Funkční vzorky (G-funk)

Funkční vzorky (G-funk)

Název

Popis

Další informace

Speciální nátěrový systém pro aplikaci v letectví (2018)

Výsledkem řešení projektu je speciální nátěrový systém, jehož aplikace na exponované plochy letadel přinese zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození těchto ploch. Vyvinutý nátěrový systém je tvořen základní antikorozní epoxidovou barvou (S2318 NG) s vrchním polyuretanovou vrstvou (U2081 NG), na kterou byl aplikován transparentní lak Synpo PU 186L. Základní antikorozní vrstva a vrchní polyuretanová vrstva jsou v současnosti využívány v letectví pro aplikaci na vnější části letadel. Použitím další vrstvy, kterou byl transparentní lak Synpo PU 186L, došlo ke zvýšení životnosti nátěrového systému a zlepšení jeho ochranné funkce v abrazivním a erozivním prostředí. Podkladový nátěr tvoří nátěrový systém se sníženým obsahem VOC (S2318 NG + U2081 NG) vyvinutý k povrchové úpravě vnějších částí letadel rovněž v rámci projektu TE02000011. Uvedený nátěr je určen převážně na hliníkové slitiny, ze kterých jsou tyto díly vyrobeny.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 "Centrum výzkumu povrchových úprav" s finanční podporou TAČR.

Výsledek je ve spoluvlastnictví

Funkční vzorek zařízení pro zkoušky akustické únavy panelů (2018)

Funkční vzorek zařízení pro zkoušky akustické únavy panelů byl postaven v modulárním provedení na principu zatěžování postupnou podélnou akustickou vlnou. Akustické vlny jsou generovány elektrodynamickými reproduktory, přechodové úseky upravují aktivní oblast membrány na průřez akustického kanálu a udržují rovinnost akustické vlny. To umožňuje - snadné modelování akustické vlny a její pohyb v FE simulacích prováděných experimentů, - minimalizace tvorby stojatých vln ve srovnání s kolmými dopady rovinné akustické vlny - relativně velký rozsah kmitočtů akustického zatížení je k dispozici až do rozpadu rovinných akustických vln.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Regulátor odmrazovacího systému (2018)

Regulátor slouží k řízení topných členů odmrazovacího systému listů vrtule. Součástí je i bezdrátová telemetrie umožňující měřit až 48 kanálů s teplotními snímači.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FV10556 "Integrovaný protinámrazový systém kompozitních listů leteckých vrtulí" s finanční podporou MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Hyperspektrální Dozimetr (2018)

Výsledek popisuje funkční vzorek HyperSpektrálního Dozimetru (HSD) vyvinutého pro misi nanosatelitu VZLUSAT2. Jedná se o inteligentní digitální čidlo radiace, které je v nízkých energiích schopno měřit spektra a pro vyšší energie sloužit jako dozimetr. HSD dosahuje parametrů, které odpovídají o řád větším a hmotnějším přístrojům.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek CubeSat Payload Computer (2018)

Výsledek popisuje funkční vzorek CubeSat Payload Computeru. Pro misi VZLUSAT-2 byl vyvinut jednotný počítač pro payloady a akční členy postavený na odolném jednočipovém počítači MSP430FR5969. V případě potřeby jej výrobce dodává i v radiačně odolné variantě se Single Event Latchup imunitou. Na CubeSat Payload Computeru je možné provozovat FreeRTOS a pomocí komunikačního protokolu CSP (CubeSat Space Protokol) realizovat decentralizovaný systém.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro vysokorychlostní kalibrace sond (2018)

Nové kalibrační zařízení bylo vybudováno jako součást cirkulačního aerodynamického tunelu v laboratoři Aerodynamiky vysokých rychlostí (AVR) VZLÚ. Aerodynamický tunel je poháněn dvanáctistupňovým radiálním kompresorem. Machovo (M) a Reynoldsovo (Re) čísla mohou být měněna pomocí otáček kompresoru a celkovým tlakem v okruhu aerodynamického tunelu pomocí sady vodokružných vývěv. Zařízení sestává z osově symetrické podzvukové trysky s výstupním průměrem de = 100 mm. Podzvuková tryska je určena pro režimy až do M = 1 na výstupu trysky. Na vstupu trysky je umístěn usměrňovač a síta pro zajištění laminárního toku proudění na výstupu trysky. Podzvuková tryska může být doplněna transsonickou štěrbinovou tryskou nebo nadzvukovou pevnou tryskou pro nadzvukové výstupní rychlosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro zatěžování lepených spojů s přenosem zatížení v tlaku (2018)

Je dokumentován návrh a realizace přípravku pro zatěžování lepených spojů s přenosem zatížení v tlaku. Přípravek se používá pro vyhodnocení růstu únavové trhliny při cyklickém střídavém zatěžování v tahu a tlaku. Na vzorcích lze posuzovat účinnost technologií pro zpomalování růstu trhlin v přeplátovaném spoji.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro segmenty spalovacích komor (2017)

Zkušební zařízení umožňuje zkoušky segmentů spalovacích komor v rozsahu vstupního vzduchu 1-6,5 bar při teplotě 120-300°C. Dodávka paliva je pak řízena v rozsahu tlakovém rozsahu 0-1,5MPa. Zkušení zařízení je dále vybaveno měřící tratí pro měření teplotního pole ve výstupu ze spalovací komory a tlakovými čidly pro zjistění tlaku v jednotlivých částech spalovací komory a také celkové tlakové ztráty komory. Zařízení je dále vybaveno optickými vstupy pro měření laserovými metodami (PIV, OH-PLIF) v primární zóně spalovací komory.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 7E12035 ESPOSA, financovaného Evropskou Komisí a dofinancovaného MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Modifikovaná spalovací komora JETIS (2017)

Jedná se o modifikovanou spalovací komoru JETIS určenou pro malé turbínové motory. V základním uspořádání je komora navržena jako protiproudá s 12 tryskami. Komora JETIS se vyznačuje unikátním systémem stabilizace plamene v primární zóně pomocí vytvoření silného víru. Předmětem modifikací je zejména změna úhlu primárního distribučního potrubí a následně úpravy distribuce vzduchu v sekundární zóně pro lepší homogenizaci teplotního pole na výstupu ze spalovací komory.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 7E12035 ESPOSA, financovaného Evropskou Komisí a dofinancovaného MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek systému řízení tříosé orientace a stabilizace (2017)

Funkční vzorek představuje HW Systému řízení tříosé orientace a stabilizace pro družici VZLUSAT-2. Systém se skládá z desky plošného spoje, na kterou jsou připojeny magnetické cívky tvořící aktuátory a magnetometr tvořící detekční senzor systému řízení orientace a stabilizace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek Palubního počítače OBC (2017)

Funkční vzorek představuje HW Palubního počítače OBC pro misi VZLUSAT-2. Počítač byl vyvinut na základě zkušeností z mise VZLUSAT-1. V budoucnu předpokládáme experimentální ověření palubního počítače OBC v kosmicky ekvivalentních podmínkách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Slitiny s vysokou entropií jako povlak aplikovaný elektrochemicky z vodné lázně (2017)

Funkční vzorek (slitinový povlak) byl na základě ověření vlastností vyroben. Funkční vzorek zde představuje systém nové povrchové technologie, která byla demonstrována na šroubu, který se běžně používá v leteckém průmyslu, konkrétně v konstrukci dveřních systémů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Testovací stav pro zkoušky hořlavosti CS-25 appendix F part III (2017)

Podle předpisu CS-25 appendix F part III byl navržen, vyroben a sestaven testovací stav pro testování hořlavosti leteckých materiálů. Následně byl proveden vývoj a ladění zařízení tak aby splňovalo požadavky výše zmíněného předpisu. Zařízení bylo uvedeno do provozu ověřením schopnosti provádět testy hořlavosti v souladu s požadavky předpisu CS-25 appendix F part III.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Testovací stav pro testy hořlavosti podle CS-25 appendix F part I (2017)

Podle předpisu CS-25 appendix F part I byl navržen, vyroben a sestaven testovací stav pro testování hořlavosti leteckých materiálů. Následně byl proveden vývoj a ladění zařízení tak aby splňovalo požadavky výše zmíněného předpisu. Zařízení bylo uvedeno do provozu ověřením schopnosti provádět testy hořlavosti v souladu s požadavky předpisu CS-25 appendix F part I.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vířič firetest II profil A (2017)

Vířič slouží k cílené distribuci teplotního pole výstupního otvoru zkušebního zařízení Firetest II. Kombinace oborů mechaniky tekutin, spalování a termodynamiky má za následek vznik unikátního, i když jednoduchého vířiče vytvoření požadované distribuce teplotního pole. V závislosti na okolních podmínkách je možné dosahovat požadovaného teplotního rozložení v měřicí rovině testovacího zařízení.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vířič firetest II profil B (2017)

Vířič slouží k cílené distribuci teplotního pole výstupního otvoru zkušebního zařízení Firetest II. Kombinace oborů mechaniky tekutin, spalování a termodynamiky má za následek vznik unikátního, i když jednoduchého vířiče vytvoření požadované distribuce teplotního pole. V závislosti na okolních podmínkách je možné dosahovat požadovaného teplotního rozložení v měřicí rovině testovacího zařízení.

Tento výsledek vznikl v rámci  evropského projektu č. 640597 Future Sky Safety, financovaného Evropskou Komisí.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek optického modulu a detektoru pro raketový experiment (2017)

Návrh byl založen na koncepci optického buffle, který se standardně používá pro raketové experimenty Sounding raket NASA. Jedná se o jednoduchou konstrukci bufflu kvádrového tvaru s ukotvením na jedné ze základen kvádru, kde je buffle pomocí patek připevněn k mezistěně Sounding rakety. V rámci tohoto projektu byl navržen, sestaven, otestován (environmentální i optické testy) a naistalován širokoúhlý optický rentgenový přístroj REX (Rocket EXperiment), který se skládá ze dvou částí - vakuové a Hermetic boxu. Vakuová část obsahuje 2 rentgenové dalekohledy, jeden s ohniskovou vzdáleností 250 mm a druhý s ohniskovou vzdáleností 1400 mm. Kromě toho je ve vakuové části umístěna VIS kamera pro ověření orientace dalekohledů a IR kamera s širokým zorným polem. Hermetic box obsahuje všechnu palubní elektroniku včetně vlastních baterií pro napájení elektroniky i všech detektorů vakuové části. Hermetic box obsahuje 2 sady elektroniky čítající baterie, DC/DC převodník a palubní počítač. Pro projekt REX byl zvolen malý komerční počítač ODROID. K prvnímu palubnímu počítači je připojen optický systém, který obsahuje 2D rtg. širokoúhlou optiku typu „račí oko“ (LE) a upravený Timepix, ke druhému je připojen optický systém, který obsahuje 1D rtg. širokoúhlou optiku typu „račí oko“ (LE) a upravený Timepix a VIS kamera a IR kamera. Detektory typu Timepix jsou na elektronice Risesat.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04011295 "Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix" (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Inovovaný radiální středotlaký ventilátor s vysokou obvodovou rychlostí - vliv mezilopatek v oběžném kole (2017)

Návrh variant oběžných kol s vloženými lopatkami v průtočném kanále oběžného kola. Studium vlivu na aerodynamické a akustické parametry pomocí metody CFD. Výroba a verifikace parametrů na modelovém zařízení. Pevnostní a frekvenční kontrola dílů oběžných kol.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 "Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení"  (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování (2017)

Prezentovaný funkční vzorek slouží jako zařízení pro hromadné kataforetické lakování.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02020019  - Vývoj nové technologie pro hromadné povlakování elektroforetickými nátěrovými systémy" s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nový nátěrový systém se sníženým obsahem VOC pro letecký průmysl – panely trupu letadla (2017)

Funkční vzor se týká vyvinutého nátěrového systému nátěru aplikovaného dle metodiky výrobce letadel Aircraft Industries, na zkušební panely pro ověření aplikačních, fyzikálně-mechanických a vizuálních vlastností.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 - Centrum výzkumu povrchových úprav" (2015-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nový nátěrový systém se sníženým obsahem VOC pro letecký průmysl – ocasní plochy letadla (2017)

Funkční vzor se týká vyvinutého nátěrového systému nátěru aplikovaného dle metodiky výrobce letadel Aircraft Industries, na ocasní plochy letadla, které bude využíváno k běžným komerčním záležitostem a které bude ověřovat vlastnosti vyvinutého nátěrového systému v reálném provozu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000011 - Centrum výzkumu povrchových úprav" (2015-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek tvarového zámku lepeného spoje (2017)

Funkční vzorek tvarového zámku lepeného spoje ve formě vyrobeného zkušebního tělesa typu „dvoukořen“ imituje způsob ukotvení kompozitových potahů rotorové lopatky ventilátoru. Lepený spoj obou polovin potahu k ocelovému trnu opatřenému tvarovým zámkem, který zabraňuje svlečení kompozitních potahů z ocelového trnu v případě selhání lepeného spoje je dále pojištěn vnějšími přelepy a bandáží za tvarovým zámkem tvořenou jednosměrnou vysokopevnostní tkaninou. Tato bandáž v kombinaci s tvarovým zámkem je schopna udržet potahy za rotace i po selhání lepeného spoje.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020228 - Moderní ventilátory pro energetická a ekologická zařízení  (2014-2017) finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro simulaci olejového systému (2017)

Zkušební zařízení pro simulaci funkce olejového systému turbovrtulového motoru série GE-H75 upraveného pro akrobatické aplikace. Zkušební zaříení je schopno simulovat akrobatické polohy motoru díky nezávislé rotaci ve dvou osách s rychlostí rotace 1 rad/s v rozsahu náklonu od -180° do + 180° a rotace podél osy motoru od 0° do 360°.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TH02010111 - Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie (2016-2019) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek nového stupně s vyšší účinnsotí IR_v1 (2017)

Nově navržený stupeň byl konstrukčně navržen, poté hmotně realizován a byly ověřeny jeho charakteristiky na zkušebním zařízení VZLÚ. Realizovaný funkční vzorek umožnil provést a v budoucnu umožní nadále provádět experimentální výzkum proudění a měření vnějších charakteristik na brzdě i detailní proměření proudových polí pro dvě varianty stupně s dvěma rozváděcími lopatkami.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu  TA04020129 - Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu (2016)

Tvar a dimenze dílu byl navržen v konzultaci s potenciálním zákazníkem. Návrh dílu byl proveden pomocí MKP a simulace tvářecího procesu. Demonstrátor byl podroben mechanickým zkouškám. Výsledkem byl demonstrátor a zpráva o zkoušce.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 - Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí (2013 - 2016) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Demonstrátor výlisku z pelet (2016)

Tvar a dimenze dílu byl navržen v konzultaci s potenciálním zákazníkem. Návrh dílu byl proveden pomocí MKP a simulace tvářecího procesu.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010209 - Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastovou matricí (2013 - 2016) s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek gelcoatu na bázi karbidu křemíku (2016)

Funkční vzorek gelcoatu, který byl připraven dle vlastní receptury z běžných surovin. Připravený gelcoat na bázi modifikované pryskyřice MGS 385 s karbidem křemíku je vhodnou alternativou ke komerčním produktům.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzor - přípravek pro měření interlaminární smykové pevnosti (2016)

Díky navrženému přípravku je možné měřit smykovou pevnost kompozitních materiálů s vyloučením přídavných nežádoucích vlivů za zkoušku. Jedná se o unikátní přípravek, který není dostupný na trhu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek - zkušební stand pro hodnocení vysokorychlostních impaktů plochých zkušebních panelů (2016)

Výsledkem je funkční vzorek, který představuje zkušební stand pro hodnocení vysokorychlostních impaktů plochých zkušebních panelů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Univerzální zařízení pro výzkum odezvy kompozitních materiálů na vysokorychlostní impakty (2016)

Účelem zařízení je experimentální výzkum dynamické odezvy během vysokorychlostního impaktu – to znamená impaktu ptáka nebo kroupy při letové rychlosti (takzvaný “bird-strike” nebo “hail-strike”). Zařízení je určeno k uchycení vzorku při impaktu projektilu (ptáku nebo kroupy) vystřeleného z pneumatického děla. Konstrukce zařízení umožňuje impakt pod libovolným úhlem (od 0° do 90°), aniž by se měnil bod impaktu. Měření dynamické odezvy je realizováno siloměry.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek rámu uchycení kompozitních panelů pro vysokorychlostní impaktní zkoušky (2016)

Výsledkem je funkční vzorek rámu uchycení kompozitních panelů pro vysokorychlostní impaktní zkoušky. Návrh rámu uchycení vychází z principu takzvaného geometrického zámku. 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 „Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Single channel X-ray detector (2016)

Předmětem funkčního vzorku je Single channel X-ray detector. Detektor je jednokanálovým detektorem radiace v oblasti rentgenového pásma. Používá křemíkovou PIN diodu jako senzoru radiace s detekční elektronikou.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Upínací systém pro ultrazvukovou kontrolu v imerzní vaně (2016)

Unikátní modulární systém slouží pro ustavení kontrolovaných dílů během jejich nedestruktivní kontroly v imerzní nádrži. Systém se skládá z řady nerezových prvků, jejichž kombinací je možné sestavit vhodný upínací přípravek pro bezpečné ustavení kontrolovaného dílu do jednoznačně definované polohy. Systém je vhodný pro upínání jak rovinných, tak i zakřivených dílů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Systém napájení žhavených anemometrických snímačů s konstantním proudem a možností amplitudové modulace (2016)

Systém napájení žhavených anemometrických snímačů, který využívá místo udržování konstantní teploty udržování konstantního proudu protékajícího snímači. Snímačem prochází konstantní proud, který má takovou hodnotu, aby čidlo mělo teplotu v klidu (bez průtoku tekutiny) např. 150°C. Tato teplota určí elektrický odpor drátku (zpravidla jednotky Ohmů) a tím také velikost napětí, které je na obou koncích čidla. Při zvyšujícím se průtoku tekutiny toto napětí klesá a elektronika ho po patřičném zesílení může vyhodnotit a tím i určit fluktuace rychlosti proudění tekutiny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení umožňující simulaci 1,5 stupňového uspořádání turbínového stupně (2016)

Zařízení umožňuje studovat vliv předchozího stupně na proudění v rozvaděči následujícího stupně s cílem získat důležité poznatky pro tvorbu ztrátových modelů při návrhu nových turbínových stupňů. Zařízení rozšiřuje možnosti stávajícího zkušebního turbínového zařízení VZLÚ. Umožňuje měření nestacionárních proudových rozruchů ve vícestupňovém turbínovém uspořádání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka axiálního ventilátoru s vysokým podílem technologie „additive manufacturing“ (2016)

Kompozitová lopatka průmyslového ventilátoru s vysokým podílem technologie „additive manufacturing“. Lopatka je tvořena vnější tvarovou skořepinou zhotovenou z termoplastického polymeru metodou „additive manufacturing“ (3D tisk) a vnitřní nosnou částí, tvořenou uhlíko-epoxidovým kompozitem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka axiálního ventilátoru s integrální výztuhou (2016)

Kompozitová lopatka průmyslového axiálního ventilátoru nového konstrukčního pojetí. Cílem je redukce pracnosti výroby a výrobních nákladů při zachování či zlepšení provozních parametrů lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální rotor axiálního ventilátoru osazený kompozitními lopatkami na bázi geopolymerní matrice (2016)

Rotor axiálního ventilátoru osazený kompozitními lopatkami na bázi geopolymerní matrice. Rotor je určený pro úvodní zkoušky za rotace při normálních podmínkách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Telemetrie 2016

Funkční vzorek realizuje bezdrátovou telemetrii pro měření jednoho kanálu tenzometrického snímače a šesti kanálů teplotních snímačů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Jednoduchý záznamník signálů z tenzometrických snímačů (2016)

Funkční vzorek realizuje jednoduchý záznamník maximální a stejnosměrné složky dvou tenzometruckých kanálů. Hlavním rysem implementace je realizace na míru s ohledem na zástavbu na malou dřevěnou vrtuli.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vzorky s etalonovými vadami pro elektrickou impedanční tomografii (2016)

Funkční vzorek dokumentuje návrh, výrobu a další nezbytnou přípravu sady CFRP vzorků s etalonovými vadami. Součástí sady vzorků je i příslušná sada síťových modelů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka axiálního ventilátoru z kompozitu na bázi geopolymerní matrice (konstrukční varianta pro experimentální rotor) (2016)

Teplotně odolná lopatka rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovená z geopolymerního kompozitu a oceli.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Multiplexer pro elektrickou impedanční tomografii (2016)

Multiplexer v elektrické impedanční tomografii slouží k přepínání elektrodových párů pro buzení či pro měření okrajových napětí na měřeném tělese. Funkční vzorek realizuje takovýto multiplexer v konfiguraci 32:4 s možností aktivního stínění měřicích elektrod a volbou libovolného stimulačního a měřicího vzoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Hydraulický deskový lis (2016)

Hydraulický deskový lis pro výrobu rovinných zkušebních panelů a jednoduchých tvarových výlisků z kompozitů na bázi geopolymerní matrice.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Polohovací rameno pro Laserový vibrometr u zkušebního zařízení SPB (2016)

Polohovací ramenu je učeno pro laserový vibrometr. Rameno zjednodušuje měření dynamické odezvy u periodických rotačních částí např. integrální lopatková kola. Rameno umožňuje měření identických pozic lopatek na celém lopatkovém kole. Identické nastavení je zajištěno pohonem ramene v ose lopatkového kola.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Profily lopatkových stupňů (2016)

Jedná se o profily prizmatických lopatkových mříží pro testování parametrů v rámci výzkumu zlepšení návrhového modelu. Profil s označením PXXa je určen pro tvorbu rozváděcích prismatických lopatek. Označení XX udává velikost tětivy profilu. Pro potřeby testování byla zvolena tětiva o velikosti 50 mm.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017)“ s finanční podporou TA ČR.

 

Podléhá obchodnímu tajemství

Ovladače pro pohony manipulátorů sond (2016)

Jedná se o elektronické zařízení vyvinuté pro ovládání krokových motorů ovládající manipulátory sond. Zařízení je tvořeno elektronickou kartou, která je ovládána původním softwarem. Zařízení umožňuje velmi přesné polohování sond v několika osách.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Vyvíječ dýmu pro transonické tunely (2016)

Pro potřeby vyvíjet částice (dým) pro optická měření rychlostního pole v měřících prostorech transonických tunelů pracujících v podtlakovém režimu byl vyvinut vyvíječ dýmu. Zařízení pracuje na principu vypařování dýmotvoné látky v trubici, která je zahřívána na požadovanou teplotu. Zařízení je vybaveno elektronickou regulací a ovládáním.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles (2015)

Návrh a realizace zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Gear wheel Optimized Design pinion B00 / Gear wheel Optimized Design pinion A10 / Gear wheel Optimized Design pinion A20Gear wheel Optimized Design pinion A30 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel B00 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A100 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A20 / Gear wheel Optimized Design propeller wheel A30 (2015)

Gear wheel teeth profile has tooth height modification, which respect temperature difference between matting gear wheels. Deformation caused by temperature difference of matting wheels is accounted together with flexible deformations of gear teeth. This modification is applied for full length of mesh (tooth height). Temperature of wheel can be different than temperature of pinion due to in every mesh, heat is generated. For every full revolution of wheel, with increasing of gear ratio, pinion will revolve faster and heat transferred to pinion will be spread to less teeth (in gear ratio four, pinion will receive four times more heat from mesh to tooth than wheel). Numeric calculation of this problem is very difficult (combination of deformation calculations, contact problems, fluid flow simulation and heat transfer, mostly nonstationary problems). Due this reason, experimental way was used. This gear wheel with tooth height modification is one of set of wheels allowing to investigate temperature difference of meshing wheels.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Regulátor konstantních otáček elektromechanické vrtule (2015)

Regulátor slouží k regulaci konstantních otáček elektromechanicky stavitelné vrtule pomocí změny úhlu nastavení listů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Ověřovací deska měřicích obvodů elektrické impedanční tomografie (2015)

Zkušební verze obvodů má za cíl poskytnout možnosti nastavení filtrů, aktivního stínění, zesílení či volby typu přístrojového zesilovače. Slouží tak budoucím záměrům v této oblasti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Sada elektrod pro bodové svařování (2015)

Sada elektrod pro bodové svařování je určena pro použití v různých konfiguracích tak, aby s nimi bylo možno pracovat v nejrůznějších, prostorově limitovaných oblastech.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Simulace provozního buzení lopatkových kol (2015)

Experimentální zkušební zařízení je zaměřeno na výzkum v oblasti namáhání lopatkových kol turbínových strojů prostřednictvím simulace provozního buzení, které umožní zjistit detaily namáhání lopatkového kola s vazbou na rozváděcí či difuzorové lopatky, tedy detaily harmonického namáhání lopatek a jejich vázaného kmitání s diskem. Oba problémy umožňují nerovnoměrný přenos sil a energie mezi lopatkami, což v důsledku zapříčiňuje únavové poškození.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru na bázi kompozitu uhlík / geopolymer (konstrukční varianta B) (2015)

Funkční vzorek a ověřovací série teplotně odolných lopatek rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovených z aluminosilikátového kompozitu a oceli. Geometrie lopatky díky geometrickému překroucení představuje reálné, prakticky použitelné provedení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru na bázi kompozitu uhlík / geopolymer (konstrukční varianta A) (2015)

Funkční vzorek a ověřovací série teplotně odolných lopatek rotoru průmyslového ventilátoru, zhotovených z aluminosilikátového kompozitu a oceli. Geometrie lopatky díky geometrickému překroucení představuje reálné, prakticky použitelné provedení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová lopatka ventilátoru s jádrem zhotoveným metodou „additive manufacturing“ (2015)

Funkční vzorek kompozitové lopatky průmyslového ventilátoru s jádrem zhotoveným z termoplastického polymeru metodou „additive manufacturing“ a skořepinou tvořenou uhlíko-epoxidovým kompozitem. Byla ověřena technologie výroby kompozitní lopatky s jádrem vytvořeným metodou aditivního 3D tisku. Tento nový konstrukčně - technologický přístup umožňuje přesnou, cenově efektivní a rychlou výrobu malých sérií lopatek s úplným vyloučením forem a podpůrných přípravků, tak jak bylo dosud praxí.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezešvá kompozitová lopatka ventilátoru s reálnou skladbou vrstev (2015)

Funkční vzorek inovované kompozitové lopatky ventilátoru s reálnou skladbou vrstev, v tzv. bezešvé variantě. Výpočet skladby vrstev byl proveden metodou konečných prvků v MSC PATRAN – Laminate Modeller. Konstrukce lopatky postrádá dosud používané přelepy náběžné a odtokové hrany, které výrobu dílu zatěžovaly vysokou pracností a potřebou zvláštního přípravkového vybavení. Výztuž v oblasti pera lopatky je nově vedena formou kontinuálních návinů po obvodu profilu s jedním spojem natupo. Byla provedena modální analýza lopatky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební těleso pro cyklické ohybové zkoušky (2015)

Zkušební těleso bylo zkonstruováné za účelem validace modelu poklesu tuhosti. Zkušební těleso je zatěžováno jako vetknutý nosník pomocí elekrického aktuátoru. Nárůst posuvů je měřen pomocí laserového čidla polohy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Pulsátor pro cyklické ohybové zkoušky (2015)

Tento jedinečný testovací stroj byl navržen za účelem testování poklesu tuhosti u kompozitních materiálů. Stroj se skládá z elektrického aktuátoru, čidla polohy a siloměru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitní hrdlo sání leteckého motoru s odmrazováním (2015)

Kompozitní hrdlo vstupu vzduchu do turbovrtulového motoru s integrovaným elektrickým odmrazovacím systémem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Proto-Flight Model nanosatelitu VZLUSAT-1 (2015)

Proto-Flight Model (PFM) nanosatelitu VZLUSAT1. Nanosatelit obsahuje jednotlivé elementy platformy a payloadů radiačně odolného kompozitového housingu elektroniky, miniaturizovaného rentgenového dalekohledu a související měřící a vyhodnocovací elektroniky. Tento model bude vynesen na oběžnou dráhu Země jako součást mezinárodní mise QB50.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Stator osového ventilátoru V936 (2015)

Lopatky statorového kola byly navrženy pro ventilátor V936. Úkolem statoru je usměrnění obvodové složky rychlosti do osového směru a tím zvýšení statického tlaku a účinnosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zinkovací lázeň (2015)

Funkční vzorek - nová, slabě kyselá zinkovací lázeň, s nízkým vývojem vodíku.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010844 „Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Mořící inhibitor (2015)

Funkční vzorek mořícího inhibitoru k omezení negativního vlivu kyselin (navodíkování) na kovové materiály.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03010844 „Vývoj technologií povrchových úprav s nízkou mírou navodíkování“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitní panel na bázi geopolymerního pojivového systému s integrovanými „T“ výztuhami (2015)

Kompozitní panel na bázi geopolymerního pojivového systému s integrovanými „T“ výztuhami, perspektivně použitelný v prostředí se zvýšenými nároky na požární a Fire/Smoke/Toxicity (FST) bezpečnost, např. v interiérech dopravních prostředků, ve stavebnictví, energetice, apod.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma pro výrobu série teplotně odolných ventilátorových lopatek (2015)

Forma pro výrobu ověřovací série teplotně odolných kompozitních lopatek ventilátoru na bázi aluminosilikátové matrice a recyklovaných uhlíkových vláken. Forma je navržena tak, aby umožnila zpracování kompozitu na bázi geopolymeru do požadovaného tvaru a v potřebné přesnosti, řádově pro desítky kusů lopatek.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Systém pro měření rychlosti letícího tělesa při zkouškách nárazem (2015)

Systém pro měření rychlosti letícího tělesa použitého pro zkoušky odolnosti proti nárazu letícím předmětem (často nazývaném bird strike). Systém využívá měření časového intervalu mezi průlety dvěma bránami a výpočtu rychlosti z tohoto údaje.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro zkoušky rychlým zatěžováním (2015)

Účelem zkoušky bylo zjistit materiálové hodnoty vzorků při rychlém zatěžování tj. při rychlosti 5 m/s a 2 m/s. Pro zkoušku bylo navrženo a vyrobeno zkušební zařízení. Zkušební zařízení se skládá: z opěrného sloupu, příčníku, na kterém je upevněn siloměr, vodící tyče s dorazem, po které se posouvá závaží.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI4/600 „Pevná náběžná hrana letounu KC-390“ poskytovatelem MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Univerzální komorový cirkulační systém pro chlazení/ohřev pro teploty -100/+120°C na bázi kapalného dusíku (2015)

Univerzální komorový cirkulační systém zajišťuje temperování oddělené komory, kdy pro ohřev je použito elektrického potrubního ohřevu a pro chlazení vstřikování kapalného dusíku do oběžného kola cirkulačního ventilátoru. Celý proces je řízen samostatným regulátorem PID. Integrovaný počítač slouží k nastavení PID regulátoru a pro měření dat. Limitní provozní teploty systému jsou -100°C a +120°C.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Unášecí pouzdro projektilu (sabot) do vzduchového děla (2015)

Sabot je speciální kontejner, ve kterém je uložen letící předmět (projektil) během pohybu v hlavni vzduchového děla. Sabot je nutný v případech vyšších hmotností projektilů nebo střelby gumových či kovových úlomků, zároveň zlepšuje opakovatelnost střelby a zabraňuje znečištění hlavně.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro vyřezávání sabotu (2015)

Přípravek na vyřezávání sabotu slouží pro výrobu unášecího pouzdra projektilu (sabotu) z polysterenu EPS. Umožňuje snadné vyřezání základního tvaru sabotu pomocí tavné drátové pily na polystyren.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro zastavení sabotu (2015)

Zařízení pro zastavení sabotu slouží pro úplné zastavení sabotu po opuštění hlavně vzduchového děla. Po zastavení sabotu pokračuje v letu pouze projektil, sabot tak nemůže ovlivňovat výsledek zkoušky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro zkoušky smykem na jednoosém zatěžovacím stroji (2015)

Návrh a realizace zařízení pro smykové zkoušky nestandardizovaných zkušebních těles a konstrukčních uzlů typických pro letecké konstrukce. Jedná se o přípravek umožňující ověřit mechanické vlastnosti T-spoje reprezentujícího typické spojení nosného systému pásnice se stojinou nosníku křídla nebo žeber a potahu trupu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kalibrační stend pro ruční pružinový impaktor (2015)

Ruční pružinový impaktor, který slouží k zavádění rázových poškození definovaného tvaru a velikosti do kompozitních konstrukcí se na požadovanou energii impaktu nastavuje pomocí stlačování výměnných pružin. Správnost nastavení, resp. správnost skutečné velikosti energie impaktu, se ověřuje kalibrací přístroje. Byl vyvinut systém pro kalibraci ručního pružinového impaktoru - kalibrační stend, který lze přichytit k pevnému podstavci a zároveň umožňuje pevné uchycení ručního impaktoru včetně impaktovaného kalibračního vzorku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles (2015)

Návrh a realizace zařízení pro rozvedení zatížení na jednoosém zatěžovacím stroji pro zkoušky širokých zkušebních těles.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Opěrný přípravek pro zkoušku krytu gondoly (2015)

Přípravek pro provedení tlakové zkoušky krytu gondoly pro ověření výsledků numerické analýzy a ověření chování gondoly při mechanickém zatížení reprezentujícím reálné zatížení gondoly s uvážením všech relevantních okrajových podmínek.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Sada táhel z lehkých slitin a kompozitů pro buzení konstrukcí (2015)

Funkční vzorek je tvořen sadou táhel z lehkých slitin a kompozitů pro buzení konstrukcí ve speciálních případech. Sada je doplněna o poddajné redukce umožňující malé úhlové natočení budícího místa.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro ultrazvukovou kontrolu lepených spojů (2015)

Byl vyvinut jednoduchý skenovací přípravek pro ultrazvukovou kontrolu lepených spojů kompozitních vzorků během jejich únavových zkoušek. Přípravek umožňuje provádět přesně prostorově definované opakovatelné kontaktní C-skeny pomocí Phased Array sond. Touto cestou je možné sledovat vznik a šíření únavového poškození lepených spojů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13058 „Boltless assembling Of Primary Aerospace Composite Structures“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kmitací váha (2015)

Kmitací váha pro měření tlumicích derivací při klonění tunelových modelů letadel. Váha měří útlum klonivých kmitů modelu pomocí snímače natočení, který je realizovám Hallovým senzorem. Kvůli Hallovu senzoru je váha vyrobena z nemagnetických materiálů. Zvolené uspořádání váhy vyžaduje stabilizaci modelu pomocí externích pružin.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI4/603 „Pokročilé křídlo letounu AJT“ poskytovatelem MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro měření sportovců v aerodynamickém tunelu (2014)

Speciální zařízení v měřicím prostoru aerodynamického tunelu, které umožňuje měření aerodynamických sil působících na sportovce v rámci jeho reálných výkonů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezešvá kompozitová lopatka ventilátoru II (2014)

Funkční vzorek kompozitové lopatky ventilátoru v tzv. bezešvé variantě s integrovanou povrchovou úpravou. Aplikace probarveného povrchového předgelu na bázi vinylesterového polymeru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Segment kompozitové lopatky ventilátoru II s jádrem zhotoveným metodou „additive manufacturing“ (2014)

Funkční vzorek segmentu lopatky průmyslového ventilátoru, tvořený termoplastickým polymerním jádrem, zhotoveným metodou „additive manufacturing“ a potahem z uhlíko-epoxidového kompozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Segment kompozitové lopatky ventilátoru s jádrem zhotoveným metodou „additive manufacturing“ (2014)

Funkční vzorek segmentu lopatky průmyslového ventilátoru, tvořený termoplastickým polymerním jádrem, zhotoveným metodou „additive manufacturing“ a potahem z uhlíko-epoxidového kompozitu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nabíjecí komora vzduchového děla 8 lb (2014)

V rámci projektu SIMPATEST, byl určen jeden z cílů Návrh a výroba vzduchového děla (bird strike test system) pro zkoušky konstrukcí nárazem letícího tělesa do hmotnosti 4 kg. Během návrhu vzduchového děla bylo rozhodnuto inovovat a modifikovat již existující design nabíjecí komory tak, aby se usnadnila a urychlila manipulace spojená s nabitím vzduchového děla. Pro zajištění rychlého a bezpečného nabití vzduchového děla byla navržena uzávěrová nabíjecí komora. Po odsunutí samotného uzávěru je otevřen přístup do hlavně pro zasunutí projektilu – polystyrenového „sabotu“ obsahujícího samotné vystřelované těleso. Po vsunutí projektilu je nábojová komora uzavřena posuvným uzávěrem, který je v poloze zajištěn čtyřmi stahovacími sponami.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového kompozitu – konstrukční varianta 1 (2014)

Funkční vzorek modelové, teplotně odolné lopatky rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového (geopolymerního) kompozitu. Lopatka je zhotovena z kompozitní směsi tvořené plněnou aluminosilikátovou matricí, vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. Funkční vzorek je vyroben technologií Bulk Molding Compound.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového kompozitu – konstrukční varianta 2 (2014)

Funkční vzorek modelové, teplotně odolné lopatky rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového (geopolymerního) kompozitu. Lopatka je zhotovena z kompozitní směsi tvořené plněnou aluminosilikátovou matricí, vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. Funkční vzorek je vyroben technologií Bulk Molding Compound.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma pro výrobu aluminosilikátové ventilátorové lopatky (2014)

Funkční vzorek formy pro výrobu teplotně odolných kompozitních ventilátorových lopatek s aluminosilikátovou matricí.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Rotor INFRAmod (2014)

Funkční vzorek rotoru určeného pro ověření vlivu hlubokého a štíhlého profilu lopatky na aerodynamické a hlukové charakteristiky ventilátoru. Funkční vzorek byl navržen a vyroben v rámci projektu AVE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezodrazové zakončení měřící trati (2014)

Funkční vzorek bezodrazového zakončení měřící trati určený k potlačení vlivu podélného stojatého vlnění. Funkční vzorek byl navržen a vyroben v rámci projektu AVE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Engineering quaification model nanosatelitu VZLUSAT-1 (2014)

Tento model byl podroben testovací kampani dle popsaného plánu zkoušení. Engineering Qualification Model (EQM) nanodružice VZLUSAT-1 je model vytvořený pro kvalifikační zkoušení užitečného nákladu nanodružice. Užitečným nákladem družice jsou výrobky vyvinuté v rámci projektů TAČR ALFA.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kombinovaný detektor kvality radiačního stínění kosmických materiálů (2014)

Funkční vzorek kombinovaného detektoru kvality radiačního stínění kosmických materiálů pro misi VZLUSAT1. Tento detektor je navržen se třemi kanály. Jeden kanál je použit pro referenční měření, dva jsou použity pro zhodnocení kvality radiačního stínění různých materiálů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Mechanismus výklopných panelů (2014)

Technické řešení mechanismu výklopných panelů nanosatelitu VZLUSAT1. Na nanosatelitu jsou použity dva výklopné panely. Mechanismus slouží pro vyklopení těchto panelů na oběžné dráze Země. Popis konstrukce, fungování výklopného mechanismu a dimenzování pružin použitých jako akční členy pro vyklopení panelů. V průběhu startu nosné rakety jsou výklopné panely zaklopeny a zaaretovány.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011329 „Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Mechanický systém pro vysouvání optiky z nanosatelitu (2014)

Technické řešení mechanického systému pro vysouvání optiky z nanosatelitu VZLUSAT1. Optika je součástí miniaturizovaného rentgenového dalekohledu, který je integrován do nanosatelitu. Mechanický systém pro vysouvání optiky je nezbytný vzhledem k omezené velikosti nanosatelitu při startu nanosatelitu na oběžnou dráhu Země.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04011295 „Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix (2014-2017, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Aeroelastická váha AE3B (2014)

Aeroelastická váha AE3B je zařízení pro uchycení modelu v aerodynamickém tunelu umožňující torzní kmitání modelu kolem tří kolmých os. Je určena pro aeroelastická měření modelů staveb v aerodynamickém tunelu s mezní vrstvou.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro změnu tloušťky mezní vrstvy a změnu vstupní turbulence do modelu axiálního turbínového stupně (2014)

Zařízení umožňuje změnu tloušťky mezní vrstvy a intenzity vstupní turbulence proudu do modelu axiálního turbínového stupně a tím umožňuje studium změny vstupních podmínek na tvorbu sekundárních ztrát a celkových ztrát turbínového stupně.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129 „Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů (2014-2017, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezešvá kompozitová lopatka ventilátoru I (2014)

Funkční vzorek kompozitové lopatky ventilátoru v bezešvé variantě s ekonomickým typem jádra na bázi polystyrenového granulátu, vázaného epoxidovým pojivem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového kompozitu – konstrukční varianta 3 (2014)

Funkční vzorek modelové, teplotně odolné lopatky rotoru průmyslového ventilátoru z aluminosilikátového (geopolymerního) kompozitu. Lopatka je zhotovena z kompozitní směsi tvořené plněnou aluminosilikátovou matricí, vyztuženou krátkými uhlíkovými vlákny. Funkční vzorek je vyroben technologií Bulk Molding Compound.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bodová svářečka (2014)

Bodová svářečka byla vyvinuta pro potřeby instalace tenzometrických snímačů pro vysoké teploty. Na trhu je spousta bodových svářeček, ale většina z nich je určena pro sváření tlusto-stěnných materiálů v porovnání s tloušťkou přívodů tenzometru. Hlavním rysem svářečky je tedy její schopnost jemně regulovat velikost výboje v rozsahu 1 až 22 joulů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

The Gust generator (2014)

The gust generator for wind tunnel is a mechanism for creating flow discontinuities with defined characteristics.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Úderník ručního impaktoru s nastavováním energie impaktu pomocí závitu (2014)

Funkční vzorek inovovaného úderníku ručního impaktoru. Byla zvýšena přesnost a usnadněno nastavování energie impaktu, zlepšení přístup ke klínku protiodskokového mechanismu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení pro měření průtokových vlastností vnitřních recirkulačních kanálů v oblasti záběrníku odstředivého kompresoru(2014)

Zkušební zařízení pro měření průtokových vlastností vnitřních recirkulačních kanálů v oblasti záběrníku odstředivého kompresoru, včetně měření rozvíření 3 otvorovou směrovou sondou.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12033 „Low Emissions Core-Engine Technologies (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro měření deformace při zkoušce ohybem 2014)

Realizace přípravku pro měření deformace při zkoušce ohybem. Díky navrženému přípravku je možné měřit deformaci při ohybových zkouškách běžným extenzometrem (průtahoměrem), který je standardně určen pro tahové a tlakové zkoušky.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E13060 „IMPROVING THE AIRCRAFT SAFETY BY SELF HEALING STRUCTURE AND PROTECTING NANOFILLERS (2013-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro zkoušku pevnosti bodového zatížení tenkostěnných částí konstrukce (2013)

Zařízení umožňující uchycení zkušebního tělesa reprezentující tenkostěnnou část konstrukce pro měření pevnosti bodového zavedení zatížení a mechanických vlastností.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Motorové lože aeroelastického modelu W-WING (2013)

Speciální typ motorového lože pro zařízení pohonu vrtule aeroelastického modelu W-WING pro zkoušky vířivého flatru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Stojan pro ruční impaktor (2013)

Stojan umožňuje bezpečné nabíjení impaktoru s nasazenou pažbou a ochrannou trubkou pro snímač zrychlení. Stojan rovněž umožňuje efektivnější skladování impaktoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční náboj pro střelbu palivem (2013)

Náboj pro střelbu palivem je model části letadla při zkouškách. Je vhodný pro upřesnění výpočtové simulace dopadu letadla na překážku (způsobená deformace, rozstřik paliva).

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební těleso pro verifikaci MKP simulací borcení tenkostěnných kompozitních konstrukcí (2013)

Funkční vzorek zkušebního tělesa pro verifikaci MKP simulací borcení tenkostěnných kompozitních konstrukcí. Zmiňovaný nosník je konstruován jako dutá skořepina, která v příčném řezu sleduje tvar listu rotoru větrné elektrárny.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Bezobslužný provoz klimatizační komory (2013)

Realizace systému, jehož účelem je zajištění stabilní dodávky vody s nulovém tlakem do generátoru vlhkého a teplého vzduchu pro klimatizační komoru. Vzorek využívá polohové převýšení dostupného vodního rezervoáru. Pro výrobu byl využit plovák, potrubí, spínače. Používá se pro zabezpečení bezobslužného provozu klimatizačních komor. Funkční vzorek byl vyroben a ověřen.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Mechanismus pro měření extrémní deformace u 4bodového ohybu (2013)

Realizace měřícího řetězce pro stanovení deformací uprostřed vzorku při laboratorní zkoušce 4-bodovým ohybem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zkušební zařízení ventilátorů LV42 (2013)

Zařízení sloužicí k měření zmenšených modelů axiálních ventilátorů. Výsledky měření jsou použity k oveření výpočetních metod a výpočetních programů pro axiální ventilátory.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Zařízení pro změnu turbulence vstupního proudu (2013)

Zařízení je navrženo především pro použití v aerodynamických tunelech. Zařízení umožňuje generovat turbulenci o požadovaných vlastnostech a je vhodné pro studium vlivu turbulence na chování mezní vrstvy - např. profilu v přímé lopatkové mříži.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Konstrukce 1U nanosatelitu typu CubeSat s výklopnými panely (2013)

Pro funkční vzorek konstrukce 1U nanosatelitu typu CubeSat s výklopnými panely byl zpracován návrh mechanických částí a byla vytvořena výkresová dokumentace. Podle výkresové dokumentace byly vyrobeny díly a sestaven funkční vzorek konstrukce 1U nanosatelitu typu CubeSat s výklopnými panely.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Kompozitová forma pro technologii Resin Film Infusion (2013)

Vývoj a výroba teplotně odolné kompozitové formy pro díl zhotovovaný výrobní technologií Resin Film Infusion.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Aerodynamická váha I1B215 (2013)

Váha I1B215 je interní jednokomponentní tenzometrický siloměr. Je primárně určena pro měření tahu v modelech letounů s pohonem vrtulí v aerodynamickém tunelu. Vyznačuje se vysokou mírou mechanické izolace měřené složky od ostatních složek zatížení.

Podléhá obchodnímu tajemství

Aerodynamická váha I6B036 (2013)

Váha I6B036 je interní šestikomponentní tenzometrická váha. Je určena pro měření sil a momentů působících na model v aerodynamickém tunelu.

Podléhá obchodnímu tajemství

Dutá keramická lopatka ventilátoru (2013)

Dutá keramická lopatka průmyslového ventilátoru, zhotovená litím keramické směci do sádrové formy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lopatka ventilátoru zhotovená z kompozitu s keramickou matricí (2013)

Teplotně odolná kompozitní lopatka ventilátoru. Jako výchozí materiál lopatky je použit kompozit s keramickou matricí vyztuženou alkalivzdornými skleněnými vlákny ve formě 3D preforem.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma s abrazivzdorným funkčním povrchem opatřená mechanismem pro řízenou deformaci (2013)

Forma s mechanicky odolným, abrazivzdorným funkčním povrchem a s vestavěným mechanismem, který umožňuje snazší vyjímání výlisku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma pro výrobu kompozitní lopatky s keramickou matricí (2013)

Forma pro výrobu kompozitní lopatky s keramickou matricí. Forma je zhotovena ze směsi sádry a skelných vláken.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma s lineárním senzorem pohybu matrice (2013)

Kompozitní forma pro technologii RTM s lineárním senzorem, který indikuje přítomnost polymerní matrice na pracovním povrchu formy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální forma zhotovená metodou 3D tisku (2013)

Funkční vzorek formy modelové lopatky ventilátoru, zhotovený technologií 3D FDM tisku.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Opticky transparentní kompozitová forma II (2013)

Funkční vzorek opticky transparentní kompozitové formy modelové lopatky ventilátoru. Byla navržena, vyrobena a prakticky otestována kompozitní forma, umožňující sledování výrobního procesu RTM v reálném čase.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek forem náběžné a odtokové hrany lopatky ventilátoru (2013)

Sada forem k výrobě přelepů náběžné a odtokové hrany kompozitních listů průmyslového ventilátoru. Formy byly ověřeny na sérii šesti listů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Opticky transparentní kompozitová forma (2013)

Funkční vzorek opticky transparentní kompozitové formy modelové lopatky ventilátoru. Byla navržena, vyrobena a prakticky otestována kompozitní forma umožňující sledování výrobního procesu RTM v reálném čase.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Systém bezrámového uchycení plachetky pro vakuové lisovací formy (2013)

Technické řešení se týká forem pro výrobu kompozitových výlisků, a to způsobu vakuově těsného a rozebíratelného přichycení plachetky k pevné části formy.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Experimentální forma (2013)

Konstrukce a výroba funkčního vzorku experimentální formy s vestavěným systémem kapacitních FEF snímačů. Forma slouží k vývoji metod sledování výrobního procesu RTM.
 

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Funkční vzorek kompozitové formy (2013)

Konstrukce a výroba funkčního vzorku kompozitové formy pro výrobu segmentu difuzoru průmyslového ventilátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Forma segmentu difuzoru (2013)

Vývoj a výroba formy pro zhotovení sklokompozitového segmentu difuzoru ventilátoru.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Clona pro měření charakteristik ventilátorů (2013)

Funkční vzorek clony určené pro měření aerodynamických charakteristik ventilátorů. Funkční vzorek byl navržen a vyroben v rámci projektu AVE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Rotor V936 pro měření charakteristik ventilátorů (2013)

Funkční vzorek rotoru určeného pro ověření výsledků výpočtových metod aerodynamických charakteristik ventilátorů. Funkční vzorek byl navržen a vyroben v rámci projektu AVE.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Lepící přípravek na výrobu zkušebních těles pro jednoosé zkoušky (2013)

Funkční vzorek lepícího přípravku na výrobu zkušebních těles pro jednoosé únavové zkoušky byl vyvinut za účelem výroby zkušebních vzorků s lepší kvalitou a opakovatelností. Sestava přípravku se skládá z dvoudílného rámu s vhodně voleným systémem kolíků. Pomocí těchto kolíků je možně dobře umístit kompozitovou desku do rámu a poté přilepit příložky velmi přesně.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství

Návrh konstrukce optického přístroje pro zobrazení vlastních tvarů kmitání (2013)

Určení vlastních tvarů mechanické struktury se mimo jiné také zabývá experimentální modální analýza (EMA). Předkládaný návrh experimentálního zařízení si klade za úkol zobrazení vlastních tvarů kmitání s využitím bezkontaktního laserového měření na základě principu elektronické speklové interferometrie.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E12035 „Efektivní systémy a pohony pro malá letadla (2012-2015, MSM/7E)“ poskytovatelem MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice (2013)

Výsledek "Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice" typu Gfunk- Funkční vzorek, byl vytvořen v rámci řešení projektu TA02010648 Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů, podporovaného TA ČR. Funkční vzor se týká vyvinutého funkčního nátěru „typu 1“ dle uvedeného projektu, kombinujícího ochranné protikorozní vlastnosti se zlepšenými tribologickými parametry.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Nové elektricky vodivé nátěrové systémy (2013)

Výsledek "Nové elektricky vodivé nátěrové systémy " typu Gfunk Funkční vzorek, byl vytvořen v rámci řešení projektu TA02010648 Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů, podporovaného TA ČR. Funkční vzor se týká vyvinutého funkčního nátěru „typu 2“ dle uvedeného projektu, kombinujícího ochranné protikorozní vlastnosti a elektrickou vodivost.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02010648 „Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Laboratorní palivový systém (2013)

Byl zhotoven palivový systém určený k dodávce kapalného paliva do zkušebního segmentu spalovací komory s obtokovými tryskami. Systém umožňuje oddělené nastavení tlaku jak na vstupu do trysek, tak tlaku vratného paliva a tím řídit průtok do segmentu komory.
 

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA03011285 „Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva (2013-2016, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Přípravek pro zatěžování kompozitní výztuhy tvaru omega (2013)

Realizace přípravku pro rovnoměrné zatěžování vyztužujícího profilu tvaru omega a jeho odtržení od panelu s možností sledování postupu trhliny na okraji vzorku.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu 7E11006 - Innovative Material Synergies & Composite Processing Strategies (2011 - 2013), poskytovatel MŠMT.

Podléhá obchodnímu tajemství