AJ-ČJ letecký slovník

editorial

Slovník vznikl rozhodnutím VZLÚ v roce 1984 zprvu jako příloha časopisu Zpravodaj VZLÚ, později jako samostatné výtisky Jednotlivých složek po 24 stranách, vydávané tehdejším Státním nakladatelstvím technické literatury.

Původní představa překladu termínů ze slovníku NATO AGARD Aeronautical Multilingual Dictionary vybranými odborníky VZLÚ se v samém počátku ukázala jako neproveditelná pro značné potíže s tematickou indexací jednotlivých pojmů.

Bylo tedy přistoupeno k běžnému způsobu zpracování, kdy základ tvoří pojmy excer-pované z několika set vědeckých a odborných pojednání doplněné výrazy z leteckých výkladových i jiných příbuzných slovníků, které jsem měl k dispozici jako předseda československé letecké terminologické komise v rámci ISO TC 20 SC 8. V žádném případě si nečiním nárok na úplnost slovníku, i když některé termíny v poslední části slovníku jsou ještě z roku 1999.

Po revoluci v roce 1989 bylo vydávání slovníku zastaveno. Hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Je výhradní zásluhou bývalého generálního ředitele VZLÚ Ing. Milana Holla CSc., že v roce 1994 mohlo být vydávání slovníku na základě limitované dotace Ministerstva průmyslu a obchodu obnoveno, a posléze v roce 1999 i úspěšně završeno.

Slovník obsahuje přes 150 000 výrazů letecké terminologie a příbuzných oborů. Ojediněle velký rozsah jakož i patnáctiletá doba realizace jsou důvodem nejednotného typografického zpracování projevujícího se změnou typu písma uprostřed slovníku. Z obdobných důvodů došlo i ke zdvojení čísel stran v části slovníku, přičemž rozlišení umožňuje předsazená nula Tyto formální nedostatky nekomplikují běžné používání slovníku.

Používání slovníku je velmi jednoduché. Hesla jsou řazena tak, aby se nejvíce usnadnila práce se slovníkem. To byl též důvod, proč nejvýznačnější letecké termíny jsou též uspořádány hnízdově. Kupř. pod heslem AUTOPILOT najde uživatel všechny typy autopilotů, které měl autor k dispozici z nejrůznějších pramenů. Zkratky jsou voleny tak, aby byly srozumitelné, snad s výjimkou zkratek ŘLP = řízení letového provozu, VPD = vzletová a přistávací dráha, VOP = vodorovné ocasní plochy a SOP = svislé ocasní plochy, které jsou však pracovníkům v letectví zcela běžné.

Je milou povinností poděkovat nesčetným leteckým odborníkům, kteří mi od samého počátku poskytovali nejen cenné informace, ale zásobovali mě užitečnými terminologickými materiály. Bez této pomoci by slovník nemohl v této podobě vzniknout. Zejména bych chtěl poděkovat Dr. Josefu Dobřemyslovi za vysoce fundované rady a doplňky, Ing. Ladislavu Vymětalovi za korektury jednotlivých částí pořízených Hanou Dvořákovou a Pavlou Vopěnkovou a pracovníkům reprografického střediska Václavu Tichému a Bohumile Drobečkové. Velký dík patří dalším, i bývalým, zaměstnancům VZLÚ, v poslední době zejména Stanislavě Chlumecké za zpracování vytištěných složek a přípravu k expedici.

                                                                                       Jiří Kučera
                                                                                           autor

 

CENY

Cena čtyřdílné vázané publikace:
1.500,- Kč (+10% DPH)

Objednávky slovníku zasílejte na:

Lydie Černá
vedoucí útvaru Nákup

Tel: 225 115 211 ​
e-mail: lydie.cerna@vzlu.cz

AJ-ČJ letecký slovník