisk) a vnitřní nosnou částí, tvořenou uhlíko-epoxidovým kompozitem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka axiálního ventilátoru s integrální výztuhou (2016)

Kompozitová lopatka průmyslového axiálního ventilátoru nového konstrukčního pojetí. Cílem je redukce pracnosti výroby a výrobních nákladů při zachování či zlepšení provozních parametrů lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální rotor axiálního ventilátoru osazený kompozitními lopatkami na bázi geopolymerní matrice (2016)

Rotor axiálního ventilátoru osazený kompozitními lopatkami na bázi geopolymerní matrice. Rotor je určený pro úvodní zkoušky za rotace při normálních podmínkách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Telemetrie 2016

Funkční vzorek realizuje bezdrátovou telemetrii pro měření jednoho kanálu tenzometrického snímače a šesti kanálů teplotních snímačů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Jednoduchý záznamník signálů z tenzometrických snímačů (2016)

Funkční vzorek realizuje jednoduchý záznamník maximální a stejnosměrné složky dvou tenzometruckých kanálů. Hlavním rysem implementace je realizace na míru s ohledem na zástavbu na malou dřevěnou vrtuli.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vzorky s etalonovými vadami pro elektrickou impedanční tomografii (2016)

Funkční vzorek dokumentuje návrh, výrobu a další nezbytnou přípravu sady CFRP vzorků s etalonovými vadami. Součástí sady vzorků je i příslušná sada síťových modelů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka axiálního ventilátoru z kompozitu na bázi geopolymerní matrice (konstrukční varianta pro experimentální rotor) (2016)

Teplotně odolná lopatka rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovená z geopolymerního kompozitu a oceli.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Multiplexer pro elektrickou impedanční tomografii (2016)

Multiplexer v elektrické impedanční tomografii slouží k přepínání elektrodových párů pro buzení či pro měření okrajových napětí na měřeném tělese. Funkční vzorek realizuje takovýto multiplexer v konfiguraci 32:4 s možností aktivního stínění měřicích elektrod a volbou libovolného stimulačního a měřicího vzoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Hydraulický deskový lis (2016)

Hydraulický deskový lis pro výrobu rovinných zkušebních panelů a jednoduchých tvarových výlisků z kompozitů na bázi geopolymerní matrice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Polohovací rameno pro Laserový vibrometr u zkušebního zařízení SPB (2016)

Polohovací ramenu je učeno pro laserový vibrometr. Rameno zjednodušuje měření dynamické odezvy u periodických rotačních částí např. integrální lopatková kola. Rameno umožňuje měření identických pozic lopatek na celém lopatkovém kole. Identické nastavení je zajištěno pohonem ramene v ose lopatkového kola.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Profily lopatkových stupňů (2016)

Jedná se o profily prizmatických lopatkových mříží pro testování parametrů v rámci výzkumu zlepšení návrhového modelu. Profil s označením PXXa je určen pro tvorbu rozváděcích prismatických lopatek. Označení XX udává velikost tětivy profilu. Pro potřeby testování byla zvolena tětiva o velikosti 50 mm.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017)“ s finanční podporou TA ČR.

 

Podléhá obchodnímu tajemství

Ovladače pro pohony manipulátorů sond (2016)

Jedná se o elektronické zařízení vyvinuté pro ovládání krokových motorů ovládající manipulátory sond. Zařízení je tvořeno elektronickou kartou, která je ovládána původním softwarem. Zařízení umožňuje velmi přesné polohování sond v několika osách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vyvíječ dýmu pro transonické tunely (2016)

Pro potřeby vyvíjet částice (dým) pro optická měření rychlostního pole v měřících prostorech transonických tunelů pracujících v podtlakovém režimu byl vyvinut vyvíječ dýmu. Zařízení pracuje na principu vypařování dýmotvoné látky v trubici, která je zahřívána na požadovanou teplotu. Zařízení je vybaveno elektronickou regulací a ovládáním.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles (2015)

Návrh a realizace zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Gear wheel Optimized Design pinion B00 / Gear wheel Optimized Design pinion A10 / Gear wheel Optimized Design pinion A20Gear wheel Optimized Design pinion A30 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel B00 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A100 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A20 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A30 (2015)

Gear wheel teeth profile has tooth height modification, which respect temperature difference between matting gear wheels. Deformation caused by temperature difference of matting wheels is accounted together with flexible deformations of gear teeth. This modification is applied for full length of mesh (tooth height). Temperature of wheel can be different than temperature of pinion due to in every mesh, heat is generated. For every full revolution of wheel, with increasing of gear ratio, pinion will revolve faster and heat transferred to pinion will be spread to less teeth (in gear ratio four, pinion will receive four times more heat from mesh to tooth than wheel). Numeric calculation of this problem is very difficult (combination of deformation calculations, contact problems, fluid flow simulation and heat transfer, mostly nonstationary problems). Due this reason, experimental way was used. This gear wheel with tooth height modification is one of set of wheels allowing to investigate temperature difference of meshing wheels.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Regulátor konstantních otáček elektromechanické vrtule (2015)

Regulátor slouží k regulaci konstantních otáček elektromechanicky stavitelné vrtule pomocí změny úhlu nastavení listů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Ověřovací deska měřicích obvodů elektrické impedanční tomografie (2015)

Zkušební verze obvodů má za cíl poskytnout možnosti nastavení filtrů, aktivního stínění, zesílení či volby typu přístrojového zesilovače. Slouží tak budoucím záměrům v této oblasti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Sada elektrod pro bodové svařování (2015)

Sada elektrod pro bodové svařování je určena pro použití v různých konfiguracích tak, aby s nimi bylo možno pracovat v nejrůznějších, prostorově limitovaných oblastech.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Simulace provozního buzení lopatkových kol (2015)

Experimentální zkušební zařízení je zaměřeno na výzkum v oblasti namáhání lopatkových kol turbínových strojů prostřednictvím simulace provozního buzení, které umožní zjistit detaily namáhání lopatkového kola s vazbou na rozváděcí či difuzorové lopatky, tedy detaily harmonického namáhání lopatek a jejich vázaného kmitání s diskem. Oba problémy umožňují nerovnoměrný přenos sil a energie mezi lopatkami, což v důsledku zapříčiňuje únavové poškození.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru na bázi kompozitu uhlík / geopolymer (konstrukční varianta B) (2015)

Funkční vzorek a ověřovací série teplotně odolných lopatek rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovených z aluminosilikátového kompozitu a oceli. Geometrie lopatky díky geometrickému překroucení představuje reálné, prakticky použitelné provedení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru na bázi kompozitu uhlík / geopolymer (konstrukční varianta A) (2015)

Funkční vzorek a ověřovací série teplotně odolných lopatek rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovených z aluminosilikátového kompozitu a oceli. Geometrie lopatky díky geometrickému překroucení představuje reálné, prakticky použitelné provedení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka ventilátoru s jádrem zhotoveným metodou „additive manufacturing“ (2015)

Funkční vzorek kompozitové lopatky průmyslového ventilátoru s jádrem zhotoveným z termoplastického polymeru metodou „additive manufacturing“ a skořepinou tvořenou uhlíko-epoxidovým kompozitem. Byla ověřena technologie výroby kompozitní lopatky s jádrem vytvořeným metodou aditivního 3D tisku. Tento nový konstrukčně - technologický přístup umožňuje přesnou, cenově efektivní a rychlou výrobu malých sérií lopatek s úplným vyloučením forem a podpůrných přípravků, tak jak bylo dosud praxí.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezešvá kompozitová lopatka ventilátoru s reálnou skladbou vrstev (2015)

Funkční vzorek inovované kompozitové lopatky ventilátoru s reálnou skladbou vrstev, v tzv. bezešvé variantě. Výpočet skladby vrstev byl proveden metodou konečných prvků v MSC PATRAN – Laminate Modeller. Konstrukce lopatky postrádá dosud používané přelepy náběžné a odtokové hrany, které výrobu dílu zatěžovaly vysokou pracností a potřebou zvláštního přípravkového vybavení. Výztuž v oblasti pera lopatky je nově vedena formou kontinuálních návinů po obvodu profilu s jedním spojem natupo. Byla provedena modální analýza lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební těleso pro cyklické ohybové zkoušky (2015)

Zkušební těleso bylo zkonstruováné za účelem validace modelu poklesu tuhosti. Zkušební těleso je zatěžováno jako vetknutý nosník pomocí elekrického aktuátoru. Nárůst posuvů je měřen pomocí laserového čidla polohy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Pulsátor pro cyklické ohybové zkoušky (2015)

Tento jedinečný testovací stroj byl navržen za účelem testování poklesu tuhosti u kompozitních materiálů. Stroj se skládá z elektrického aktuátoru, čidla polohy a siloměru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitní hrdlo sání leteckého motoru s odmrazováním (2015)

Kompozitní hrdlo vstupu vzduchu do turbovrtulového motoru s integrovaným elektrickým odmrazovacím systémem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Proto-Flight Model nanosatelitu VZLUSAT-1 (2015)

Proto-Flight Model (PFM) nanosatelitu VZLUSAT1. Nanosatelit obsahuje jednotlivé elementy platformy a payloadů radiačně odolného kompozitového housingu elektroniky, miniaturizovaného rentgenového dalekohledu a související měřící a vyhodnocovací elektroniky. Tento model bude vynesen na oběžnou dráhu Země jako součást mezinárodní mise QB50.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Stator osového ventilátoru V936 (2015)

Lopatky statorového kola byly navrženy pro ventilátor V936. Úkolem statoru je usměrnění obvodové složky rychlosti do osového směru a tím zvýšení statického tlaku a účinnosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zinkovací lázeň (2015)

Funkční vzorek - nová, slabě kyselá zinkovací lázeň, s nízkým vývojem vodíku.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010844 „Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Mořící inhibitor (2015)

Funkční vzorek mořícího inhibitoru k omezení negativního vlivu kyselin (navodíkování) na kovové materiály.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010844 „Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitní panel na bázi geopolymerního pojivového systému s integrovanými „T“ výztuhami (2015)

Kompozitní panel na bázi geopolymerního pojivového systému s integrovanými „T“ výztuhami, perspektivně použitelný v prostředí se zvýšenými nároky na požární a Fire/Smoke/Toxicity (FST) bezpečnost, např. v interiérech dopravních prostředků, ve stavebnictví, energetice, apod.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma pro výrobu série teplotně odolných ventilátorových lopatek (2015)

Forma pro výrobu ověřovací série teplotně odolných kompozitních lopatek ventilátoru na bázi aluminosilikátové matrice a recyklovaných uhlíkových vláken. Forma je navržena tak, aby umožnila zpracování kompozitu na bázi geopolymeru do požadovaného tvaru a v potřebné přesnosti, řádově pro desítky kusů lopatek.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Systém pro měření rychlosti letícího tělesa při zkouškách nárazem (2015)

Systém pro měření rychlosti letícího tělesa použitého pro zkoušky odolnosti proti nárazu letícím předmětem (často nazývaném bird strike). Systém využívá měření časového intervalu mezi průlety dvěma bránami a výpočtu rychlosti z tohoto údaje.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro zkoušky rychlým zatěžováním (2015)

Účelem zkoušky bylo zjistit materiálové hodnoty vzorků při rychlém zatěžování tj. při rychlosti 5 m/s a 2 m/s. Pro zkoušku bylo navrženo a vyrobeno zkušební zařízení. Zkušební zařízení se skládá: z opěrného sloupu, příčníku, na kterém je upevněn siloměr, vodící tyče s dorazem, po které se posouvá závaží.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI4/600 „Pevná náběžná hrana letounu KC-390“ poskytovatelem MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Univerzální komorový cirkulační systém pro chlazení/ohřev pro teploty -100/+120°C na bázi kapalného dusíku (2015)

Univerzální komorový cirkulační systém zajišťuje temperování oddělené komory, kdy pro ohřev je použito elektrického potrubního ohřevu a pro chlazení vstřikování kapalného dusíku do oběžného kola cirkulačního ventilátoru. Celý proces je řízen samostatným regulátorem PID. Integrovaný počítač slouží k nastavení PID regulátoru a pro měření dat. Limitní provozní teploty systému jsou -100°C a +120°C.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Unášecí pouzdro projektilu (sabot) do vzduchového děla (2015)

Sabot je speciální kontejner, ve kterém je uložen letící předmět (projektil) během pohybu v hlavni vzduchového děla. Sabot je nutný v případech vyšších hmotností projektilů nebo střelby gumových či kovových úlomků, zároveň zlepšuje opakovatelnost střelby a zabraňuje znečištění hlavně.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro vyřezávání sabotu (2015)

Přípravek na vyřezávání sabotu slouží pro výrobu unášecího pouzdra projektilu (sabotu) z polysterenu EPS. Umožňuje snadné vyřezání základního tvaru sabotu pomocí tavné drátové pily na polystyren.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro zastavení sabotu (2015)

Zařízení pro zastavení sabotu slouží pro úplné zastavení sabotu po opuštění hlavně vzduchového děla. Po zastavení sabotu pokračuje v letu pouze projektil, sabot tak nemůže ovlivňovat výsledek zkoušky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro zkoušky smykem na jednoosém zatěžovacím stroji (2015)

Návrh a realizace zařízení pro smykové zkoušky nestandardizovaných zkušebních těles a konstrukčních uzlů typických pro letecké konstrukce. Jedná se o přípravek umožňující ověřit mechanické vlastnosti T-spoje reprezentujícího typické spojení nosného systému pásnice se stojinou nosníku křídla nebo žeber a potahu trupu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kalibrační stend pro ruční pružinový impaktor (2015)

Ruční pružinový impaktor, který slouží k zavádění rázových poškození definovaného tvaru a velikosti do kompozitních konstrukcí se na požadovanou energii impaktu nastavuje pomocí stlačování výměnných pružin. Správnost nastavení, resp. správnost skutečné velikosti energie impaktu, se ověřuje kalibrací přístroje. Byl vyvinut systém pro kalibraci ručního pružinového impaktoru - kalibrační stend, který lze přichytit k pevnému podstavci a zároveň umožňuje pevné uchycení ručního impaktoru včetně impaktovaného kalibračního vzorku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles (2015)

Návrh a realizace zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Opěrný přípravek pro zkoušku krytu gondoly (2015)

Přípravek pro provedení tlakové zkoušky krytu gondoly pro ověření výsledků numerické analýzy a ověření chování gondoly při mechanickém zatížení reprezentujícím reálné zatížení gondoly s uvážením všech relevantních okrajových podmínek.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Sada táhel z lehkých slitin a kompozitů pro buzení konstrukcí (2015)

Funkční vzorek je tvořen sadou táhel z lehkých slitin a kompozitů pro buzení konstrukcí ve speciálních případech. Sada je doplněna o poddajné redukce umožňující malé úhlové natočení budícího místa.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro ultrazvukovou kontrolu lepených spojů (2015)

Byl vyvinut jednoduchý skenovací přípravek pro ultrazvukovou kontrolu lepených spojů kompozitních vzorků během jejich únavových zkoušek. Přípravek umožňuje provádět přesně prostorově definované opakovatelné kontaktní C-skeny pomocí Phased Array sond. Touto cestou je možné sledovat vznik a šíření únavového poškození lepených spojů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058 „Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kmitací váha (2015)

Kmitací váha pro měření tlumicích derivací při klonění tunelových modelů letadel. Váha měří útlum klonivých kmitů modelu pomocí snímače natočení, který je realizovám Hallovým senzorem. Kvůli Hallovu senzoru je váha vyrobena z nemagnetických materiálů. Zvolené uspořádání váhy vyžaduje stabilizaci modelu pomocí externích pružin.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI4/603 „Pokročilé křídlo letounu AJT“ poskytovatelem MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství