Energetický průmysl

Energetika

Primárně letecky orientované obory VZLÚ mají významný přesah i do oblasti energetiky. Řada kompetencí VZLÚ zde nalézá své uplatnění, a to spolu s využitím unikátní experimentální infrastruktury. 

Know-how VZLÚ v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky a turbínových motorů je využíváno pro zvyšování efektivity turbín elektráren a dalších energetických zařízení. Zejména v poslední době zaměřuje VZLÚ své činnosti na výzkum a vývoj energetických bloků menších lokálních výkonů s využitím bioplynu a spalování biomasy, které hrají významnou roli při decentralizaci energetických zdrojů. Důležitou částí „aerodynamického“ příspěvku k moderní energetice je také oblast zvyšování efektivnosti větrných parků.

VZLÚ se podílí na vývoji některých komponent plynových turbín, jako jsou spalovací komory, kompresory, turbínové lopatky aj. Výzkumné aktivity v oblasti spalování jsou zaměřovány zejména na snižování emisí. Pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti “turbomachinery“ jsou ve VZLÚ využívány rozsáhlé simulační kapacity na výkonných výpočetních klastrech. Pro parní turbíny používané v energetice se provádějí aerodynamická měření přímých lopatkových mříží a turbínových stupňů ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ a na dalších experimentálních zařízeních. Pro výzkumné experimenty v oblasti spalování, dynamiky a vibrací slouží motorové zkušebny a další experimentální zařízení.

Pro návrhy nových energetických zařízení VZLÚ zajišťuje analýzy vlastností materiálů a pevnost konstrukcí z hlediska jejich odolnosti a životnosti. Své uplatnění zde nalézá i korozní inženýring a výzkum povrchových ochran pro specifické podmínky tohoto sektoru.

Část aktivit v oblasti energetiky je zaměřena na vývoj kompozitních lopatek průmyslových ventilátorů a dalších zařízení pro chladicí věže energetických komplexů, včetně posuzování zatížení těchto vysokých staveb větrem. Své znalosti z více oborů VZLÚ uplatňuje i v bezpečnostních studiích pro elektrárny a další energetická zařízení.

Multidisciplinární přístup, kdy VZLÚ může vhodně kombinovat své znalosti z oblasti aerodynamiky, mechaniky točivých strojů, spalování, pevnosti konstrukcí a materiálů, koroze a povrchových ochran, dává  VZLÚ do budoucna velký potenciál pro efektivní zapojení do R&D aktivit energetického průmyslu. 

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:
 

Výzkum a vývoj pro oblast energetiky