Certifikované metodiky (N-met)

Únavová zkouška křídla Z-242

Certifikované metodiky (N-met)

Název

Anotace

Soubory ke stažení

Návrh zkušebních metod pro shodu odolnosti proti nárazu (2018)

Návrh zkušebních metod pro shodu požadavků letové způsobilosti týkající se rázové odolnosti přívodů vzduchu je uveden v této zprávě. Nárazy se vybírají podle zkušebních metod, které jsou k dispozici pro nízké a rychlé nárazy rychlosti. Přezkoumání požadavků na letovou způsobilost je předkládáno a jsou uvedeny příslušné požadavky. Testovací metody jsou uvedeny v databázích s odkazem na podrobné experimentální uspořádání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TE02000032 "Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí"  (2015-2019) s finanční podporou TAČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Metodika zpracování dat při měření turbíny v uspořádání 1,5 stupně (2017)

Postup zpracování výsledků měření turbínového stupně v konfiguraci 1,5 stupeň.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA04020129  "Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axiálních turbínových stupňů" (2014-2017) s finanční podporou TAČR.

Podléhá obchodnímu tajemství

Metodika pevnostní zkoušky křídla L 410NG - první stupeň (2017)

Specifikace sedmi případů pevnostních zkoušek křídla, tj. definice způsobu zavedení sil, jejich max. hodnot a způsobu měření relevatních dat. Statické pevnostní zkoušky byly provedeny ve zkušebních laboratořích útvaru Pevnost konstrukcí VZLÚ v rámci projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika únavové zkoušky příďového podvozku L 410NG (2017)

Metodika popisuje zkušební kus (příďový podvozek L 410 NG), konfiguraci zkoušky, použité zkušební a měřící zařízení včetně definice prohlídek zkušebního kusu. Cílem testu je prokázávání únavové životnosti podvozku na 30 000 vzletů a přistání.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika únavové zkoušky hlavního přistávacího zařízení L 410NG (2017)

V této zprávě je uvedena metodika únavové zkoušky hlavního přistávacího zařízení L 410 NG. Účelem zkoušky je prokázat požadovanou životnost hlavního podvozku na 30 000 vzletů a přistání. Test únavy je součástí projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika numerické simulace šíření vln v duralovém zkušebním tělese (2017)

Tato práce představuje metodiku pro modelování šíření vln v duralovém tělese pomocí metody konečných prvků v programu ABAQUS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodika únavové zkoušky křídla a části trupu letadel L 410 NG (2017)

Tento dokument popisuje únavovou zkoušku křídla a centrální části trupu letadla L 410 NG. Únavový test byl proveden ve zkušební laboratoři na Útvaru pevnosti konstrukcí VZLU v rámci projektu MOSTA.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI2/557 "Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu" (2010-2016), poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika analýzy vibračních odezev mechanických soustav s dynamickou nestabilitou (2017)

Při experimentálním výzkumu dynamicky nestabilních soustav má zásadní význam experimentální ověření hranice nestability. Sérií metodicky důsledně vedených experimentů mohou být získána data umožňující pomocí extrapolace stanovit reálné hranice nestability dané soustavy, aniž by došlo k vyvolání nestabilního kmitání hrozícího zničením testovaného technického díla. Přesné měření vibrací hraje při těchto experimentech stěžejní roli. Kombinovaná identifikace tlumení módů linearizované soustavy, které mají tendenci k nestabilitě představuje základ metodiky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodický postup výpočtu vířivého flatru přim použití MKP modelu letecké konstrukce typu full-span (2017)

Metodický postup výpočtu vířivého flatru s použitím nosníkového MKP modelu typu full-span umožňuje provedení výpočtu na uvedeném typu modelu. Postup je shrnut jak pro řešení standardní, tak i pro řešení s využitím optimalizace. Metodický postup je dokumentován na aplikačním příkladu zjednodušeného modelu dvoumotorového turbovrtulového letounu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodický postup tvorby dynamického MKP modelu letecké konstrukce typu full-span (2017)

Popis modelovacích schémat pro modelování kormidel a plošek, kdy jsou modelovány zároveň symetrické a antisymetrické módy otáčení. Popis jednotlivých variant podle typu řídících ploch a podle konfigurace plošek. Dále popis modelovacích schémat pro modelování uložení motorů se čtyřmi stupni volnosti, kdy motory kmitají ve vertikálním a bočném směru jak symstricky, tak i antisymetricky.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika aplikace numerických metod pro NDT (2015)

Metodika aplikace numerických metod pro simulace nedestruktivního zkoušení.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika odhadu únavové křivky pro danou hodnotu součinitele koncentrace na-pětí a danou asymetrii zatěžovacího cyklu (2014)

Práce se zabývá stanovením únavové charakteristiky pro libovolnou hodnotu součinitele koncentrace napětí v kořeni vrubu. Předkládá přístup k odhadu S-N křivek interpolací, resp. extrapolací, mezi několika S-N křivkami s vybranými hodnotami součinitele koncentrace napětí s uvážením vrubové citlivosti materiálu podle HEYWOODa. Metodika je určena především pro výpočet únavové životnosti nýtových spojů s použitím součinitele SSF (stress severity factor). Postup je příkladově aplikován na konstrukční slitinu 2024, jejíž únavové charakteristiky jsou převzaté ze sborníku MMPDS07.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika modelování dela-minace kohezivními povrchy (2014)

Práce obsahuje metodický návod k analýzám delaminace konečněprvkovým přístupem. Postupy se týkají programového vybavení ABAQUS a jeho řešení simulace delaminace kohezivními povrchy. Postup vytváření modelu, význam volby jeho parametrů a postprocesing výsledků je prezentován pomocí referenční úlohy popsané v literatuře. Rozdílnými přístupy je vytvořeno několik modelů a jejich řešení je porovnáno za účelem prezentace vlivu rozdílných parametrů modelu na výsledky výpočtu. Použitím této práce jako podkladu při vytváření obdobné úlohy je možno v systému ABAQUS řešit simulaci delaminace.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika údržby - elektromechanický aktuátor 0833 800 (2013)

Metodika popisuje údržbu elektromechanického lineárního aktuátoru určeného pro malá a střední civilní letadla. Předmětem metodiky údržby je aktuátor s EC/BLDC elektromotorem s elektronickým regulátorem a redukující převodovkou pohánějící kuličkový pohybový šroub. Postup údržby je popsán slovně a je doplněn schématy aktuátoru a některých jeho dílů.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02031437 „Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA) (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika pro zrychlené stanovení korozní odolnosti materiálů z korozivzdorných ocelí (2013)

Metodika popisuje stanovení korozní odolnosti korozivzdorných ocelí s využitím elektrochemické metody měření polarizačních křivek. Metodika je využitelná pro hodnocení konstrukčních prvků elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla, neboť jedním z materiálů, který je použit k jejich výrobě je korozivzdorná ocel. Postup stanovení je popsán krok za krokem, jsou uvedeny ukázkové výsledky a jejich vyhodnocení. Aplikace metodiky je ilustrována na oceli AMS 5659.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02031437 „Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA) (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika zrychleného korozního hodnocení elektromechanických aktuátorů (2013)

Metodika popisuje zrychlené korozního hodnocení pomocí matematického modelování galvanické koroze. Tato metodika je použitelná pro hodnocení elektromechanických aktuátorů malých a středních civilních letadel. Pro simulaci korozního napadení v provozních podmínkách je používán korozní software BEASY Corrosion Manager. Jsou popsána potřebná vstupní data, postup vytvoření modelu řešené konstrukce, provedení simulace a vyhodnocení výsledků. Aplikace metodiky je ilustrována na jednom z typických představitelů elektromechanického aktuátoru.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu TA02031437 „Vývoj nové generace pohonů - elektromechanických aktuátorů pro malá a střední letadla (NOEMA) (2012-2014, TA0/TA)“ s finanční podporou TA ČR.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika výpočtu faktoru intenzity napětí v SW ABAQUS klasickou MKP (2013)

Metodika uvádí návod pro výpočet faktoru intenzity napětí pomocí klasické MKP v programu ABAQUS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika efektivní aplikace trhlinového prvku CRAC2D v software NASTRAN pro účely modelování průběžně rostoucích trhlin (2013)

Metodika definuje efektivní postup pro výpočet faktoru intenzity napětí pro průběžně rostoucí trhliny v software NASTRAN.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Aplikace modálního modelu ve výpočtu dynamické odezvy konstrukce zatížené silami obecného časového průběhu (2013)

Metodika výpočtu dynamické odezvy konstrukce zatížené silami obecného časového průběhu založená na využití modálního modelu konstrukce. Počítačový program v jazyce FORTRAN, popis formátů vstupních a výstupních dat, příklady výpočtů.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika výpočtu faktoru intenzity napětí metodou XFEM v programu ABAQUS (2013)

Metodika uvádí návod pro výpočet faktoru intenzity napětí pomocí XFEM v programu ABAQUS.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika aplikace SPH pro simulace rychlých rázových dějů (2013)

Dokumentace postupu aplikace metody SPH pro simulace rychlých rázových dějů jako jsou nárazy ptáků nebo krup na části letecké konstrukce nebo simulace chování kapalin.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Methodology of Aeroelastic Certification of Sailplanes According CS 22.629 Regulation (2012)

The methodology is aimed to propose the approach of complying with § 22.629 "Flutter" of the Part 22 of the EASA Certification Specification for Sailplanes and Powered Sailplanes regarding aeroelastic safety. The § 22.629 "Flutter" is analyzed and commented. The available means and methods usable for the safety certification are presented. The proposed analyses and tests in addition to procedures of their specifications and course are introduced.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodika tvorby databáze experimentálně stanovených modálních parametrů vstupujících do výpočtu aeroelastické stability (2012)

Metodika řeší vytvoření datových podkladů a jejich kompatibilitu od experimentálního zjištění modálních parametrů až po výpočet aeroelastické stability. Podrobně jsou popsány datové soubory, detailní sled činností a nově vytvořené transformační programy pro zajištění kompatibility.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

příručka

Metodika přenosu dat mezi programy PRODERA P-Win Modal a LMS TestLab (2011)

Metodika přenosu dat mezi programy PRODERA P-Win Modal a LMS TestLab

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Příručka

Metodika simulace vrtulových pohonných jednotek (2011)

Tato metodika popisuje postup pro zajištění dostatečných prodmínek pro simulaci vlivu vrtulového pohonu v aerodynamickém tunelu.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Aerodynamické měření a vyhodnocení přímé lopatkové mříže (2011)

Metodika určuje postup měření a vyhodnocení přímé lopatkové mříže. Účelem výpočtu středních parametrů proudění je získat jednoduše hodnotitelné kritérium o vlastnostech měřené lopatkové mříže. Metodika je nastavena tak, že zkoumaná lopatková mříž může být měřena v poměrně širokém rozsahu režimů dle požadavků zákazníka.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI3/432 "Komplexní vývoj turbínového přetlakového stupně s vysokou účinností (2011 - 2013)", poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika modelování nýtových spojů v ABAQUSu (2011)

Metodika se zabývá konečně prvkovým modelováním nýtových spojů použitelným na konstrukce s velkým počtem nýtů. Snahou je zmenšení náročnosti tvorby MKP modelu a zachování zatěžovací charakteristiky reálného spoje. Pro propojení sítí snýtovaných částí jepoužit 1D prvek.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika vytvoření databáze výsledků GVT zpracovaných systémem Hewlett Packard (2011)

Metodika popisuje přenos výsledných datových souborů z GVT realizovaných měřícím systémem Prodera a vyhodnocených kalkulátorem HP do počítače PC a vypracování univerzální databáze výsledků.

Tohoto výsledku bylo dosaženo v rámci institucionální podpory MPO na rozvoj výzkumné organizace.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika experimentální verifikace
vzduchovodu (2011)

Metodika definuje prostup a průběh experimentu s cílem průkazu vlastností vzduchovodu při zvýšené teplotě a různém tlaku. Cílem je průkaz funkčnosti a mechanické odolnosti vzduchovodu vyrobeného z uhlíkového kompozitu s termoplastovou matricí tvářením za tepla.

Tento výsledek vznikl v rámci projektu FR-TI1/463 "Výzkum, vývoj a verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích ve vybraných oborech (2009-2012, MPO/FR)", poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Metodika kontrol pro analýzu hlavních konstrukčních prvků kluzáku L13 Blaník (2011)

Navrhuje zcela novou metodiku kontrol kritických míst křídla kluzáku Blaník L13, který byl na základě katastrofické události uzemněn. Metodika umožňuje efektivní a spolehlivou NDT kontrolu těchto kritických míst prokázaných na základě doprovodných experimentů. Číslo osvědčení o certifikaci: 00842-12-401

Nezveřejněný zdroj, poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.

Postup vývoje nedestruktivních testů hlavních konstrukčních prvků křídel kluzáku L13 Blaník (2011)

Tato metodika navrhuje obecnou metodiku kontrol kritických míst křídla kluzáku Blaník L13, která svou koncepcí přispívá k vytvoření konkrétních, zcela nových postupů NDT kontrol. Číslo osvědčení o certifikaci: 00842-12-401

Nezveřejněný zdroj, poskytovatel MPO.

Podléhá obchodnímu tajemství.