Energetický průmysl

Energetika

Primárně letecky orientované obory VZLÚ mají významný přesah i do oblasti energetiky. Řada kompetencí VZLÚ zde nalézá své uplatnění, a to spolu s využitím unikátní experimentální infrastruktury. 

Know-how VZLÚ v oblasti vysokorychlostní aerodynamiky a turbínových motorů je využíváno pro zvyšování efektivity turbín elektráren a dalších energetických zařízení. Zejména v poslední době zaměřuje své činnosti na výzkum a vývoj energetických bloků lokálních či regionálních výkonů s využitím bioplynu a spalování biomasy, které hrají významnou roli při decentralizaci energetických zdrojů. Důležitou částí „aerodynamického“ příspěvku k moderní energetice je také oblast zvyšování efektivnosti větrných parků.

VZLÚ se podílí na vývoji některých komponent plynových turbín, jako jsou spalovací komory, kompresory, turbínové lopatky aj. Výzkumné aktivity jsou zaměřovány zejména na oblast spalování a snižování emisí. Pro výzkumné a vývojové aktivity v oblasti “turbomachinery“ jsou ve VZLÚ využívány rozsáhlé výpočetní a simulační kapacity na výkonných výpočetních klastrech. Pro parní turbíny používané v energetice se provádějí aerodynamická měření přímých lopatkových mříží a turbínových stupňů ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech VZLÚ a na dalších experimentálních zařízeních. Pro výzkumné experimenty v oblasti spalování, dynamiky a vibrací slouží motorové zkušebny a další experimentální zařízení.

Pro návrhy nových energetických zařízení VZLÚ zajišťuje analýzy vlastností materiálů a pevnost konstrukcí z hlediska jejich odolnosti a životnosti. Své uplatnění zde nalézá i korozní inženýring a výzkum povrchových ochran pro specifické podmínky tohoto sektoru.

Část aktivit v oblasti energetiky je zaměřena na vývoj kompozitních lopatek průmyslových ventilátorů a dalších zařízení pro chladicí věže energetických komplexů, včetně posuzování zatížení těchto vysokých staveb větrem. Své znalosti z více oborů VZLÚ uplatňuje i v bezpečnostních studiích pro energetická zařízení.

Multidisciplinární přístup, kdy VZLÚ může vhodně kombinovat své znalosti z oblasti aerodynamiky, mechaniky točivých strojů, spalování, pevnosti konstrukcí a materiálů, koroze a povrchových ochran, dává  VZLÚ do budoucna velký potenciál pro efektivní zapojení do R&D aktivit energetického průmyslu. 

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:
 

Výzkum a vývoj pro oblast energetiky